Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mladi Еurope zajedno

Aktivnost Mladi Europe zajedno namijenjena je lokalnim organizacijama mladih koje žele sklapati prekogranična partnerstva, odnosno dodati europsku dimenziju svojim aktivnostima i povezati ih s politikama EU-a za mlade, posebno sa strategijom EU-a za mlade 2019. – 2027. Svrha je potaknuti nove organizacije koje još nisu etablirane na europskoj razini da se prijave. U tu se svrhu aktivnost prije svega sastoji od popratnih aktivnosti čiji je cilj povezati organizacije mladih na razini EU-a s lokalnim nevladinim organizacijama koje djeluju na lokalnoj razini (na razini sela, grada, regije, zemlje) koje će imati koristi od razvoja prekograničnih aktivnosti.

U općoj strukturi aktivnosti uzima se u obzir činjenica da sektor mladih stalno raste, promjenjivi trendovi u sudjelovanju mladih i potreba za održivijom i stabilnijom financijskom potporom u području mladih[1]. Uzima se u obzir i potreba da se bolje obuhvati velika raznolikost organizacija mladih u Europi i da se ispune utvrđene potrebe i za lokalne aktivnosti i za velike projekte suradnje u Europi.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je projekata „Mladi Europe zajedno” uspostava mreža za promicanje prekograničnih partnerstava, kojima će se upravljati u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (zemlje sudionice programa Erasmus+). U okviru tih mreža organizirat će se suradnja, razmjene, promicati osposobljavanje (primjerice za voditelje mladih) i mladima omogućavati da sami pokrenu zajedničke projekte u aktivnostima uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Važni su tematski prioriteti aktivnosti doprinos i promicanje ciljeva EU-a za mlade i strategije EU-a za mlade 2019. – 2027.[2] Europski ciljevi za mlade tema su i političkih smjernica[3] predsjednice von der Leyen. Tekući 18-mjesečni ciklus[4] dijaloga s mladima i njegovi prioriteti također su jedan od temelja aktivnosti Mladi Europe zajedno.

Naposljetku, s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 potrebna su rješenja za ublažavanje socioekonomskih posljedica za mlade, uključujući izgradnju kapaciteta i posebne mjere za oporavak sektora mladih od krize izazvane pandemijom. Pritom bi mreže za mlade trebale razmatrati načine izgradnje solidarnosti i osiguravanja uključivosti kako bi se pokušalo svladati izazove povezane s digitalnim vještinama i ekološki prihvatljivim stilom života.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnost posebno podupire:

 • promicanje i razvoj transnacionalno strukturirane suradnje, među ostalim i putem interneta, između različitih organizacija mladih kako bi se uspostavila ili ojačala partnerstva usmjerena na solidarnost i uključivo demokratsko sudjelovanje
 • provedbu okvira i inicijativa EU-a, kao što su preporuke za pojedine zemlje u okviru europskog semestra[5], ukoliko se odnose na područje mladih
 • inicijative za poticanje mladih na sudjelovanje u demokratskom procesu i u društvu organiziranjem osposobljavanja, ukazivanje na sličnosti među mladim Europljanima te poticanje razgovora i rasprava o njihovoj povezanosti s EU-om, njegovim vrijednostima i demokratskim temeljima, uključujući i konstruktivno zastupanje stajališta mladih o procesu oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19
 • sudjelovanje nedovoljno zastupljenih skupina mladih (npr. ranjivih i onih slabijeg socioekonomskog statusa) u politici, organizacijama mladih i drugim organizacijama civilnog društva
 • novi načini da se organizacijama mladih pomogne da se nose s pandemijom bolesti COVID-19 i njezinim posljedicama. To bi okvirno moglo uključivati​ jačanje suradnje organizacija mladih u digitalnom kontekstu putem relevantnih metoda neformalnog učenja i organizacijskih modela, uključujući alternativne načine razmjene i uzajamne pomoći.

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s općim i posebnim ciljevima ključne aktivnosti i moraju biti navedene u opisu projekta koji se odnosi na cijelo razdoblje za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva, prema uputama u relevantnom odjeljku „Uspostava projekta” i „Učinak”.

Aktivnosti će biti prekogranične i moći će se provoditi na europskoj (zemlje sudionice programa Erasmus+), nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Primjeri relevantnih aktivnosti:

 1. aktivnosti koje olakšavaju pristup i sudjelovanje mladih u političkim aktivnostima EU-a koje se odvijaju na svim razinama društva (lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj) i u različitim institucionalnim kontekstima (formalne ustanove, neformalna suradnja i učenje, neformalne razmjene itd.)
 2. aktivnosti mobilnosti, uključujući razmjene u svrhu umrežavanja i/ili koristi od neformalnog ili informalnog osposobljavanja
 3. aktivnosti jačanja svijesti, informiranja, diseminacije i promicanja (seminari, radionice, kampanje, sastanci, javne rasprave, savjetovanja itd.) povezane s prioritetima politika EU-a u području mladih
 4. poticanje strateške suradnje, razmjene ideja, suradničkog rada i zajedničkog stvaranja te relevantnih neformalnih metoda za oblikovanje i raspravu o inicijativama, partnerstvima i projektima u području politike EU-a za mlade koje dolaze od mladih, između njih, organizacija mladih, donositelja odluka, znanstvenika i drugih relevantnih aktera civilnog društva; to uključuje inicijative i događanja za razvoj europskih nevladinih organizacija za mlade, organizacija civilnog društva ili mreža na razini EU-a
 5. ispitivanje stajališta političara o prijedlozima mladih za demokratske sustave, uključujući stajališta i težnje mladih koji nisu angažirani, prepreke i pokretače za angažiranje mladih koji nemaju iskustva s postojećim oblicima sudjelovanja te promicanje novih prostora za političko djelovanje i angažman mladih u Europi
 6. rad na novom shvaćanju značenja i koristi aktivnog građanstva za mlade u EU-u, među ostalim u kontekstu nakon pandemije i s obzirom na europski zeleni plan kao okosnicu oporavka, i međugeneracijskih razlika u zastupanju mladih te promjenjivih obrazaca zastupanja mladih u EU-u
 7. podupiranje razvoja pristupačnih standardiziranih metoda, alata i inovativnih suradničkih metoda za nevladine organizacije u sektoru mladih, uključujući razvoj novih lokalnih inicijativa za mlade, vještina i znanja za praćenje i evaluaciju postojećih aktivnosti na temelju rezultata, čime se pokazuje vrijednost sudjelovanja mladih u civilnom društvu.

U ovu aktivnost nije obvezno uključiti aktivnosti mobilnosti. Aktivnosti mobilnosti za mlade moraju isticati glavne ciljeve projekta i pružati znatnu dodanu vrijednost projektu i mladima koji sudjeluju.

KOJI SU KRITERIJI ZA PRIJAVU ZA LOKALNU AKTIVNOST INICIJATIVE MLADI EUROPE ZAJEDNO?

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za inicijativu Mladi Europe zajedno moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Sljedeće organizacije mogu biti uključene kao koordinatori:

 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje djeluju u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija sudionica uključenih u projekt i mora imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa Erasmus+.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Bilo koja organizacija, javna ili privatna, sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa Erasmus+.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • obrazovne ustanove ili znanstveni instituti
 • zaklade.

Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna poduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodanu vrijednost projektu.

Broj i profil organizacija sudionica

Najmanje 4 partnera iz najmanje 4 zemlje sudionice programa Erasmus+.

Najmanje polovina organizacija u konzorcijima ne smiju biti primatelji sredstva EU-a iz programa Erasmus+ u okviru ključne aktivnosti 3 – projekti „Mladi Europe zajedno” u zadnje dvije godine.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju održavati u zemljama sudionicama programa Erasmus+.

Trajanje projekta

2 godine.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), sa sjedištem u Bruxellesu.

Ista organizacija može podnijeti samo jednu prijavu za ovu aktivnost po roku.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

USPOSTAVA PROJEKTA

Lokalni projekti „Mladi Europe zajedno” sastoje se od četiri faze koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje, npr. 1) utvrđivanje i pokretanje projekta, 2) priprema, oblikovanje i planiranje projekta, 3) provedba projekta i praćenje aktivnosti i 4) pregled projekta i procjena učinka. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta, odgovarajućeg pristupa i rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata „Mladi Europe zajedno” kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivost i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Kao transverzalno načelo organizacije sudionice trebale bi provoditi strategije za povezivanje s mladima na lokalnoj razini iz različitih sredina. To obuhvaća uključivanje raznolike populacije mladih s manje mogućnosti, uključujući one iz udaljenih/ruralnih područja i/ili migrantskog podrijetla. Stoga bi sve aktivnosti trebale doprinositi dopiranju do mladih i njihovom aktivnom angažmanu kako bi se udružile različite perspektive.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije.

 

OČEKIVANI UČINAK

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani doprinos politici EU-a za mlade tako da:

 • pridonose jačanju kapaciteta sektora mladih koji su aktivni na lokalnoj razini kako bi se njihove aktivnosti i rad proširili transnacionalno i pridonosili uključivosti, solidarnosti i održivosti, uključujući promicanje transnacionalnog učenja i suradnje između mladih i donositelja odluka
 • polaze od ciljeva strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. i, konkretno, pokazuju na koji način pridonose prioritetima te strategije za „uključivanje, povezivanje i osnaživanje”
 • polaze od rezultata europskih ciljeva za mlade, dijaloga s mladima i drugih projekata u okviru kojih su se održavale rasprave i provodila ispitivanja javnog mišljenja o budućnosti Europe te povezuju te rezultate s razvojem politike na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj/europskoj razini
 • polaze od preporuka za pojedine zemlje u okviru europskog semestra ukoliko se odnose na područje mladih
 • unaprijede sudjelovanje mladih u demokratskom životu u okviru aktivnog građanstva i sudjelovanja u donošenju odluka (osnaživanje, nove vještine, sudjelovanje mladih u osmišljavanju projekata itd.)
 • prošire postojeću dobru praksu i doseg s lokalne razine (sela, gradovi, regije, zemlje) i uobičajene mreže, uključujući korištenje digitalnih sredstava za održavanje kontakta u svim okolnostima, čak i u slučaju udaljenosti, izolacije ili ograničenog kretanja
 • diseminiraju rezultate projekta na djelotvoran i privlačan način među mladima koji sudjeluju u organizacijama mladih kako bi im otvorili put prema sustavnijim partnerstvima, ali i među mladima koji nisu povezani sa strukturama za mlade ili onima koji dolaze iz socijalno ugroženih sredina.

KRITERIJI ZA DODJELU

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Svrha i dodana vrijednost EU-a: prijedlogom se uspostavlja i razvija projekt koji podupire politike na razini EU-a relevantne za mlade, osobito strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. U prijedlogu je jasno dokazana dodana vrijednost EU-a na razini sustava koja proizlazi iz njegove transnacionalnosti i moguće prenosivosti.
 • Ciljevi: ciljevi prijedloga relevantni su za opće ciljeve aktivnosti i barem jedan od njezinih posebnih ciljeva; osim toga, konkretni su i jasno definirani, ostvarivi, mjerljivi, realistični i pravodobni; bave se pitanjima koja su relevantna za organizacije sudionice i koja imaju jasnu dodanu vrijednost za odabrane ciljne skupine.
 • Potrebe: iz prijedloga se vidi da se temelji na pažljivoj procjeni potreba, koja se koliko god je moguće temelji na provjerljivim činjenicama i brojkama potkrijepljenima općim i posebnim podacima relevantnima za sve zemlje i organizacije u konzorciju. Očekuje se jasna analiza potreba povezana s konkretnim okolnostima prijavitelja, partnera i ciljnih skupina.
 • Uključivanje mladih: partnerstvo pokazuje da je u stanju angažirati raznoliku populaciju mladih, kao što su oni iz udaljenih/ruralnih područja, migrantskog podrijetla i/ili u nepovoljnom društvenom položaju, i to već u fazi osmišljavanja aktivnosti povezanih s mladima.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe

(najviše 30 bodova)

 • Planiranje: prijedlog je jasan, potpun i kvalitetan te uključuje odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije projekta na temelju pouzdanih metodologija upravljanja projektima.
 • Metodologija: provedba se temelji na odgovarajućim metodologijama; ciljevi su u skladu s aktivnostima, jasno su opisani i logično povezuju utvrđene probleme, potrebe i rješenja; plan rada je koherentan i konkretan; postoje prikladne mjere i pokazatelji za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da će se projekt provesti uz potrebnu kvalitetu, opseg, rok i u okviru proračuna; postoje konkretni i prikladni planovi za upravljanje rizicima i nepredvidive situacije.
 • Troškovna učinkovitost: predloženi proračun je koherentan, dovoljno detaljan i primjeren za provedbu projekta te je osmišljen tako da osigura najbolju vrijednost za novac. Sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu su s njihovim ciljevima i rezultatima. Proračun pokriva potrebe lokalnih organizacija i ranjivih mladih ljudi kako bi se potaknulo njihovo uključivanje u program Erasmus+.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji

(najviše 20 bodova)

 • Konfiguracija: partnerstvo uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija s potrebnim profilima, vještinama, iskustvom, stručnošću i potporom u upravljanju kako bi se postigli njegovi ciljevi; ako su u konzorcij uključene profitne organizacije, jasno je dokazana njihova dodana vrijednost.
 • Geografski sastav: partnerstvo pokazuje sposobnost odražavanja europske gospodarske, društvene i/ili kulturne raznolikosti svojim geografskim sastavom (tj. pokriva istočna, zapadna, sjeverna i južna područja Europe) kako bi se osigurala istinski paneuropska suradnja.
 • Razvoj lokalnih nevladinih organizacija: partnerstvo je sposobno razviti kapacitete i znanje lokalnih nevladinih organizacija koje se još nisu etablirale na europskoj razini kako bi se postigla bolja suradnja među nevladinim organizacijama u Europi.
 • Angažman i zadaće: podjela odgovornosti i zadaća u partnerstvu jasna je i primjerena; koordinator se odlikuje kvalitetnim upravljanjem i potencijalom za koordinaciju transnacionalnih mreža i vodstvo u kompleksnim okruženjima.
 • Sporazumi o suradnji: predloženi mehanizmi upravljanja osigurat će djelotvornu koordinaciju, donošenje odluka, komunikaciju i rješavanje sukoba među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima.
 • Uključivanje mladih: mladi su na odgovarajući način uključeni u sve faze provedbe projekta, a uključivanje mladih obuhvaćeno je svim fazama i na svim razinama projekta, čime se jača njihova uloga i/ili se pružaju konkretne strategije kako bi se osiguralo sudjelovanje raznolike populacije mladih.

Učinak

(najviše 20 bodova)

 • Učinak: projekt ima potencijalno velik učinak na sudionike i partnerske organizacije, posebno u pogledu širenja nacionalnih, regionalnih ili lokalnih aktivnosti lokalnih organizacija koje još nisu prekogranične na razinu EU-a tijekom i nakon završetka projekta, kao i na zajednicu mladih općenito. Očekivani rezultati pokazuju razumijevanje i sposobnost prijavitelja i partnera da prenose poruke o vrijednostima Europske unije, osobito u pogledu građanstva.
 • Diseminacija: prijedlog pokazuje sposobnost da se dopre do mladih i učinkovito komunicira o problemima i rješenjima u zajednicama koje predstavljaju široj globalnoj publici; posebno, prijedlog sadržava konkretan plan za komunikaciju i diseminaciju rezultata i uključuje odgovarajuće ciljeve, aktivnosti i raspodjelu zadaća među partnerima, vremenski raspored, alate i kanale kako bi se rezultati i koristi djelotvorno proširili na oblikovatelje politika i bili dostupni krajnjim korisnicima tijekom i nakon završetka projekta.
 • Održivost: u prijedlogu se jasno utvrđuje kako bi ishodi projekta mogli doprinijeti promjenama na razini sustava u sektoru mladih tijekom projekta i dulje, s velikim potencijalom za omogućivanje dugotrajne suradnje na razini EU-a i/ili poticanje novih politika i inicijativa EU-a za mlade.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova, uzimajući u obzir i najmanji potreban broj bodova za svaki od četiri kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”. U slučaju jednako rangiranih prijedloga, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterije za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose 150 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke: 

 1. korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 2. u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 3. prijavitelji u svojem prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 4. opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

 1. Study on the landscape of youth representation in the EU (EAC/47/2014).

 2. Rezolucija Vijeća 2018/C 456/01, objavljena u prosincu 2018.:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=HR.

 3. Vidjeti https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_19_5542.

 4. Od sredine 2020. do kraja 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hr.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}

Tagged in: