Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Jačanje kapaciteta u području sporta

Projekti jačanja kapaciteta projekti su međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području sporta u zemljama sudionicama programa i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je poduprijeti sportske aktivnosti i politike u području sporta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kao sredstvo promicanja vrijednosti i obrazovni alat za poticanje osobnog i socijalnog razvoja pojedinaca i izgradnju povezanijih zajednica.

Ciljevi aktivnosti

Cilj aktivnosti bit će:

 • povećanje kapaciteta sportskih organizacija na lokalnoj razini
 • poticanje bavljenja sportom i tjelesnom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • promicanje socijalne uključivosti kroz sport
 • promicanje pozitivnih vrijednosti kroz sport (kao što su načelo poštene igre, tolerancija, timski duh)
 • poticanje suradnje među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama.

Tematska područja / posebni ciljevi

Prijedlozi bi trebali biti usmjereni na određena tematska područja utvrđena u fazi izrade programa. Posebno su relevantna, primjerice, sljedeća područja:

 • promicanje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta
 • razvoj vještina (putem sporta) potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti skupina u nepovoljnom položaju (npr. neovisnost, vodstvo itd.)
 • integracija migranata
 • pomirenje nakon sukoba.

Aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s općim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe. Naposljetku, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na svjetskoj razini, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta sportskih organizacija, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu iz regije 1 koje aktivnost obuhvaća.

Financirani projekti moći će uključivati širok spektar aktivnosti suradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti uključujući primjerice:

 • stvaranje i razvoj mreža među organizacijama/zemljama/regijama
 • razvoj i provedbu razmjene najbolje prakse/ideja
 • provedbu zajedničkih sportskih aktivnosti i popratnih obrazovnih događanja
 • pokretanje, ispitivanje, razmjenu i provedbu novih metoda, alata, postupaka i materijala za neformalno učenje putem praktičnog osposobljavanja i mobilnosti sportskog osoblja
 • jačanje svijesti o problemu diskriminacije skupina u nepovoljnom položaju u sportu
 • potporu izgradnji angažiranog i aktivnog civilnog društva.

Uspostava projekta

Projekti jačanja kapaciteta u području sporta sastoje se od četiri faze koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje1 , npr. 1) utvrđivanje i pokretanje projekta, 2) priprema, oblikovanje i planiranje projekta, 3) provedba projekta i praćenje aktivnosti i 4) pregled projekta i procjena učinka.

Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta i odgovarajućeg pristupa; jasno navođenje predložene metodologije kojom se osigurava dosljednost između ciljeva i aktivnosti projekta; određivanje rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta i kvalitetnog i realističnog komunikacijskog plana koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata jačanja kapaciteta kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata. 

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivost i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije u svijetu.

Koje kriterije treba ispuniti za prijavu za projekt jačanja kapaciteta u području sporta?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za jačanje kapaciteta u području sporta moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektom (ako postoji), aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uvjete za sudjelovanje u ovoj aktivnosti. Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija sudionica uključenih u projekt i mora imati poslovni nastan i sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uvjete za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regije 1.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti
 • organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena

Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna poduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruge, nevladine organizacije i općenito neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodanu vrijednost projektu. Međutim, u cilju jačanja kapaciteta zadaće koordinacije moraju biti ograničene na neprofitne organizacije.

Broj i profil organizacija sudionica

Projekti jačanja kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje: najmanje jedna organizacija iz dvije države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu iz regije 1.

Broj organizacija iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u aktivnosti, osim u opravdanim slučajevima povezanima s ciljevima ključne aktivnosti.

Osim toga, ako je opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta:

 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije, čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije 
 • Aktivnosti koje uključuju razmjenu i promicanje rezultata mogu se odvijati i na relevantnim tematskim transnacionalnim događanjima/konferencijama u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu ili trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti jačanja kapaciteta mogu trajati jednu, dvije ili tri godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, ovisno o cilju projekta i predviđenim aktivnostima.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 7. travnja u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani učinak tako da:

 • povećavaju sudjelovanje i kapacitet sportskih organizacija na lokalnoj razini
 • povećavaju sudjelovanje žena u sportu i tjelesnim aktivnostima
 • poboljšaju društvenu uključenosti skupina u nepovoljnom položaju
 • povećaju kapacitet sektora sporta za transnacionalnu suradnju vodeći računa o uključivosti, solidarnosti i održivosti
 • promiču i doprinose transnacionalnom učenju i suradnji između sportaša i donositelja odluka, posebno u prihvatljivim partnerskim zemljama koje nisu pridružene programu
 • diseminiraju svoje rezultate na učinkovit i privlačan način među sportašima uključenima u sportske organizacije.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za ostvarivanje ciljeva aktivnosti.
 • Mjera u kojoj:  
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • aktivnosti izgradnje kapaciteta jasno su definirane i usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija sudionica

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 20 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i diseminaciju
 • Primjerenost i kvaliteta metodologije predložene za ispunjavanje utvrđenih potreba
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i učinkovitost plana rada, uključujući mjeru u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja, ako postoje
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Mjera u kojoj je projekt troškovno učinkovit te se za svaku aktivnost dodjeljuju primjerena sredstva

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:  
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:  
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.
 • Kvaliteta plana za diseminaciju: primjerenost i kvaliteta mjera za dijeljenje ishoda projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • Ako je relevantno, u projektu se opisuje kako će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.
 • Kvaliteta planova za osiguravanje održivosti projekta: njegov kapacitet za postizanje učinka i rezultata i nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova da bi došli u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”).

U slučaju jednako rangiranih prijedloga, prednost će imati projekti s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim platformama struke, sektora ili nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU-a po projektu bit će od najmanje 100 000 EUR do najviše 200 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke: 

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.) 
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u svojem prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

 • 1 Iako pripremne aktivnosti mogu početi prije podnošenja ili odabira prijedloga za financiranje, troškovi mogu nastati i aktivnosti se mogu provoditi tek nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Tagged in:  Sport