Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ključna aktivnost 3: Podrška razvoju politike i suradnji

Ključna aktivnost 3 pruža podršku suradnji u području politike na razini Europske unije, doprinoseći na taj način provedbi postojećih politika i razvoju novih politika kojima se mogu pokrenuti modernizacija i reforme na razini Europske unije i na razini sustava u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Projektne aktivnosti koje će se provoditi usmjerene su na:

 • pripremu i podupiranje provedbe programa politike EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta olakšavanjem upravljanja i funkcioniranja otvorenih metoda koordinacije
 • provođenje eksperimenata s europskim politikama koje predvode javna tijela na visokoj razini i koji uključuju testiranje mjera politike na terenu u nekoliko zemalja, na temelju pouzdanih metoda ocjenjivanja
 • prikupljanje dokaza i znanja o sustavima i politikama obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se olakšalo utemeljeno oblikovanje javnih politika
 • olakšavanje transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija, kao i prijenos bodova, poticanje osiguravanja kvalitete, dodjeljivanje digitalnih diploma, podupiranje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, upravljanje vještinama i usmjeravanje
 • poticanje dijaloga o politikama s dionicima u Europskoj uniji i šire putem konferencija, događanja i drugih aktivnosti u koje su uključeni oblikovatelji politika, odgojno-obrazovni djelatnici i drugi dionici u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta radi upoznavanja s relevantnim programima europskih politika i promicanja Europe kao izvrsnog odredišta za školovanje i istraživanje
 • poboljšavanje kvalitete provedbe programa olakšavanjem prijenosa znanja i prakse među nacionalnim agencijama, pružanjem potpore nacionalnim agencijama i Komisiji u obliku skupina za strateško promišljanje koje omogućuju razradu aktivnosti i strategija za provedbu programa koje su bolje povezane s razvojem politike te osiguravanjem instrumenata za bolje iskorištavanje potencijala sinergije i komplementarnosti
 • pružanje mogućnosti osobama da u bilo kojoj fazi života steknu iskustvo učenja u inozemstvu u okviru njihova stručnog područja, kao što su javno upravljanje, poljoprivreda i ruralni razvoj, nove tehnologije, poduzetništvo itd.
 • omogućivanje provedbenim tijelima programa Erasmus+ da djeluju kao posrednici za proširivanje Erasmus+ kako bi se prijavili za bespovratna sredstva ili razvili sinergije putem potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kojima se upravlja na nacionalnoj i regionalnoj razini, Okvirnog programa za istraživanje i inovacije i programa u području migracija, sigurnosti, pravosuđa i građanstva, zdravlja i kulture
 • podupiranje događanja, kampanja i drugih aktivnosti kojima će se građani i organizacije informirati o programu Erasmus+ i politikama Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • doprinos utvrđivanju i diseminaciji dobre prakse te uspješnih primjera iz projekata kojima je dodijeljena potpora kako bi im se omogućila veća vidljivost i povećanje njihova dosega na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Koje se aktivnosti podupiru?

 Sljedeća se aktivnost provodi putem ovog Vodiča kroz program:

 • Mladi Europe zajedno.

Tom aktivnošću upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Ključna aktivnost 3 obuhvaća i mnoge druge aktivnosti koje podupiru reformu politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih koje provodi izravno Europska komisija ili se provode putem posebnih poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu. Te su aktivnosti grupirane u sljedeće odjeljke:

 • potpora razvoju europske politike
 • potpora sindikalnim alatima i mjerama koje potiču kvalitetu, transparentnost i priznavanje vještina, kompetencija i kvalifikacija
 • politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima i međunarodnim organizacijama
 • mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi programa
 • suradnja s ostalim instrumentima Unije i podrška ostalim politikama Unije
 • aktivnosti diseminacije i informiranja.

Više informacija o podržanim aktivnostima dostupno je na internetskim stranicama Europske komisije i Izvršne agencije.