Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmus+ Teacher Academies -Toiminto

Neuvoston vuonna 2019 antamassa päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusalueen [fn]kehittämisestä[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] kehotetaan komissiota kehittämään uusia keinoja kouluttaa ja tukea ammattitaitoisia, motivoituneita ja korkeasti koulutettuja opettajia, kouluttajia, varhaiskasvatushenkilöstöä, koulunjohtajia ja muuta henkilöstöä sekä edistämään heidän jatkuvaa ammatillista kehitystään ja laadukasta tutkimusperustaista opettajankoulutusta.

Neuvoston toukokuussa 2020 antamissa päätelmissä tulevaisuuden eurooppalaisista opettajista ja [fn]kouluttajista[ft/]https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf[/fn] toistetaan, että opettajat ovat eurooppalaisen koulutusalueen perusta, ja kehotetaan tukemaan edelleen opettajien urakehitystä ja täydennyskoulutusta sekä heidän hyvinvointiaan opettajan uran kaikissa vaiheissa. Päätelmissä korostetaan opettajien liikkuvuuden hyötyjä ja tarvetta sisällyttää liikkuvuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi päätelmissä kehotetaan komissiota tukemaan opettajankoulutuksen järjestäjien tiiviimpää yhteistyötä opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumossa.

Komission vuonna 2020 antamassa tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 [fn]mennessä[ft/]https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_fi[/fn] tunnustetaan opettajien ja kouluttajien keskeinen rooli ja esitetään visio erittäin pätevistä ja motivoituneista opettajista, jotka voivat hyödyntää monenlaista tukea ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia erilaisten uriensa jokaisessa vaiheessa. Siinä ehdotetaan useita toimintoja, joilla puututaan opetusalan ammattien nykyisin kohtaamiin haasteisiin, kuten suunnitelma käynnistää Erasmus+ Teacher Academies -toimintoja.

Komission digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa [fn]2021–2027[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fi[/fn] korostetaan tarvetta varmistaa, että kaikilla opettajilla ja kouluttajilla on varmuus ja taidot teknologian tehokkaaseen ja luovaan käyttöön, jotta he voivat innostaa ja motivoida oppijoita, huolehtia siitä, että kaikki oppijat hankkivat digitaaliset taidot, joita tarvitaan oppimiseen, elämiseen ja työskentelyyn yhä digitalisoituneemmassa ympäristössä.

Neuvoston päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030) viitataan Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon mahdollisuuksiin helpottaa verkostoitumista, tietojen jakamista ja liikkuvuutta sekä tarjota opettajille ja kouluttajille oppimismahdollisuuksia uran kaikissa vaiheissa.

Ammatin houkuttelevuutta on tarpeen parantaa: OECD:n TALIS-tutkimukseen osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin alle 20 prosenttia ylemmän perusasteen koulujen opettajista katsoi, että yhteiskunta arvostaa heidän ammattiaan. Opettajakunnan ikääntyminen on ongelma, koska lähestyvät eläköitymisaallot saattavat aiheuttaa maissa opettajapulaa. Vuoden 2019 koulutuksen seurantakatsauksessa todetaan myös, että useissa Euroopan maissa on vakava pula opettajista joko yleisesti tai tietyissä aineissa, kuten luonnontieteissä, tai tietyillä erikoisaloilla, kuten erityistarpeisten oppilaiden opetuksessa.

Laajasta täydennyskoulutustarjonnasta huolimatta opettajat itse ilmoittavat edelleen OECD:n TALIS-tutkimuksen mukaan, että täydennyskoulutusmahdollisuuksia ei ole tarpeeksi. Liikkuvuuden hyödyistä huolimatta sitä ei edelleenkään ole sisällytetty tehokkaasti opettajankoulutukseen. Tämä johtuu monista käytännön esteistä, jotka olisi poistettava johdonmukaisemmalla politiikalla.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnolla puututaan näihin ongelmiin edistämällä opettajien perus- ja jatkokoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden välistä tiivistä yhteistyötä ja täydennetään eurooppalaisen koulutusalueen aikaan saamiseksi tehtyä työtä sekä autetaan siirtämään tulokset kansalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon ja lopulta opettajankoulutukseen ja koulujen tukemiseen. Ne perustuvat kansallisen opettajankoulutuksen ja eurooppalaisen yhteistyön innovaatioihin ja tehokkaisiin käytäntöihin ja kehittävät niitä edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaiden käytäntöjen levittämiseen ja hyödyntämiseen eri maiden ja opettajankoulutuksen järjestäjien välillä sekä palautteen ja vaikuttavuuden varmistamiseen myös poliittisella tasolla.

Toiminnon Tavoitteet

Tämän toiminnon yleisenä tavoitteena on luoda [fn]opettajien[ft/]Tässä ehdotuspyynnöllä ”opettajalla” tarkoitetaan laajasti myös kouluttajia ja varhaiskasvatushenkilöstöä.[/fn] koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia ja perustaa Teacher Academies -verkostoja, joilla kehitetään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutuksessa.

Teacher Academies -toiminnoilla edistetään monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnoilla on seuraavat tavoitteet:

 • Edistetään opettajankoulusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen parantamista Euroopassa luomalla opettajankoulutusta käsitteleviä verkostoja ja käytäntöyhteisöjä, joilla kootaan yhteen opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajia ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjiä sekä opettajajärjestöjen, ministeriöiden ja sidosryhmien kaltaisia muita asiaan kuuluvia toimijoita, laatimaan ja testaamaan strategioita ja ohjelmia tehokkaan, kaikkien saatavilla olevan ja muihin toimintaympäristöihin siirrettävissä olevan ammatillisen oppimisen luomiseksi.
 • Laaditaan ja testataan yhteistyössä erilaisia liikkuvuusmalleja (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) opettajien peruskoulutuksessa ja osana opettajien täydennyskoulutusta, jotta parannetaan liikkuvuustoimintojen laatua ja lisätään niiden määrää sekä tehdään liikkuvuudesta kiinteä osa Euroopassa tarjottavaa opettajankoulutusta.
 • Kehitetään opettajankoulutuksen järjestäjien välistä kestävää yhteistyötä, joka vaikuttaa opettajankoulutuksen laatuun Euroopassa ja joka otetaan huomioon opettajankoulutusta koskevissa toimintapolitiikoissa Euroopan ja kansallisella tasolla.
 • Tehostetaan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä tekemällä innovatiivista ja käytännön yhteistyötä muiden Euroopan maiden opettajankoulutuslaitosten ja opettajien kanssa ja jakamalla kokemuksia eurooppalaisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi edelleen.

Tällaisella yhteistyöllä edistetään yhtä tai useampaa Erasmus+ -ohjelman horisontaalista painopistetavoitetta, jotka ovat Teacher Academies -toiminnan tavoitteina.

Teacher Academies -kumppanuuksissa olisi määritettävä yksi tai useampi kunkin kumppanuuden kannalta erityisen tarkoituksenmukainen painopistetavoite ja työskenneltävä sen parissa tavoitteena kehittää korkealaatuista koulutusta / ammatillista kehittymistä ja vastata (tulevien) opettajien kiireellisiin tarpeisiin muun muassa tarjoamalla opettajille kursseja ja opetusmoduuleja tai muita oppimismahdollisuuksia seuraavista aiheista:

1. Osallisuus ja monimuotoisuus:

Autetaan opettajia hankkimaan tietoja, taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat parantaakseen niiden lasten/opiskelijoiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, koulutuksellista osallisuutta. Näihin kuuluvat esimerkiksi vammaiset tai erityistarpeiset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset/opiskelijat samoin kuin maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla asuvat lapset/opiskelijat sekä sukupuolten epätasa-arvoa, sosioekonomisia vaikeuksia tai muuta sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää kohtaavat lapset/opiskelijat. Sitä varten opettajien on myös ymmärrettävä alisuoriutumista opinnoissa ja siihen osallistumattomuutta ja osattava toimia hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi ja puuttua kiusaamiseen. Voidaan esimerkiksi kehittää osaamista, joka koskee monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä opettamista, sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia käytäntöjä, erityistarpeisten lasten osallistavaa opetusta, oppijoiden ja opettajien hyvinvointia koulussa parantavien, kannustavien oppimisympäristöjen ja -strategioiden luomista, erilaisten oppimista koskevien lähestymistapojen ja monimuoto-oppimisen käyttöä sekä formatiivisia arviointimenetelmiä ja -välineitä.  

Annetaan opettajille keinoja puuttua näiden ryhmien kohtaamiin koulutukseen pääsyä koskeviin esteisiin ja luoda positiivista oppimisilmapiiriä ja osallistavia ympäristöjä, joissa vaalitaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja jotka vastaavat laajemman yhteisön tarpeisiin, rakentaa luottamukselliset suhteet oppijoihin, vanhempiin, perheisiin ja huoltajiin, hyödyntää koulussa yhteistoiminnallisia käytäntöjä ja työskentelyä monialaisissa tiimeissä.

Lisätietoja:

2. Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta:

Otetaan käyttöön ja kehitetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tukevia kattavia ja yhteistoiminnallisia opetus- ja oppimistapoja ja tunnustetaan, että kaikki opettajat – oppiaineesta tai koulutusalasta riippumatta – ovat kestävän kehityksen opettajia, joiden on tuettava oppijoitaan vihreään siirtymään valmistautumisessa.

Tarjotaan (tuleville) opettajille koulutusta ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä parhaista opetuskäytännöistä, kehitetään (tulevien) opettajien/kasvattajien ja koulutusalan johtajien kestävyysosaamista ja vaihdetaan näkemyksiä osallistuvien organisaatioiden ympäristökestävyyteen liittyvistä toimintatavoista ja kehitetään niitä.

Vaihdetaan näkemyksiä siitä, miten voidaan lisätä tietoisuutta vihreästä siirtymästä ja ympäristö- ja ilmastohaasteista sekä kehitetään osaamista ja laaditaan alakohtaisia vihreän osaamisen strategioita ja menetelmiä sekä tulevaisuuteen suuntautuvia opetussuunnitelmia, jotka vastaavat paremmin opettajien tarpeita.

Autetaan opettajia käyttämään sellaisia pedagogisia käytäntöjä ja kokeilemaan sellaisia innovatiivisia opetusmenetelmiä, jotka parantavat vihreään siirtymään ja kestävään kehitykseen tähtäävää opetusta ja oppimista monialaisesti ja joissa otetaan huomioon myös oppimisen sosioemotionaaliset näkökohdat, jotta kaikista oppijoista voi tulla muutoksen aikaansaajia ja jotta he voivat oppia ajattelemaan ja toimimaan kestävämmän maailman hyväksi niin yksilöllisesti kuin yhdessä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. 

Lisätietoja: Neuvoston suositus ympäristökestävyyttä koskevasta [fn]oppimisesta[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/fi/pdf[/fn].

3. Vastaaminen digitaaliseen muutokseen kehittämällä digitaalisia valmiuksia, häiriönsietokykyä ja kapasiteettia:

Tuetaan (tulevien) opettajien välttämätöntä sitouttamista digitaaliseen muutokseen, jotta voidaan hyödyntää digiteknologian potentiaalia opetuksessa ja oppimisessa ja kehittää kaikkien digitaitoja. Näin lisätään myös oppilaitosten valmiuksia ja valmiutta hoitaa tehokkaasti siirtyminen digitaaliseen opetukseen.

Edistetään digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman ensimmäistä strategista painopistetavoitetta eli tehokkaan digitaalisen koulutusekosysteemin kehittämistä luomalla valmiuksia ja kriittistä ymmärrystä siitä, miten digiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla ja miten voidaan kehittää ja panna toimeen oppilaitosten digitaalista muutosta koskevia suunnitelmia.

Tuetaan digiteknologian tarkoituksenmukaista käyttöä opetuksessa, oppimisessa, arvioinnissa ja osallistamisessa. Tähän sisältyy digipedagogiikan ja opettajien digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvän asiantuntemuksen kehittäminen, mukaan lukien esteettömät ja avustavat teknologiat sekä digitaalisen koulutussisällön luominen ja innovatiivinen käyttö.  Erityistä huomiota kiinnitetään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja siihen, että puututaan digiteknologian saatavuuteen ja käyttöön liittyviin eroihin aliedustettujen ryhmien keskuudessa.

Hyödynnetään kouluttajien, kansalaisten ja organisaatioiden digiosaamista koskevia eurooppalaisia puitteita.

Lisätietoja: Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma [fn](2021–2027)[ft/]https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan[/fn].

4. Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen:

Koulutetaan (tulevia) opettajia ja annetaan heille tarvittavia välineitä.

Tuetaan aktiivisen kansalaisuuden ja eettisten periaatteiden edistämistä opettajien työssä ja edistetään sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittämistä.

Tarjotaan lapsille/opiskelijoille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta.

Lisätään Euroopan unionia koskevaa tietoisuutta ja ymmärrystä etenkin EU:n yhteisten arvojen, yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden sekä ihmisten kulttuurisen identiteetin ja tietoisuuden sekä sosiaalisen ja historiallisen perinnön suhteen.

Lisätietoja: Neuvoston suositus yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden [fn]edistämisestä[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN[/fn]

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta Erasmus+ Teacher Academies -toimintoa koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan)

 • ovat oikeussubjekteja (julkisia tai yksityisiä elimiä)
 • ovat sijoittautuneet tukikelpoiseen maahan eli johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” tämän oppaan A-osassa).

Ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin sijoittautuneet organisaatiot eivät voi osallistua toimintoon.

Koordinoivan organisaation on oltava opettajankoulutuslaitos. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä. Se ei voi olla sidosyhteisö.

Hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan) voivat olla esimerkiksi seuraavia (luettelo ei ole kattava):

 • ISCED-tasojen 0–3 opettajien ja varhaiskasvatushenkilöstön, myös ammatillisten opettajien, kouluttamiseen tarkoitetut opettajankoulutuslaitokset (opettajien peruskoulutusta ja/tai täydennyskoulutusta tarjoavat koulutuslaitokset, laitokset ja korkeakoulut)
 • yleissivistävää koulutusta koskevista toimintapolitiikoista vastaavat ministeriöt tai muut julkisyhteisöt
 • julkiset (paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset) ja yksityiset elimet, jotka vastaavat opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen laatimisesta ja sen tarjonnasta sekä opettajien pätevyysvaatimuksien määrittelystä
 • opettajajärjestöt tai muut kansallisesti tunnustetut opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjät
 • opettajien koulutuksesta ja heidän täydennyskoulutuksensa ja pätevyytensä valvonnasta vastaavat viranomaiset
 • opettajankoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä tekevät koulut, jotka mahdollistavat opettajankoulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun
 • muut hankkeen kannalta merkitykselliset koulut (alemman perusasteen koulutuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen) tai muut organisaatiot (esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja opettajajärjestöt).

Muut yhteisöt oivat osallistua muissa konsortion tehtävissä, kuten liitännäiskumppaneina. 

Konsortion kokoonpano (osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili)

6 hakijaa (edunsaajia, ei sidosyhteisöjä) vähintään neljästä EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta (joista vähintään kolme on EU:n jäsenvaltioita), jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

 • vähintään neljä kansallisesti vakiintunutta opettajien peruskoulutuksen järjestäjää kolmesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja 
 • vähintään yksi kansallisesti vakiintunut opettajien jatkokoulutuksen (täydennyskoulutuksen) järjestäjä ja
 • vähintään yksi harjoittelukoulu. 

Konsortioon voi kuulua myös sidosyhteisöjä tai liitännäiskumppaneita, muita organisaatioita, joilla on merkityksellistä opettajankoulutuksen asiantuntemusta, ja/tai opettajankoulutuksen vaatimuksia, tutkintoja tai laadunvarmistustoimenpiteitä määritteleviä elimiä.

Maantieteellinen sijainti (toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminnan on tapahduttava EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa.

Ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa tapahtuva toiminta ei ole avustuskelpoista.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (EACEA) rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin (Funding & Tender Opportunities Portal) kautta.

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä FTOP-portaalin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 6. kesäkuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Kunkin Teacher Academies -kumppanuuden on toteutettava yhtenäinen ja kattava toimintakokonaisuus, johon sisältyy muun muassa seuraavaa:

 • Tehdään yhteistyötä ja perustetaan verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajankoulutuksen järjestäjien, opettajajärjestöjen, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten organisaatioiden ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa innovatiivisten strategioiden ja ohjelmien luomiseksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja kouluja varten.
 • Laaditaan ja toteutetaan yhteisiä, innovatiivisia ja tehokkaita opettajankoulutusta ja opettajien taitoja koskevia oppimismoduuleja yhteisesti kiinnostavista haastavista ja/tai uusista pedagogisista kysymyksistä. Niissä on otettava huomioon opettajaopiskelijoiden (peruskoulutus) ja jo työssä olevien opettajien (täydennyskoulutus) erilaiset tarpeet.
 • Kehitetään vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden sisältävää yhteistä oppimistarjontaa, johon sisältyy kaiken muotoisia liikkuvuustoimintoja ja jossa käynnistetään esimerkiksi kesäkouluja, opiskelijoiden ja opettajien opintokäyntejä sekä muita kampuksien välisiä sekä fyysisiä että virtuaalisia yhteistyömuotoja.
 • Määritellään tehokkaita tapoja poistaa liikkuvuuden esteitä ja yksilöidään edellytykset, kuten käytännön järjestelyt ja oppimistulosten tunnustaminen, liikkuvuustoimintojen määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi sekä niiden liittämistä kiinteäksi osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.
 • Kutsutaan koulut ja erityisesti harjoittelukoulut mukaan kokeilemaan ja jakamaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä (muun muassa etä- ja monimuoto-opetusta ja -oppimista).
 • Toteutetaan tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden mukaisesti selvityksiä, tutkimuksia ja/tai kyselytutkimuksia tehokkaista käytännöistä tai kerätään niitä esimerkiksi yhteenvetojen, pohdinta-asiakirjojen ja suositusten laatimiseksi, jotta viritetään keskustelua ja tuotetaan tietoa opettajankoulutusta koskevia toimintapolitiikkoja varten.
 • Edistetään ja suositaan olemassa olevia virtuaaliliikkuvuuden, yhteistyön ja viestinnän Erasmus+ -välineitä, kuten eTwinning-välinettä osana European School Education Platform -alustaa, tulosten testaamiseksi ja jakamiseksi.

Arviointikriteerit

Tässä yhteydessä sovelletaan seuraavia kriteereitä:

Hankkeen relevanssi (enintään 35 pistettä)

 • Yhteys ehdotuspyynnön tavoitteisiin: Missä määrin hanke-ehdotuksella perustetaan Teacher Academies -kumppanuus opettajien perus- ja jatkokoulutuksen parantamiseksi opettajille suunnatulla innovatiivisella koulutustarjonnalla, joka liittyy ainakin yhteen seuraavista Erasmus+ -ohjelman painopistetavoitteista:
  • Osallisuus ja moninaisuus
  • Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta
  • Vastaaminen digitaaliseen muutokseen kehittämällä digitaalisia valmiuksia, häiriönsietokykyä ja kapasiteettia
  • Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen.
 • EU:n arvot: Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Johdonmukaisuus: Missä määrin hanke-ehdotus perustuu riittävään tarveanalyysiin sekä selkeästi ja realistisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja missä määrin ehdotuksella käsitellään osallistujaorganisaatioiden ja toiminnon kannalta merkittäviä kysymyksiä.
 • Innovatiivinen lähestymistapa: Hanke-ehdotuksessa mainitut menetelmät ja tekniikat edustavat alansa huippua, ja ehdotus johtaa innovatiivisiin tuloksiin ja ratkaisuihin sen alalla yleensä tai siinä maantieteellisessä toimintaympäristössä, jossa hanke toteutetaan (esimerkiksi sisältö, tuotokset, sovelletut työskentelymenetelmät, mukana tai kohteena olevat organisaatiot ja henkilöt).
 • Eurooppalainen lisäarvo: Hanke-ehdotuksesta käy selkeästi ilmi tulosten avulla yksilöiden (oppijoiden ja/tai henkilöstön), oppilaitosten ja järjestelmän tasolla tuotettava lisäarvo, jota kumppanien olisi vaikea saada aikaan ilman eurooppalaista yhteistyötä. Hanke-ehdotuksessa käytetään ja edistetään olemassa olevia yhteistyön, viestinnän sekä tulosten testaamisen ja jakamisen EU-tason välineitä, kuten eTwinningiä ja European School Education Platform -alustaa.
 • Kansainvälistyminen: Hanke-ehdotuksesta käy ilmi sen panos opettajankoulutuksen kansainväliseen ulottuvuuteen, mukaan lukien yhteisten liikkuvuusmallien (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) ja muun koulutustarjonnan kehittäminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
 • Sukupuolisensitiivisyys: Hanke-ehdotus käsittelee sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa löytämään ratkaisuja, joilla edistetään tehokkaasti sukupuolisensitiivistä opetusta kouluissa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Johdonmukaisuus: Hankkeen kokonaissuunnittelu takaa hankkeen tavoitteiden, toiminnan ja ehdotetun budjetin johdonmukaisuuden. Hanke-ehdotus sisältää kattavan valikoiman johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia toimintoja ja palveluja, joilla nimetyt tarpeet täytetään ja jotka johtavat odotettuihin tuloksiin.
 • Menetelmä: Ehdotetun menetelmän laatu ja käyttökelpoisuus ja sen asianmukaisuus odotettujen tulosten tuottamiseksi.
 • Rakenne: Työohjelman selkeys, kattavuus ja laatu, mukaan lukien asianmukaiset valmistelu-, toteutus-, seuranta-, hyödyntämis-, arviointi- ja tulostenlevitysvaiheet.
 • Hallinto: Hanke-ehdotuksessa esitetään selkeät hallintojärjestelyt. Aikataulut, hankeorganisaatio, tehtävät ja vastuualueet ovat selvästi määriteltyjä ja realistisia. Hanke-ehdotuksessa osoitetaan asianmukaiset resurssit kullekin toimintamuodolle.
 • Budjetti: Budjetti sisältää onnistumisen edellyttämät asianmukaiset resurssit, joita ei ole yli- eikä aliarvioitu.
 • Riskienhallinta: Hankkeen haasteet ja riskit on yksilöity selkeästi, ja niiden lieventämiseen on varauduttu asianmukaisin toimin.
 • Laadunvarmistus: Valvontatoimenpiteet (esimerkiksi jatkuva laadunarviointi, vertaisarvioinnit ja vertailuanalyysit) on otettu asianmukaisesti käyttöön.
 • Seurantavälineet: Käytössä on indikaattoreita, joilla varmistetaan, että hanketta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

 • Rakenne: Hankkeessa on mukana tarkoituksenmukainen yhdistelmä toisiaan täydentäviä osallistujaorganisaatioita, joiden profiili, osaaminen, kokemus ja asiantuntemus takaavat hankkeen kaikinpuolisen onnistumisen.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa: Kumppaniverkosto perustaa niin paikallisella, kansallisella kuin transnationaalisella tasolla vahvoja ja pysyviä verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajien perus- ja jatkokoulutuksen järjestäjien, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten viranomaisten ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa ja mahdollistaa tehokkaan asiantuntemuksen ja tietämyksen vaihdon näiden sidosryhmien kesken.
 • Maantieteellinen tasapaino: Kumppaniverkostoon kuuluu asianmukaisia kumppaneita eri maantieteellisiltä alueilta, ja näillä on aktiivinen rooli hankkeessa. Hakija on perustellut kumppaniverkoston maantieteellisen kokoonpanon ja osoittanut, että se on merkittävä Teacher Academies -toiminnon tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kumppaniverkostoon kuuluu useita paikallisen ja alueellisen tason asiaankuuluvia toimijoita.
 • Virtuaalinen yhteistyö ja virtuaaliliikkuvuus: Yhteistyö liittyy olemassa oleviin Erasmus+ -välineisiin, kuten eTwinningiin ja European School Education Platform -alustaan.
 • Sitoutuneisuus: Vastuun- ja tehtävänjako on selkeä ja asianmukainen ja kertoo kaikkien osallistujaorganisaatioiden sitoutuneisuudesta hankkeeseen ja aktiivisesta osallistumisesta sen toteuttamiseen oman asiantuntemuksensa ja omien valmiuksiensa mukaisesti.
 • Tehtävät: Koordinaattorin osoitetaan kykenevän moitteettomasti hallinnoimaan ja koordinoimaan transnationaalisia verkostoja ja johtamaan niitä monimutkaisessa ympäristössä. Yksittäiset tehtävät on jaettu kunkin kumppanin erityisen taitotiedon mukaisesti.
 • Yhteistyö: Hanke-ehdotus sisältää tehokkaan mekanismin, joka takaa, että osallistujaorganisaatioiden, osallistujien ja muiden mahdollisten sidosryhmien välinen koordinointi, päätöksenteko ja viestintä ovat korkealaatuisia.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

 • Tulosten hyödyntäminen: Hanke-ehdotuksesta käy ilmi, miten kumppanit ja muut sidosryhmät hyödyntävät hankkeen tuloksia. Se sisältää keinot hyödyntämisen mittaamiseksi hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen.
 • Tulosten levittäminen: Hanke-ehdotus sisältää selkeän tulostenlevityssuunnitelman sekä tavoitteet, toiminnot, aikataulun, välineet ja kanavat, joiden avulla tulokset ja hyödyt saadaan tehokkaasti levitettyä muun muassa sidosryhmille, päättäjille, opettajankoulutuksen järjestäjille ja viranomaisille sekä hankkeen elinkaaren aikana että sen jälkeen. Hanke-ehdotuksessa ilmoitetaan myös, mitkä kumppanit vastaavat tulosten levittämisestä, ja esitetään näyttöä niiden kokemuksesta tulosten levittämisessä. Hanke-ehdotuksessa esitetään tulosten levittämisessä käytettävät välineet, joiden olisi mieluiten oltava Erasmus+ -ohjelman välineitä, kuten eTwinning ja European School Education Platform -alusta.
 • Vaikuttavuus: Hanke-ehdotuksesta käyvät ilmi hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai Euroopan tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.

Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä sekä tavoitteita ja indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä ja arvioidaan odotettavissa olevia vaikutuksia (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä).

 • Jatkuvuus: Hanke-ehdotuksessa selostetaan, miten Erasmus+ Teacher Academies -toiminto otetaan käyttöön ja miten sitä kehitetään edelleen. Hanke-ehdotus sisältää pitkän aikavälin toimintasuunnitelman hankkeen tuotosten asteittaiseksi käyttöön ottamiseksi hankkeen loppumisen jälkeen. Tämän suunnitelman on perustuttava opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) järjestäjien ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjien välisiin kestäviin kumppanuuksiin. Siinä olisi esitettävä asianmukaiset hallintorakenteet sekä skaalattavuutta ja rahoituksen kestävyyttä koskevat suunnitelmat, mukaan lukien (eurooppalaiset, kansalliset ja yksityiset) rahoitusvarat, joiden avulla varmistetaan, että aikaan saadut tulokset ja hyödyt ovat kestäviä pitkällä aikavälillä.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä (kaikkiaan 100 pisteestä), jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tässä otetaan huomioon myös kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavat vähimmäispisteet: vähintään 18 pistettä kriteeristä ”hankkeen relevanssi”, vähintään 13 pistettä kriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja 11 pistettä sekä kriteeristä ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” että kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin. 

Odotettu vaikutus

Erasmus+ Teacher Academies -verkostojen kehittämisen odotetaan lisäävän opettajan ammatin houkuttelevuutta ja varmistavan opettajien, kouluttajien ja koulunjohtajien laadukkaan perus- ja täydennyskoulutuksen.

Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen odotetaan tehostavan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä luomalla opettajankoulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia. Merkityksellisten toimijoiden Euroopan maiden rajat ylittävällä tiiviillä yhteistyöllä hahmotellaan innovatiivista eurooppalaista yhteistyötä ja opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen merkittävää kehittämistä, jossa hyödynnetään kansallisten opettajankoulutusjärjestelmien nykyisiä innovaatioita ja tehokkaita käytäntöjä sekä osallistuville opettajille tarjottavia yhteisoppimismahdollisuuksia. Tämän lähestymistavan odotetaan tasoittavan tietä sille, että liikkuvuudesta tehdään kiinteä osa opettajankoulutusta Euroopassa poistamalla liikkuvuuden nykyiset esteet ja tunnistamalla menestyksellisten liikkuvuusstrategioiden ja -ohjelmien edellytykset.

Koska Erasmus+ Teacher Academies -hankkeet toimivat kansallisella ja Euroopan tasolla, niillä muodostetaan vahvoja ja kestäviä kumppanuuksia opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäjien välillä. Ne mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön opettajankoulutuksen järjestäjien välillä ja tasoittavat tietä oppilaitosten välisille rakenteellisille kumppanuuksille ja yhteisille ohjelmille. Tällä tavoin Erasmus+ Teacher Academies -hankkeilla varmistetaan opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen korkea laatu ja tehokkuus ja saadaan aikaan tuloksia, joita olisi vaikea saavuttaa ilman tietämyksen jakamista ja tehokasta yhteistyötä.

Kun hankkeissa käytetään erilaisia tulosten levityskanavia transnationaalisella, kansallisella ja/tai alueellisella tasolla sekä otetaan käyttöön hankkeen tuotosten asteittaista käyttöönottoa koskeva pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, niiden odotetaan sitouttavan alan sidosryhmiä osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella ja varmistavan kestävän vaikutuksen hankkeen elinkaaren jälkeen.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Avustuksen myöntävä viranomainen määrittää rahoituksen määrän hankkeen alustavan talousarvion, arviointitulosten ja 80 prosentin rahoitusosuuden pohjalta.

EU-avustus on enintään 1 500 000 euroa hanketta kohden.

Rahoitustuki kolmansille osapuolille avustusten tai palkintojen muodossa ei ole sallittua.

Vapaaehtoistyön tekijöiden kustannukset ovat tukikelpoisia. Ilmoitettujen yksikkökustannusten on oltava yhdenmukaisia vapaaehtoisten yksikkökustannuksia koskevan [fn]päätöksen[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn] kanssa.

Pk-yritysten omistajille aiheutuvat yksikkökustannukset ovat tukikelpoisia. Ilmoitettujen yksikkökustannusten on oltava yhdenmukaisia vapaaehtoisten yksikkökustannuksia koskevan [fn]päätöksen[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn] kanssa.

Asiaa koskevaan työpakettiin olisi sisällyttävä vähintään yhden sellaisen vuotuisen kokouksen kustannukset (yksi edustaja hankkeen kustakin täysivaltaisesta kumppaniorganisaatiosta), jonka Euroopan komissio / Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto järjestää tai joka järjestetään niiden aloitteesta Erasmus+ Teacher Academies -verkostojen välistä hyvien käytäntöjen vaihtamista ja vastavuoroista oppimista varten.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan kertakorvauksen erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Esitetyt kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa. Tarkempia tietoja tämän oppaan C-osan jaksossa ”Avustuskelpoiset välittömät kustannukset”.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

 

Tagged in:  Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö