Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet -Verkostot muilla koulutussektoreilla

Koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) ja/tai opettajankoulutusta järjestävien korkeakoulujen verkostojen tarkoituksena olisi tuoda uuteen Jean Monnet -osioon kansainvälinen näkökulma ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen vaihto sekä yhteisopetuskokemukset tietyssä maaryhmässä.

Toiminnan avulla erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelevät käytännön toimijat, jotka kohtaavat erilaisia kansallisesta lainsäädännöstä ja opetussuunnitelmien rakenteesta johtuvia haasteita ja rajoitteita, voivat luoda helpommin yhteisen käsityksen Euroopan unionia koskevien aiheiden oppimismenetelmistä.

Toiminnon tavoitteet

Muilla koulutussektoreilla toimivien Jean Monnet -verkostojen tavoitteena on tukea kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4) ja/tai opettajien koulutukseen osallistuvia korkeakouluja EU-aiheiden opetusta koskevan tietämyksen lisäämiseksi. Lisäksi ne antavat oppimiskokemukselle kansainvälisen silauksen.

Opettajien tietämyksen vaihto (tiettyjä aineita ja menetelmiä koskeva yhteistyöhön perustuva työskentely, yhteisopetuskokemukset, yhteinen toiminta) muodostaa verkostojen toiminnan perustan. Esimerkkejä toiminnoista:

 • Vaihdetaan tietoja sisällöstä ja tehdään tunnetuksi sovellettujen menetelmien tuloksia.
 • Lisätään eri koulujen / ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) ja opettajankoulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä antamalla niille kansainvälistä kokemusta ja eurooppalainen asema.
 • Vaihdetaan tietämystä ja järjestetään liikkuvuustoimintoja yhteisopetusta varten.
 • Edistetään yhteistyötä ja luodaan vankka ja kestävä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) ja/tai opettajien koulutukseen osallistuvien korkeakoulujen osaamisalusta.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet -Verkostoja muilla koulutussektoreilla?

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakijoiden (koordinaattori ja täysivaltaiset kumppanit) on oltava

 • koulu tai ammatillinen oppilaitos (ISCED-tasot 1–4) tai korkeakoulu, jolla on voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja ja joka tarjoaa perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) opettajille,
 • ja joka sijaitsee jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Konsortion kokoonpano

Ehdotuksia voivat jättää konsortiot, joihin kuuluu vähintään kuusi hakijaa (koordinaattori ja täysivaltaiset kumppanit) vähintään kolmesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja/tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta. 

Konsortioon on kuuluttava                           

 • vähintään neljä koulua ja/tai ammatillisen koulutuksen järjestäjää (ISCED-tasot 1–4)
 • enintään kaksi korkeakoulua, jotka tarjoavat perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) opettajille.

Sidosyhteisöjä ei lasketa mukaan kelpoisuusperusteena olevaan konsortion vähimmäiskokoonpanoon.  

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Muilla koulutussektoreilla toimivien Jean Monnet -verkostojen on oltava seuraavien edellytysten mukaisia:

 • Niissä kerätään opetusmenetelmiä opetussuunnitelmiin sisältyvää ja niiden ulkopuolista toimintaa varten ja keskustellaan niistä. 
 • Niissä kerätään hyviä käytäntöjä, jotka koskevat oppimista Euroopan unioniin liittyvistä aiheista.
 • Niissä järjestetään yhteisopetukseen tai yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvia opetuskokemuksia liikkuvuuden avulla tai verkossa.

Edellä mainitut seikat voidaan toteuttaa seuraavasti:

 • Tuotetaan asiakirjoja ja ohjeita hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
 • Järjestetään fyysisiä ja verkkokokouksia.
 • Järjestetään yhteisopetusta ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuvaa opetusta.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • Edunsaajien määrä EU:n jäsenvaltiota tai ohjelmaan assosioitunutta kolmatta maata / aluetta kohden

Laadulliset vaikutukset

Muilla koulutussektoreilla toimivien Jean Monnet -verkostojen odotetaan tuottavan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen (ISCED-tasot 1–4) ja antavan osallistujille tietoa onnistuneista käytännöistä, joilla oppilaille ja opiskelijoille välitetään Euroopan unionia koskevia tosiseikkoja ja tietoja.

Muilla koulutussektoreilla toimivilla verkostoilla lisätään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosten mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa sisällyttämällä siihen Euroopan unionia käsittelevää sisältöä.

Muilla koulutussektoreilla toimivista Jean Monnet -verkostoista tuetulla toiminnalla pyritään myös tuottamaan osallistujaorganisaatioille seuraavia tuloksia:

 • organisaatioiden paremmat valmiudet sisällyttää toimintaansa EU-aiheita
 • lisääntynyt kansainvälisyys.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

 • Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:
  • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) EU-opintoja.
  • Se antaa koulujen opettajille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja.
  • Se auttaa vaihtamaan tietoja ja käytäntöjä siitä, miten oppilaitokset lisäävät oppijoidensa tietämystä EU:sta ja mitä seikkoja tämä koskee.
  • Sillä helpotetaan opettajien liikkuvuusjaksoja, jotta he voivat antaa yhteisopetusta / yhteisesti annettavaa pienryhmäohjausta kumppaneidensa kanssa.
  • Se parantaa ymmärrystä EU:sta ja sen toiminnasta.
  • Se antaa opettajille mahdollisuuden sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:
  • koulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät (ISCED-tasot 1–4)
  • opettajat
  • opiskelijat.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: ehdotetun toiminnan laatu, uutuus ja toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Kumppaniverkoston sisäinen organisaatio:
  • Ehdotettuun toimintaan osallistujilla on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.
 • Yhteistyöjärjestelyt ja roolien, vastuiden ja tehtävien jako.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

 • Verkostojen odotettavissa olevat pitkäkestoiset vaikutukset
  • kouluihin ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin:
   • paremmat valmiudet opettaa EU-aiheita
   • innovatiivinen sisältö EU:n oppiaineiden uusien näkökulmien kehittämiseksi kouluissa
   • tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
   • enemmän taloudellisia resursseja EU-aiheiden opetukseen oppilaitoksen sisällä
  •  verkostoihin suoraan ja välillisesti osallistuviin opettajiin:
   • opettajien EU-asioita koskevan osaamisen vahvistaminen ja EU:ta koskevan sisällön lisääminen heidän työssään.
 • Tulosten levittäminen ja viestintä:
  • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista verkostoihin osallistuvassa laitoksessa ja sen ulkopuolella:
   • tietoisuuden lisääminen toiminnasta ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
   • koulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen.
  • Missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän seuraavilla menetelmillä:
  • tiedotusvälineet (mukaan lukien sosiaalinen media, julkaisut jne.)
  • tapahtumat.
 • Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on 300 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja avustuskelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö