Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toimella pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatioita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja ohjelman uusia toimijoita ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat. Lisäksi tämä toiminto tukee joustavia muotoja – joissa yhdistellään luonteeltaan transnationaalista ja kansallista toimintaa, joilla kuitenkin on eurooppalainen ulottuvuus – ja annetaan organisaatioille näin enemmän keinoja tavoittaa henkilöt, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Pienimuotoiset kumppanuushankkeet voivat myös edistää transnationaalisten verkostojen luomista ja kehittämistä ja edistää synergiaa paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimintapolitiikkojen kanssa ja niiden välillä.

Toiminnon tavoitteet

 • Houkutellaan uusia toimijoita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja pienimuotoisia toimijoita ja tuodaan ohjelma paremmin näiden ulottuville. Näiden kumppanuuksien on tarkoitus toimia organisaatioiden ensimmäisenä askeleena kohti Euroopan tasolla tehtävää yhteistyötä.
 • Tuetaan sellaisten kohderyhmien osallistamista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Tuetaan aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle.

Lisäksi kumppanuushankkeiden tärkeimmät tavoitteet koskevat myös pienimuotoisia kumppanuushankkeita suhteessa kunkin hankkeen laajuuteen ja määrään:

 • Parannetaan osallistuvien organisaatioiden ja instituutioiden työn, toimintojen ja käytäntöjen laatua ja avataan mahdollisuuksia uusille toimijoille, jotka eivät luontaisesti kuulu yhdelle alalle.
 • Kehitetään organisaatioiden valmiuksia tehdä transnationaalista ja eri alojen välistä yhteistyötä.
 • Käsitellään yhteisiä tarpeita ja painopisteitä koulutus-, nuoriso- ja liikunta- urheilualalla.
 • Mahdollistetaan muutoksia (yksilöiden, organisaatioiden tai alojen tasolla), jotka johtavat oikeasuhteisiin parannuksiin ja uusiin lähestymistapoihin kunkin organisaation toimintaympäristöön nähden.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea pienimuotoista kumppanuushanketta?

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden on täytettävä seuraavat perusteet voidakseen saada Erasmus+ -avustusta:

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan osallistujaorganisaatio. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Kun on kyse kansallisille toimistoille jätetyistä yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisoalan hakemuksista, sama organisaatio voi olla hakijana vain yhden kerran kunkin hakuajan puitteissa.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Kaikki EU:n jäsenvaltioihin tai ohjelmaan assosioituneihin kolmansiin maihin sijoittautuneen julkiset tai yksityiset organisaatiot1  (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin.

Riippumatta siitä, mihin alaan hanke vaikuttaa, pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka toimivat jollakin koulutus-, nuoriso- tai liikunta- ja urheilualan sektorilla tai muulla sosioekonomisella sektorilla, sekä organisaatiot, jotka toteuttavat eri aloille yhteistä toimintaa (esimerkiksi paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, osaamisen tunnustamisesta ja validoinnista vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset sekä kulttuuri- ja liikunta- ja urheilujärjestöt).

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa tulee olla mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat eri aloja ja monenlaista kokemusta, jotta on mahdollista hyödyntää niiden erilaisia kokemuksia, profiileja ja asiantuntemusta.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Pienimuotoinen kumppanuushanke on transnationaalinen, ja siihen kuuluu vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Yhden kumppaniverkoston osallistujaorganisaatioille ei ole asetettu enimmäismäärää.

Kaikki osallistujaorganisaatiot on nimettävä avustusta haettaessa.

Kun on kyse kansallisille toimistoille jätetyistä yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisoalan hakemuksista, sama organisaatio (yksi organisaatiotunnus) voi olla kunkin hakuajan puitteissa mukana yhteensä enintään 10 hakemuksessa joko hakijana tai kumppanina.2

Painopisteet

Jotta pienimuotoinen kumppanuushanke voisi saada tukea, siinä on keskityttävä

 • vähintään yhteen laaja-alaiseen painopisteeseen

ja/tai

 • vähintään yhteen koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualaan liittyvään erityiseen painopisteeseen, johon hankkeella on suurin vaikutus.

Kansallisten Erasmus+ -toimistojen hallinnoimien ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisoalan hankkeiden osalta kansalliset toimistot voivat korostaa painopisteitä, joilla on erityistä merkitystä niiden kansallisessa kontekstissa (”EU:n painopisteet kansallisessa kontekstissa”). Kansallisten toimistojen on tiedotettava tästä mahdollisille hakijoille virallisilla verkkosivuillaan.

Liikunta- ja urheilualan hankkeissa voidaan käsitellä vain yhtä (laaja-alaista tai erityistä) painopistettä. 

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kaiken toiminnan on tapahduttava hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sijaintimaissa.

Lisäksi toimintoja voidaan toteuttaa myös Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa3 , vaikka hankkeessa ei ole osallistujaorganisaatioita toimielimen isäntämaasta, jos tämä on hankkeen tavoitteiden tai toteutuksen kannalta perusteltua.

Hankkeen kesto

6–24 kuukautta.

Kesto on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteiden ja niiden toimintatyyppien perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää edunsaajan pyynnöstä ja kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston suostumuksella korkeintaan kuusi kuukautta. Kokonaisavustuksen määrä ei tällöin muutu.

Mihin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

 • Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

 • Hakemus jätetään Brysselissä toimivaan Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Molemmissa tapauksissa sama kumppaniryhmä voi jättää vain yhden hakemuksen yhteen kansalliseen toimistoon hakuaikaa kohden.4

Milloin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

 • 5. maaliskuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna 1. syyskuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavista hankkeista
 • 1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) seuraavana vuonna 1. tammikuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana alkavista hankkeista.

Nuorisoalan kumppanuushankkeiden mahdollinen ylimääräinen hakuaika:

Kansalliset toimistot voivat järjestää nuorisoalan hankkeille ylimääräisen hakukierroksen, johon myös sovelletaan tässä oppaassa esitettyjä sääntöjä. Kansalliset toimistot ilmoittavat tästä mahdollisuudesta verkkosivuillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 7. toukokuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 5. maaliskuuta klo 17:00:00.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Pienimuotoinen kumppanuushanke koostuu neljästä vaiheesta, jotka alkavat jo ennen hanke-ehdotuksen rahoituksen hyväksymistä: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistujilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, hanke- ja oppimistulosten sekä toimintamuotojen määrittely, aikataulun laatiminen).
 • Valmistelu (muun muassa toiminnan suunnittelu, työohjelman laatiminen, käytännön järjestelyt, suunnitellun toiminnan kohderyhmän tai -ryhmien vahvistaminen ja sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa).
 • Toiminnan toteutus.
 • Jatkotoimet (toiminnan ja sen vaikutusten arviointi eri tasoilla, hanketulosten jakaminen ja hyödyntäminen).

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voidaan myös järjestää henkilöiden ja ryhmien transnationaalista oppimis- ja koulutustoimintaa, kunhan siitä saadaan lisäarvoa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoisten kumppanuushankkeiden osalta on suositeltavaa sisällyttää hanke-ehdotuksiin vähintään yksi paikallinen tai alueellinen urheiluseura.

Horisontaaliset näkökohdat, jotka on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa:

Muodollisten perusteiden täyttämisen ja kaikkien hankekumppanien kanssa perustettavien kestävien yhteistyöjärjestelyjen lisäksi seuraavat seikat voivat osaltaan lisätä kumppanuushankkeiden vaikuttavuutta ja laadullista toteutusta. Hakijoita kehotetaan ottamaan nämä mahdollisuudet ja ulottuvuudet huomioon suunnitellessaan pienimuotoisia kumppanuushankkeita. 

Osallisuus ja Moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi on laadittu osallisuus- ja moninaisuusstrategia5 , jonka avulla pyritään saavuttamaan paremmin eri lähtökohdista tulevia osallistujia ja erityisesti osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja eurooppalaisiin hankkeisiin osallistumista haittaavia esteitä. Pienimuotoiset kumppanuushankkeet soveltuvat erityisesti hankkeisiin, joiden aiheena on osallisuus ja moninaisuus ja joissa kehitetään osallisuus ja moninaisuus huomioon ottavia käytäntöjä ja menettelyjä toimen vastaavan poliittisen painopisteen mukaisesti. Organisaatioiden olisi hankkeidensa aihepiiristä riippumatta suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon koko prosessin ajan.

Ympäristökestävyys

Hankkeet olisi suunniteltava ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä. Organisaatioiden ja osallistujien olisi hanketta suunnitellessaan sovellettava ympäristöystävällistä lähestymistapaa, jolla kaikkia hankkeessa mukana olevia kannustetaan keskustelemaan ja oppimaan ympäristöasioista ja pohtimaan, mitä eri tasoilla on tehtävissä, sekä autetaan organisaatioita ja osallistujia keksimään vaihtoehtoisia vihreämpiä tapoja hanketoiminnan toteuttamiseksi.

Digitaalinen ulottuvuus

Virtuaalinen yhteistyö ja kokeilut virtuaali- ja monimuoto-oppimisen mahdollisuuksilla ovat keskeisiä tekijöitä pienimuotoisten kumppanuushankkeiden onnistumisen kannalta. Erityisesti perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään yhteistyössä European School Education Platform- alustaa, eTwinningiä ja aikuiskoulutuksen EPALE-portaalia ennen hanketoimintaa, sen aikana ja sen jälkeen. Nuorisoalan hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään yhteistyössä Euroopan nuorisoportaalia ja EU:n nuorisostrategia-alustaa ennen hanketoimintaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Osallistuminen ja kansalaistoiminta

Ohjelman kaikilla toiminnoilla tuetaan osallistumista ja aktiivista toimintaa. Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla olisi tarjottava henkilöille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan. Painopiste on myös Euroopan unionin tilannetta koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä etenkin EU:n yhteisten arvojen, yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden sekä henkilöiden kulttuurisen identiteetin ja tietoisuuden sekä sosiaalisen ja historiallisen perinnön suhteen.

Arviointikriteerit

Relevanssi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden ja painopisteiden kannalta. Lisäksi hanke-ehdotus katsotaan erityisen merkitykselliseksi, jos
  • siinä käsitellään painopistealuetta ”osallisuus ja moninaisuus”
  • jos kyse on Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimista hankkeista: käsitelläänkö siinä yhtä tai useampaa kansallisen toimiston ilmoittamaa ”EU:n painopistettä kansallisessa kontekstissa”.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Osallistujaorganisaatioiden profiili, kokemus ja toiminta ovat hanke-ehdotuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Hanke-ehdotus tuottaa EU-tasolla lisäarvoa kehittämällä organisaatioiden valmiuksia osallistua rajat ylittävään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti, ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden tarpeisiin ja tavoitteisiin ja niiden kohderyhmien tarpeisiin.
 • Toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se on avointa henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen:
  • Hankkeen työohjelma on selkeä, tarkoituksenmukainen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta ja hankkeen tulosten jakamista varten.
  • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toimintamuodolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintamuotoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.
  • Tapauksen mukaan: missä määrin hankkeessa hyödynnetään Erasmus+ -verkkoalustoja (European School Education Platform, EPALE, Euroopan nuorisoportaali, EU:n nuorisostrategia-alusta) hanketoiminnan valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien välineinä.
 • Hanke on suunniteltu ympäristöystävälliseksi ja sen eri vaiheisiin sisältyy vihreitä käytäntöjä.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana profiililtaan sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä.
 • Hankkeella saadaan mukaan toimeen uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Hanke-ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden välistä koordinaatiota ja viestintää varten.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation perustyöhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisen tavan arvioida hanketuotoksia.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava kunkin edellä mainitun arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 15 pistettä arviointikriteereistä ”hankkeen relevanssi” ja ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” sekä 10 pistettä kriteereistä ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikuttavuus”).

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Rahoitussäännöt

Ehdotettu rahoitusmalli koostuu kahdesta mahdollisesta kertakorvauksesta, jotka yhteenlaskettuina muodostavat hankkeen kokonaisavustusmäärän. Hakijat valitsevat näiden kahden ennalta määritellyn määrän välillä sen mukaan, millaista toimintaa ne haluavat toteuttaa ja mitä tuloksia ne haluavat saavuttaa:

Kertakorvauksen määrät:

 • 30 000 euroa
 • 60 000 euroa

Hankkeitaan suunnitellessaan hakijaorganisaatioiden on yhdessä hankekumppaneidensa kanssa valittava hankkeidensa kustannusten kattamiseen tarkoituksenmukaisin kertakorvaus omien tarpeidensa ja tavoitteidensa perusteella. Jos hanke valitaan rahoitettavaksi, haettu kertakorvaus on avustuksen kokonaismäärä.

Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminta, jota hakijat sitoutuvat toteuttamaan pyydetyllä kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet.

Pyydettävän kertakorvauksen valinnan olisi perustuttava hakijan omaan arvioon hankkeen kokonaiskustannuksista. Tämän arvion perusteella hakijoiden on valittava tarpeisiinsa parhaiten soveltuva määrä ja varmistettava samalla varojen tehokas käyttö ja yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen (eli hankebudjetteja on tarkoitus täydentää muilla rahoituslähteillä, minkä vuoksi hankkeen odotettavissa olevien kokonaiskustannusten on oltava suuremmat kuin haettu kiinteämääräinen kertakorvaus).

Jos hakijoilla on epäilyksiä näiden kahden määrän suhteen, ne voivat a) vähentää hankkeen kustannuksia esimerkiksi etsimällä kustannustehokkaampia tapoja saavuttaa vastaavia tuloksia tai mukauttamalla hankkeen toimintamuotojen lukumäärää/laajuutta määrärahojen mukaiseksi; b) laajentaa hankettaan esimerkiksi pyrkimällä tavoittamaan toiminnallaan enemmän osallistujia, lisäämällä toimenpiteiden määrää tai tuottamalla lisää hanketuotoksia.

Ehdotetun hanketoiminnan määrän, laajuuden ja monimutkaisuuden oikeasuhteisuus haettuun avustusmäärään nähden sekä sen merkitys hankkeen tavoitteiden kannalta ovat tärkeitä laadunarvioinnin osatekijöitä edellä kuvattujen arviointikriteerien mukaisesti.

Vaatimukset

Koska pienimuotoiset kumppanuushankkeet ovat väline, jolla helpotetaan uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden osallistumista ohjelmaan, tämän toiminnon puitteissa myönnettävän avustuksen hakemiseen vaadittavat tiedot ovat tasoltaan yksinkertaisia, mutta niillä varmistetaan EU:n varainhoitoasetuksen sääntöjen noudattaminen. Näin ollen hankkeen kuvauksessa on esitettävä

 • tavoitteet
 • ehdotettu toiminta
 • odotettavissa olevat tulokset.

Tavoitteiden, toiminnan ja suunniteltujen tulosten on liityttävä selkeästi toisiinsa, ja ne on esitettävä johdonmukaisesti. Hakemuksissa on oltava myös hankkeen yleinen aikataulu, joka sisältää tärkeimmän toiminnan odotetut toteuttamisajankohdat.

Hakijoiden olisi annettava riittävät tiedot budjettia koskevasta suunnitelmasta, jotta arvioijat voivat arvioida kunkin toiminnon tarkoituksenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta muiden toimintojen kanssa.

Hankkeen budjetissa on lueteltava suunniteltu hanketoiminta ja ilmoitettava, mikä osuus avustuksesta kullekin toimintamuodolle osoitetaan.

Palvelujen alihankinta on sallittua, kunhan se ei kata ydintoimintaa, josta toiminnon tavoitteiden saavuttaminen on suoraan riippuvainen. Tällaisissa tapauksissa alihankintana hoidettavat tehtävät on yksilöitävä selkeästi ja kuvattava hakemuksessa.

Avustuksen maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki hakemuksessa kuvattu toiminta on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa toimintamuotoa ei ole saatettu päätökseen, se on saatettu päätökseen vain osittain tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa loppuraporttivaiheessa, jos toimeenpano on

puutteellista, osittaista tai myöhässä, jättämällä hyväksymättä yksittäisiä työpaketteja tai toimintamuotoja tai vähentämällä kokonaismäärää kiinteällä prosenttiosuudella.

Loppuraportin arviointi perustuu kunkin toteutetun toimintamuodon yksityiskohtaiseen kuvaukseen, tietoihin, joista käy ilmi hakemuksessa esitettyjen hankkeen tavoitteiden saavuttamisaste, Erasmus+ -hanketietokantaan ladattujen hankkeen tulosten laatuun ja kumppaniorganisaatioiden itsearviointiin.