Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toimella pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatioita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja ohjelman uusia toimijoita ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat. Lisäksi tällä toiminnolla tuetaan joustavia muotoja – joissa yhdistellään luonteeltaan ohjelmamaiden välisiä ja kansallisia toimintoja, joilla kuitenkin on eurooppalainen ulottuvuus – ja annetaan organisaatioille näin enemmän keinoja tavoittaa henkilöt, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Pienimuotoiset kumppanuushankkeet voivat myös edistää ohjelmamaiden välisten verkostojen luomista ja kehittämistä ja edistää synergiaa paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimintapolitiikkojen kanssa ja niiden välillä.

Toiminnon tavoitteet

 • Houkutellaan uusia toimijoita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja pienimuotoisia toimijoita ja tuodaan ohjelma paremmin näiden ulottuville. Näiden kumppanuuksien on tarkoitus toimia organisaatioiden ensimmäisenä askeleena kohti Euroopan tasolla tehtävää yhteistyötä.
 • Tuetaan sellaisten kohderyhmien osallistamista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Tuetaan aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle.

Lisäksi kumppanuushankkeiden tärkeimmät tavoitteet koskevat myös pienimuotoisia kumppanuushankkeita suhteessa kunkin hankkeen laajuuteen ja määrään:

 • Parannetaan osallistuvien organisaatioiden ja instituutioiden työn, toimintojen ja käytäntöjen laatua ja avataan mahdollisuuksia uusille toimijoille, jotka eivät luontaisesti kuulu yhdelle alalle.
 • Kehitetään organisaatioiden valmiuksia tehdä ohjelmamaiden välistä ja eri alojen välistä yhteistyötä.
 • Käsitellään yhteisiä tarpeita ja painopisteitä koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla.
 • Mahdollistetaan muutoksia (yksilöiden, organisaatioiden tai alojen tasolla), jotka johtavat oikeasuhteisiin parannuksiin ja uusiin lähestymistapoihin kunkin organisaation toimintaympäristöön nähden.

Kelpoisuusperusteet

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea pienimuotoista kumppanuushanketta?

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden on täytettävä seuraavat perusteet voidakseen saada Erasmus+ -avustusta:

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan osallistujaorganisaatio. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Kaikki EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevat julkiset tai yksityiset organisaatiot1  (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin.

Riippumatta siitä, mihin alaan hanke vaikuttaa, pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka toimivat jollakin koulutus-, nuoriso- tai urheilualan sektorilla tai muulla sosioekonomisella sektorilla, sekä organisaatiot, jotka toteuttavat eri aloille yhteisiä toimintoja (esimerkiksi paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset sekä kulttuuri- ja liikunta- ja urheilujärjestöt).

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa tulee olla mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat eri aloja ja monenlaista kokemusta, jotta on mahdollista hyödyntää niiden erilaisia kokemuksia, profiileja ja asiantuntemusta.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Pienimuotoinen kumppanuushanke on ohjelmamaiden välinen, ja siihen kuuluu vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Yhden kumppaniverkoston osallistujaorganisaatioille ei ole asetettu enimmäismäärää.

Kaikki osallistujaorganisaatiot on nimettävä avustusta haettaessa.

Painopisteet

Jotta pienimuotoinen kumppanuushanke voisi saada tukea, siinä on keskityttävä

 • vähintään yhteen laaja-alaiseen painopisteeseen

ja/tai

 • vähintään yhteen koulutus-, nuoriso- ja urheilualaan liittyvään erityiseen painopisteeseen, johon hankkeella on suurin vaikutus.

Kansallisten Erasmus+ -toimistojen hajautetusti hallinnoimien ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisoalan hankkeiden osalta kansalliset toimistot voivat korostaa painopisteitä, joilla on erityistä merkitystä niiden kansallisessa kontekstissa (”EU:n painopisteet kansallisessa kontekstissa”). Kansallisten toimistojen on tiedotettava tästä mahdollisille hakijoille virallisilla verkkosivuillaan.

Liikunta- ja urheilualan hankkeissa voidaan käsitellä vain yhtä (laaja-alaista tai erityistä) painopistettä.

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kaikkien toimintojen on tapahduttava hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sijaintimaissa.

Lisäksi toimintoja voidaan toteuttaa myös Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa2 , vaikka hankkeessa ei ole osallistujaorganisaatioita toimielimen isäntämaasta, jos tämä on hankkeen tavoitteiden tai toteutuksen kannalta perusteltua.

Hankkeen kesto

6–24 kuukautta.

Kesto on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteiden ja niiden toimintojen tyypin perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää edunsaajan pyynnöstä ja kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston suostumuksella korkeintaan kuusi kuukautta. Kokonaisavustuksen määrä ei tällöin muutu.

Mihin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

 • Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

 • Hakemus jätetään Brysselissä toimivaan Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

Molemmissa tapauksissa sama kumppaniryhmä voi jättää vain yhden hakemuksen yhteen kansalliseen toimistoon hakuaikaa kohden3 .

Milloin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

 • Syyskuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden maaliskuun 23. päivänä klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).
 • Seuraavan vuoden tammikuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään kuluvan vuoden lokakuun 4. päivänä klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Nuorisoalan kumppanuushankkeiden mahdollinen ylimääräinen hakuaika:

Kansalliset toimistot voivat järjestää nuorisoalan hankkeille ylimääräisen hakukierroksen, johon myös sovelletaan tässä oppaassa esitettyjä sääntöjä. Kansalliset toimistot ilmoittavat tästä mahdollisuudesta verkkosivuillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä seuraavan vuoden 1. elokuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 23. maaliskuuta klo 17:00:00.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Pienimuotoinen kumppanuushanke koostuu neljästä vaiheesta, jotka alkavat jo ennen hanke-ehdotuksen rahoituksen hyväksymistä: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistujilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan:

 • suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, hanke- ja oppimistulosten sekä toimintamuotojen määrittely, aikataulun laatiminen)
 • valmistelu (muun muassa toimintojen suunnittelu, työohjelman laatiminen, käytännön järjestelyt, suunnitellun toiminnan kohderyhmän tai -ryhmien vahvistaminen ja sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa)
 • toimintojen toteuttaminen
 • jatkotoimet (toimintojen ja niiden vaikutusten arviointi eri tasoilla, hanketulosten jakaminen ja hyödyntäminen).

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voidaan myös järjestää henkilöiden ja ryhmien rajatylittäviä oppimis- ja koulutustoimintoja, kunhan niistä saadaan lisäarvoa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoisten kumppanuushankkeiden osalta on suositeltavaa sisällyttää hanke-ehdotuksiin vähintään yksi paikallinen tai alueellinen urheiluseura.

Horisontaaliset näkökohdat, jotka on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa:

Muodollisten perusteiden täyttämisen ja kaikkien hankekumppanien kanssa perustettavien kestävien yhteistyöjärjestelyjen lisäksi seuraavat seikat voivat osaltaan lisätä kumppanuushankkeiden vaikuttavuutta ja laadullista toteutusta. Hakijoita kehotetaan ottamaan nämä mahdollisuudet ja ulottuvuudet huomioon suunnitellessaan pienimuotoisia kumppanuushankkeita. 

Ympäristökestävyys

Hankkeet olisi suunniteltava ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä. Organisaatioiden ja osallistujien olisi hanketta suunnitellessaan sovellettava ympäristöystävällistä lähestymistapaa, jolla kaikkia hankkeessa mukana olevia kannustetaan keskustelemaan ja oppimaan ympäristöasioista ja pohtimaan, mitä eri tasoilla on tehtävissä, sekä autetaan organisaatioita ja osallistujia keksimään vaihtoehtoisia vihreämpiä tapoja hanketoimintojen toteuttamiseksi.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi on laadittu osallisuus- ja moninaisuusstrategia, jonka avulla pyritään saavuttamaan paremmin eri lähtökohdista tulevia osallistujia ja erityisesti sellaisia osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja eurooppalaisiin hankkeisiin osallistumista haittaavia esteitä. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon koko prosessin ajan.

Digitaalinen ulottuvuus

Virtuaalinen yhteistyö ja kokeilut virtuaali- ja monimuoto-oppimisen mahdollisuuksilla ovat keskeisen tärkeitä seikkoja pienimuotoisten kumppanuushankkeiden onnistumisen kannalta. Erityisesti perusopetuksen ja aikuisopetuksen hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään School Education Gateway- ja eTwinning-portaaleja ja aikuiskoulutuksen EPALE-portaalia yhteistyöhön ennen hankkeen toimia, niiden aikana ja niiden jälkeen. Nuorisoalan hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään yhteistyössä Euroopan nuorisoportaalia ja EU:n nuorisostrategia-alustaa ennen hankkeen toimia, niiden aikana ja niiden jälkeen.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi  (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden ja painopisteiden kannalta. Lisäksi hanke-ehdotus katsotaan erityisen merkitykselliseksi, jos
  • siinä käsitellään painopistealuetta ”osallisuus ja moninaisuus”
  • jos kyse on Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hajautetusti hallinnoimista hankkeista: siinä käsitellään yhtä tai useampaa kansallisen toimiston ilmoittamaa ”EU:n painopistettä kansallisessa kontekstissa”.
 • Osallistujaorganisaatioiden profiili, kokemus ja toiminta ovat hanke-ehdotuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Hanke-ehdotus tuottaa EU-tason lisäarvoa kehittämällä organisaatioiden valmiuksia osallistua rajat ylittävään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti, ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden tarpeisiin ja tavoitteisiin ja niiden kohderyhmien tarpeisiin.
 • Toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi, ja ne ovat avoimia henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen:
  • Hankkeen työohjelma on selkeä, tarkoituksenmukainen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta ja hankkeen tulosten jakamista varten.
  • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toiminnolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.
  • Tapauksen mukaan: missä määrin hankkeessa hyödynnetään Erasmus-verkkoalustoja (School Education Gateway, eTwinning, EPALE, Euroopan nuorisoportaali, EU:n nuorisostrategia-alusta) hanketoimintojen valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien välineinä.
 • Hanke on suunniteltu ympäristöystävällisesti ja sen eri vaiheisiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana profiililtaan sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä.
 • Hankkeella saadaan mukaan toimeen uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Hanke-ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden välistä koordinaatiota ja viestintää varten.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation perustyöhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisen tavan arvioida hanketuotoksia.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava kunkin edellä mainitun arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 15 pistettä luokissa ”hankkeen relevanssi” ja ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” sekä 10 pistettä luokissa ”hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikuttavuus”).

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Ehdotettu rahoitusmalli koostuu kahdesta mahdollisesta kertakorvauksesta, jotka yhteenlaskettuina muodostavat hankkeen kokonaisavustusmäärän. Hakijat valitsevat näiden kahden ennalta määritellyn määrän välillä sen mukaan, mitä toimintoja ne haluavat toteuttaa ja mitä tuloksia ne haluavat saavuttaa:

Kertakorvauksen määrät:

 • 30 000 euroa
 • 60 000 euroa

Hankkeitaan suunnitellessaan hakijaorganisaatioiden on yhdessä hankekumppaneidensa kanssa valittava hankkeidensa kustannusten kattamiseen tarkoituksenmukaisin kertakorvaus omien tarpeidensa ja tavoitteidensa perusteella. Jos hanke valitaan rahoitettavaksi, haettu kertakorvaus on avustuksen kokonaismäärä.

Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat toteuttamaan pyydetyllä kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet.

Pyydettävän kertakorvauksen valinnan olisi perustuttava hakijan omaan arvioon hankkeen kokonaiskustannuksista. Tämän arvion perusteella hakijoiden on valittava heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuva määrä ja varmistettava samalla varojen tehokas käyttö ja yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen (eli hankebudjetteja on tarkoitus täydentää muilla rahoituslähteillä, minkä vuoksi hankkeen odotettavissa olevien kokonaiskustannusten on oltava suuremmat kuin haettu kiinteämääräinen kertakorvaus).

Jos hakijoilla on epäilyksiä näiden kahden määrän suhteen, ne voivat a) vähentää hankkeen kustannuksia esimerkiksi etsimällä kustannustehokkaampia tapoja saavuttaa vastaavia tuloksia tai mukauttamalla hanketoimintojen määrää/laajuutta määrärahojen mukaiseksi; b) laajentaa hankettaan esimerkiksi pyrkimällä tavoittamaan enemmän osallistujia toiminnoillaan, lisäämällä toimintojen määrää tai tuottamalla lisää hanketuotoksia.

Ehdotettujen hanketoimintojen määrän, laajuuden ja monimutkaisuuden oikeasuhteisuus haettuun avustusmäärään nähden sekä niiden merkitys hankkeen tavoitteiden kannalta ovat tärkeitä laadunarvioinnin osatekijöitä edellä kuvattujen arviointikriteerien mukaisesti.

Vaatimukset

Koska pienimuotoiset kumppanuudet ovat väline, jolla helpotetaan uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden osallistumista ohjelmaan, tämän toimen puitteissa myönnettävän avustuksen hakemiseen vaadittavat tiedot ovat tasoltaan yksinkertaisia, mutta niillä varmistetaan EU:n varainhoitoasetuksen sääntöjen noudattaminen. Näin ollen hankkeen kuvauksessa on esitettävä

 • tavoitteet
 • ehdotetut toiminnot
 • odotettavissa olevat tulokset.

Tavoitteiden, toimintojen ja suunniteltujen tulosten on liityttävä selkeästi toisiinsa, ja ne on esitettävä johdonmukaisesti. Hakemuksissa on oltava myös hankkeen yleinen aikataulu, joka sisältää tärkeimpien toimintojen odotetut toteuttamisajankohdat.

Hakijoiden olisi annettava riittävät tiedot budjettia koskevasta suunnitelmasta, jotta arvioijat voivat arvioida kunkin toiminnon tarkoituksenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta muiden toimintojen kanssa.

Hankkeen budjetissa on lueteltava suunnitellut hanketoiminnot ja ilmoitettava, mikä osuus avustuksesta kullekin toiminnolle osoitetaan.

 Palvelujen alihankinta on sallittua, kunhan se ei kata ydintehtäviä, joista toimen tavoitteiden saavuttaminen on suoraan riippuvainen. Tällöin alihankintaan budjetoitu määrä on sisällytettävä alihankintasopimuksen kattaman toiminnan kuvaukseen.

Lisäksi alihankinnan on oltava perusteltua toimen luonteen perusteella, ja määrä saa olla enintään 20 prosenttia avustuksen kokonaismäärästä.

Avustuksen maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki hakemuksessa kuvatut toiminnot on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa toimintoa ei ole saatettu päätökseen, se on saatettu päätökseen vain osittain tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa loppuraporttivaiheessa, jos toimeenpano on puutteellista, osittaista tai myöhässä, jättämällä hyväksymättä yksittäisiä työpaketteja tai toimintoja tai vähentämällä kokonaismäärää kiinteällä prosenttiosuudella.

Loppuraportin arviointi perustuu kunkin toteutetun toiminnon yksityiskohtaiseen kuvaukseen, tietoihin, joista käy ilmi hakemuksessa esitettyjen hankkeen tavoitteiden saavuttamisaste, Erasmus+ -hanketietokantaan ladattujen hankkeen tulosten laatuun ja kumppaniorganisaatioiden itsearviointiin.

 • 1 Tässä toiminnossa epävirallisia nuorten ryhmiä ei katsota organisaatioiksi, ja tästä syystä ne eivät voi osallistua siihen (sen paremmin hakijoina kuin kumppaneina).
 • 2 EU:n toimielinten toimipaikkoja on Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Haagissa.
 • 3 Tämä koskee sekä Erasmus+ -ohjelman kansallisia toimistoja että Brysselissä toimivaa Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA).