Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

,,Erasmus+'' Teacher Academy

Nõukogu 2019. aasta resolutsioonis Euroopa haridusruumi edasise arendamise kohta1  kutsutakse komisjoni üles „töötama välja uued vahendid pädevate, motiveeritud ja kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate, koolitajate, haridustöötajate ja koolijuhtide koolitamiseks ja toetamiseks ning edendama nende pidevat erialast enesetäiendamist ja kvaliteetset teaduspõhist õpetajakoolitust“.

Nõukogu 2020. aasta mais avaldatud järeldustes tuleviku Euroopa õpetajate ja koolitajate kohta2  kinnitatakse samuti, et õpetajad on Euroopa haridusruumi nurgakivi, ning rõhutatakse vajadust edaspidi veelgi enam toetada õpetajate karjääriarengut ja täiendõpet ning õpetajate heaolu kogu karjääri jooksul. Järeldustes tõstetakse esile õpetajate õpirändest tõusvat kasu ja vajadust lõimida õpirännet nii õpetajate põhikoolitusse kui ka täiendusõppesse. Samuti kutsutakse järeldustes komisjoni üles toetama tihedamat õpetajahariduse pakkujate koostööd õpetajate pideva kutsealase arengu raames.

Komisjoni 2020. aasta teatises Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks  20253  tunnustatakse õpetajate ja koolitajate olulist rolli ning nähakse ette visioon, milles haridustöötajad on väga pädevad ja motiveeritud ning saavad kogu oma karjääri jooksul kasutada mitmesuguseid toetuse ja ametialase arengu võimalusi. Teatises pakutakse välja meetmed õpetajakutse esindajate ees seisvate probleemide lahendamiseks, sealhulgas kava käivitada „Erasmus+“ Teacher Academy.

Komisjoni digiõppe tegevuskavas (2021–2027)4  rõhutatakse vajadust tagada, et kõigil õpetajatel ja koolitajatel oleks kindlustunne ja pädevus kasutada tehnoloogiat tõhusalt ja loovalt õppijate kaasamiseks ja motiveerimiseks, ning samuti vajadust tagada, et kõik õppijad saaksid arendada oma digipädevust ning seeläbi õppida, elada ja töötada maailmas, kus digipööre on vältimatu.

Nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030), on tunnistatud, et „Erasmus+“ Teacher Academy abil on võimalik hõlbustada võrgustikutööd, teadmiste jagamist ja õpirännet ning pakkuda õpetajatele ja koolitajatele õppimisvõimalusi õpetajate ja koolitajate karjääri kõigis etappides.

Õpetaja elukutse atraktiivsust tuleb suurendada: OECD uuringus TALIS (rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring) osalevates ELi liikmesriikides tundis keskmiselt alla 20 % põhikooliõpetajatest, et nende elukutse on ühiskonnas väärtustatud. Muret teeb õpetajaskonna vananemine, kuna lähiajal on suurenemas pensionile jäävate õpetajate arv, mis võib mõnes riigis tuua kaasa õpetajate puuduse. Ka hariduse ja koolituse valdkonna ülevaatest selgus, et mitu Euroopa riiki seisavad silmitsi tõsise õpetajate puudusega kas kõigis ainetes või mõnes konkreetses aines (nt reaalainetes) või on puudus teatavate erioskustega õpetajatest, näiteks hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajatest.

OECD uuringust TALIS ilmnes ka see, et ehkki õpetajatele pakutakse laialdaselt täienduskoolitust, tunnevad õpetajad ise siiski, et täienduskoolituse võimalusi ei ole piisavalt. Õpirände kasuteguritest hoolimata ei ole seda ikka veel tõhusalt õpetajaharidusse lõimitud – seda paljude praktiliste takistuste tõttu, mis tuleks kõrvaldada järjepidevama poliitika abil.

„Erasmus+“ Teacher Academy projektidega aidatakse neid kitsaskohti kõrvaldada, edendades tihedat koostööd õpetajate esma- ja jätkuõppega tegelevate organisatsioonide vahel, täiendatakse Euroopa haridusruumi loomiseks tehtavat muud tööd ning aidatakse kaasa sellele, et tulemusi võetaks arvesse poliitikakujundamises riigi ja piirkondlikul tasandil ning lõppkokkuvõttes ka õpetajahariduses ja koolide toetamisel. Nendes projektides tuginetakse riikide õpetajahariduse uuenduslikele ja tõhusatele tavadele ja Euroopa koostööle ning arendatakse neid edasi. Erilist tähelepanu pööratakse tõhusate tavade levitamisele nii piiriüleselt kui ka õpetajahariduse pakkujate vahel, heade tavade kasutuselevõtule ning tagasiside andmisele ja mõju saavutamisele ka poliitilisel tasandil.

Meetme eesmärgid

Meetme üldeesmärk on luua õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvaid asutusi koondavad Euroopa partnerlused, et seada sisse „Erasmus+“ Teacher Academy, mille raames arendatakse Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate5  hariduses,

edendatakse mitmekeelsust, keeleteadlikkust ja kultuurilist mitmekesisust, arendatakse õpetajaharidust kooskõlas ELi hariduspoliitikas kindlaksmääratud prioriteetidega ning aidatakse kaasa Euroopa haridusruumi eesmärkide saavutamisele.

„Erasmus+“ Teacher Academy projektid aitavad saavutada järgmisi eesmärke.

 • Nendega aidatakse arendada õpetajahariduse poliitikat ja tavasid Euroopas, luues õpetajahariduse võrgustikke ja praktikakogukondi, mis koondavad õpetajate põhikoolitust (tulevaste õpetajate ettevalmistus enne tööleasumist) ja (töötavatele õpetajatele) täienduskoolitust pakkuvaid asutusi ning muid asjaomaseid organisatsioone, nagu õpetajate ühendused, ministeeriumid ja muud sidusrühmad, et töötada välja ja katsetada strateegiaid ja programme, mis toetaksid tõhusat, juurdepääsetavat ja teistesse kontekstidesse ülekantavat õpetajaharidust.
 • Nende raames töötatakse välja ja katsetatakse ühiselt mitmesuguseid õpirände mudeleid (virtuaalne, füüsiline ja põimitud õpiränne) nii õpetajate põhikoolituses kui ka täienduskoolituse osana, et parandada õpirände kvaliteeti ja suurendada õpirändes osalejate arvu ning muuta õpiränne Euroopa õpetajahariduse lahutamatuks osaks.
 • Nendega arendatakse kestlikku koostööd õpetajahariduse pakkujate vahel, et parandada Euroopa õpetajahariduse kvaliteeti ning rääkida kaasa õpetajahariduse poliitikas Euroopa ja riikide tasandil.
 • Nendega tugevdatakse õpetajahariduse Euroopa mõõdet ja rahvusvahelistumist uuendusliku ja praktilise koostöö kaudu teiste Euroopa riikide õpetajakoolitajate ja õpetajatega ning kogemuste jagamise kaudu, et toetada Euroopa õpetajahariduse edasist arendamist.

Sellise koostöö käigus käsitletakse Teacher Academy tegevuste teema(de)na üht või mitut programmi „Erasmus+“ horisontaalset prioriteeti.

Teacher Academy projektide raames tuleks kindlaks määrata üks või mitu prioriteeti, mis on nende partnerluse seisukohast eriti olulised, et edendada kvaliteetset haridust / kutsealast arengut ning tegeleda (tulevaste) õpetajate pakiliste vajadustega, eelkõige pakkudes õpetajatele kursusi, mooduleid ja muid õppimisvõimalusi järgmistel teemadel.

1. Kaasamine ja mitmekesisus, pidades eelkõige silmas järgmisi eesmärke

Aidata õpetajatel omandada vajalikke teadmisi, oskusi ja pädevusi, et haridusalaselt kaasata vähemate võimalustega lapsi/õpilasi, sealhulgas puudega või erivajadustega ja sisserändaja taustaga lapsi/õpilasi, samuti maapiirkondades ja äärealadel, näiteks äärepoolsetes piirkondades elavad lapsi/õpilasi ning lapsi/õpilasi, kes seisavad silmitsi soolise ebavõrduse, sotsiaal-majanduslike raskuste või muud liiki probleemidega, mis põhjustavad diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. See tähendab ka alasoorituse ja võõrdumise mõistmist ning heaolu, vaimse tervise ja kiusamise küsimustega tegelemist. Näiteks: pädevuste arendamine järgmistes valdkondades: õpetamine mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas, sootundlikud tavad, kaasava hariduse pakkumine erivajadustega lastele, toetavate õpikeskkondade loomine ja selliste strateegiate väljatöötamine, mis käsitlevad õppijate ja õpetajate heaolu koolis, mitmesuguste õpimeetodite ja põimõppe, aga ka kujundava hindamise meetodite ja vahendite kasutamine.  

Suurendada õpetajate teadlikkust sellest, kuidas lahendada probleeme, mis takistavad kõnealustel rühmadel haridust omandamast, samuti aidata luua positiivset õppekliimat ja kaasavaid keskkondi, mis soodustavad võrdseid võimalusi ja võrdõiguslikkust ning vastavad laiema kogukonna vajadustele, aitavad luua usalduslikke suhteid õppijate, lapsevanemate, pereliikmete ja hooldajatega, kasutada koostöötavasid ja töötada koolis mitme õppeaine õpetajatest koosnevates rühmades.

Lisamaterjalid:

2. Keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu, pidades eelkõige silmas järgmisi eesmärke

Rakendada ja edasi arendada rohepööret ja kestlikku arengut toetavaid terviklikke ja koostööpõhiseid õpetamis- ja õppimismeetodeid, tunnistades, et kõik õpetajad, olenemata nende õppeainest või haridussektorist, on kestlikkust edendavad haridustöötajad, kes peavad toetama oma õppijaid rohepöördeks valmistumisel.

Pakkuda (tulevastele) õpetajatele erialast koolitust/haridust kliimamuutuste kohta ja selle kohta, kuidas seda teemat kõige paremini õpetada, arendada (tulevaste) õpetajate/haridustöötajate ja haridusjuhtide kestlikkust toetavaid pädevusi ning vahetada ja arendada osalevates organisatsioonides rakendatavaid lähenemisviise ökoloogilise kestlikkuse valdkonnas.

Vahetada teavet selle kohta, kuidas suurendada teadlikkust rohepöördest ning keskkonna ja kliimamuutustega seotud probleemidest, arendada pädevusi, valdkondlike roheoskuste strateegiaid ja metoodikaid ning tulevikku suunatud õppekavasid, mis vastavad paremini õpetajate vajadustele.

Toetada õpetajaid pedagoogika kasutuselevõtmisel, sealhulgas selliste innovaatiliste tavade katsetamisel, mis edendavad rohepööret ja kestlikku arengut toetavat õpetamist ja õppimist mitut õppeainet hõlmaval viisil, sealhulgas õppimise sotsiaal-emotsionaalseid aspekte, et kõikidest õppijatest saaksid muutuste elluviijad ning et nad õpiksid nii individuaalselt kui ka kollektiivselt mõtlema ja tegutsema kestlikuma maailma nimel nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil. 

Lisamaterjal: nõukogu soovitus keskkonnasäästlikkust toetava õppe kohta8 .

3. Digipöörde toetamine digivalmisoleku, vastupanuvõime ja suutlikkuse suurendamise abil, pidades eelkõige silmas järgmisi eesmärke

Toetada vajadust kaasata (tulevased) õpetajad digipöörde läbiviimisse, eesmärgiga kasutada õpetamisel ja õppimisel ära digitehnoloogia pakutavaid võimalusi ning tagada, et kõik inimesed saaksid arendada oma digioskusi, samuti suurendada õppeasutuste suutlikkust ja valmisolekut juhtida tõhusat üleminekut digiõppele.

Soodustada digiõppe tegevuskava esimese strateegilise prioriteedi elluviimist, st hästi toimiva digiõppekeskkonna väljaarendamist; selleks suurendatakse suutlikkust ja kriitilist mõistmist seoses sellega, kuidas kasutada õpetamise ja õppimise kõigil tasanditel ja kõigis sektorites ära digitehnoloogia pakutavaid võimalusi ning töötada välja ja ellu viia haridusasutuste digipöördekavad.

Toetada digitehnoloogia eesmärgipärast kasutamist õpetamiseks, õppimiseks, hindamiseks ja kaasamiseks. See hõlmab tegevust, mille abil arendatakse digipedagoogikat ja oskusteavet seoses õpetajatele suunatud digivahendite (sh juurdepääsetavad ja tugitehnoloogiad) kasutamise ning digitaalse õpisisu loomise ja innovaatilise kasutamisega.  Erilist tähelepanu pööratakse soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ning vajadusele tegeleda erinevustega, mis mõjutavad alaesindatud rühmade juurdepääsu ja osalust.

Soodustatakse haridustöötajate, kodanike ja organisatsioonide digipädevuse Euroopa raamistike kasutamist.

Lisamaterjal: digiõppe tegevuskava (2021–2027)9 .

4. Ühised väärtused ning kodanikuaktiivsus ja -osalus, pidades eelkõige silmas järgmisi eesmärke

Koolitada (tulevasi) õpetajaid ja anda neile vajalikke teadmisi.

Edendada nende õpetamisel kodanikuaktiivsust ja eetikat ning aidata arendada sotsiaalset ja kultuuridevahelise suhtlemise pädevust, kriitilist mõtlemist ja meediapädevust.

Pakkuda lastel/õpilastele võimalusi osalemiseks demokraatlikus ja ühiskonnaelus ning kodanikuühiskonnas eelkõige formaalse ja mitteformaalse õppetegevuse kaudu.

Suurendada teadlikkust ja arusaamist Euroopa Liidu kohta, pöörates eelkõige tähelepanu ELi ühistele väärtustele, ühtsuse ja mitmekesisuse põhimõtetele, kultuurilisele identiteedile ja kultuuriteadlikkusele ning sotsiaalsele ja ajaloopärandile.

Lisamaterjal: nõukogu soovitus, milles käsitletakse ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist10 .

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Programmist „Erasmus+“ toetuse saamiseks peavad Teacher Academy projektide ettepanekud vastama järgmistele kriteeriumidele.

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid (kes võib esitada taotluse?)

Rahastamiskõlblikuna käsitatakse taotlejaid (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane), kes

 • on juriidilised isikud (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused);
 • on asutatud ühes rahastamiskõlblikus riigis, st ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis (vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).

Programmivälistes kolmandates riikides asuvad organisatsioonid ei saa meetmes osaleda.

Koordineeriv organisatsioon peab olema õpetajaharidust andev asutus. See organisatsioon esitab taotluse kõigi projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel. Koordineeriv organisatsioon ei saa olla seotud üksus.

Taotlejad (toetusesaajad ja seotud üksused, kui see on asjakohane) võivad olla näiteks järgmised (mittetäielik loetelu):

 • õpetajaharidust andvad asutused (õpetajate põhikoolitust ja/või täienduskoolitust pakkuvad kolledžid, instituudid, ülikoolid), kus koolitatakse õpetajaid ning alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajaid ISCEDi 0.–3. astmel, sh kutsehariduse ja -õppe õpetajaid;
 • ministeeriumid või muud sarnased avaliku sektori asutused, kes vastutavad üldhariduspoliitika eest;
 • (kohaliku, piirkondliku või riigi tasandi) avaliku sektori asutused ja erasektori organisatsioonid, kes vastutavad õpetajahariduse poliitika ja pakkumise väljatöötamise ning õpetajate kvalifikatsiooninõuete kindlaksmääramise eest;
 • õpetajate ühendused või muud õpetajahariduse ja õpetajate täienduskoolituse pakkujana riiklikult tunnustatud asutused;
 • õpetajahariduse ja -koolituse ning õpetajate pideva kutsealase arengu ja kvalifikatsiooninõuete täitmise järelevalve eest vastutavad asutused;
 • koolid, mis teevad õpetajaharidust andvate asutustega koostööd, et pakkuda õpetajahariduse raames praktikat;
 • muud projekti seisukohast olulised koolid (alates algkoolidest kuni esmakutseõppeasutusteni) või organisatsioonid (nt valitsusvälised organisatsioonid, õpetajate ühendused).

Muud üksused, näiteks liitunud partnerid, võivad osaleda konsortsiumi raames muudes rollides. 

Konsortsiumi koosseis (osalevate organisatsioonide arv ja profiil)

Kuus taotlejat (toetusesaajad; v.a seotud üksused) vähemalt neljast ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist (sh vähemalt kolmest ELi liikmesriigist) vastavalt järgmistele tingimustele:

 • vähemalt neli riiklikult asutatud õpetajate põhikoolituse pakkujat kolmest ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist ning 
 • vähemalt üks riiklikult asutatud õpetajate täienduskoolituse (täiendusõppe) pakkuja, ning
 • vähemalt üks praktika-/harjutuskool. 

Konsortsiumis võivad seotud üksuste või liitunud partnerina osaleda ka muud õpetajahariduse jaoks vajalikku oskusteavet omavad organisatsioonid ja/või asutused, kes määravad kindlaks õpetajahariduse standardid ning kvalifikatsiooninõuded või kvaliteedi tagamise nõuded.

Geograafiline asukoht (tegevuste elluviimise koht)

Tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides või programmiga liitunud kolmandates riikides.

Programmivälistes kolmandates riikides toimuvad tegevused ei ole rahastamiskõlblikud.

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse toetuslepingu muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Taotlus tuleb esitada Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA) rahastus- ja hankeportaali kaudu.

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Enne taotluse esitamist vaadake asjakohaseid korduma kippuvaid küsimusi rahastus- ja hankeportaalis.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 6. juunil kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Kuidas esitada taotlus?

Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

Teacher Academy projektid peavad sisaldama ühtset ja laiaulatuslikku tegevuste valikut, mis hõlmab näiteks järgmisi tegevusi.

 • Koostöö ning võrgustike ja praktikakogukondade loomine õpetajahariduse pakkujate, õpetajate ühenduste, õpetajaharidusega seotud avaliku sektori asutuste ja muude asjaomaste organisatsioonide vahel, et töötada õpetajate ja koolide jaoks välja uuenduslikke põhi- ja täienduskoolituse strateegiaid ja programme.
 • Ühiste uuenduslike ja tulemuslike õpetajahariduse õpimoodulite väljatöötamine ja rakendamine, et arendada õpetajate pädevust seoses ühist huvi pakkuvate keeruliste ja/või uute pedagoogiliste küsimustega. Sellised moodulid peavad vastama (alles põhikoolituses osalevate) tulevaste õpetajate ja juba töötavate õpetajate (täienduskoolitus) erinevatele vajadustele.
 • Ühise koolituspakkumise väljatöötamine, millel oleks tugev Euroopa mõõde ja mis hõlmaks igat liiki õpirännet, sealhulgas näiteks suvekoole, õppijate ja õpetajate õpikäike ning muud liiki füüsilistel ja virtuaalsetel tegevustel põhinevat õppeasutustevahelist koostööd.
 • Tõhusate meetodite väljaselgitamine õpirännet takistavate asjaolude kõrvaldamiseks ja selliste tingimuste – sh praktilised korraldused ja õpiväljundite tunnustamise kord – kindlakstegemine, mis aitaksid parandada õpirände kvaliteeti ja suurendada selles osalejate arvu ning muuta õpiränne õpetajate põhi- ja täienduskoolituse pakkumise lahutamatuks osaks.
 • Koolide ja eelkõige harjutuskoolide kaasamine uuenduslike õpetamisviiside (sh kaug- ja põimõppe meetodite) katsetamisse ja jagamisse.
 • Teadusuuringute läbiviimine, uurimisprojektide korraldamine või tõhusate tavade kogumine kooskõlas projektikonkursi eesmärkidega, et avaldada nende põhjal kokkuvõtteid, aruteludokumente, soovitusi jne, mis soodustaksid arutelu ja annaksid sisendandmeid õpetajahariduse poliitika kujundamiseks.
 • Programmi „Erasmus+“ olemasolevate töövahendite, näiteks Euroopa koolihariduse platvormi raames eTwinningu edendamine ja eelistamine virtuaalse õpirände jaoks, virtuaalkoostööks, katsetamise eesmärgil toimuvaks teabevahetuseks ja tulemuste jagamiseks.

Hindamiskriteeriumid

Kohaldatakse järgmisi kriteeriume.

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 35)

 • Seos konkursikutse eesmärkidega: mil määral hõlmab projektitaotlus Teacher Academy projekti loomist, et parandada õpetajate esma- ja jätkuõpet, pakkudes õpetajatele uuenduslikke õpivõimalusi seoses vähemalt ühe programmi „Erasmus+“ prioriteediga:
  • kaasamine ja mitmekesisus;
  • keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu;
  • digipöörde toetamine digivalmisoleku, vastupanuvõime ja suutlikkuse suurendamise abil;
  • ühised väärtused ning kodanikuaktiivsus ja -osalus.
 • ELi väärtused: projektitaotlus on asjakohane selliste ELi ühiste väärtuste austamise ja edendamise seisukohast nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine ning võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu.
 • Kokkusobivus: mil määral põhineb projektitaotlus piisaval vajaduste analüüsil ja selgelt kindlaks määratud ja realistlikel eesmärkidel ning käsitleb osalevate organisatsioonide ja meetme seisukohast olulisi küsimusi.
 • Uuenduslik lähenemisviis: projektitaotluses on arvesse võetud uusimaid meetodeid ja tehnikaid ning see aitab jõuda uuenduslike tulemuste ja lahendusteni vastavas valdkonnas üldiselt või geograafilises piirkonnas, kus projekti ellu viiakse (pidades silmas nt projekti sisu, loodavaid väljundeid, kasutatavaid töömeetodeid, projekti kaasatud või selle sihtrühmaks olevaid organisatsioone ja isikuid).
 • Euroopa lisaväärtus: projektitaotluses on selgelt kirjeldatud lisaväärtust üksikisiku (õppijad ja/või töötajad), asutuse ja süsteemi tasandil selliste tulemuste kaudu, mida partneritel oleks ilma Euroopa koostööta raske saavutada; projektitaotluses nähakse ette olemasolevate ELi tasandi töövahendite, näiteks platvormide eTwinning ja Euroopa koolihariduse platvormi kasutamine ja edendamine koostöö tegemiseks, teabevahetuseks, katsetamiseks ja tulemuste jagamiseks. 
 • Rahvusvaheline mõõde: projektitaotluses kirjeldatakse toetust õpetajahariduse rahvusvahelisele mõõtmele, sealhulgas ühiste (virtuaalse, füüsilise ja lõimitud) õpirände mudelite väljatöötamine ja muude õpivõimaluste pakkumine õpetajate põhi- ja täienduskoolituses.
 • Sootundlikkus: projektitaotluses pööratakse tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ning aidatakse leida lahendusi, et tõhusalt edendada sootundlikku õpetamist koolides.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Sidusus: projekt tervikuna on kavandatud nii, et tagatud on projekti eesmärkide, tegevuste ja kavandatud eelarve kooskõla. Projektitaotlus sisaldab ühtset ja laiaulatuslikku valikut sobivatest tegevustest ja teenustest, mis võimaldavad täita kindlakstehtud vajadusi ja saavutada oodatavaid tulemusi.
 • Metoodika: kavandatav metoodika on kvaliteetne ja teostatav ning soovitud tulemuste saavutamiseks sobiv.
 • Ülesehitus: tööprogramm on selge, täielik ja kvaliteetne ning sisaldab vajalikke etappe projekti ettevalmistamiseks, elluviimiseks, seireks, hindamiseks ja tulemuste levitamiseks.
 • Juhtimine: projektitaotluses on ette nähtud põhjalik juhtimiskord. Tähtajad, korraldus, ülesanded ja vastutus on selgelt kindlaks määratud ning realistlikud. Projektitaotluses on iga meetme jaoks ette nähtud piisavad ressursid.
 • Eelarve: eelarves on ette nähtud edu tagamiseks vajalikud eelarvevahendid, mis ei ole ei liiga suured ega liiga väikesed.
 • Riskijuhtimine: projektitaotluses on selgelt esitatud projektiga seotud probleemid/riskid ja selles on asjakohaselt käsitletud leevendusmeetmeid.
 • Kvaliteedi tagamine: ette on nähtud piisavad kontrollimeetmed (pidev kvaliteedi hindamine, vastastikune eksperdihinnang, võrdlusanalüüsid jne).
 • Seirevahendid: kindlaks on määratud näitajad, mis aitavad tagada, et projekti viiakse ellu kvaliteetselt ja kulutõhusalt.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

 • Koosseis: projekti on kaasatud sobiv kooslus üksteist täiendavatest osalevatest organisatsioonidest, kelle profiil, pädevused, kogemused ja oskusteave võimaldavad edukalt saavutada projekti kõik eesmärgid.
 • Koostöö sidusrühmadega: partnerlusega luuakse tugevaid ja püsivaid võrgustikke ja praktikakogukondi õpetajatele põhi- ja täienduskoolitust pakkujate, õpetajaharidusega seotud avaliku sektori asutuste ja muude asjaomaste organisatsioonide vahel nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning toetatakse nende sidusrühmade vahel tõhusat oskusteabe ja teadmiste vahetust.
 • Geograafiline tasakaal: partnerluses osalevad asjaomased partnerid eri geograafilistest piirkondadest ning neil on projektis aktiivne roll; taotleja on põhjendanud partnerluse geograafilist koosseisu ja tõendanud selle asjakohasust Teacher Academy eesmärkide saavutamiseks; partnerlusse on kaasatud laialdane ja sobiv hulk osalejaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
 • Virtuaalkoostöö ja virtuaalne õpiränne: koostööks kasutatakse programmi „Erasmus+“ olemasolevaid töövahendeid, nagu platvorme eTwinning ja School Education Gateway.
 • Pühendumus: vastutuse ja ülesannete jagunemine on selge ja asjakohane ning väljendab kõikide osalevate organisatsioonide pühendumist ja aktiivset osalemist oma eripädevuse ja suutlikkuse piires.
 • Ülesanded: koordinaatoril on kvaliteetsed juhtimisoskused ning suutlikkus koordineerida riikidevahelisi võrgustikke ja olla keerulise ülesehitusega keskkonnas tegevuse eestvedajaks; konkreetsete ülesannete jagamisel on aluseks võetud iga partneri spetsiifiline oskusteave.
 • Koostöö: projektitaotluses on kavandatud tõhus mehhanism, et tagada osalevate organisatsioonide, osalejate ja muude asjakohaste sidusrühmade sujuv koordineerimine, otsustusprotsess ja teabevahetus.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 20)

 • Tulemuste kasutamine: projektitaotluses on kirjeldatud, kuidas partnerid ja muud sidusrühmad projekti tulemusi kasutavad. Ette on nähtud vahendid tulemuste kasutamise määra mõõtmiseks projekti kestel ja pärast projekti lõppu.
 • Tulemuste levitamine: projektitaotluses on ette nähtud selge tegevuskava tulemuste levitamiseks nii projekti kestel kui ka pärast projekti lõppu ning see hõlmab sobivaid sihttasemeid, tegevusi, ajakava, töövahendeid ja kanaleid selleks, et projekti tulemused ja projektist saadav kasu jõuaksid nii projekti kestel kui ka pärast projekti lõppu tõhusalt sidusrühmadeni, poliitikakujundajateni, õpetajahariduse pakkujateni, avaliku sektori asutusteni jne; samuti on projektitaotluses kindlaks määratud, kes partneritest vastutab tulemuste levitamise eest, ja tõendatud nende kogemusi levitustegevuse alal; projektitaotluses kirjeldatakse tulemuste levitamiseks kasutatavaid vahendeid, eelistatavalt peaksid need olema programmi „Erasmus+“ töövahendid, näiteks eTwinning ja Euroopa koolihariduse platvorm.
 • Mõju: projektitaotluses on kirjeldatud projekti potentsiaalset mõju:
  • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning pärast projekti lõppu;
  • muudele kui projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil.

Projektitaotlus hõlmab meetmeid, sihttasemeid ja näitajaid, mis aitavad jälgida projekti edenemist ja hinnata (nii pika- kui ka lühiajalist) oodatavat mõju.

 • Kestlikkus: projektitaotluses on selgitatud, kuidas „Erasmus+“ Teacher Academy projekte käivitatakse ja arendatakse. Ette on nähtud pikaajalise tegevuskava väljatöötamine projektitulemuste järkjärguliseks kasutuselevõtuks pärast projekti lõppu. Tegevuskava põhineb õpetajate põhikoolituse (tulevaste õpetajate ettevalmistus enne tööleasumist) ja tegutsevate õpetajate täienduskoolituse pakkujate püsivatel partnerlussuhetel. Selles tuleks kindlaks määrata sobivad juhtimisstruktuurid ning selgitada, kuidas kavatsetakse projekti laiendada ja tagada rahaline jätkusuutlikkus, sealhulgas tuleks osutada (Euroopa, riiklikele ja erasektori) rahalistele ressurssidele, millega tagatakse, et saavutatud tulemused ja projektist saadav kasu on pikaajalised.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 70 punkti (100 maksimumpunktist) ning saavutavad kõigi nelja hindamiskriteeriumi puhul vajaliku miinimumtaseme: vähemalt 18 punkti kategoorias „Projekti asjakohasus“, vähemalt 13 punkti kategoorias „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ ning 11 punkti kategooriates „Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet“ ja „Mõju“.

Kui projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma kriteeriumi „Asjakohasus“ puhul. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ puhul saadud punktisummadest. Kui need punktisummad on võrdsed, lähtutakse prioriteetsuse määramisel kriteeriumi „Mõju“ puhul saadud punktisummadest.

Kui see ei võimalda prioriteetsust kindlaks määrata, võib edasisel prioriseerimisel võtta arvesse kogu projektiportfelli ja positiivse sünergia loomist projektide vahel või muid konkursikutse eesmärkidega seotud tegureid. Need tegurid dokumenteeritakse valikukomisjoni aruandes. 

Oodatav mõju

„Erasmus+“ Teacher Academy projektidega loodetakse suurendada õpetajakutse atraktiivsust ning tagada õpetajate, haridustöötajate ja koolijuhtide kvaliteetne põhi- ja täienduskoolitus.

„Erasmus+“ Teacher Academy projektidest oodatakse, et need tugevdaksid õpetajahariduse Euroopa mõõdet ja suuremat rahvusvahelistumist õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate Euroopa partnerluste loomisega. Tihe ja Euroopa piire ületav koostöö asjaomaste organisatsioonide vahel toetab uuenduslikku Euroopa koostööd ja aitab oluliselt edasi arendada õpetajahariduse poliitikat ja tavasid, lähtudes innovatsioonist ja headest tavadest riikide õpetajahariduse süsteemides ning osalevatele õpetajatele pakutavatest ühistest õpivõimalustest. Sellise lähenemisviisiga soovitakse aidata kaasa sellele, et õpirändest saaks Euroopa õpetajahariduse lahutamatu osa, kõrvaldades õpirännet takistavad tegelikud tõkked ning tehes kindlaks õpirändestrateegiate ja -programmide õnnestumist soodustavad tingimused.

Nii riigi kui ka Euroopa tasandil elluviidavad „Erasmus+“ Teacher Academy projektid aitavad luua tugevaid ja kestlikke partnerlusi õpetajate põhi- ja täienduskoolituse pakkujate vahel. Need projektid aitavad tihendada koostööd õpetajahariduse pakkujate vahel, luues võimalused õppeasutuste vaheliste struktuursete partnerluste loomiseks ja ühisprogrammide väljatöötamiseks. Seega tagatakse „Erasmus+“ Teacher Academy projektidega kvaliteetne ja tulemuslik õpetajate põhi- ja täienduskoolitus ning saavutatakse tulemusi, milleni oleks raske jõuda ilma teadmiste jagamise ja tõhusa koostööta.

Mitmesuguste levitamiskanalite kasutamisega riikidevahelisel, riigi ja/või piirkondlikul tasandil ning pikaajalise tegevuskava rakendamisega projektitulemuste järkjärguliseks kasutuselevõtuks tuleks projektidesse kaasata olulisi sidusrühmi nii osalevatest organisatsioonidest kui ka mujalt ja tagada jätkuv mõju ka pärast projekti lõppu.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. Taotlejale tehtava kindlasummalise toetuse suurus määratakse iga toetuse puhul kindlaks vastavalt taotleja kavandatava meetme eelarveprognoosile. Toetust andev asutus määrab summa kindlaks projekti eelarveprognoosi, hindamistulemuse ja 80 % rahastamismäära alusel.

ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 1 500 000 eurot.

Kolmandate isikute rahaline toetamine toetuste või auhindade kujul ei ole lubatud.

Vabatahtlike kulude katmine on lubatud. Osutatud ühikuhinnad tuleb viia vastavusse vabatahtlikega seotud ühikuhindu käsitlevas otsuses11  nimetatud ühikuhindadega.

VKEde omanike puhul on lubatud VKEde ühikuhindade katmine. Osutatud ühikuhinnad tuleb viia vastavusse VKEde omanikega seotud ühikuhindu käsitlevas otsuses12  nimetatud ühikuhindadega.

Asjaomane tööpakett peaks sisaldama vähemalt ühe sellise aastakoosoleku (üks esindaja iga projekti täispartneri kohta) kulusid, mis korraldatakse Euroopa Komisjoni / Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti algatusel heade tavade vahetamiseks ja vastastikuseks õppimiseks „Erasmus+“ Teacher Academy projektide vahel.

Kuidas määratakse kindlaks projekti kindlasummaline makse?

Taotlejad peavad täitma taotlusvormis esitatud üksikasjaliku eelarvetabeli, võttes arvesse alljärgnevaid nõudeid.

 • Eelarve peaks olema nii üksikasjalik kui toetusesaaja(d) vajalikuks peab (peavad) ning olema jaotatud ühtseteks tööpakettideks (nt eraldi tööpaketid projektijuhtimise, koolituse, ürituste korraldamise, õpirände ettevalmistamise ja elluviimise, teabevahetuse ja tulemuste levitamise ning kvaliteedi tagamise jaoks).
 • Projektitaotluses tuleb kirjeldada iga tööpaketi alla kuuluvaid tegevusi.Taotlejad peavad taotluses märkima igale tööpaketile kindlasummalisest maksest eraldatava summa (ning iga tööpaketi puhul märkima, kui suure osa rahalistest vahenditest iga toetusesaaja ja seotud üksus saab).
 • Kirjeldatavad kulud võivad hõlmata personali-, reisi- ja elamiskulusid, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulusid ning ka muid (nt teabe levitamise, avaldamise või tõlkimisega seotud) kulusid.

Projektitaotluseid hinnatakse sise- ja/või välisekspertide abiga tavapärase hindamismenetluse korras. Eksperdid hindavad projektitaotluste kvaliteeti konkursikutses kindlaksmääratud nõuete alusel ning meetme oodatavat mõju, kvaliteeti ja tulemuslikkust arvesse võttes.

Pärast projektitaotluste hindamist määrab eelarvevahendite käsutaja hindamistulemuste alusel kindlaks kindlasummalise makse summa.

Toetuse parameetrid (toetuse maksimumsumma, rahastamismäär, rahastamiskõlblike kulude kogusumma jne) kehtestatakse toetuslepingus. Täpsem teave on esitatud käesoleva programmijuhendi C osa jaotises „Rahastamiskõlblikud otsesed kulud“.

Projekti saavutuste hindamisel lähtutakse saavutatud väljunditest. See rahastamiskord võimaldab keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Üldhariduse valdkonna töötajad