Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitet for personale på idrætsområdet

Dette tiltag har til formål at bidrage til idrætsorganisationernes videre udvikling ved at støtte læringsmobilitet blandt personalet.

De deltagende organisationer bør aktivt fremme inklusion og mangfoldighed, miljømæssig bæredygtighed, digital uddannelse samt aktivt medborgerskab og deltagelse gennem deres aktiviteter. Det bør de gøre ved at udnytte programmets specifikke finansieringsmuligheder til disse formål, ved at øge deltagernes kendskab, ved at dele bedste praksis og ved at vælge en passende udformning til deres aktiviteter.

Det generelle mål med dette tiltag er at give personale i idrætsorganisationer, primært inden for breddeidræt, mulighed for at forbedre deres kompetencer og kvalifikationer og tilegne sig nye færdigheder gennem læringsmobilitet ved at tilbringe en periode i udlandet, så de derved bidrager til kapacitetsopbygning i og udvikling af idrætsorganisationer.

Dette tiltag støtter den faglige udvikling af trænere og andet personale (både lønnet personale og frivillige) inden for breddeidræt. Medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt, herunder medarbejdere, der er engageret i tosporede idræts- og ikkeidrætsrelaterede karrierer, kan også øge læringseffekten og videnoverførslen for medarbejdere og organisationer inden for breddeidrætten. Muligheder for læringsmobilitet for medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt, kan støttes, hvis sådanne medarbejderes deltagelse kan være til gavn for breddeidrætten.

Tiltaget bidrager til målene i [fn]EU-arbejdsplanen for sport (2021-2024)[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)[/fn]

De specifikke formål med mobilitetsprojekter på idrætsområdet er at:

 • fokusere på breddeidræt under hensyntagen til den vigtige rolle, som idræt spiller med hensyn til at fremme fysisk aktivitet og en sund livsstil, personlige relationer, social inklusion og ligestilling
 • udvikle den europæiske dimension i idræt og internationalt samarbejde på området for læringsmobilitet inden for idræt
 • opbygge kapacitet i græsrodsorganisationerne
 • forbedre viden og knowhow blandt idrætspersonale
 • fremme fælles europæiske værdier gennem idræt, god forvaltningspraksis og integritet inden for idræt, bæredygtig udvikling samt uddannelse og færdigheder inden for og gennem idræt
 • fremme en aktiv og miljøvenlig livsstil og aktivt medborgerskab
 • etablere europæiske netværk af trænere og idrætspersonale.

Horisontale prioriteter

Alle mobilitetsprojekter bør integrere følgende dimensioner, der er fælles for hele Erasmus+-programmet:

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Organisationer, der modtager støtte fra programmet, skal sikre, at de tilbyder mobilitetsmuligheder på en inkluderende og retfærdig måde til deltagere fra enhver baggrund. Ved udvælgelsen af deltagere bør det sikres, at fordelene ved deres faglige udvikling fuldt ud kan overføres til deres sendeorganisation.

Under forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af mobilitetsaktiviteter bør sende- og værtsorganisationerne inddrage deltagerne i vigtige beslutninger for at sikre for at sikre, at hver deltager får det maksimale udbytte.

Miljømæssig bæredygtighed

Et projekt bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge kendskabet til vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Projekterne bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald. Disse principper bør afspejles i forberedelsen og gennemførelsen af alle programaktiviteter, især ved at bruge specifik støtte fra programmet til fremme af bæredygtige transportformer.

Digital omstilling

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet.

Deltagelse i det demokratiske liv

Programmet har til formål at hjælpe deltagerne med at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. De støttede mobilitetsaktiviteter bør styrke deltagelsesfærdigheder inden for forskellige dele af civilsamfundet og udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Projekterne bør så vidt muligt give mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab gennem formelle eller ikkeformelle læringsaktiviteter. De bør også forbedre deltagernes forståelse af Den Europæiske Union og EU's fælles værdier, respekt for demokratiske principper, den menneskelige værdighed og principperne om enhed og mangfoldighed, tværkulturel dialog samt den europæiske sociale, kulturelle og historiske arv.

Planlægning af et projekt

Ansøgerorganisationen er den vigtigste aktør i et projekt under nøgletiltag 1. Ansøgeren udarbejder og indsender ansøgningen, underskriver tilskudsaftalen med det nationale Erasmus+-agentur, gennemfører mobilitetsaktiviteterne og rapporterer til det nationale Erasmus+-agentur. Begge typer støttede aktiviteter er udgående mobilitetsaktiviteter. Dette betyder, at ansøgerorganisationen optræder som en sendeorganisation: Den udvælger deltagerne og sender dem til en værtsorganisation i udlandet.

Et projekt kan omfatte en eller flere aktiviteter. Aktiviteterne kan kombineres afhængigt af projektets mål og de deltagende organisationers og deltageres behov.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

 • planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv.)
 • forberedelse (praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, sproglig/interkulturel/læringsmæssig og opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse, virtuelle forberedelsesmøder osv.)
 • gennemførelse af aktiviteter
 • opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater, formidling og udnyttelse af projektresultaterne samt virtuelle opfølgningsmøder).

Aktiviteter

Følgende aktiviteter støttes:

 • Skyggejob og observationsperioder (2-14 dage)
 • Trænings- eller undervisningsopgaver (15-60 dage)

Skyggejob indebærer, at deltagerne kan opholde sig i en periode (2-14 dage) hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, trænere, frivillige eller andet personale i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

Trænings- eller undervisningsopgaver er, når deltagerne kan opholde sig i en periode (15-60 dage) og træne eller undervise i en værtsorganisation i et andet land med det formål at lære gennem samarbejde og udveksling med kolleger. Dette bidrager til kapacitetsopbygning i græsrodsorganisationer.

Aktiviteterne må ikke have gevinst for øje.

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for personale være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

I forbindelse med alle aktiviteter kan der ydes yderligere støtte til personer, der ledsager deltagere med færre muligheder. Ledsagere kan få støtte til hele eller en del af aktivitetens varighed.

Forberedende besøg

Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret.

Organisationerne kan foretage et forberedende besøg hos deres værtspartner, inden mobiliteten finder sted. Forberedende besøg er ikke en selvstændig aktivitet, men en aktivitet, der understøtter personales mobilitet. Der skal være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre omfanget og kvaliteten af mobilitetsaktiviteterne. Forberedende besøg kan f.eks. tilrettelægges for at indlede samarbejdet med en ny partnerorganisation eller for at forberede længerevarende mobilitetsaktiviteter. Der kan tilrettelægges forberedende besøg for begge typer personalemobilitet.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation kan være:

 • en offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for idræt og fysiske aktiviteter, og som tilrettelægger idræt og fysiske aktiviteter på græsrodsniveau (f.eks. almennyttige foreninger, lokale myndigheder og sportsklubber)
 •  en idrætsorganisation inden for idræt, der ikke er breddeidræt, hvis personaledeltagelsen gavner breddeidrætten (f.eks. international organisation)

Hvor ansøger man?

Ansøgerorganisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

20. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Eventuel yderligere runde:

De nationale agenturer kan vælge at åbne en yderligere runde. De nationale agenturer underretter ansøgerne om åbningen af en yderligere runde via deres websted.

Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 1. oktober kl. 12.00 (Bruxellestid).

Projektets startdatoer

Projekterne indledes mellem den 1. juni og den 31. december samme år.

Hvis der gennemføres en yderligere runde, påbegyndes projekterne mellem den 1. januar og den 31. maj det følgende år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Projektets varighed:

Mellem 3 og 18 måneder

Antal ansøgninger

For hver udvælgelsesrunde kan en organisation kun ansøge om ét projekt.

Organisationer, der modtager tilskud til et projekt i den første ansøgningsrunde, kan ikke ansøge om anden runde af den samme indkaldelse af forslag.

Aktiviteternes varighed

Skyggejob og observationsperioder: 2-14 dage i træk (ekskl. rejsedage)

Træning- og undervisningsopgaver: 15-60 dage i træk (ekskl. rejsedage)

Tilskudsberettigede deltagere

 • Trænere og andre idrætsmedarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt
 • Medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt, herunder medarbejdere, der er engageret i tosporede idræts- og ikkeidrætsrelaterede karrierer, hvis deltagelsen kan gavne breddeidrætten.
 • Frivillige (bortset fra trænere) i idrætsorganisationer.

Deltagerne skal arbejde i sendeorganisationen eller skal regelmæssigt arbejde sammen med sendeorganisationen og medvirke til at gennemføre organisationens kerneaktiviteter. Deltagerne skal være bosiddende i det land, hvor deres sendeorganisation er hjemmehørende. 

I alle tilfælde skal de opgaver, der knytter deltageren til sendeorganisationen, være dokumenteret på en måde, der gør det muligt for det nationale kontor at kontrollere denne tilknytning (f.eks. med en arbejds- eller voluntøraftale, en opgavebeskrivelse eller et tilsvarende dokument).

Deltagerne må ikke deltage i mobilitetsaktiviteter som idrætsudøvere.

Antal deltagere

Højst ti deltagere pr. projekt

Sted for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet, i en EU-medlemsstat eller i et tredjeland, der er associeret med programmet.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg 

Sted(er) for aktiviteten

Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor modtageorganisationen er etableret, inden aktiviteten påbegyndes.

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, der deltager i hovedaktiviteten. Forberedende besøg kan foretages af personale, der er direkte involveret i tilrettelæggelsen af projektet, eller af personale, der deltager i mobilitet.

Tildelingskriterier

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det maksimale antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans og virkning  (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring og aktiviteter er relevante for breddeidrætten.
 • projektforslaget er relevant for
  • tiltagets mål
  • de deltagende organisationers behov og udvikling
  • de deltagende medarbejderes behov og udvikling.
 • projektforslaget er relevant for respekten for og fremme af fælles EU-værdier, f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.
 • I hvor høj grad projektet er egnet til at:
  • skabe læringsresultater af høj kvalitet for det deltagende personale
  • styrke eller ændre de deltagende organisationers arbejdsmetoder og øge deres kvalitet, kapacitet og innovation
  • skabe potentiel indvirkning på de deltagende organisationer og medarbejdere under og efter projektets levetid.
 • Det omfang, hvori projektet omfatter konkrete læringsresultater
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner, samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • målene for det foreslåede projekt imødekommer behovene hos ansøgerorganisationen og dens personale på en tydelig og konkret måde
 • kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • projektet omfatter miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske mobilitetsaktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med færre muligheder.
 • Deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til køn
 • For medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt forklares det, hvordan medarbejdernes deltagelse vil gavne breddeidrætten.

Kvaliteten af opfølgende tiltag (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
 • ansøgeren har foreslået konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i ansøgerorganisationen, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter, som ikke er dækket af andre omkostningskategorier.

F.eks. forberedelse, mentorstøtte, overvågning og støtte til deltagere under mobilitet, tjenester, værktøjer og udstyr, der skal bruges til projektgennemførelsen, de virtuelle komponenter af blandede aktiviteter, deling af resultater og synliggørelse af EU-finansieringen for offentligheden.

Organisatorisk støtte dækker både sende- og værtsorganisationers omkostninger. Fordelingen af det modtagne tilskud aftales mellem de to organisationer.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: Baseret på antallet af deltagere, ekskl. ledsagere.

Beløb

350 EUR pr. deltager

Budgetpost - Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur

Ved rejser under 500 km skal deltagerne som hovedregel anvende transportmidler med lave emissioner

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for [fn]aktiviteten[ft/]Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).[/fn] ifølge [fn]Kommissionens afstandsberegner[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/resources-and-tools/distance-calculator.[/fn].

Beløb

Rejseafstand

Grøn rejse

Ikke-grøn rejse

10-99 km

56 EUR

28 EUR

100-499 km

285 EUR

211 EUR

500-1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000-2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000-3999 km

785 EUR

580 EUR

4000-7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km og derover

1735 EUR

1735 EUR

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Opholdsudgifter for deltagere og ledsagere under aktiviteten.

Om nødvendigt kan der ydes støtte til opholdsomkostninger i forbindelse med rejsetid før og efter aktiviteten med højst to rejsedage for deltagere, der modtager et ikke-grønt rejsetilskud, og højst seks rejsedage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af personer, opholdets varighed og [fn]modtagerland[ft/]Landegruppe 1: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig. Landegruppe 2: Cypern, Estland, Grækenland, Malta, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Letland, Spanien og Tjekkiet

Landegruppe 3: Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumænien, Serbien, Tyrkiet og Ungarn[/fn].

Beløb

Landegruppe 1: 107-191 EUR

Landegruppe 2: 95-169 EUR

Landegruppe 3:  84-148 EUR

Ovenstående er basissatser pr. aktivitetsdag. Hver nationalt agentur fastlægger de præcise basissatser inden for de tilladte intervaller.

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder. 

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. ledsagere.

Beløb

125 EUR pr. deltager

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder begrundede rejse- og opholdsudgifter, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler:  Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Støtte til forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Beløb

680 EUR pr. deltager med højst to deltagere pr. forberedende besøg.

Budgetpost - Sproglig bistand

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger forbundet med udlevering af materiale til sprogundervisning til deltagere, deres kendskab til det sprog, de skal bruge, når de træner eller underviser under aktiviteten.

 Der kan ydes tilskud til sproglig bistand til deltagere i følgende typer aktiviteter: skyggejob, observationsperioder samt træning- og undervisningsopgaver. Der ydes kun tilskud, hvis deltageren ikke kan modtage Online Language Support, fordi det krævede sprog eller niveau ikke er tilgængeligt, eller fordi deltagere med færre muligheder står over for særlige hindringer. 

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

Beløb

150 EUR pr. deltager

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Høje rejseomkostninger for deltagere og deres ledsagere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer. Hvis dette tilskud tildeles, erstatter de ekstraordinære omkostninger til dyre rejser rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger.

Beløb

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Tagged in:  Sport