Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Малки партньорства

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Целта на това действие с по-малък размер на безвъзмездните средства, отпускани на организации, по-кратка продължителност и по-прости административни изисквания в сравнение с партньорствата за сътрудничество е да се достига до организациите на местно равнище, организациите с по-малко опит и новите участници в програмата, като се намаляват пречките пред достъпа до програмата за организации с по-малък организационен капацитет. Настоящото действие също така ще подкрепя гъвкавите формати — смесването на транснационални и национални дейности с европейско измерение — които ще предоставят на организациите повече начини да достигат до хора с по-малко възможности. Малките партньорства могат също да допринесат за създаването и развитието на транснационални мрежи и насърчаването на единодействия с местните, регионалните, националните и международните политики и между тях.

Цели на Действието

 • Привличане и разширяване на достъпа до програмата за нови участници, организации с по-малко опит и малки участници. За организациите тези партньорства следва да бъдат първата стъпка към сътрудничеството на европейско равнище.
 • Подкрепа за включването на целеви групи с по-малко възможности
 • Подкрепа за активното европейско гражданство и въвеждане на европейското измерение на местно равнище

Освен това основните цели на партньорствата за сътрудничество се отнасят и до малките партньорства, пропорционално на обхвата и обема на всеки проект:

 • Повишаване на качеството на работата и практиките на участващите организации и институции, привличане на нови участници, които не са естествено включени в рамките на един сектор;
 • Изграждане на капацитет на организациите за работа в транснационален и междусекторен план;
 • Разглеждане на общите нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
 • Създаване на условия за трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно равнище), които да доведат до подобрения пропорционално на контекста на всяка организация.

Какви са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за малко партньорство?

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, малките партньорства трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка участваща организация, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Всяка публична или частна организация1 , установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), може да участва в малко партньорство.

Независимо от областта, засегната от проекта, малките партньорства са отворени за участие към всички видове организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението, младежта и спорта или с други социално-икономически сектори, както и към организации, които осъществяват дейности, обхващащи повече от една област (например местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, браншови организации, центрове за ориентиране, културни и спортни организации).

В зависимост от приоритета и целите, към които е насочен проектът, малките партньорства следва да обединяват най-подходящата и многообразна група партньори, за да могат да се възползват от техния разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет.

Брой и профил на участващите организации

Малките партньорства са транснационални и в тях трябва да участват най-малко две организации от две различни държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Няма определен максимален брой на организациите, участващи в едно партньорство.

Всички участващи организации трябва да бъдат установени към момента на кандидатстването за безвъзмездни средства.

Разглеждани приоритети

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, малките партньорства трябва да са насочени към:

 • поне един хоризонтален приоритет

и/или

 • поне един конкретен приоритет в областта на образованието, обучението и младежта, върху който въздействието е най-голямо.

За проекти в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“, националните агенции могат да отделят повече внимание на тези приоритети, които са особено важни в техния национален контекст (наричани „европейски приоритети в националния контекст“). Националните агенции са длъжни да предоставят необходимата информация на потенциалните кандидати чрез своите официални уебсайтове.

За проектите в областта на спорта може да се разглежда само един приоритет (хоризонтален или конкретен).

Място (места) на изпълнение на дейностите

Всички дейности на дадено малко партньорство трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта.

Освен това в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта, дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз2 , дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция.

Продължителност на проекта

Между 6 и 24 месеца.

Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целите на проекта и вида на планираните дейности.

В изключителни случаи продължителността на малкото партньорство може да бъде удължена по искане на бенефициера и с одобрението на националната или на Изпълнителната агенция. В такъв случай общият размер на безвъзмездните средства не се променя.

Къде се кандидатства?

За малките партньорства в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта, представени от всяка организация в тези области:

 • В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

За малките партньорства в областта на спорта:

 • Пред европейската изпълнителна агенция за образование и култура със седалище в Брюксел.

Покана №: ERASMUS-SPORT-2023-SSCP

И в двата случая един консорциум от партньори може да подаде само едно заявление пред една агенция в рамките на една покана за кандидатстване3 .

Кога се кандидатства?

За малките партньорства в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни и младежта, представени от всяка организация в тези области:

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства

 • до 22 март до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 септември и 31 декември същата година
 • до 4 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 август следващата година.

Възможен краен срок за малките партньорства в областта на младежта:

Националните агенции могат да организират допълнителен кръг за заявления за проекти в областта на младежта, за които също ще се прилагат правилата, посочени в настоящото ръководство. Националните агенции ще съобщават за тази възможност чрез уебсайта си.

Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 4 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

За малките партньорства в областта на спорта:

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 22 март до 17:00:00 ч.

Създаване на проект

Проектът за малко партньорство включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи, обогатявайки по този начин своя опит от ученето.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от проекта и от обучението, форматите на дейности, графика и т.н.);
 • подготовка (планиране на дейностите, разработване на работна програма, практическа организация, потвърждаване на целевата група/групи на предвидените дейности, сключване на споразумения с партньори и др.);
 • изпълнение на дейностите;
 • последващи действия (оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта).

Малките партньорства могат да включват организирането на транснационални дейности за учене, преподаване и обучение на отделни лица и групи от лица, доколкото тези дейности носят добавена стойност с оглед постигането на целите на проекта.

За малките партньорства в областта на спорта се препоръчва в предложенията да се включи най-малко един местен или регионален спортен клуб.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на партньорствата за сътрудничество. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на проекти за малки партньорства.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена Стратегия за приобщаване и многообразие4 , която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Малките партньорствата са особено подходящи за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта и с тях допълнително се развиват приобщаващи и чувствителни към многообразието практики и методи съобразно съответния приоритет на политиката, приложим за действието. Също така, независимо от тематиката на техните проекти, организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на малките партньорства. По-специално в проектите в областта на училищното образование и образованието за възрастни силно се насърчава използването на Европейската платформа за училищно образование, eTwinning или Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) за съвместна работа преди, по време и след дейностите по проекта. Проектите в областта на младежта специално се насърчават да използват Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта, за да работят заедно преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Участие и гражданска ангажираност

С програмата се подкрепя участието и активната ангажираност във всички нейни действия. Проектите за малки партньорства следва да предлагат възможности за участие на хората в демократичния живот и за социална и гражданска ангажираност. Особено внимание ще се обръща и на повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, принципите на единството и многообразието, културната идентичност, културната осведоменост и социалното, културното и историческото наследство на участниците.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • проектното предложение е свързано с целите и приоритетите на действието. В допълнение предложението ще се разглежда като особено подходящо, ако:
  • е насочено към приоритета „приобщаване и многообразие“;
  • За проекти, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“: е насочено към един или повече „европейски приоритети в националния контекст“, обявени от националната агенция;
 • профилът, опитът и дейностите на участващите организации са свързани с областта на заявлението;

предложението създава добавена стойност на равнище ЕС чрез изграждане на капацитет на организациите да участват в трансгранично сътрудничество и изграждане на мрежи от контакти.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • целите на проекта са ясно определени, реалистични и насочени към нуждите и целите на участващите организации и нуждите на техните целеви групи;
 • дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за хора с по-малко възможности;
 • предложената методология е ясна, подходяща и осъществима;
  • работният план на проекта е ясен, пълен и ефективен, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение и споделяне на резултатите от проекта;
  • проектът се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;
 • проектът включва използването на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на физическите дейности и подобряване на сътрудничеството с организациите партньори
  • Ако е приложимо: доколко проектът използва онлайн платформите на програмата „Еразъм+“ (Европейска платформа за училищно образование, EPALE, Европейски младежки портал, платформа на стратегията на ЕС за младежта) като средства за подготовка и провеждане на дейностите по проекта и на последващите дейности.
 • Проектът е изготвен екологосъобразно и включва екологични практики в различни свои етапи.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от участващи организации по отношение на профила;
 • проектът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието;
 • предложеното разпределение на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
 • предложението включва ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации;

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектното предложение включва конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от проекта в редовната работа на участващата организация;
 • проектът има потенциала да окаже положително въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху по-широката общност;
 • проектното предложение включва подходящ начин за оценка на резултатите от проекта;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на участващите организации, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

В случаите, когато две или повече заявления са получили еднакъв общ брой точки (случаи на паритет), приоритет ще се дава на получилите най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

Предложеният модел на финансиране представлява списък от две възможни еднократни суми, съответстващи на общия размер на безвъзмездните средства за проекта. Кандидатите ще избират между двете предварително определени суми в зависимост от дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат:

Размери на единичната еднократна сума:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

При планирането на своите проекти кандидатстващите организации заедно със своите партньори по проекта ще трябва да изберат подходящата единична еднократна сума за покриване на разходите по проектите си въз основа на своите нужди и цели. Ако проектът бъде избран за финансиране, поисканата еднократна сума става общият размер на безвъзмездните средства.

Предложенията трябва да съдържат описание на дейностите, които кандидатите се ангажират да осъществят с поисканата еднократна сума, и да съответстват на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Изборът на еднократната сума, която ще бъде поискана, следва да се основава на собствената оценка на кандидата за общите разходи по проекта. Като изхождат от тази оценка, кандидатите трябва да изберат сумата, която най-добре отговаря на техните нужди, като същевременно гарантират ефективно използване на средствата и спазването на принципа на съфинансиране (т.е. очаква се бюджетите на проектите да бъдат допълнени с други източници на финансиране, следователно очакваните общи разходи по проекта са по-високи от поисканата фиксирана еднократна сума).

В случай на колебания между две суми, кандидатите могат: а) да намалят разходите за своя проект, например чрез намиране на по-рентабилни начини за постигане на сходни резултати или чрез адаптиране на броя/обхвата на дейностите по проекта към бюджета; б) да увеличат обхвата на своя проект, например като се стремят да обхванат повече участници със своите дейности, да увеличат броя на дейностите или да създадат допълнителни резултати от проекта.

Адекватността на броя, обхвата и сложността на предложените дейности по проекта спрямо поисканата сума, както и тяхната връзка с целите на проекта, ще бъдат важни елементи от оценката на качеството в съответствие с описаните по-горе критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Изисквания

Като се има предвид, че малките партньорства са инструмент за приобщаване и достъп на нови участници и организации с по-малко опит до програмата, необходимата информация за кандидатстване за безвъзмездни средства по това действие ще бъде опростена, като същевременно се осигурява спазването на правилата на Финансовия регламент на ЕС. Следователно описанието на проекта включва:

 • Максимален резултат:
 • Предложени дейности
 • Очаквани резултати

Целите, дейностите и планираните резултати трябва да бъдат ясно свързани помежду си и представени по съгласуван начин. В заявленията също така се включва общ график на проекта с очакваната дата за завършване на основните дейности.

Кандидатите следва да предоставят достатъчно информация относно бюджетния план, така че оценителите да могат да оценят целесъобразността на всяка дейност, както и съгласуваността на всяка дейност с другите дейности.

В бюджета на проекта трябва да се изброят планираните дейности по проекта и да се посочи частта от безвъзмездните средства, разпределена за всяка дейност.

 Възлагане на дейности на външни изпълнители се разрешава, ако то не обхваща основни дейности, от които пряко зависи постигането на целите на действието. В такива случаи сумата, предвидена в бюджета за възлагане на дейности на външни изпълнители, трябва да бъде включена в описанието на дейностите, обхванати от договора за подизпълнение.

Изплащане на безвъзмездните средства

Изплащане на безвъзмездните средства Условието за пълно изплащане на безвъзмездните средства е да бъдат изпълнени всички дейности, описани в заявлението. В случай че една или повече дейности не са изпълнени, изпълнени са частично или са оценени като незадоволителни в оценката на качеството, на етапа на окончателния доклад може да се приложи съответно намаляване на размера на безвъзмездните средства при лошо, частично или забавено изпълнение, като не се приемат отделни дейности или като се намали общата сума с фиксиран процент.

Оценката в окончателния доклад се основава на подробното описание на всяка извършена дейност, информацията, показваща степента на постигане на целите на проекта, посочени в заявлението, качеството на резултатите от проекта, качени в платформата за резултати от проекти по програмата „Еразъм+“, и самооценката на партньорските организации.

 • 1 За целите на настоящото действие неформалните групи младежи не се разглеждат като организация и следователно не могат да участват (нито като кандидати, нито като партньори).
 • 2 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага.
 • 3 Тук се включват както националните агенции по програмата „Еразъм+“, така и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.
 • 4 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy