Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Партньорства за сътрудничество

Основната цел на партньорствата за сътрудничество е да се даде възможност на организациите да повишават качеството и уместността на своите дейности, да развиват и укрепват своите мрежи от партньори, да увеличават своя капацитет за съвместна работа на транснационално равнище, като засилват интернационализацията на своите дейности и обменят или развиват нови практики и методи, а също така, споделят и дебатират идеи. Те имат за цел да се подкрепят разработването, трансферът и/или въвеждането на иновативни практики, както и изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството, партньорското обучение и обмена на опит на европейско равнище. Резултатите следва да бъдат повторно използваеми, прехвърляеми, да позволяват мащабиране и по възможност да притежават силно трансдисциплинарно измерение. Очаква се резултатите от дейностите по избраните проекти да се споделят на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Партньорствата за сътрудничество са обвързани с приоритетите и рамките на политиката на всеки сектор на програмата „Еразъм+“ както на европейско, така и на национално равнище, като същевременно са насочени към създаването на стимули за междусекторно и хоризонтално сътрудничество в тематични области. 

Цели на действието

Партньорствата за сътрудничество имат следните цели:

 • Повишаване на качеството на работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции,привличане на нови участници, които не са естествено включени в рамките на един сектор;
 • Изграждане на капацитет на организациите за работа в транснационален и междусекторен план;
 • Разглеждане на общите нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
 • Създаване на условия за трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно равнище), които да доведат до подобрения и нови подходи пропорционално на контекста на всяка организация.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за партньорство за сътрудничество? 

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за партньорства за сътрудничество трябва да отговарят на следните критерии:

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства? 

Всяка участваща организация, установена в държава по програмата, може да кандидатства. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта. 

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта? 

Всяка публична или частна организация, установена в държава по програмата или във всяка държава партньор в света (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), може да участва в партньорство за сътрудничество1 . Организациите, установени в държави по програмата, могат да участват като координатори на проекта или като организации партньори. Организациите в държави партньори не могат да участват като координатори на проекта. 

Независимо от областта, засегната от проекта, партньорствата за сътрудничество са отворени за участие към всички видове организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, обучението, младежта и спорта или с други социално-икономически сектори, както и към организации, които осъществяват дейности, обхващащи повече от една област (например местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, браншови организации, центрове за ориентиране, културни и спортни организации). 

В зависимост от приоритета и целите, към които е насочен проектът, партньорствата за сътрудничество следва да обединяват най-подходящата и многообразна група партньори, за да могат да се възползват от техния разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет и да постигнат адекватни и висококачествени резултати от проекта. 

Участие на асоциирани организации партньори

В допълнение към официално участващите организации в проекта (координаторът и организациите партньори) партньорствата за сътрудничество могат също така да привличат други партньори от публичния или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни задачи/дейности по проекта или оказват подкрепа за популяризирането и устойчивостта на проекта. 

В рамките на проект по програмата „Еразъм+“ тези партньори ще бъдат наричани „асоциирани партньори“. Те не се считат за партньори по проекта по отношение на аспектите на допустимост и управление на договорите и не получават никакво финансиране от програмата в рамките на проекта. Същевременно, с оглед на изясняването на тяхната роля в рамките на партньорството и съставянето на обща представа за предложението, тяхното участие в проекта и в различните дейности трябва да бъде ясно описано в проектното предложение.  

Брой и профил на участващите организации 

Партньорствата за сътрудничество са транснационални проекти, в които трябва да участват минимум три организации от три различни държави по програмата. 

Няма определен максимален брой на организациите, участващи в едно партньорство. Същевременно, за предложенията за партньорство за сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта, управлявани на децентрализирано равнище от националните агенции по програмата „Еразъм+“ и основани на модел за финансиране с единични разходи, бюджетът за управлението и изпълнението на проекта е ограничен (и съответства на 10 участващи организации). 

Всички участващи организации трябва да бъдат установени към момента на кандидатстването за безвъзмездни средства.  

Общото правило е, че партньорствата за сътрудничество са насочени към сътрудничество между организации, установени в държави по програмата. Организации от държави партньори могат обаче да участват в качеството на партньори (но не на кандидатстващи организации), доколкото тяхното участие допринася съществена добавена стойност към проекта. 

Разглеждани приоритети  За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, партньорствата за сътрудничество трябва да са насочени към: 

 • поне един хоризонтален приоритет 

и/или

 • поне един конкретен приоритет в областта на образованието, обучението и младежта, върху който въздействието е най-голямо. 

За проекти в областта на образованието, обучението и младежта, управлявани на децентрализирано равнище от националните агенции по програмата „Еразъм+“, националните агенции могат да отделят повече внимание на тези приоритети, които са особено важни в техния национален контекст („европейски приоритети в националния контекст“). Националните агенции са длъжни да предоставят необходимата информация на потенциалните кандидати чрез своите официални уебсайтове.

Място на изпълнение на дейностите 

Всички дейности по партньорство за сътрудничество трябва да се осъществяват в държавите на организациите, участващи в проекта като пълноправни или като асоциирани партньори. 

Освен това в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта: 

 • дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз2 , дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция;  
 • дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави по програмата или държави партньори.

Продължителност на проекта 

Между 12 и 36 месеца. 

Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целите на проекта и вида на планираните дейности.

Срокът на действие на партньорство за сътрудничество може да бъде удължен по обосновано искане на бенефициера и с одобрението на националната агенция или на Изпълнителната агенция, при условие че общата продължителност на проекта не надхвърля 36 месеца. В такива случаи общият размер на безвъзмездната финансова подкрепа не се променя. 

Къде се кандидатства?  

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от всяка организация в тези области с изключение на европейските НПО:

 • В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация. 

За партньорства в областта на спорта и партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО3 :

 • •    пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура със седалище в Брюксел.
  • Спорт - Покана : ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Европейски НПО - Покана №: 
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

И в двата случая един консорциум от партньори може да подаде само едно заявление пред една агенция в рамките на една покана за кандидатстване4 .

Кога се кандидатства? 

За партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от всяка организация в тези области с изключение на европейските НПО:

 • Кандидатите трябва да подадат своите формуляри не по-късно от 20 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, стартиращи между 1 ноември същата година и 28 февруари следващата година.  

За партньорства в областта на младежта, представени от всяка организация в тази област с изключение на европейските НПО:

 • Възможен допълнителен краен срок: Националните агенции могат да организират втори кръг за заявления, за които също ще се прилагат правилата, посочени в настоящото ръководство. Националните агенции ще съобщават за тази възможност чрез уебсайта си.  Ако се организира втори кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления за отпускане на безвъзмездни средства не по-късно от 3 ноември до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, които започват между 1 март и 31 май следващата година. 

За партньорства в областта на спорта и партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО:

 • Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 20 май, 17:00:00 ч. (брюкселско време). 

Допустими дейности за учене, преподаване и обучение 

Партньорството може да организира дейности за учене, преподаване и обучение за персонала, специалистите, работещи с младежи, учещите и младежите в помощ на изпълнението на проекта и постигането на целите му. 

Дейностите за учене, преподаване и обучение могат да бъдат под всякаква подходяща за проекта форма и могат да включват повече от един вид участници, самостоятелно или като група. Форматът, целта и видът и броят на участниците в предложените дейности се описват и обосновават в заявлението за проект.

Допустимите участници в дейностите за учене, преподаване и обучение включват:

 • преподавателски и непреподавателски персонал5 , като преподаватели, учители, обучители и друг персонал, работещ в участващите организации;
 • специалисти, работещи с младежи;
 • поканени учители и експерти от неучастващи организации;
 • чираци, лица, учещи в системата на ПОО, студенти6 , възрастни учещи и ученици от участващи организации;
 • ­младежи от държавите на участващите организации;
 • ­членове на спортния персонал, като треньори, мениджъри или инструктори; спортисти; съдии.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектът за партньорство за сътрудничество включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от проекта и от обучението, форматите на дейности, графика и т.н.);
 • Подготовка (планиране на дейностите, разработване на работна програма, практическа организация, потвърждаване на целевата група/групи на предвидените дейности, сключване на споразумения с партньори и др.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • последващи действия (оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта).

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на партньорствата за сътрудничество в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на проекти за партньорства за сътрудничество.  

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на партньорствата за сътрудничество. По-специално в проектите в областта на училищното образование и ученето за възрастни силно се насърчава използването на платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Портала за училищно образование и Европейската платформа за учене за възрастни EPALE за съвместна работа преди, по време и след дейностите по проекта. Проектите в областта на младежта специално се насърчават да използват Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта, за да работят заедно преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства 

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)    

Доколко:

 • предложението е свързано с целите и приоритетите на действието. В допълнение предложението ще се разглежда като особено подходящо, ако:

­- е насочено към приоритета „приобщаване и многообразие“;

-За проекти, управлявани на децентрализирано равнище от националните агенции по програмата „Еразъм+“: е насочено към един или повече „европейски приоритети в националния контекст“, обявени от националната агенция;

 • профилът, опитът и дейностите на участващите организации са свързани с областта на заявлението;
 • предложението се основава на действителен и подходящ анализ на потребностите;
 • предложението е подходящо за създаване на единодействия между различни области на образованието, обучението, младежта и спорта или има потенциално силно въздействие върху една или повече от тези области;
 • предложението е иновативно; 
 • предложението допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • предложението създава добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществени само в една държава.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 20 точки) 

Доколко:

 • целите на проекта са ясно определени, реалистични и насочени към нуждите и целите на участващите организации и нуждите на техните целеви групи; 
 • предложената методология е ясна, подходяща и осъществима:

- работният план на проекта е ясен, пълен и ефективен, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение и споделяне на резултатите от проекта;

- проектът се характеризира с ефективност на разходите и разпределение на подходящи ресурси за отделните дейности;

- проектът предлага подходящи мерки за контрол на качеството, мониторинг и оценка, гарантиращи, че изпълнението му ще бъде висококачествено и в посочените времеви и бюджетни рамки;

 • дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за хора с по-малко възможности;
 • проектът включва използването на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на физическите си дейности и подобряване на сътрудничеството между организациите партньори. 

- Ако в областта (областите) на участващите организации са налични онлайн платформи на програмата „Еразъм+“: доколко проектът използва онлайн платформите на програмата „Еразъм+“ (eTwinning, EPALE, Портал за училищно образование, Европейски младежки портал, платформа на стратегията на ЕС за младежта) като средства за подготовка и провеждане на дейностите по проекта и на последващите дейности.

 • Проектът е изготвен по екологосъобразен начин и включва екологични практики в различни свои етапи.
 • Ако в рамките на проекта са планирани дейности за обучение, преподаване или учене:
 • доколко тези дейности съответстват на целите на проекта и включват достатъчен брой участници с подходящ профил;
 • качество на практическата организация, управлението и начините за подпомагане на дейностите за учене, преподаване и обучение;
 • качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците в съответствие с европейските инструменти и принципи за прозрачност и признаване. 

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки) 

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от участващи организации по отношение на профил, предишен опит в програмата и експертен опит за успешно изпълнение на всички цели на проекта;
 • проектът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието;
 • предложеното разпределение на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
 • предложението включва ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и със съответните други заинтересовани страни; 
 • Ако е приложимо, доколко участието на организация от държава партньор носи съществена добавена стойност за проекта (ако това условие не е изпълнено, участващата организация от държава партньор ще бъде изключена от проектното предложение на етапа на оценка).

Въздействие (максимален резултат: 30 точки) 

Доколко:

 • проектното предложение включва конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от проекта в редовната работа на участващите организации;
 • проектът има потенциала да окаже положително въздействие върху участниците и участващите организации, както и върху по-широките им общности;
 • очакваните резултати от проекта имат потенциала да бъдат използвани извън участващите в проекта организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му, както и на местно, регионално, национално или европейско равнище;
 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на участващите организации, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз;

- ако е приложимо, доколко предложението описва начина, по който изготвените материали, документи и аудиовизуални продукти ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и в него не се съдържат непропорционални ограничения;

 • проектното предложение включва конкретни и ефективни стъпки за осигуряване на устойчивостта на проекта, на неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „въздействие“ и 10 точки за категориите „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“).

За партньорства за сътрудничество, управлявани от Изпълнителната агенция, при паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране? 

В зависимост от вида на партньорството за сътрудничество и от това къде е подадена кандидатурата (до националните агенции по програмата „Еразъм+“ в държавите по програмата или до европейската Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел) предложенията ще следват различни бюджетни модели. Тези модели са обяснени по-долу:

А) За предложения за партньорства за сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта7 , управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“:

Предложеният модел на финансиране се състои от списък от разходни пера, от който кандидатите избират подходящите в съответствие с дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат. Първото перо — „управление и изпълнение на проекта“, е разходно перо, за което могат да кандидатстват всички видове партньорства за сътрудничество, тъй като неговото предназначение е участие в покриването на разходи, които ще бъдат направени в рамките на всеки проект. Партньорствата за сътрудничество могат също така да кандидатстват за специално финансиране, предназначено за организиране на „транснационални срещи по проекта“. Останалите разходни пера могат да бъдат заявени само от проекти, които преследват по-сериозни цели, изразяващи се в резултати от проекта, разпространение на информация или интегрирани дейности за преподаване, обучение или учене. Наред с горното се допуска да бъдат покрити и извънредни разходи и разходи за участие на лица с по-малко възможности, ако това е оправдано с оглед на дейностите/резултатите от проекта.

Общият размер на безвъзмездните средства по проекта е с променлив размер, с минимум от 100 000 EUR и максимум от 400 000 EUR за проекти с минимална продължителност от 12 месеца и максимална продължителност от 36 месеца.

Подробните таблици с правилата за финансиране с приложимите ставки и бюджетни позиции, които съставляват бюджета на този вид проекти, могат да бъдат намерени по-долу в раздела „Приложими правила за финансиране на предложения за партньорства за сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта8 , управлявани на децентрализирано равнище от националните агенции по програмата „Еразъм+“.

Б) За предложения за партньорства за сътрудничество в областта на:

 • спорта или
 • на образованието, обучението и младежта, представени от европейска НПО,

управлявани от европейската Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел:

Предложеният модел на финансиране представлява списък от 3 единични еднократни суми, съответстващи на общия размер на безвъзмездните средства за проекта: 120 000 EUR, 250 000 EUR и 400 000 EUR. Кандидатите ще избират между трите предварително определени суми в зависимост от дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат.

При планирането на своите проекти кандидатстващите организации заедно със своите партньори по проекта ще трябва да изберат подходящата еднократна сума за покриване на разходите по проектите си въз основа на своите нужди и цели. Ако проектът бъде избран за финансиране, поисканата еднократна сума става общият размер на безвъзмездните средства.

Предложенията трябва да съдържат описание на дейностите, които кандидатите се ангажират да осъществят с поисканата еднократна сума, и да съответстват на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Изисквания в зависимост от еднократната сума

 • За безвъзмездни средства в размер на 120 000 EUR или 250 000 EUR:

Предложенията включват анализ на потребностите и в тях се посочват разпределението на задачите и бюджетът между партньорите по проекта. Посочва се и срокът за изпълнение на всеки работен пакет и дейности по проекта, както и срокът за представяне на резултатите от проекта.

В описанието на проекта се прави разграничение между управление на проекта и работни пакети за изпълнение. Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, етапни цели и резултати. На кандидатите се препоръчва да разделят проектите си на максимум 5 работни пакета, включително този за управление на проекта.

 • За безвъзмездни средства в размер на 400 000 EUR:

В описанието на проекта се включва подробна методология на проекта с ясно разпределение на задачите и финансовите договорености между партньорите, подробен график с етапни цели и основни резултати, система за мониторинг и контрол и въведените инструменти за осигуряване на навременно изпълнение на дейностите по проекта.

Кандидатите трябва да разделят дейностите по проекта на „работни пакети“. Всеки работен пакет е свързан с конкретни цели, етапни цели и резултати. На кандидатите се препоръчва да разделят проектите си на максимум 5 работни пакета, включително този за управление на проекта.

В предложенията се разработват механизми за осигуряване и мониторинг на качеството и стратегия за оценка. В рамките на стратегията за оценка кандидатите трябва да определят набор от количествени и качествени показатели, позволяващи да се оцени степента на постигане на тези цели.

Изплащане на безвъзмездните средства

Окончателното плащане ще съответства на броя на организираните дейности и завършените работни пакети в рамките на максималния размер на безвъзмездни средства, определен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, и без да се засяга прилагането на членовете, свързани по-специално с условията за плащане и намаляването на размера на безвъзмездните средства.

Приложими правила за финансиране на предложения за партньорства за сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта[9], управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“:                                          

Бюджетът на проекта трябва да бъде изготвен в съответствие със следните правила (в евро):

Максимален размер на отпуснатите безвъзмездни средства: променлив размер до 400 000 EUR

Бенефициерите могат да използват общата сума на безвъзмездните средства от ЕС, получени за проекта, по най-гъвкав начин през целия срок на проекта и според хронологичния ред за изпълнение на дейностите съгласно работния план.

 

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Управление и изпълнение на проекта

Управление на проекта (например планиране, финанси, координация и комуникация между партньорите и др.); малки учебни/методически/обучителни материали, инструменти, подходи и др. Виртуално сътрудничество и местни дейности по проекта (например провеждане на занятия, свързани с проекта, с участието на учещи, дейности за младежка работа, организиране и подкрепа на интегрирани дейности за учене/обучение и т.н.); информация, популяризиране и споделяне на резултатите от проекта (например брошури, листовки, информация в интернет и пр.). 

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на партньорството за сътрудничество и броя на участващите организации.

 

Финансова подкрепа за дейностите на координиращата организация:

500 EUR на месец

Финансова подкрепа за дейностите на други участващи организации:

250 EUR на организация на месец

Максимум 2750 EUR на месец
Транснационални срещи по проекта

Участие в срещи между партньорите по проекта с цел обсъждане и координиране на изпълнението. Финансиране на пътните и дневните разходи. 

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността9  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния10 .

За разстояния между 100 и 1999 km:

575 EUR на участник за среща

 

За разстояния от 2000 km или повече:

760 EURна участник за среща

Резултати от проекта

Резултати/материални продукти от проекта (като учебни програми, педагогически материали и материали за младежка работа, образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), ИТ инструменти, анализи, проучвания, методи за учене от колеги/партньори и др.).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: разходите за ръководители и административен персонал следва вече да са включени в перото „Управление и изпълнение на проекта“. За да не се допусне евентуално дублиране с това перо, кандидатите следва да обосноват вида и размера на исканите разходи за персонал във връзка с всеки предлаган краен продукт от проекта.

За да бъдат отпуснати такива безвъзмездни средства, качеството и количеството на крайните продукти следва да е съществено. Необходимо е да се докаже, че тези продукти имат потенциал за по-широко използване и експлоатация, както и за въздействие.

Таблица B1.1 на ръководител на ден работа по проекта

Таблица B1.2 на изследовател/преподавател/ обучител/специалист, работещ с младежи на ден работа по проекта

Таблица B1.3 на технически персонал на ден работа по проекта

Таблица B1.4 на административен персонал на ден работа по проекта

Мултиплициращи събития

Принос към разходите, свързани с национални и транснационални конференции, семинари, събития (физически или виртуални) с цел споделяне и разпространение на резултатите от проекта (без да се включват пътните и дневните разходи на представителите на участващите организации, които са част от проекта).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: подкрепа за мултиплициращи събития се предоставя само ако те имат пряка връзка с резултатите от проекта. Проект, който не получава безвъзмездни средства за резултати от проекта, не може да получава подкрепа за организиране на мултиплициращи събития.

100 EUR за местен участник (т.е. участници от държавата, в която се провежда събитието)

200 EUR за международен участник (т.е. участници от други държави)

15 EUR на участник във виртуални събития

Максимум 30 000 EUR на проект, от които максимум 5 000 EUR за виртуални събития на проект
Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с участието на участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

100 EUR на участник

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи
Извънредни разходи

Финансова подкрепа за покриване на действително извършени разходи, свързани с подизпълнение или закупуване на стоки и услуги.

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участници, включително използване на по-екологично чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Договорите с подизпълнители трябва да са свързани с услуги, които не могат да бъдат предоставени пряко от участващите организации поради надлежно обосновани причини. Разходите за оборудване не могат да обхващат обичайно офис оборудване или оборудване, използвано текущо от участващите организации.

80 % от допустимите разходи.

Максимум 50 000 EUR на проект (с изключение на разходите за предоставяне на финансова гаранция)

Допълнително финансиране за дейности за учене, преподаване и обучение

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Подкрепа за пътуване

Принос към пътните разходи на участниците, включително на придружаващите лица, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността11 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния12 .

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 KM or more 1500 EUR  
Индивидуална подкрепа

Дневни разходи през периода на изпълнение на дейността.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, включително при необходимост за придружаващи лица, като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея. 

Индивидуалната подкрепа може да бъде покрита до 365 дни от продължителността на дейността. Искането за тези разходи трябва да е мотивирано във формуляра за кандидатстване.

Основна ставка за членове на персонала и специалисти, работещи с младежи: 106 EUR

Основна ставка за учещи и младежи: 58 EUR

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността. Платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната от 15-ия ден на дейността и на 50 % от основната от 60-ия ден на дейността. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро. 

Езикова подкрепа

Разходи, свързани с подкрепа, предоставяна на участниците с цел да се подобрят езиковите им познания по езика на обучение или работа.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците и само за дейности с продължителност между 2 и 12 месеца. 

Искането за тези разходи трябва да е мотивирано във формуляра за кандидатстване.

150 EUR на участник, нуждаещ се от езикова подкрепа

 

Таблица А: Резултати от проекта (суми в евро на ден)

Това финансиране може да се използва само за покриване на разходи за персонал на организации, участващи в проекта за изготвянето на резултатите от проекта . Сумите зависят от: а) профила на участващите в проекта членове на персонала и б) държавата на участващата организация, чийто персонал участва в проекта.

  Ръководител

Преподавател/обучител/ изследовател/

Специалист, работещ с младежи

Технически персонал Административен персонал/доброволец
  B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия  294 241 190 157
Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, Исландия  280 214 162 131
Чешка република, Гърция, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения  164 137 102 78
България, Естония, Хърватия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Република Северна Македония, Турция 88 74 55 39

 

Таблица Б: Резултати от проекта (суми в евро на ден)  

Това финансиране може да се използва само за покриване на разходи за персонал на организации, участващи в проекта за изготвянето на резултатите от проекта13 . Сумите зависят от: а) профила на участващите в проекта членове на персонала и б) държавата на участващата организация, чийто персонал участва в проекта.

  Ръководител Преподавател/Обучител/ Изследовател/ Специалист, работещ с младежи Технически персонал Административен персонал
  B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
Австралия, Канада, Кувейт, Макао, Монако, Катар, Сан Марино, Швейцария, Съединени американски щати 294 241 190 157
Андора, Бруней, Япония, Нова Зеландия, Сингапур, Обединени арабски емирства, град държава Ватикан, Обединено кралство 280 214 162 131
Бахамски острови, Бахрейн, Хонконг, Израел, Република Корея, Оман, Саудитска Арабия, Тайван  164 137 102 78
Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Беларус, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босна и Херцеговина, Ботсуана, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканска република, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморски острови, Конго, Демократична република Конго, Острови Кук, Коста Рика, Куба, Джибути, Доминика, Доминиканска република, Еквадор, Египет, Ел Салвадор, Екваториална Гвинея, Еритрея, Етиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея Бисау, Гвиана, Хаити, Хондурас, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Република Кот д’Ивоар, Ямайка, Йордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Корейска народнодемократична република, Косово, Киргизстан, Лаос, Ливан, Лесото, Либерия, Либия, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Малдивски острови, Мали, Маршалови острови, Мавритания, Мавриций, Мексико, Федеративни щати Микронезия, Молдова, Монголия, Черна гора, Мароко, Мозамбик, Мианмар, Намибия, Науру, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуе, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Нова Гвинея, Парагвай, Перу, Филипини, Руанда, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Самоа, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Соломонови острови, Сомалия, Южна Африка, Южен Судан, Шри Ланка, Судан, Суринам, Есватини, Сирия, Таджикистан, Танзания, територията на Русия, както е призната от международното право, територията на Украйна, както е призната от международното право, Тайланд, Демократична република Източен Тимор, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турkmенистан, Тувалу, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуела, Виетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве 88 74 55 39
 • 1 Всяко висше училище (ВУ), установено в държава по програмата, което иска да участва в партньорство за сътрудничество, трябва да притежава валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Такава харта не се изисква за участващите ВУ от държави партньори, но те трябва да се съобразяват с нейните принципи  За целите на настоящото действие неформалните групи младежи не се разглеждат като организация и следователно не могат да участват (нито като кандидати, нито като партньори). 
 • 2 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага.
 • 3 За определение какво се разбира под европейска НПО за целите на програмата „Еразъм+“, моля, вижте „Част Г: Речник на термините“ от настоящото ръководство.
 • 4 Тук се включват както националните агенции по програмата „Еразъм+“, така и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.
 • 5 В областта на училищното образование това включва образователен персонал, който е зает в училищата, като училищни инспектори, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и др.;
 • 6 В областта на висшето образование студентите трябва да са регистрирани в участващо ВУ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование, до и включително докторска степен.
 • 7 С изключение на предложения, при които кандидатът е европейска НПО в която и да е от тези области. Кандидатите трябва да кандидатстват за финансиране на централизирано равнище пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел. За определение какво се разбира под европейска НПО за целите на програмата „Еразъм+“, моля, вижте „Част Г: Речник на термините“ от настоящото ръководство.
 • 8 С изключение на предложения, при които кандидатът е европейска НПО в която и да е от тези области. Кандидатите трябва да кандидатстват за финансиране на централизирано равнище пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел. За определение какво се разбира под европейска НПО за целите на програмата „Еразъм+“, моля, вижте „Част Г: Речник на термините“ от настоящото ръководство.
 • 9 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км).
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg
 • 11 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км).   
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg
 • 13 Ако се касае за висшето образование, разходите за персонал, нает от факултети на висши училища бенефициери, които притежават акредитация ХВОЕ, са допустими под разходната категория „Резултати от проекта“.