Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar izrazov - Skupni izrazi

Spremljevalna oseba

Oseba, ki spremlja udeležence (učeče se, osebje, mlade ali mladinske delavce) pri aktivnosti mobilnosti, da bi zagotovila njihovo varnost, podporo in dodatno pomoč ter pomagala pri njihovem učinkovitem učenju med izvajanjem aktivnosti mobilnosti. Pri individualnih aktivnostih lahko spremlja udeležence z manj priložnostmi ali mladoletnike in mlade, ki nimajo veliko izkušenj zunaj svoje države. V primeru skupinskih aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja mora usposobljeno izobraževalno osebje spremljati skupino, da se olajša učni proces.

Akreditacija

Postopek, s katerim se zagotovi, da organizacije, ki želijo prejeti finančna sredstva v okviru ukrepa programa Erasmus+, izpolnjuje nabor standardov kakovosti ali pogojev, ki jih Evropska komisija določi za ta ukrep.

Povezan subjekt

Za povezane subjekte se lahko štejejo naslednji subjekti (v skladu s členom 187 finančne uredbe):

 • pravni subjekti, ki imajo pravno ali kapitalsko povezavo z upravičenci; ta povezava ni niti omejena na ukrep niti vzpostavljena zgolj zaradi izvajanja tega ukrepa;
 • več subjektov, ki izpolnjujejo merila za dodelitev nepovratnih sredstev in skupaj oblikujejo en subjekt, ki se lahko obravnava kot edini upravičenec, tudi kadar je bil ta subjekt posebej ustanovljen z namenom izvajanja ukrepa.

Povezani subjekti morajo izpolnjevati merila za upravičenost in neizključitev ter, če je primerno, tudi merila za izbor, ki se uporabljajo za prijavitelje, vendar se ne upoštevajo pri minimalnih merilih za upravičenost za sestavo konzorcija (če obstajajo).

Prijavitelj

Katera koli sodelujoča organizacija ali neformalna skupina mladih, ki odda vlogo. Prijavitelji se lahko prijavijo posamično ali v imenu drugih organizacij, vključenih v projekt. V slednjem primeru je prijavitelj tudi koordinator.

Pri ukrepih, ki jih upravlja Izvajalska agencija EACEA, so prijavitelji tisti udeleženci, ki bodo postali upravičenci in povezani subjekti v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Rok za oddajo prijave

Končni datum za oddajo vloge nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji, do katerega se ta šteje za upravičeno.

Pridruženi partnerji

To so partnerji iz javnega ali zasebnega sektorja, ki prispevajo k izvajanju določenih projektnih nalog/aktivnosti ali podpirajo promocijo in trajnostnost projekta, vendar se z vidikov upravljanja sporazuma ne štejejo za upravičence in v okviru projekta ne prejmejo nobenih finančnih sredstev iz programa (nimajo pravice obračunavati stroškov ali zahtevati prispevkov).

Osnovne spretnosti

Pismenost, matematika, naravoslovje in tehnologija; te spretnosti so vključene v ključne kompetence.

Upravičenec

Če je projekt odobren za nepovratna sredstva Erasmus+, organizacije prijaviteljice s podpisom pogodbe z nacionalno agencijo ali Izvajalsko agencijo, ki je izbrala projekt, postanejo upravičenke. Če je bila prijava oddana v imenu drugih sodelujočih organizacij, lahko partnerji postanejo soupravičenci do nepovratnih sredstev.

Kombinirana mobilnost

Kombinacija fizične mobilnosti in virtualne komponente, ki olajšuje izmenjavo s sodelovalnim spletnim učenjem in timsko delo.

Razpis za zbiranje predlogov

Razpis, ki ga objavi Komisija ali ki se objavi v njenem imenu, za predložitev predloga za ukrep, ki ustreza zastavljenim ciljem in izpolnjuje zahtevane pogoje, v določenem roku. Razpisi za zbiranje predlogov se objavijo v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in/ali na zadevnih spletiščih Komisije, nacionalne agencije ali Izvajalske agencije.

Potrdilo o udeležbi

V okviru programa Erasmus+ je to dokument, ki se izda osebi, ki je zaključila aktivnost učenja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, kadar je to ustrezno. Potrjuje udeležbo in, kadar je to ustrezno, učne izide udeleženca v aktivnosti.

Vsebinska napaka

Manjša ali nenamerna napaka v dokumentu, ki spreminja njegov pomen, kot je tipografska napaka ali nenamerno dodajanje ali izpustitev besede, fraze ali številke.

Sofinanciranje

Načelo, po katerem mora del stroškov projekta, ki ga podpira EU, kriti upravičenec ali pa se morajo kriti z zunanjimi prispevki, ki niso nepovratna sredstva EU.

Družba

Pravne osebe, ustanovljene v skladu s civilnim ali gospodarskim pravom, vključno z zadrugami, in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, razen tistih, ki so neprofitne.

Konzorcij

Dve ali več sodelujočih organizacij, ki se združijo, da bi pripravile, izvajale in nadalje spremljale projekt ali aktivnost projekta. Konzorcij je lahko nacionalen (tj. vključuje organizacije s sedežem v isti državi) ali mednaroden (vključuje sodelujoče organizacije iz različnih držav).

Koordinator/koordinatorska organizacija

Sodelujoča organizacija, ki odda vlogo za nepovratna sredstva Erasmus+ v imenu konzorcija partnerskih organizacij.

Koordinator ima posebne obveznosti, ki so predvidene v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Digitalna kompetenca

Vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij ter interakcijo z njimi pri učenju, delu in družbenem udejstvovanju. Vključuje informacijsko in podatkovno pismenost, sporazumevanje in sodelovanje, medijsko pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin (tudi programiranje), varnost (tudi digitalno dobro počutje in kompetence v zvezi s kibernetsko varnostjo), vprašanja intelektualne lastnine, reševanje problemov in kritično mišljenje.

Podjetje

Kakršno koli podjetje, ki izvaja gospodarsko aktivnost, ne glede na velikost, pravno obliko ali gospodarski sektor, v katerem deluje.

Evropsko Ogrodje Kvalifikacij (EOK)

Skupno referenčno ogrodje osmih ravni kvalifikacij, izraženih kot učni izidi z rastočimi ravnmi usposobljenosti. Uporabljajo se kot pretvornik med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi. Namen evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je izboljšati preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij državljanov (UL 2017/C 189/03).

ESCO (večjezična Evropska Klasifikacija Spretnosti, Kompetenc, Kvalifikacij in Poklicev)

Opredeljuje in razvršča spretnosti in kompetence, kvalifikacije in poklice, ki so pomembni za trg dela EU ter izobraževanje in usposabljanje, v 25 evropskih jezikih. Sistem vsebuje poklicne profile in prikazuje razmerja med poklici, spretnostmi, kompetencami in kvalifikacijami. Klasifikacija ESCO je bila razvita v odprtokodni informacijski obliki in je vsem na voljo brezplačno.

Sedež

Nanaša se na organizacijo ali organ, ki izpolnjuje določene nacionalne pogoje (registracija, izjava, objava itd.), na podlagi katerih nacionalni organ uradno priznava tako organizacijo ali organ. V primeru neformalne skupine mladih se šteje, da ima zakonito prebivališče njenega zakonitega zastopnika za namene upravičenosti do nepovratnih sredstev Erasmus+ enak učinek.

Države Članice Evropske Unije in tretje države, pridružene Programu

Države, ki niso članice EU, in države članice EU, ki so ustanovile nacionalno agencijo, ki v celoti sodeluje v programu Erasmus+. Seznam držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, je naveden v delu A tega vodnika, in sicer v poglavju „Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?“.

Europass

 Spletna platforma Europass, ki je ukrep programa znanj in spretnosti za Evropo, posameznikom in organizacijam zagotavlja spletna orodja in informacije o priložnostih za učenje, ogrodjih kvalifikacij in kvalifikacijah, usmerjanju, podatkih o spretnostih, orodjih za samoocenjevanje, dokumentiranju spretnosti in kvalifikacij ter povezljivosti s priložnostmi za učenje in zaposlitev.

Platforma Europass ponuja tudi orodja in programsko opremo za podporo digitalno podpisanim kvalifikacijam, kot je napovedano v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, prek evropskih digitalnih potrdil za učenje. Platforma je medsebojno povezana z nacionalnimi viri podatkov za priložnosti za učenje in nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali registri kvalifikacij.

Evropske Nevladne Organizacije

Za namene tega programa so to nevladne organizacije, ki delujejo prek formalno priznane strukture, sestavljene iz evropskega organa/sekretariata, ki ima vsaj eno leto zakoniti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, in nacionalnih organizacij/podružnic v vsaj devetih državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu. Te nacionalne organizacije/podružnice morajo:

 • biti dokazano zakonito povezane1  z evropskim organom/sekretariatom;
 • biti aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine;

Prijavitelj, ki prvič odda vlogo

Vsaka sodelujoča organizacija, ki v okviru določene vrste ukrepa, ki ga podpira ta program ali njegov predhodni program, v zadnjih sedmih letih ni prejela podpore kot koordinator projekta (prijavitelj).

Višja sila

Nepredvidljive izjemne razmere ali dogodek, na katere udeleženec ne more vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti.

Zelene spretnosti

Temeljne spretnosti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki so lahko splošne, kot so trajnostno kmetijstvo, varstvo tal in zmanjšanje porabe energije in količine odpadkov, ali bolj tehnične, kot je znanje o energiji iz obnovljivih virov.

Zeleno potovanje

Potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak, kolo ali souporaba avtomobila.

Organizacija gostiteljica

(Glavna) organizacija, ki udeležencem v aktivnostih mobilnosti zagotavlja učne vsebine, pri čemer uporablja lastne vire in strokovno znanje. Organizacija gostiteljica sodeluje z organizacijo pošiljateljico pri opredelitvi pričakovanih učnih izidov in metod, ki se bodo uporabile za njihovo doseganje. Nato izvaja učni program ter spremljanje in mentorstvo med aktivnostjo.

Priložnostno učenje

Učenje, ki je posledica vsakodnevnih aktivnosti in izkušenj, ki niso organizirane ali strukturirane v smislu ciljev, časa ali pomoči pri učenju; z vidika učečega se je to učenje lahko nenamerno.

Mednaroden

V okviru programa Erasmus+ zadeva kateri koli ukrep, ki vključuje vsaj eno državo članico EU ali tretjo državo, pridruženo programu, in vsaj eno tretjo državo, ki ni pridružena programu.

Sledenje na delovnem mestu

Obisk v partnerski organizaciji v drugi državi z namenom usposabljanja na podlagi spremljanja strokovnih delavcev pri njihovem vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici, izmenjave dobrih praks, pridobitve spretnosti in znanja in/ali vzpostavitve dolgoročnih partnerstev na podlagi opazovanja s sodelovanjem.

Ključne kompetence

Osnovni nabor znanja, spretnosti in odnosov, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpopolnitev in osebni razvoj, zaposljivost, socialno vključenost, trajnostni življenjski slog, uspešno življenje v miroljubnih družbah, zdravstveno ozaveščeno upravljanje življenja in aktivno državljanstvo, kot so opisani v Priporočilu Sveta 2018/C 189/01 z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

Učna mobilnost

Fizična preselitev v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja.

Učni izidi

Izjave o tem, kaj udeleženec zna, razume in je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa. Opredeljene so v smislu znanja, spretnosti in kompetenc.

Pravni subjekt

Fizična oseba ali pravna oseba, ustanovljena in priznana kot taka v skladu z nacionalnim pravom, pravom Unije ali mednarodnim pravom, ki ima pravno osebnost in lahko v svojem imenu uveljavlja pravice in prevzema obveznosti, ali subjekt, ki nima pravne osebnosti iz točke (c) člena 197(2) finančne uredbe.

Pooblaščeni Zastopnik Pravnega Subjekta (PZPS)

Za ukrepe, ki jih upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo vzporedno s potrditvijo organizacije v registru udeležencev, morajo njeni pravni zastopniki imenovati pooblaščenega zastopnika pravnega subjekta (PZPS). Vloga PZPS je ključna: po potrditvi s strani Komisije bo PZPS pooblaščen za:

 • upravljanje pravnih in finančnih informacij o organizaciji;
 • upravljanje pravic do dostopa oseb v organizaciji (vendar ne na ravni projekta);
 • imenovanje predstavnikov organizacije, ki bodo prek portala za financiranje in javne razpise elektronsko podpisali sporazume o nepovratnih sredstvih (pravni podpisniki (Legal Signatories) – LSIGN) ali računovodske izkaze (finančni podpisniki (Financial Signatories) – FSIGN).

Vsi koraki za potrditev PZPS so pojasnjeni na portalu za financiranje in javne razpise.

Manj izkušena organizacija

Vsaka sodelujoča organizacija, ki v zadnjih sedmih letih ni več kot dvakrat prejela podpore v okviru določene vrste ukrepa, podprtega s tem programom ali njegovim predhodnim programom. Ta kategorija vključuje kategorijo „prijavitelj, ki prvič odda vlogo“, kot je opredeljena zgoraj.

Vseživljenjsko učenje

Učenje v vseh oblikah, bodisi formalnem, neformalnem ali priložnostnem, ki poteka v vseh življenjskih obdobjih ter katerega rezultat je izboljšanje ali posodobitev znanja, spretnosti, kompetenc in odnosov ali udeležbe v družbi z osebnega, državljanskega, kulturnega vidika ter družbenega področja ali področja, povezanega z zaposlitvijo, vključno z zagotavljanjem storitev svetovanja in usmerjanja; vključuje vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, splošno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, terciarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, mladinsko delo in druga učna okolja zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja ter običajno spodbuja medsektorsko sodelovanje in prožne učne poti.

Nova organizacija

Vsaka sodelujoča organizacija, ki prej ni prejela podpore v okviru določene vrste ukrepa, podprtega s tem programom ali njegovim predhodnim programom, kot koordinatorka ali partnerka.

Mikrodokazila

Mikrodokazila so je priznana dokazila o učnih izidih, ki so jih učeči se pridobili po kratki učni izkušnji, v skladu s preglednimi standardi in zahtevami ter po ocenjevanju.

To dokazilo je v obliki overjene listine, na kateri so navedeni ime imetnika, doseženi učni izidi, metoda ocenjevanja, organ, ki je podelil listino, in po potrebi raven ogrodja kvalifikacij in pridobljene kreditne točke. Mikrodokazila so v lasti učečega se ter jih je mogoče deliti, prenesti in združiti v obsežnejše kvalifikacije.

Sporazum o mobilnosti/učni sporazum

Sporazum med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico ter sodelujočimi posamezniki, v katerem so opredeljeni cilji in vsebina obdobja mobilnosti, da se zagotovita ustreznost in kakovost mobilnosti. Organizacija gostiteljica ga lahko uporabi tudi kot podlago za priznavanje obdobja v tujini.

Mesec

V okviru programa Erasmus+ in za namene izračuna nepovratnih sredstev ima en mesec 30 dni.

MOOC

Okrajšava za „množične odprte spletne tečaje“, vrsto tečajev, ki se v celoti izvajajo prek spleta, do katerih ima vsakdo prost dostop brez stroškov, pogojev za vpis ali drugih omejitev, ter ki imajo pogosto veliko število udeležencev. Vsebujejo lahko osebne elemente, na primer spodbujanje srečanj lokalnih udeležencev, in formalno ocenjevanje, vendar praviloma uporabljajo medsebojne preglede, samoocenjevanje in samodejno ocenjevanje. Obstajajo številne različice MOOC s poudarkom na specifičnih sektorjih ali ciljnih skupinah (npr. osredotočanje na poklicno razsežnost, učitelje) ali z različnimi metodami poučevanja MOOC, financirani v okviru programa Erasmus+, morajo biti odprti za vse ter udeležencem brezplačno zagotoviti udeležbo in potrdilo ali izkaznico o opravljenem tečaju. Zahteva glede prostega dostopa do učnih virov velja tudi za MOOC in druge celovite tečaje.

Nacionalna Agencija

Določeni organ, ki je na nacionalni ravni odgovoren za izvajanje programa na nacionalni ravni v državi članici ali tretji državi, pridruženi programu. V vsaki državi lahko obstaja ena ali več nacionalnih agencij.

Nacionalni Organ

Organ, ki je na nacionalni ravni odgovoren za spremljanje in nadziranje vodenja programa v državi članici ali tretji državi, pridruženi programu. V vsaki državi lahko obstaja en ali več nacionalnih organov.

Neformalno Učenje

Učenje, ki poteka z načrtovanimi učnimi aktivnostmi, pri katerih je prisotna določena oblika podpore pri učenju, vendar ni del sistema formalnega izobraževanja in usposabljanja.

Poklicni profil

Sklop spretnosti, kompetenc, znanja in kvalifikacij, ki so običajno potrebni za določen poklic.

OID

Identifikacijska oznaka organizacije (OID) enoznačno označuje vašo organizacijo med vsemi organizacijami, ki sodelujejo v ukrepih programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije. OID svoje organizacije lahko uporabite pri prijavi za akreditacijo ali nepovratna sredstva v okviru ukrepov programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije.

Prost dostop

Splošni koncept proste objave določenih vrst gradiva, tj. do tega gradiva lahko dostopa in ga uporablja največja možna skupina uporabnikov ter je namenjeno za največje število primerov uporabe. Program Erasmus+ vključuje zahtevo glede prostega dostopa do učnih virov in spodbuja prost dostop do rezultatov in podatkov raziskav.

Prosto Dostopni Učni Viri (PDUV)

Učno gradivo vseh vrst (npr. učbeniki, delovni listi, učne priprave, izobraževalni videoposnetki, celotni spletni tečaji, igre za učenje), ki jih je mogoče prosto uporabljati, prilagajati in deliti. PDUV so bili bodisi objavljeni z odprtimi licencami bodisi so v javni lasti (tj. avtorske pravice so potekle). Brezplačna gradiva, ki jih javnost ne more prilagajati in deliti, niso PDUV.

Odprta licenca

Način, s katerim imetniki avtorskih pravic (ustvarjalci ali drugi imetniki pravic) splošni javnosti podelijo veljavno dovoljenje za brezplačno uporabo svojega dela. V okviru zahteve glede prostega dostopa v programu Erasmus+ mora taka odprta licenca dovoliti najmanj uporabo, prilagoditev in razdeljevanje. Odprta licenca bi morala biti navedena na delu samem ali tam, kjer se delo razdeljuje. Učno gradivo z odprto licenco se imenuje prosto dostopni učni viri (PDUV).

Udeleženec aktivnosti Programa Erasmus+

Posameznik, ki je v celoti vključen v projekt in lahko prejme financiranje Evropske unije, ki so namenjena kritju njihovih stroškov udeležbe (zlasti potne stroške in stroške bivanja).   

Sodelujoča organizacija

Organizacija ali neformalna skupina mladih, ki je vključena v projekt Erasmus+ kot koordinatorica ali partnerica.

Partnerska organizacija

Pri ukrepih, ki jih upravljajo nacionalne agencije, je partnerska organizacija tista, ki je uradno vključena v projekt (soupravičenci), vendar ne prevzame vloge koordinatorja.

Partnerstvo

Sporazum med skupino institucij ali organizacij za izvajanje skupnih aktivnosti in projektov.

Udeleženci z manj priložnostmi

Osebe z manj priložnostmi so osebe, ki se zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih, geografskih ali zdravstvenih razlogov, migrantskega ozadja ali razlogov, kot so invalidnost in učne težave, ali katerih koli drugih razlogov, vključno s potencialnimi razlogi za diskriminacijo iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, spopadajo z ovirami, ki jim preprečujejo učinkovit dostop do priložnosti v okviru programa.

Vzajemno učenje

Vzajemna aktivnost učenja, ki je obojestransko koristno in vključuje izmenjavo znanja, idej in izkušenj med udeleženci. Prakse vzajemnega učenja udeležencem omogočajo interakcijo z drugimi udeleženci, z vrstniki oziroma kolegi, in sodelovanje v aktivnostih, v katerih se lahko učijo drug od drugega ter dosegajo izobraževalne in strokovne cilje in/ali cilje osebnostnega razvoja.

Pripravljalni obisk

Obisk v državi organizacije gostiteljice pred začetkom aktivnosti mobilnosti zaradi priprave in zagotavljanja visoke kakovosti navedenih aktivnosti. Med primeri nalog v okviru takih obiskov so olajšanje upravnih ureditev ter krepitev zaupanja in razumevanja med vključenimi organizacijami.

Poklicni razvoj

Postopek krepitve poklicnih sposobnosti udeležencev (učečih se in osebja) z razvojem kompetenc in strokovnega znanja ter pridobivanjem novih spretnosti, ki se običajno opredelijo v analizi potreb po razvoju. Poklicni razvoj obsega vse vrste priložnosti za učenje, od strukturiranega usposabljanja in seminarjev do priložnosti za priložnostno učenje.

Profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij

Zasebna družba, a) ki posluje v skladu z etičnimi standardi in/ali b) ki poleg poslovanja izvaja tudi nekatere ukrepe z družbeno vrednostjo.

Projekt

Skladen nabor aktivnosti, ki so namenjene doseganju opredeljenih ciljev in rezultatov ter so organizirane v ta namen.

Kvalifikacija

Formalni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, kadar pristojni organ ugotovi, da je posameznik dosegel učne izide glede na dane standarde.

Organizacija gostiteljica

Sodelujoča organizacija, ki sprejema udeležence in organizira aktivnosti v okviru projekta Erasmus+.

Šola

Institucija, ki zagotavlja splošno, poklicno ali strokovno izobraževanje na kateri koli ravni, od predšolske do višje sekundarne, vključno z vzgojo in izobraževanjem v zgodnjem otroštvu. Za preverjanje upravičenosti na področju „splošnega šolskega izobraževanja“ glej opredelitev upravičenih šol za posamezno državo na spletišču zadevne nacionalne agencije.

Učenec oziroma dijak

Oseba, ki je v učne namene vpisana v institucijo za splošno izobraževanje na kateri koli ravni od vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu do višjega sekundarnega izobraževanja ali ki se šola zunaj institucionalnega okolja, ki jo pristojni organi štejejo za upravičeno do sodelovanja v programu na svojih ozemljih.

Organizacija pošiljateljica

Organizacija pošiljateljica pošlje enega ali več udeležencev na aktivnost projekta Erasmus+.

Mala in srednja podjetja (MSP)

Podjetja (glej opredelitev zgoraj) z manj kot 250 zaposlenimi, letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali skupno letno bilanco stanja, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Socialno podjetje

Podjetje ne glede na pravno obliko, ki ni uvrščeno na reguliran trg v smislu člena 4(21) Direktive 2014/65/EU in ki: (1) si prizadeva za doseganje svojega glavnega cilja izmerljivih pozitivnih socialnih učinkov v skladu s svojimi statuti ali drugimi z zakonom določenimi dokumenti o vzpostavitvi poslovanja, ne pa za ustvarjanje dobička za svoje lastnike, člane in delničarje, pri čemer podjetje: (a) zagotavlja inovativne storitve ali izdelkov, ki ustvarjajo socialni donos, in/ali (b) uporablja inovativno metodo proizvodnje izdelkov ali zagotavljanja storitev ter pri tem izpolnjuje svoj socialni cilj; (2) znova vlaga svoj dobiček najprej in predvsem v doseganje svojega glavnega cilja ter ima vnaprej določene postopke in pravila za vse okoliščine, v katerih se dobički razdelijo med delničarje in lastnike, kar zagotavlja, da tako razdeljevanje dobička ne spodkopava glavnega cilja; (3) je upravljano podjetniško, odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in/ali deležnikov, na katere vplivajo njegove poslovne dejavnosti.

Osebje

Oseba, ki je poklicno ali prostovoljno vključena v izobraževanje, usposabljanje ali neformalno učenje na vseh ravneh. Vključuje profesorje, učitelje (vključno s predšolskimi učitelji), trenerje, vodstvene delavce šol, mladinske delavce, športno osebje, osebje za vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, neizobraževalno osebje in druge strokovne delavce, ki redno sodelujejo pri spodbujanju učenja.

Zakonita povezava

Ta pojem pomeni, da sodelovanje med zadevnimi organizacijami temelji na formaliziranem/dokumentiranem odnosu, ki ni niti omejen na projekt, za katerega so zaprosile, niti vzpostavljen izključno za namene njegovega izvajanja. Ta povezava lahko zajema številne oblike, od močno prepletene (npr. ena „matična organizacija“ z nacionalnimi podružnicami/povezanimi subjekti z ustrezno pravno osebo ali brez nje) do ohlapnejše (npr. mreža, ki deluje na podlagi jasno opredeljenega načina članstva, ki zahteva na primer: plačilo članarine, podpis pogodbe o članstvu/sporazuma, opredelitev pravic in obveznosti obeh strank itd.).

Študijski obisk

Potovanje, na katerem udeleženec spozna in preuči drugo organizacijo ali institucijo, njene prakse in sisteme. Udeležencu omogoča učno izkušnjo na podlagi neposrednega stika ter opazovanja metod in praks gostiteljske organizacije.

Tretje države, ki niso pridružene Programu

Države, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo (kot partnerice ali prijaviteljice) v določenih ukrepih programa. Seznam tretjih držav, ki niso pridružene programu, je naveden v delu A tega vodnika, in sicer v poglavju „Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?“.

Praksa (delovna praksa)

Obdobje v podjetju ali organizaciji v drugi državi za pridobitev posebnih kompetenc, potrebnih na trgu dela, delovnih izkušenj in boljšega razumevanja gospodarske in družbene kulture te države.

Transnacionalen

V okviru programa Erasmus+ se pojem nanaša na vsako aktivnost, ki vključuje vsaj dve državi članici EU in tretji državi, pridruženi programu, razen če je navedeno drugače.

Prečne (mehke, življenjske) spretnosti

Vključujejo sposobnost kritičnega mišljenja, vedoželjnost in ustvarjalnost, iniciativnost, reševanje problemov in sodelovanje, sposobnost učinkovitega sporazumevanja v večkulturnem in večdisciplinarnem okolju, sposobnost prilagajanja okolju, obvladovanje stresa in negotovosti. Te veščine so del ključnih kompetenc.

Orodja Unije za preglednost in priznavanje

Instrumenti, ki pomagajo deležnikom razumeti, ceniti ter, kadar je to ustrezno, priznavati učne izide in kvalifikacije po vsej Evropski uniji.

Vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja

Postopek potrjevanja, ki ga izvaja pooblaščeni organ, da je posameznik dosegel učne izide glede na ustrezen standard; sestavljen je iz naslednjih štirih ločenih faz:

 1. ugotavljanje posebnih izkušenj posameznika v pogovoru;
 2. priprava dokumentacije, ki potrjuje izkušnje posameznika;
 3. formalna ocena teh izkušenj in
 4. potrjevanje rezultatov ocene, ki je lahko podlaga za delno ali polno kvalifikacijo.

Kraj izvajanja

Fizična lokacija, na kateri se izvaja aktivnost.

Virtualno sodelovanje

Vse oblike sodelovanja z uporabo orodij informacijske in komunikacijske tehnologije za olajšanje in podporo vseh ustreznih ukrepov programa.

Virtualno učenje

 Pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc z uporabo orodij informacijske in komunikacijske tehnologije, ki udeležencem omogočajo smiselno transnacionalno ali mednarodno učno izkušnjo.

Delovni sklop

Sestavni del razčlenitve projektnega dela. Predstavlja skupino projektnih aktivnosti, usmerjenih v skupne posebne cilje.

Mladi

V okviru programa Erasmus+ so to posamezniki, stari od 13 do 30 let.

 • 1 V tem glosarju opredeljeno pod izrazom „zakonita povezava“. ↩ back