Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Glosar izrazov - Skupni izrazi

Spremljevalec

Spremljevalec spremlja udeležence (učence, dijake, študente, učeče se odrasle ali osebje/mladinske delavce) pri aktivnosti mobilnosti, da bi jim zagotovil varnost, podporo in pomoč ter omogočil učinkovito učenje med mobilnostjo. Lahko spremlja udeležence z manj priložnostmi ali mladoletnike in mlade, ki nimajo veliko izkušenj zunaj svoje države.

Akreditacija

Postopek, s katerim se zagotovi, da organizacije, ki želijo prejeti finančna sredstva v okviru ukrepa programa Erasmus+, izpolnjuje nabor standardov kakovosti ali pogojev, ki jih Evropska komisija določi za ta ukrep.

Povezan subjekt

Za povezane subjekte se lahko štejejo naslednji subjekti (v skladu s členom 187 finančne uredbe):

  • pravni subjekti, ki imajo pravno ali kapitalsko povezavo z upravičenci; ta povezava ni niti omejena na ukrep niti vzpostavljena zgolj zaradi izvajanja tega ukrepa;
  • več subjektov, ki izpolnjujejo merila za dodelitev nepovratnih sredstev in skupaj oblikujejo en subjekt, ki se lahko obravnava kot edini upravičenec, tudi kadar je bil ta subjekt posebej ustanovljen z namenom izvajanja ukrepa.

Povezani subjekti morajo izpolnjevati merila za upravičenost in neizključitev ter, če je primerno, tudi merila za izbor, ki se uporabljajo za prijavitelje.

Prijavitelj

Katera koli sodelujoča organizacija ali neformalna skupina mladih, ki odda vlogo. Prijavitelji se lahko prijavijo posamično ali v imenu drugih organizacij, vključenih v projekt. V slednjem primeru je prijavitelj opredeljen tudi kot koordinator.

Rok za oddajo prijave

Končni datum za oddajo prijavnega obrazca nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji, da se ta šteje za upravičenega.

Pridruženi partnerji

To so partnerji iz javnega ali zasebnega sektorja, ki prispevajo k izvajanju določenih projektnih nalog/aktivnosti ali podpirajo promocijo in trajnost projekta, vendar se z vidikov upravljanja sporazuma ne štejejo za upravičence in v okviru projekta ne prejmejo nobenih finančnih sredstev iz programa (nimajo pravice obračunavati stroškov ali zahtevati prispevkov).

Osnovne spretnosti

Pismenost, matematika, naravoslovje in tehnologija; te spretnosti so vključene v ključne kompetence.

Upravičenec

Če je projekt odobren za nepovratna sredstva Erasmus+, postane organizacija prijaviteljica s podpisom pogodbe z nacionalno agencijo ali Izvajalsko agencijo, ki je izbrala projekt, upravičenka. Če je bila prijava oddana v imenu drugih sodelujočih organizacij, lahko partnerji postanejo soupravičenci do nepovratnih sredstev.

Kombinirana mobilnost

Kombinacija fizične mobilnosti in virtualne komponente, ki olajšuje izmenjavo s sodelovalnim spletnim učenjem in timsko delo.

Razpis za zbiranje predlogov

Razpis, ki ga objavi Komisija ali ki se objavi v njenem imenu, za predložitev predloga za ukrep, ki ustreza zastavljenim ciljem in izpolnjuje zahtevane pogoje, v določenem roku. Razpisi za zbiranje predlogov se objavijo v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in/ali na zadevnih spletiščih Komisije, nacionalne agencije ali Izvajalske agencije.

Potrdilo

V okviru programa Erasmus+ je to dokument, ki se izda osebi, ki je zaključila aktivnost učenja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, kadar je to ustrezno. Potrjuje udeležbo in, kadar je to ustrezno, učne izide udeleženca v aktivnosti.

Napaka pri zapisu

Manjša ali nenamerna napaka v dokumentu, ki spreminja njegov pomen, kot je tipografska napaka ali nenamerno dodajanje ali izpustitev besede, fraze ali številke.

Sofinanciranje

Načelo, po katerem mora del stroškov projekta, ki ga podpira EU, kriti upravičenec ali pa se morajo kriti z zunanjimi prispevki, ki niso nepovratna sredstva EU.

Družba

Pravne osebe, ustanovljene v skladu s civilnim ali gospodarskim pravom, vključno z zadrugami, in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, razen tistih, ki so neprofitne.

Konzorcij

Dve ali več sodelujočih organizacij, ki se združijo, da bi pripravile, izvajale in nadalje spremljale projekt ali aktivnost projekta. Konzorcij je lahko nacionalen (tj. vključuje organizacije s sedežem v isti državi) ali mednaroden (vključuje sodelujoče organizacije iz različnih držav).

Koordinator/koordinatorska organizacija

Sodelujoča organizacija, ki odda vlogo za nepovratna sredstva Erasmus+ v imenu konzorcija partnerskih organizacij.

Koordinator ima posebne obveznosti, ki so predvidene v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Tečaji in aktivnosti usposabljanja

Aktivnosti, katerih cilj je razviti strokovne kompetence učiteljev, vodij usposabljanj in drugega osebja na podlagi strukturiranega učnega programa in z dokumentiranimi učnimi izidi na individualni ravni ter ki jih izvajajo poklicni vodje usposabljanj ali drugi usposobljeni strokovnjaki. Aktivnosti so lahko različnih oblik, kot so učenje v učilnici, delavnice, učenje na terenu itd.

Digitalna kompetenca

Vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij ter interakcijo z njimi pri učenju, delu in družbenem udejstvovanju. Vključuje informacijsko in podatkovno pismenost, sporazumevanje in sodelovanje, medijsko pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin (tudi programiranje), varnost (tudi digitalno dobro počutje in kompetence v zvezi s kibernetsko varnostjo), vprašanja intelektualne lastnine, reševanje problemov in kritično mišljenje.

Podjetje

Kakršno koli podjetje, ki izvaja gospodarsko aktivnost, ne glede na velikost, pravno obliko ali gospodarski sektor, v katerem deluje.

EOK (evropsko ogrodje kvalifikacij)

Skupno evropsko referenčno orodje, ki služi kot sredstvo za pretvorbo med različnimi sistemi izobraževanja in usposabljanja ter njihovimi ravnmi. Njegov cilj je izboljšati preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij po Evropi, spodbujati mobilnost delavcev in učečih se ter olajšati njihovo vseživljenjsko učenje, kot je opredeljeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta 2008/C 111/01.

ESCO (večjezična evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev)

Opredeljuje in razvršča spretnosti in kompetence, kvalifikacije in poklice, ki so pomembni za trg dela EU ter izobraževanje in usposabljanje, v 25 evropskih jezikih. Sistem vsebuje poklicne profile in prikazuje razmerja med poklici, spretnostmi, kompetencami in kvalifikacijami. Klasifikacija ESCO je bila razvita v odprtokodni informacijski obliki in je vsem na voljo brezplačno.

Sedež

Nanaša se na organizacijo ali organ, ki izpolnjuje določene nacionalne pogoje (registracija, izjava, objava itd.), na podlagi katerih nacionalni organ uradno priznava tako organizacijo ali organ. V primeru neformalne skupine mladih se šteje, da ima zakonito prebivališče njenega zakonitega zastopnika za namene upravičenosti do nepovratnih sredstev Erasmus+ enak učinek.

Europass

Spletna platforma Europass, ki je ukrep programa znanj in spretnosti za Evropo, posameznikom in organizacijam zagotavlja spletna orodja in informacije o priložnostih za učenje, ogrodjih kvalifikacij in kvalifikacijah, usmerjanju, podatkih o spretnostih, orodjih za samoocenjevanje, dokumentiranju spretnosti in kvalifikacij ter povezljivosti s priložnostmi za učenje in zaposlitev.

Platforma Europass ponuja tudi orodja in programsko opremo za podporo digitalno podpisanim kvalifikacijam, kot je napovedano v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje. Platforma je medsebojno povezana z nacionalnimi viri podatkov za priložnosti za učenje in nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali registri kvalifikacij.

Evropska nevladna organizacija

Za namene tega programa so to nevladne organizacije, ki delujejo prek formalno priznane strukture, sestavljene iz evropskega organa/sekretariata, ki ima vsaj eno leto zakoniti sedež v državi programa Erasmus+, in nacionalnih organizacij/podružnic v vsaj devetih državah programa Erasmus+. Te nacionalne organizacije/podružnice morajo:

  • biti dokazano zakonito povezane z evropskim organom/sekretariatom;
  • biti aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine;
  • izvajati aktivnosti, ki podpirajo izvajanje politik EU v enem od teh sektorjev.

Poleg tega:

  • morajo biti evropske nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, aktivne na vsaj enem od naslednjih področij: vzgoja in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, šolsko izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje odraslih, ter na vsaj enem glavnem medsektorskem prednostnem področju: vključujoče izobraževanje in izobraževanje za socialno vključevanje, digitalno izobraževanje ter izobraževanje za prehod na zeleno gospodarstvo in ekološki prehod;
  • so evropske nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladine, aktivne zlasti na vsaj enem od naslednjih področij: udejstvovanje mladih, prostovoljstvo mladih, mladinsko delo in vključevanje mladih. Evropske nevladne organizacije, aktivne v mladinskem sektorju, morajo izvajati aktivnosti, ki podpirajo izvajanje ukrepov na osrednjih področjih strategije EU za mlade, vključno s cilji mladih.

Prijavitelj, ki prvič odda vlogo

Vsaka organizacija ali institucija, ki v okviru določene vrste ukrepa, ki ga podpira ta program ali njegov predhodni program, v zadnjih sedmih letih ni prejela podpore kot koordinator projekta (prijavitelj).

Višja sila

Nepredvidljive izjemne razmere ali dogodek, na katere udeleženec ne more vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti.

Zelene spretnosti

Temeljne spretnosti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki so lahko splošne, kot so trajnostno kmetijstvo, varstvo tal in zmanjšanje porabe energije in količine odpadkov, ali bolj tehnične, kot je znanje o energiji iz obnovljivih virov.

Zelena potovanja

Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Priložnostno učenje

Priložnostno učenje je učenje med vsakodnevnimi aktivnostmi, na delovnem mestu, z vrstniki itd. Gre predvsem za učenje v praksi, ki ni organizirano ali strukturirano v smislu ciljev, časa ali pomoči pri učenju, in je lahko z vidika učečega se nenamerno. V mladinskem sektorju lahko priložnostno učenje poteka v mladinskih pobudah, razpravah v skupinah vrstnikov, prostovoljskih aktivnostih in številnih drugih okoliščinah.

Mednaroden

V okviru programa Erasmus+ se pojem nanaša na kateri koli ukrep, v katerega sta vključeni vsaj ena država programa in vsaj ena partnerska država.

Sledenje na delovnem mestu

Obisk v partnerski organizaciji v drugi državi z namenom usposabljanja na podlagi spremljanja strokovnih delavcev pri njihovem vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici, izmenjave dobrih praks, pridobitve spretnosti in znanja in/ali vzpostavitve dolgoročnih partnerstev na podlagi opazovanja s sodelovanjem.

Ključne kompetence

Osnovni nabor znanja, spretnosti in nazorov, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebnostno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev, kot je opisano v Priporočilu Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

Učna mobilnost

Udeležba v aktivnosti, ki zajema obdobje fizične preselitve v državo, ki ni država stalnega prebivališča, in je lahko vključuje obdobje virtualne udeležbe z namenom študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja. Lahko ima obliko prakse, vajeništva, mladinskih izmenjav, poučevanja ali udeležbe v aktivnosti za poklicni razvoj ter lahko vključuje pripravljalne aktivnosti, kot je usposabljanje v jeziku gostitelja, kot tudi aktivnosti pošiljanja, gostovanja in nadaljnjega spremljanja.

Učni izidi

Trditve o tem, kaj učeči se zna, razume in je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa. Opredeljeni so v smislu znanja, spretnosti in kompetenc.

Pooblaščeni zastopnik pravnega subjekta (PZPS)

Vzporedno s potrditvijo organizacije v registru udeležencev morajo njeni pravni zastopniki imenovati pooblaščenega zastopnika pravnega subjekta (PZPS). Vloga PZPS je ključna: po potrditvi s strani Komisije bo PZPS pooblaščen za:

• upravljanje pravnih in finančnih informacij o organizaciji;

• upravljanje pravic do dostopa oseb v organizaciji (vendar ne na ravni projekta);

• imenovanje predstavnikov organizacije, ki bodo prek portala za financiranje in javne razpise elektronsko podpisali sporazume o nepovratnih sredstvih (pravni podpisniki (Legal Signatories) – LSIGN) ali računovodske izkaze (finančni podpisniki (Financial Signatories) – FSIGN).

Vsi koraki za potrditev PZPS so pojasnjeni na portalu za financiranje in javne razpise.

Manj izkušena organizacija

Vsaka organizacija ali institucija, ki v zadnjih sedmih letih ni več kot dvakrat prejela podpore v okviru določene vrste ukrepa, podprtega s tem programom ali njegovim predhodnim programom. Ta kategorija vključuje kategorijo „prijavitelj, ki prvič odda vlogo“, kot je opredeljena zgoraj.

Vseživljenjsko učenje

Vse splošno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, neformalno učenje in priložnostno učenje skozi vse življenje, ki izboljša znanje, spretnosti in kompetence ali udeležbo v družbi na osebnem, državljanskem, kulturnem ter družbenem področju in/ali področju, povezanem z zaposlitvijo, vključno z zagotavljanjem storitev svetovanja in usmerjanja.

Organizacija, ki je nova udeleženka

Vsaka organizacija ali institucija, ki prej ni prejela podpore v okviru določene vrste ukrepa, podprtega s tem programom ali njegovim predhodnim programom, kot koordinatorka ali partnerka.

Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacija je priznano dokazilo o učnih izidih, ki ga je učeči se pridobil po kratki učni izkušnji, v skladu s preglednimi standardi in zahtevami ter po ocenjevanju.

To dokazilo je v obliki overjene listine, na kateri so navedeni ime imetnika, doseženi učni izidi, metoda ocenjevanja, organ, ki je podelil listino, in po potrebi raven ogrodja kvalifikacij in pridobljene kreditne točke. Mikrokvalifikacije so v lasti učečega se ter jih je mogoče deliti, prenesti in združiti v obsežnejše kvalifikacije.

Sporazum o mobilnosti/učni oziroma študijski sporazum

Sporazum med organizacijo pošiljateljico in organizacijo gostiteljico ter sodelujočimi posamezniki, v katerem so opredeljeni cilji in vsebina obdobja mobilnosti, da se zagotovita ustreznost in kakovost mobilnosti. Organizacija gostiteljica ga lahko uporabi tudi kot podlago za priznavanje obdobja v tujini.

Mesec

V okviru programa Erasmus+ in za namene izračuna nepovratnih sredstev ima en mesec 30 dni.

MOOC

Okrajšava za „množične odprte spletne tečaje“, vrsto tečajev, ki se v celoti izvajajo prek spleta, do katerih ima vsakdo prost dostop brez stroškov, pogojev za vpis ali drugih omejitev, ter ki imajo pogosto veliko število udeležencev. Vsebujejo lahko osebne elemente, na primer spodbujanje srečanj lokalnih udeležencev, in formalno ocenjevanje, vendar praviloma uporabljajo medsebojne preglede, samoocenjevanje in samodejno ocenjevanje. Obstajajo številne različice MOOC s poudarkom na specifičnih sektorjih ali ciljnih skupinah (npr. osredotočanje na poklicno razsežnost, učitelje) ali z različnimi metodami poučevanja MOOC, financirani v okviru programa Erasmus+, morajo biti odprti za vse ter udeležencem brezplačno zagotoviti udeležbo in potrdilo ali izkaznico o opravljenem tečaju. Zahteva glede prostega dostopa do učnih virov velja tudi za MOOC in druge celovite tečaje.

Neformalno učenje

Neformalno učenje je učenje, ki se izvaja zunaj učnega načrta formalnega izobraževanja. Pri neformalnem učenju se uporablja participativen in v posameznika usmerjen pristop; osebe v njem sodelujejo prostovoljno, zato je tesno povezan s potrebami, željami in zanimanji mladih. Z zagotavljanjem dodatnega vira in novih oblik učenja so take aktivnosti tudi pomembno sredstvo za izboljševanje uspeha v formalnem izobraževanju in usposabljanju, za nagovarjanje mladih iz skupine NEET (tj. mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) ali mladih z manj priložnostmi ter za odpravljanje socialne izključenosti.

Poklicni profil

Sklop spretnosti, kompetenc, znanja in kvalifikacij, ki so običajno potrebni za določen poklic.

OID

Identifikacijska oznaka organizacije (OID) enoznačno označuje vašo organizacijo med vsemi organizacijami, ki sodelujejo v ukrepih programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije. OID svoje organizacije lahko uporabite pri prijavi za akreditacijo ali nepovratna sredstva v okviru ukrepov programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki jih upravljajo nacionalne agencije.

Prost dostop

Splošni koncept proste objave določenih vrst gradiva, tj. do tega gradiva lahko dostopa in ga uporablja največja možna skupina uporabnikov ter je namenjeno za največje število primerov uporabe. Program Erasmus+ vključuje zahtevo glede prostega dostopa do učnih virov in spodbuja prost dostop do rezultatov in podatkov raziskav.

Prosto dostopni učni viri (PDUV)

Učno gradivo vseh vrst (npr. učbeniki, delovni listi, učne priprave, izobraževalni videoposnetki, celotni spletni tečaji, igre za učenje), ki jih je mogoče prosto uporabljati, prilagajati in deliti. PDUV so bili bodisi objavljeni z odprtimi licencami bodisi so v javni lasti (tj. avtorske pravice so potekle). Brezplačna gradiva, ki jih javnost ne more prilagajati in deliti, niso PDUV.

Odprta licenca

Način, s katerim imetniki avtorskih pravic (ustvarjalci ali drugi imetniki pravic) splošni javnosti podelijo veljavno dovoljenje za brezplačno uporabo svojega dela. V okviru zahteve glede prostega dostopa v programu Erasmus+ mora taka odprta licenca dovoliti najmanj uporabo, prilagoditev in razdeljevanje. Odprta licenca bi morala biti navedena na delu samem ali tam, kjer se delo razdeljuje. Učno gradivo z odprto licenco se imenuje prosto dostopni učni viri (PDUV).

Udeleženci

Udeleženci programa Erasmus+ so tisti posamezniki, ki so v celoti vključeni v projekt in lahko prejmejo del nepovratnih sredstev Evropske unije, ki so namenjena kritju njihovih stroškov udeležbe (zlasti potne stroške in stroške bivanja).

Sodelujoča organizacija

Organizacija ali neformalna skupina mladih, ki je vključena v projekt Erasmus+ kot prijaviteljica ali partnerica.

Partnerska organizacija

Partnerska organizacija je organizacija, ki je uradno vključena v projekt (soupravičenci), vendar ne prevzame vloge prijaviteljice.

Partnerske države

Države, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo (kot partnerice ali prijaviteljice) v določenih ukrepih programa. Seznam partnerskih držav programa Erasmus+ je naveden v delu A tega vodnika, in sicer v poglavju „Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?“.

Partnerstvo

Sporazum med skupino institucij ali organizacij za izvajanje skupnih aktivnosti in projektov.

Udeleženci z manj priložnostmi

Osebe z manj priložnostmi so osebe, ki se zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih, geografskih ali zdravstvenih razlogov, migrantskega ozadja ali razlogov, kot so invalidnost in učne težave, ali katerih koli drugih razlogov, vključno s potencialnimi razlogi za diskriminacijo iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, spopadajo z ovirami, ki jim preprečujejo učinkovit dostop do priložnosti v okviru programa.

Vzajemno učenje

Vzajemna aktivnost učenja, ki je obojestransko koristno in vključuje izmenjavo znanja, idej in izkušenj med udeleženci. Prakse vzajemnega učenja udeležencem omogočajo interakcijo z drugimi udeleženci, z vrstniki oziroma kolegi, in sodelovanje v aktivnostih, v katerih se lahko učijo drug od drugega ter dosegajo izobraževalne in strokovne cilje in/ali cilje osebnostnega razvoja.

Pripravljalni obisk

Obisk v državi organizacije gostiteljice pred začetkom aktivnosti mobilnosti zaradi priprave in zagotavljanja visoke kakovosti navedenih aktivnosti. Med primeri nalog v okviru takih obiskov so olajšanje upravnih ureditev ter krepitev zaupanja in razumevanja med vključenimi organizacijami.

Poklicni razvoj

Postopek krepitve poklicnih sposobnosti udeležencev (učečih se in osebja) z razvojem kompetenc in strokovnega znanja ter pridobivanjem novih spretnosti, ki se običajno opredelijo v analizi potreb po razvoju. Poklicni razvoj obsega vse vrste priložnosti za učenje, od strukturiranega usposabljanja in seminarjev do priložnosti za priložnostno učenje.

Profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij

Zasebna družba, a) ki posluje v skladu z etičnimi standardi in/ali b) ki poleg poslovanja izvaja tudi nekatere ukrepe z družbeno vrednostjo.

Države programa

Države, ki niso članice EU, in države članice EU, ki so ustanovile nacionalno agencijo, ki v celoti sodeluje v programu Erasmus+. Seznam držav programa Erasmus+ je naveden v delu A tega vodnika, in sicer v poglavju „Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?“.

Projekt

Skladen nabor aktivnosti, ki so namenjene doseganju opredeljenih ciljev in rezultatov ter so organizirane v ta namen.

Kvalifikacija

Formalni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, kadar pristojni organ ugotovi, da je posameznik dosegel učne izide glede na dane standarde.

Organizacija gostiteljica

V okviru nekaterih ukrepov programa Erasmus+ (zlasti ukrepov mobilnosti) je organizacija gostiteljica sodelujoča organizacija, ki gosti enega ali več udeležencev in organizira eno ali več aktivnosti projekta Erasmus+.

Šola

Institucija, ki zagotavlja splošno, poklicno ali strokovno izobraževanje na kateri koli ravni, od predšolske do srednješolske, vključno s predšolsko vzgojo. Za preverjanje upravičenosti na področju „šolskega izobraževanja“ glej opredelitev upravičenih šol za posamezno državo na spletišču zadevne nacionalne agencije.

Organizacija pošiljateljica

V okviru nekaterih ukrepov programa Erasmus+ (zlasti ukrepov mobilnosti) je organizacija pošiljateljica sodelujoča organizacija, ki napoti enega ali več udeležencev na aktivnost projekta Erasmus+.

MSP (mala in srednja podjetja)

Podjetja (glej opredelitev zgoraj) z manj kot 250 zaposlenimi, letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali skupno letno bilanco stanja, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Socialno podjetje

Podjetje ne glede na pravno obliko, ki ni uvrščeno na reguliran trg v smislu točke (14) člena 4(1) Direktive 2004/39/ES in ki: (1) si prizadeva za doseganje svojega glavnega cilja izmerljivih pozitivnih socialnih učinkov v skladu s svojimi statuti ali drugimi z zakonom določenimi dokumenti o vzpostavitvi poslovanja, ne pa za ustvarjanje dobička za svoje lastnike, člane in delničarje, pri čemer podjetje: (a) zagotavlja inovativne storitve ali izdelkov, ki ustvarjajo socialni donos, in/ali (b) uporablja inovativno metodo proizvodnje izdelkov ali zagotavljanja storitev ter pri tem izpolnjuje svoj socialni cilj; (2) znova vlaga svoj dobiček najprej in predvsem v doseganje svojega glavnega cilja ter ima vnaprej določene postopke in pravila za vse okoliščine, v katerih se dobički razdelijo med delničarje in lastnike, kar zagotavlja, da tako razdeljevanje dobička ne spodkopava glavnega cilja; (3) je upravljano podjetniško, odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in/ali deležnikov, na katere vplivajo njegove poslovne dejavnosti.

Osebje

Osebe, ki bodisi poklicno bodisi prostovoljno sodelujejo pri izobraževanju, usposabljanju ali neformalnem učenju mladine, vključno s profesorji, učitelji, vodji usposabljanj, ravnatelji, mladinskimi delavci in neizobraževalnim osebjem.

Študijski obisk

Potovanje, na katerem udeleženec spozna in preuči drugo organizacijo ali institucijo, njene prakse in sisteme. Udeležencu omogoča učno izkušnjo na podlagi neposrednega stika ter opazovanja metod in praks gostiteljske organizacije.

Praksa (delovna praksa)

Obdobje v podjetju ali organizaciji v drugi državi za pridobitev posebnih kompetenc, potrebnih na trgu dela, delovnih izkušenj in boljšega razumevanja gospodarske in družbene kulture te države.

Transnacionalen

V okviru programa Erasmus+ se pojem nanaša se na vsako aktivnost, ki vključuje vsaj dve državi programa, razen če je navedeno drugače.

Prečne (mehke, življenjske) spretnosti

Vključujejo sposobnost kritičnega mišljenja, vedoželjnost in ustvarjalnost, iniciativnost, reševanje problemov in sodelovanje, sposobnost učinkovitega sporazumevanja v večkulturnem in večdisciplinarnem okolju, sposobnost prilagajanja okolju, obvladovanje stresa in negotovosti. Te veščine so del ključnih kompetenc.

Orodja Unije za preglednost in priznavanje

Instrumenti, ki pomagajo deležnikom razumeti, ceniti ter, kadar je to ustrezno, priznavati učne izide in kvalifikacije po vsej Evropski uniji.

Vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja

Postopek potrjevanja, ki ga izvaja pooblaščeni organ, da je posameznik dosegel učne izide glede na ustrezen standard; sestavljen je iz naslednjih štirih ločenih faz:

1.

ugotavljanje posebnih izkušenj posameznika v pogovoru;

2.

priprava dokumentacije, ki potrjuje izkušnje posameznika;

3.

formalna ocena teh izkušenj in

4.

potrjevanje rezultatov ocene, ki je lahko podlaga za delno ali polno kvalifikacijo.

Virtualna mobilnost

Nabor aktivnosti, podprtih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, vključno z e-učenjem, ki uresničujejo ali pospešujejo mednarodne izkušnje sodelovanja v okviru poučevanja, usposabljanja ali učenja.

Mladi

V okviru programa Erasmus+ so to posamezniki, stari od 13 do 30 let.