Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Terminu glosārijs - Vispārīgie termini

Pavadošā persona

Pavadošā persona pavada dalībniekus (izglītības apguvējus, pieaugušo izglītības apguvējus vai personālu / jaunatnes darbiniekus) mobilitātes darbībās, lai rūpētos par viņu drošību, sniegtu atbalstu un palīdzību un nodrošinātu veiksmīgas mācības mobilitātes darbības laikā. Pavadošā persona var pavadīt dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju, vai nepilngadīgos un jauniešus, kuriem ir maz pieredzes ārpus savas valsts.

Akreditācija

Process, kas nodrošina, ka organizācijas, kuras vēlas saņemt finansējumu programmas “Erasmus+” pasākumu ietvaros, ievēro kvalitātes standartus vai priekšnosacījumus, ko Eiropas Komisija noteikusi konkrētajam pasākumam.

Saistīta vienība

Saskaņā ar Finanšu regulas 187. pantu par saistītām vienībām var uzskatīt:

  • juridiskas personas, kam ar dotāciju saņēmējiem ir juridiska vai kapitāla saikne, kura neaprobežojas ar šo pasākumu un nav izveidota tikai šā pasākuma īstenošanas nolūkā,
  • vairākas vienības, kuras atbilst dotācijas piešķiršanas kritērijiem un kopā veido vienu vienību, ko var uzskatīt par vienīgo dotācijas saņēmēju, tostarp tad, ja šī vienība ir speciāli izveidota, lai īstenotu konkrēto pasākumu.

Saistītajām vienībām ir jāatbilst atbilstības un neizslēgšanas kritērijiem, kā arī — attiecīgā gadījumā — pieteikumu iesniedzējiem piemērojamiem atlases kritērijiem.

Pieteikuma iesniedzējs

Jebkura dalīborganizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas iesniedz dotācijas pieteikumu. Pieteikumu iesniedzēji var iesniegt pieteikumus individuāli vai citu projektā iesaistītu organizāciju vārdā. Pēdējā minētajā gadījumā pieteikuma iesniedzēju uzskata arī par koordinatoru.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Galīgais datums, līdz kuram pieteikuma veidlapa jāiesniedz valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, lai to uzskatītu par atbilstīgu.

Asociētie partneri

Tie ir partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju, bet kuri līgumu pārvaldības ziņā netiek uzskatīti par dotācijas saņēmējiem un nesaņem programmas finansējumu projekta ietvaros (tiem nav tiesību segt izmaksas vai pieprasīt atbalstu).

Pamatprasmes

Rakstpratība un prasmes matemātikā, zinātnē un tehnoloģijās; šīs prasmes ietilpst pamatkompetencēs.

Dotācijas saņēmējs

Kad tiek apstiprināts, ka projektam piešķirs programmas “Erasmus+” dotāciju, organizācija, kas iesniegusi pieteikumu, kļūst par dotācijas saņēmēju, parakstot līgumu ar valsts aģentūru vai izpildaģentūru, kura ir atlasījusi šo projektu. Ja pieteikums iesniegts citu dalīborganizāciju vārdā, partneri var kļūt par dotācijas līdzsaņēmējiem.

Jaukta mobilitāte

Fiziskās mobilitātes apvienojums ar virtuālu komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Aicinājums, ko publicē Komisija vai kas tiek publicēts tās vārdā, konkrētā termiņā iesniegt priekšlikumu par pasākumu, kas atbilst izvirzītajiem mērķiem un vajadzīgajiem nosacījumiem. Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un/vai attiecīgajās Komisijas, valsts aģentūras vai izpildaģentūras tīmekļa vietnēs.

Sertifikāts

Programmas “Erasmus+” kontekstā tas ir dokuments, ko izsniedz personai, kura pabeigusi mācību darbību izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (attiecīgā gadījumā). Šāds dokuments apliecina to, ka dalībnieks ir apmeklējis darbību, un, ja vajadzīgs, mācīšanās rezultātus.

Pārrakstīšanās kļūda

Neliela kļūda vai nepilnība, kas nejauši gadījusies dokumentā un maina tā būtību, piemēram, drukas kļūda vai lieks vai izlaists vārds, frāze vai cipars.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējuma princips nozīmē, ka daļa no ES atbalstītā projekta izmaksām ir jāsedz dotācijas saņēmējam vai no ārējām iemaksām, kas nav ES dotācija.

Komercuzņēmums

Juridiskas personas, kas izveidotas atbilstoši civiltiesībām vai komerctiesībām, tostarp korporatīvas sabiedrības, un citas juridiskas personas, kuras ir publisko tiesību vai privāttiesību subjekti, izņemot bezpeļņas struktūras.

Konsorcijs

Divas vai vairākas dalīborganizācijas, kas apvienojas, lai sagatavotu, īstenotu un pēc īstenošanas uzraudzītu projektu vai projektā ietvertu darbību. Konsorcijs var būt valsts konsorcijs (t. i., tāds, kurā iesaistītas organizācijas, kas izveidotas vienā un tajā pašā valstī) vai starptautisks konsorcijs (kurā iesaistītas dalīborganizācijas no dažādām valstīm).

Koordinators / koordinētāja organizācija

Dalīborganizācija, kas piesakās programmas “Erasmus+” dotācijai partnerorganizāciju konsorcija vārdā.

Koordinatoram dotācijas nolīgumā ir paredzēti īpaši pienākumi.

Kursi un apmācības darbības

Darbības ar mērķi attīstīt skolotāju, pasniedzēju vai cita personāla profesionālās kompetences, īstenojot strukturētu mācību programmu, kuras ietvaros tiek individuāli dokumentēti mācīšanās rezultāti un kuru vada profesionāli pasniedzēji vai citi kvalificēti speciālisti. Šīs darbības var notikt dažādos veidos — tās var būt klātienes mācības, darbsemināri, praktiskās ārpusklases mācības utt.

Digitālā kompetence

Ietver digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām un nolūkā piedalīties sabiedrības dzīvē. Tā ietver informācijas un datu izmantošanas pratību, komunikāciju un sadarbību, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, digitālā satura radīšanu (tostarp programmēšanu), drošību (tostarp digitālo komfortu un ar kiberdrošību saistītas kompetences), ar intelektuālo īpašumu saistītus jautājumus, problēmu risināšanu un kritisko domāšanu.

Uzņēmums

Jebkurš uzņēmums, kas iesaistīts saimnieciskā darbībā, neatkarīgi no tā lieluma, tiesiskās formas vai ekonomikas nozares, kurā tas darbojas.

EKI (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra)

Vienots Eiropas atsauces instruments, ko izmanto kā pārnešanas instrumentu starp dažādām izglītības un apmācības sistēmām un to līmeņiem. Tā mērķis ir uzlabot kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesamību visā Eiropā, atvieglojot darba ņēmēju un izglītības apguvēju mobilitāti un veicinot viņu mūžizglītību, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā 2008/C 111/01.

ESCO (Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikācija)

Tajā 25 Eiropas valodās identificētas un kategorizētas prasmes un kompetences, kvalifikācijas un profesijas, kas ir būtiskas ES darba tirgum un izglītībai un apmācībai. Šī sistēma ietver profesionālos profilus un atspoguļo saikni starp profesijām, prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām. ESCO ir izstrādāta atvērtā IT formātā, un to ikviens var izmantot bez maksas.

Izveidots(-a)

Attiecas uz organizāciju vai struktūru, kas atbilst konkrētiem attiecīgās valsts nosacījumiem (reģistrācija, izziņošana, publicēšana u. c.), kuri ļauj attiecīgās valsts iestādei oficiāli atzīt šādas organizācijas vai struktūras. Neformālas jauniešu grupas gadījumā uzskata, ka, pretendējot uz programmas “Erasmus+” dotāciju, līdzvērtīga nozīme ir tās likumīgā pārstāvja likumīgajai mītnes vietai.

Europass

Europass tiešsaistes platforma ir Eiropas Prasmju programmas ietvaros īstenots pasākums, un tā nodrošina personām un organizācijām tīmekļa rīkus un informāciju par mācīšanās iespējām, kvalifikāciju ietvarstruktūrām un kvalifikācijām, norādījumus, prasmju nepieciešamības izpētes informāciju, pašnovērtējuma rīkus un dokumentāciju par prasmēm un kvalifikāciju, kā arī savienojamību ar mācīšanās un nodarbinātības iespējām.

Europass platforma arī nodrošina rīkus un programmatūru digitāli parakstītu datu atbalstam, kā norādīts Digitālās izglītības rīcības plānā. Platforma ir savienota ar valsts datu avotiem, kuros ir informācija par mācīšanās iespējām, un valstu kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem.

Eiropas NVO

Šīs programmas nolūkiem tās ir NVO, kas darbojas ar oficiāli atzītas struktūras starpniecību un ko veido Eiropas iestāde/sekretariāts, kurš likumīgi izveidots un darbojas vismaz vienu gadu “Erasmus+” programmas valstī, un valsts organizācijas/filiāles vismaz deviņās “Erasmus+” programmas valstīs. Šīm valsts organizācijām/filiālēm:

  • jābūt pierādāmai likumiskai saiknei ar Eiropas iestādi/sekretariātu,
  • aktīvi jādarbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā,
  • jāīsteno darbības, kuras atbalsta ES politikas īstenošanu vismaz vienā no šīm jomām.

Turklāt:

  • Eiropas NVO, kuras darbojas izglītības un apmācības jomā, aktīvi jādarbojas vismaz vienā no šādām nozarēm: agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, skolu izglītība, augstākā izglītība, profesionālā izglītība un apmācība, pieaugušo izglītība, un jāveic darbība vismaz vienā nozīmīgā starpnozaru prioritārā jomā: iekļaujošā izglītība un izglītība sociālajai iekļautībai, digitālā izglītība un izglītība zaļai un ekoloģiskai pārkārtošanai,
  • Eiropas NVO jaunatnes jomā jo īpaši aktīvi darbojas vismaz vienā no šādām nozarēm: jauniešu līdzdalība, jauniešu brīvprātīgā darbība, darbs ar jaunatni un jauniešu iekļaušana. Eiropas NVO, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, jāveic darbības, kuras atbalsta ES jaunatnes stratēģijas galveno jomu īstenošanu, ieskaitot jaunatnes mērķus.

Pirmreizējs pieteikuma iesniedzējs

Jebkura organizācija vai iestāde, kas iepriekš nav saņēmusi atbalstu kā projekta koordinators (pieteikuma iesniedzējs) tāda konkrētā pasākuma ietvaros, kuram sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu pēdējo septiņu gadu laikā.

Nepārvarama vara

Neparedzēta ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus dalībnieka kontroles un nav saistāms ar tā maldību vai nolaidību.

Zaļās prasmes

Pamatprasmes, kas saistītas ar pāreju uz mazoglekļa ekonomiku; tās var būt vispārīgas, piemēram, ilgtspējīga lauksaimniecība, augsnes aizsardzība, enerģijas patēriņa un atkritumu apjoma samazināšana, vai tehniskākas, piemēram, zināšanas par atjaunojamo energoresursu enerģiju.

Videi draudzīgi transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi tiek definēti kā pārvietošanās veids, kurā galvenokārt tiek izmantots mazemisiju transportlīdzeklis, piemēram, autobuss, vilciens vai koplietots automobilis.

Ikdienēja mācīšanās

Ikdienēja mācīšanās ir mācīšanās ikdienā, darbavietā, kopā ar līdzbiedriem u. tml. Tā ir pārsvarā “mācīšanās darot” un nav organizēta vai strukturēta mērķu, laika vai mācīšanās atbalsta ziņā; attiecīgā persona to var neapzināties kā mācīšanos. Jaunatnes nozarē ikdienēja mācīšanās var notikt jauniešu iniciatīvās, līdzbiedru grupu apspriedēs, brīvprātīgā darbā un dažādās citās situācijās.

Starptautisks(-a)

Programmas “Erasmus+” kontekstā jēdziens “starptautisks(-a)” attiecas uz jebkuru pasākumu, kurā iesaistīta vismaz viena programmas valsts un vismaz viena partnervalsts.

“Ēnošana” darbā (praktiskā mācību pieredze)

Uzturēšanās partnerorganizācijā citā valstī, lai saņemtu apmācību, novērojot praktizējošus speciālistus viņu ikdienas darbā uzņēmējorganizācijā, apmainoties ar labu praksi, apgūstot prasmes un zināšanas un/vai veidojot ilgtermiņa partnerības pēc līdzdalīgas novērošanas.

Pamatkompetences

Svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir nepieciešamas ikvienam personiskajai izaugsmei un attīstībai, aktīvam pilsoniskumam, sociālajai iekļaušanai un nodarbinātībai, kā aprakstīts Padomes 2018. gada 22. maija Ieteikumā par pamatkompetencēm mūžizglītībā.

Mācību mobilitāte

Piedalīšanās darbībā, kura ietver laikposmu, kad notiek fiziska pārvietošanās uz valsti, kas nav pastāvīgās dzīvesvietas valsts, un, iespējams, virtuālas dalības laikposmu, nolūkā studēt, piedalīties apmācībā, neformālās vai ikdienējās mācībās. Tā var ietvert stažēšanos, māceklību, jauniešu apmaiņas programmas, mācīšanu vai dalību profesionālās attīstības darbībās un var ietvert sagatavošanas darbības, piemēram, valodas apguves kursus uzņēmējvalsts valodā, kā arī darbības, kas saistītas ar nosūtīšanu, uzņemšanu un pēcpasākumiem.

Mācīšanās rezultāti

Tas, ko izglītības apguvējs zina, saprot un spēj paveikt pēc mācību procesa pabeigšanas un ko definē kā zināšanas, iemaņas un prasmes.

Juridiskās vienības iecelts pārstāvis (LEAR)

Līdztekus organizācijas validācijai dalībnieku reģistrā tās likumīgajam(-iem) pārstāvim(-jiem) jāieceļ juridiskās vienības iecelts pārstāvis (LEAR). LEAR loma ir ļoti nozīmīga: pēc Komisijas veiktās validācijas LEAR būs šādas pilnvaras:

• pārvaldīt juridisko un finanšu informāciju par organizāciju,

• pārvaldīt personu piekļuves tiesības organizācijas ietvaros (taču ne projektu līmenī),

• iecelt organizācijas pārstāvjus, lai elektroniski parakstītu dotācijas nolīgumus (“Legal Signatories” — LSIGN) vai finanšu pārskatus (“Financial Signatories” — FSIGN), izmantojot Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālu.

Visi LEAR validācijas posmi ir paskaidroti Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā.

Mazāk pieredzējusi organizācija

Jebkura organizācija vai iestāde, kas ir saņēmusi atbalstu tāda konkrētā pasākuma ietvaros, kuram sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu, ne vairāk kā divas reizes pēdējo septiņu gadu laikā. Šajā kategorijā ietilpst iepriekš definētā kategorija “pirmreizēji pieteikumu iesniedzēji”.

Mūžizglītība

Jebkāda vispārējā izglītība, profesionālā izglītība un apmācība, neformālā mācīšanās un ikdienējā mācīšanās, kas notiek jebkurā dzīves posmā un kas nodrošina labākas zināšanas, prasmes un kompetences vai lielāku līdzdalību sabiedrībā personiskā, pilsoniskā, kultūras, sociālā un/vai ar nodarbinātību saistītā perspektīvā, ietverot konsultāciju un profesionālās orientācijas pakalpojumu sniegšanu.

Jaunpienācēja organizācija

Jebkura organizācija vai iestāde, kas iepriekš nav saņēmusi atbalstu tāda konkrētā pasākuma ietvaros, kuram sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu, ne kā koordinators, ne kā partneris.

Mikroapliecinājums

Mikroapliecinājums ir atzīts apliecinājums par mācīšanās rezultātiem, kurus izglītības apguvējs sasniedzis neilgas mācību pieredzes rezultātā, saskaņā ar pārredzamiem standartiem un prasībām un pēc novērtējuma veikšanas.

Apliecinājums ir ietverts apstiprinātā dokumentā, kurā ir norādīts turētāja vārds un uzvārds, sasniegtie mācīšanās rezultāti, novērtēšanas metode, piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis un iegūtais kredītpunktu skaits. Mikroapliecinājumu īpašnieks ir izglītības apguvējs; tie ir kopīgojami, pārnesami, un tos var apvienot, iegūstot lielāku apliecinājumu vai kvalifikāciju.

Mobilitātes/mācību līgums

Līgums starp nosūtītājorganizāciju un uzņēmējorganizāciju, kā arī iesaistītajām personām, kurā nosaka mobilitātes perioda mērķus un saturu, lai nodrošinātu tā atbilstību un kvalitāti. To var arī izmantot par pamatu, lai uzņēmējorganizācija atzītu ārvalstīs pavadītu periodu.

Mēnesis

Programmas “Erasmus+” kontekstā un dotāciju aprēķināšanai uzskata, ka mēnesis ir 30 dienu periods.

MOOC

Akronīms, kas apzīmē masveida atvērtu interneta kursu (Massive Open Online Course); tas ir kurss, ko pilnībā nodrošina tiešsaistē, kas ir pieejams ikvienam bez maksas, bez iestāšanās kvalifikācijas un citiem ierobežojumiem un ko nereti apgūst liels skaits dalībnieku. Šādiem kursiem var būt klātienes komponenti, kas, piemēram, mudina vietējos dalībniekus satikties, un formāla vērtēšanas sistēma, bet parasti tajos izmanto profesionālizvērtēšanu, pašvērtējumu un automatizēto vērtēšanu. Ir daudzi MOOC veidi — kursi, kas vērsti uz konkrētām nozarēm, mērķgrupām (piemēram, arodiem, skolotājiem utt.) vai mācīšanas metodēm. No programmas “Erasmus+” līdzekļiem finansētiem MOOC jābūt atvērtiem ikvienam, un gan dalībai, gan sertifikātam vai pabeigšanas apliecinājumam ir jābūt bezmaksas. Arī uz MOOC un citiem pilnīgiem kursiem attiecas prasība par mācību resursu atvērto piekļuvi.

Neformāla mācīšanās

Neformāla mācīšanās ir mācīšanās, kas notiek ārpus oficiālās izglītības programmas. Tajā ievēro iesaistošu un uz izglītības apguvēju vērstu pieeju; to apgūst brīvprātīgi, un tāpēc tā ir cieši saistīta ar jauniešu vajadzībām, prasībām un interesēm. Nodrošinot papildu mācību avotu un jaunus mācību veidus, šādas darbības ir arī nozīmīgs līdzeklis sekmju paaugstināšanai formālajā izglītībā un apmācībā, kā arī uzrunājot NEET (t. i., jauniešus, kuri nav nodarbināti, neizglītojas un nav iesaistīti apmācībā) vai jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju, un apkarojot sociālo atstumtību.

Profesionālais profils

Prasmju, kompetenču, zināšanu un kvalifikāciju kopums, kas parasti ir būtisks konkrētā profesijā.

OID

Organizācijas ID (OID) ir unikāls identifikators, kas ļauj atšķirt jūsu organizāciju no citām organizācijām, kuras piedalās programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumos, ko pārvalda valstu aģentūras. Organizācijas ID var izmantot, iesniedzot akreditācijas vai dotācijas pieteikumu tādu programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumu ietvaros, kurus pārvalda valstu aģentūras.

Atvērta piekļuve

Vispārēji tas nozīmē, ka konkrēti materiāli tiek publicēti tā, lai tie būtu brīvi pieejami, t. i., pieejami un izmantojami maksimāli lielai lietotāju grupai un maksimālam skaitam lietojumu. Programmā “Erasmus+” ir spēkā atvērtas piekļuves prasība attiecībā uz mācību resursiem un tiek atbalstīta atvērta piekļuve pētījumu rezultātiem un datiem.

Atvērtie izglītības resursi (AIR)

Jebkādi mācību materiāli (piemēram, mācību grāmatas, darblapas, stundu plāni, izglītojoši video, pilnīgi tiešsaistes kursi, izglītojošas spēles), ko var brīvi izmantot, pielāgot un kopīgot. AIR ir vai nu izdoti ar atvērtas piekļuves licenci, vai vispārpieejami (t. i., ir beidzies autortiesību aizsardzības termiņš). Bezmaksas materiāli, ko sabiedrības pārstāvji nevar pielāgot un kopīgot, nav AIR.

Atvērtas piekļuves licence

Veids, kā autortiesību īpašnieki (radītāji vai citi tiesību īpašnieki) piešķir plašai publikai juridisku atļauju brīvi izmantot savu darbu. Programmas “Erasmus+” atvērtās piekļuves prasība paredz, ka atklātajai licencei ir jāatļauj vismaz izmantošana, pielāgošana un izplatīšana. Atklātā licence ir jānorāda darba saturā vai vietā, kurā darbu izplata. Mācību materiālus, kam ir atklātā licence, sauc par atvērtiem izglītības resursiem (AIR).

Dalībnieki

Programmas “Erasmus+” dalībnieki ir personas, kas ir pilnībā iesaistītas projektā un var saņemt daļu no Eiropas Savienības dotācijas, kura paredzēta viņu dalības izmaksu (jo īpaši ceļa un uzturēšanās izdevumu) segšanai.

Dalīborganizācija

Organizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas ir iesaistīta programmas “Erasmus+” projektā vai nu kā pieteikuma iesniedzējs, vai kā partneris.

Partnerorganizācija

Partnerorganizācija ir organizācija, kas formāli ir iesaistīta projektā (dotācijas līdzsaņēmēji), bet neveic pieteikuma iesniedzēja pienākumus.

Partnervalstis

Valstis, kas nav programmas “Erasmus+” pilntiesīgas dalībnieces, bet var piedalīties (kā partneri vai pieteikumu iesniedzēji) programmas konkrētos pasākumos. “Erasmus+” partnervalstu saraksts ir ietverts šo vadlīniju A daļas sadaļā “Kurš var piedalīties programmā “Erasmus+”?”.

Partnerība

Iestāžu vai organizāciju grupas vienošanās īstenot kopīgas darbības un projektus.

Dalībnieks, kuram ir mazāk iespēju

Cilvēki, kuriem ir mazāk iespēju, ir cilvēki, kas saskaras ar šķēršļiem, kuri liedz viņiem efektīvi izmantot programmā paredzētās iespējas ekonomisku, sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar veselību saistītu iemeslu, migrantu izcelsmes vai tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, invaliditāte un ar izglītības ieguvi saistītas grūtības, vai jebkādu citu iemeslu dēļ, tostarp to Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā minēto iemeslu dēļ, kuri var būt diskriminācijas pamatā.

Savstarpēja mācīšanās

Tāda mācīšanās savā starpā, kas nes labumu visiem iesaistītajiem un ietver dalībnieku dalīšanos zināšanās, idejās un pieredzē. Savstarpējās mācīšanās pieeja ļauj dalībniekiem mijiedarboties ar citiem dalībniekiem, kas ir viņu līdzbiedri, un piedalīties darbībās, kurās dalībnieki var mācīties cits no cita un sasniegt izglītības, profesionālos un/vai personīgās izaugsmes mērķus.

Sagatavošanās vizīte

Vizīte uzņēmējorganizācijas valstī pirms mobilitātes darbību sākuma nolūkā sagatavoties šīm darbībām un nodrošināt to augstu kvalitāti. Šādas vizītes laikā, piemēram, veic uzdevumus, kuru mērķis ir atvieglot administratīvo pārvaldību un veidot uzticēšanos un sapratni starp iesaistītajām organizācijām.

Profesionālā attīstība

Dalībnieku (izglītības apguvēju un personāla) profesionālo spēju uzlabošanas process, kurā tiek pilnveidotas kompetences un zinātība un iegūtas jaunas prasmes, ko parasti nosaka attīstības vajadzību analīzē. Profesionālā attīstība ietver visu veidu mācīšanās iespējas — no strukturētām apmācībām un semināriem līdz ikdienējās mācīšanās iespējām.

Peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā

Privāts komercuzņēmums, kas a) veic uzņēmējdarbību saskaņā ar ētikas standartiem un/vai kas b) papildus savai uzņēmējdarbībai īsteno pasākumus, kuriem ir sociālā vērtība.

Programmas valstis

ES valstis un trešās valstis, kas izveidojušas valsts aģentūru, kura pilnvērtīgi piedalās programmā “Erasmus+”. Programmas “Erasmus+” valstu saraksts ir ietverts šo vadlīniju A daļas sadaļā “Kurš var piedalīties programmā “Erasmus+”?”.

Projekts

Saskaņots tādu darbību kopums, kuras plāno un organizē, lai sasniegtu noteiktus mērķus un rezultātus.

Kvalifikācija

Novērtēšanas un apstiprināšanas procesa oficiāls rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta struktūra nosaka, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem.

Uzņēmējorganizācija

Dažos programmas “Erasmus+” pasākumos (sevišķi mobilitātes pasākumos) uzņēmējorganizācija ir tā dalīborganizācija, kas uzņem vienu vai vairākus dalībniekus un organizē kāda programmas “Erasmus+” projekta vienu vai vairākas darbības.

Skola

Iestāde, kas nodrošina vispārējo, profesionālo vai tehnisko izglītību jebkādā līmenī no pirmsskolas izglītības līdz augstākā līmeņa vidējai izglītībai, ieskaitot agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi. Lai pārbaudītu atbilstību skolu izglītības jomai, skatīt katras valsts atbilstīgo skolu definīciju, kas sniegta attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Nosūtītājorganizācija

Dažos programmas “Erasmus+” pasākumos (sevišķi mobilitātes pasākumos) nosūtītājorganizācija ir tā dalīborganizācija, kas nosūta vienu vai vairākus dalībniekus uz kāda programmas “Erasmus+” projekta darbību.

MVU (mazie un vidējie uzņēmumi)

Uzņēmumi (sk. definīciju iepriekš), kuri nodarbina mazāk nekā 250 cilvēku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus EUR.

Sociālais uzņēmums

Jebkādas tiesiskās formas uzņēmums, kurš nav iekļauts regulēta tirgus sarakstā Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē un: 1) kura galvenais mērķis saskaņā ar nolikumu, statūtiem vai citu juridisku dokumentu, ar ko uzņēmums ir izveidots, ir izmērāma, pozitīva sociālā ietekme, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem, dalībniekiem un partneriem, un kurš a) nodrošina inovatīvus pakalpojumus vai preces, kas rada sociālu labumu, un/vai b) izmanto inovatīvu preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi, kas atbilst tā sociālajam mērķim; 2) kurš pirmkārt un galvenokārt atkārtoti iegulda peļņu sava galvenā mērķa sasniegšanai un ir ieviesis iepriekš izstrādātas procedūras un noteikumus jebkādai peļņas sadalei akcionāriem un īpašniekiem, lai nodrošinātu, ka šāda peļņas sadale neapdraud šā uzņēmuma galveno mērķi; 3) kurš tiek pārvaldīts saimnieciskā, atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un/vai ieinteresētās personas, kuras skar tā uzņēmējdarbība.

Personāls

Personas, kas profesionāli vai brīvprātīgi ir iesaistītas izglītībā, apmācībā vai jaunatnes neformālās mācīšanās procesā, tostarp profesori, skolotāji, pasniedzēji, skolu vadītāji, jaunatnes darbinieki un personāls, kas nav iesaistīts izglītības procesā.

Izpētes vizīte

Brauciens, kura laikā dalībnieks iepazīstas ar citu organizāciju vai iestādi un izpēta to un tās darba metodes un sistēmas. Šāds brauciens ļauj dalībniekam gūt mācību pieredzi, pateicoties tiešai saskarei un novērojumiem par uzņēmējorganizācijas metodēm un praksi.

Stažēšanās (norīkojums darbā)

Laiks, kuru pavada citas valsts uzņēmumā vai organizācijā, lai apgūtu īpašas kompetences, kas vajadzīgas darba tirgū, iegūtu darba pieredzi un uzlabotu izpratni par attiecīgās valsts ekonomisko un sociālo kultūru.

Transnacionāls(-a)

Ja nav norādīts citādi — programmas “Erasmus+” kontekstā attiecas uz jebkuru darbību, kurā iesaistītas vismaz divas programmas valstis.

Transversālās prasmes (vispārīgās prasmes; dzīvesprasmes)

Ietver spēju domāt kritiski, būt zinātkāram un radošam, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas un sadarboties, efektīvi komunicēt daudzkultūru un starpdisciplinārā vidē, spēt pielāgoties kontekstam un pārvarēt stresu un nenoteiktību. Šīs prasmes ietilpst pamatkompetencēs.

Savienības pārredzamības un atzīšanas instrumenti

Instrumenti, kuri palīdz ieinteresētajām personām saprast, novērtēt un attiecīgā gadījumā atzīt mācīšanās rezultātus un iegūtās kvalifikācijas visā Eiropas Savienībā.

Neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšana

Process, kurā kompetenta struktūra apstiprina, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstoši attiecīgiem standartiem, un kurš sastāv no šādiem četriem atsevišķiem posmiem:

1)

dialogs, kurā noskaidro personas konkrēto pieredzi;

2)

personas pieredzes dokumentēšana uzskatāmā formā;

3)

pieredzes formāla novērtēšana; un

4)

novērtējuma rezultātu sertifikācija, pēc kuras var piešķirt pilnīgu vai daļēju kvalifikāciju.

Virtuālā mobilitāte

Darbību kopums, ko atbalsta informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tostarp e-mācīšanās, un kas tiek organizēts, lai iegūtu vai veicinātu starptautiskas sadarbības pieredzi saistībā ar mācīšanu, apmācību vai mācīšanos.

Jaunieši

Programmas “Erasmus+” kontekstā tās ir personas vecumā no 13 līdz 30 gadiem.