Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Terminu glosārijs - Vispārīgie termini

Pavadošā persona

Persona, kas pavada dalībniekus (izglītības apguvējus, personālu, jauniešus vai jaunatnes darbiniekus) mobilitātes darbībā, lai rūpētos par viņu drošību, sniegtu atbalstu un palīdzību, kā arī palīdzētu dalībniekam rezultatīvi mācīties mobilitātes laikā. Individuālās darbībās pavadošā persona var pavadīt dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju, vai nepilngadīgos un jauniešus, kuriem ir maz pieredzes ārpus savas valsts. Izglītības un apmācības jomā īstenotās grupas darbībās kvalificētam izglītības personālam jāpavada grupa, lai sekmētu mācīšanās procesu.

Akreditācija

Process, kas nodrošina, ka organizācijas, kuras vēlas saņemt finansējumu programmas “Erasmus+” pasākumu ietvaros, ievēro kvalitātes standartus vai priekšnosacījumus, ko Eiropas Komisija noteikusi konkrētajam pasākumam.

Saistīta vienība

Saskaņā ar Finanšu regulas 187. pantu par saistītām vienībām var uzskatīt:

 • tiesību subjektus, kam ar dotāciju saņēmējiem ir juridiska vai kapitāla saikne, kura neaprobežojas ar šo pasākumu un nav izveidota tikai šā pasākuma īstenošanas nolūkā,
 • vairākas vienības, kuras atbilst dotācijas piešķiršanas kritērijiem un kopā veido vienu vienību, ko var uzskatīt par vienīgo dotācijas saņēmēju, tostarp tad, ja šī vienība ir speciāli izveidota, lai īstenotu konkrēto pasākumu.

Saistītajām struktūrām ir jāatbilst atbilstības un neizslēgšanas kritērijiem un attiecīgā gadījumā arī atlases kritērijiem, kas attiecas uz pretendentiem, bet tās netiek ieskaitītas minimālajos atbilstības kritērijos attiecībā uz konsorcija sastāvu (ja tāds ir).

Pieteikuma iesniedzējs

Jebkura dalīborganizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas iesniedz dotācijas pieteikumu. Pieteikumu iesniedzēji var iesniegt pieteikumus individuāli vai citu projektā iesaistītu organizāciju vārdā. Pēdējā minētajā gadījumā pieteikuma iesniedzēju uzskata arī par koordinatoru.

Attiecībā uz darbībām, ko pārvalda izpildaģentūra EACEA, pieteikuma iesniedzēji ir tie dalībnieki, kuri kļūs par dotācijas saņēmējiem un saistītajām struktūrām dotāciju nolīgumā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Galīgais datums, līdz kuram pieteikums jāiesniedz valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, lai to uzskatītu par pieņemamu.

Asociētie partneri

Tie ir partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju, bet kuri līgumu pārvaldības ziņā netiek uzskatīti par dotācijas saņēmējiem un nesaņem programmas finansējumu projekta ietvaros (tiem nav tiesību segt izmaksas vai pieprasīt atbalstu).

Pamatprasmes

Rakstpratība un prasmes matemātikā, zinātnē un tehnoloģijās; šīs prasmes ietilpst pamatkompetencēs.

Dotācijas saņēmējs

Kad tiek apstiprināts, ka projektam piešķirs programmas “Erasmus+” dotāciju, organizācija, kas iesniegusi pieteikumu, kļūst par dotācijas saņēmēju, parakstot līgumu ar valsts aģentūru vai izpildaģentūru, kura ir atlasījusi šo projektu. Ja pieteikums iesniegts citu dalīborganizāciju vārdā, partneri var kļūt par dotācijas līdzsaņēmējiem.

Jaukta mobilitāte

Fiziskās mobilitātes apvienojums ar virtuālu komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Aicinājums, ko publicē Komisija vai kas tiek publicēts tās vārdā, konkrētā termiņā iesniegt priekšlikumu par pasākumu, kas atbilst izvirzītajiem mērķiem un vajadzīgajiem nosacījumiem. Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un/vai attiecīgajās Komisijas, valsts aģentūras vai izpildaģentūras tīmekļa vietnēs.

Sertifikāts par līdzdalību

Programmas “Erasmus+” kontekstā — dokuments, ko izsniedz personai, kura pabeigusi mācību darbību izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (attiecīgā gadījumā). Šāds dokuments apliecina to, ka dalībnieks ir apmeklējis darbību, un, ja vajadzīgs, mācīšanās rezultātus.

Pārrakstīšanās kļūda

Neliela kļūda vai nepilnība, kas nejauši gadījusies dokumentā un maina tā būtību, piemēram, drukas kļūda vai lieks vai izlaists vārds, frāze vai cipars.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējuma princips nozīmē, ka daļa no ES atbalstītā projekta izmaksām ir jāsedz dotācijas saņēmējam vai no ārējām iemaksām, kas nav ES dotācija.

Uzņēmums

Juridiskas personas, kas izveidotas atbilstoši civiltiesībām vai komerctiesībām, tostarp korporatīvas sabiedrības, un citas juridiskas personas, kuras ir publisko tiesību vai privāttiesību subjekti, izņemot bezpeļņas struktūras.

Konsorcijs

Divas vai vairākas dalīborganizācijas, kas apvienojas, lai sagatavotu, īstenotu un pēc īstenošanas uzraudzītu projektu vai projektā ietvertu darbību. Konsorcijs var būt valsts konsorcijs (t. i., tāds, kurā iesaistītas organizācijas, kas izveidotas vienā un tajā pašā valstī) vai starptautisks konsorcijs (kurā iesaistītas dalīborganizācijas no dažādām valstīm).

Koordinators / Koordinētāja organizācija

Dalīborganizācija, kas piesakās programmas “Erasmus+” dotācijai partnerorganizāciju konsorcija vārdā.

Koordinatoram dotācijas nolīgumā ir paredzēti īpaši pienākumi.

Digitālā kompetence

Ietver digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām un nolūkā piedalīties sabiedrības dzīvē. Tā ietver informācijas un datu izmantošanas pratību, komunikāciju un sadarbību, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, digitālā satura radīšanu (tostarp programmēšanu), drošību (tostarp digitālo komfortu un ar kiberdrošību saistītas kompetences), ar intelektuālo īpašumu saistītus jautājumus, problēmu risināšanu un kritisko domāšanu.

Uzņēmums

Jebkurš uzņēmums, kas iesaistīts saimnieciskā darbībā, neatkarīgi no tā lieluma, tiesiskās formas vai ekonomikas nozares, kurā tas darbojas.

Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūra (EKI)

Kopējs atsauces satvars ar astoņiem kvalifikāciju līmeņiem, kas izteikti kā mācīšanās rezultāti ar augošu prasmīguma līmeni. Tie kalpo kā rīks dažādu kvalifikācijas sistēmu un to līmeņu salīdzināšanai. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras mūžizglītībai (EQF) mērķis ir uzlabot cilvēku kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesamību (OV 2017/C 189/03).

ESCO (Eiropas prasmju, Kompetenču, Kvalifikāciju un Profesiju daudzvalodu Klasifikācija)

Tajā 25 Eiropas valodās identificētas un kategorizētas prasmes un kompetences, kvalifikācijas un profesijas, kas ir būtiskas ES darba tirgum un izglītībai un apmācībai. Šī sistēma ietver profesionālos profilus un atspoguļo saikni starp profesijām, prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām. ESCO ir izstrādāta atvērtā IT formātā, un to ikviens var izmantot bez maksas.

Izveidots(-a)

Attiecas uz organizāciju vai struktūru, kas atbilst konkrētiem attiecīgās valsts nosacījumiem (reģistrācija, izziņošana, publicēšana u. c.), kuri ļauj attiecīgās valsts iestādei oficiāli atzīt šādas organizācijas vai struktūras. Neformālas jauniešu grupas gadījumā uzskata, ka, pretendējot uz programmas “Erasmus+” dotāciju, līdzvērtīga nozīme ir tās likumīgā pārstāvja likumīgajai mītnes vietai.

Eiropas Savienības dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis

ES valstis un trešās valstis, kas izveidojušas valsts aģentūru, kura pilnvērtīgi piedalās programmā “Erasmus+”. ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu saraksts ir ietverts šo vadlīniju A daļas sadaļā “Kurš var piedalīties programmā “Erasmus+”?”.

Europass

 Europass tiešsaistes platforma ir Eiropas Prasmju programmas ietvaros īstenots pasākums, un tā nodrošina personām un organizācijām tīmekļa rīkus un informāciju par mācīšanās iespējām, kvalifikāciju ietvarstruktūrām un kvalifikācijām, norādījumus, prasmju nepieciešamības izpētes informāciju, pašnovērtējuma rīkus un dokumentāciju par prasmēm un kvalifikāciju, kā arī savienojamību ar mācīšanās un nodarbinātības iespējām.

Kā paziņots Digitālās izglītības rīcības plānā, Europass platforma arī nodrošina rīkus un programmatūru, kas atbalsta digitāli parakstītus apliecinājuma dokumentus, izmantojot Eiropas digitālos mācību apliecinājuma dokumentus. Platforma ir savienota ar valsts datu avotiem, kuros ir informācija par mācīšanās iespējām, un valstu kvalifikāciju datubāzēm un reģistriem.

Eiropas NVO

Šīs programmas nolūkiem tās ir NVO, kas darbojas, izmantojot oficiāli atzītu struktūru, kura sastāv no Eiropas struktūras/sekretariāta, kas likumīgi izveidots un darbojas vismaz vienu gadu ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, un valsts organizācijām/filiālēm vismaz deviņās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs. Šīm valsts organizācijām/filiālēm:

 • jābūt pierādāmai likumiskai [fn]saiknei[ft/]Termins “likumiska saikne” ir definēts šajā glosārijā.[/fn] ar Eiropas struktūru/sekretariātu,
 • jādarbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā.

Pirmreizējs pieteikuma iesniedzējs

Jebkura dalīborganizācija, kas iepriekš, pēdējos septiņos gados, nav saņēmusi atbalstu kā projekta koordinators (pieteikuma iesniedzējs) noteikta veida pasākumā, kuram ir sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu.

Nepārvarama vara

Neparedzēta ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus dalībnieka kontroles un nav saistāms ar tā maldību vai nolaidību.

Zaļās prasmes

Pamatprasmes, kas saistītas ar pāreju uz mazoglekļa ekonomiku; tās var būt vispārīgas, piemēram, ilgtspējīga lauksaimniecība, augsnes aizsardzība, enerģijas patēriņa un atkritumu apjoma samazināšana, vai tehniskākas, piemēram, zināšanas par atjaunojamo energoresursu enerģiju.

Videi draudzīgi transporta veidi

Pārvietošanās veids, kurā lielākā ceļa daļa tiek veikta ar mazemisiju transportlīdzekli, piemēram, autobusu, vilcienu, velosipēdu vai koplietotu automobili.

Uzņēmējorganizācija

(Galvenā) organizācija, kas mobilitātes darbību dalībniekiem nodrošina mācību saturu, izmantojot savus resursus un zināšanas. Uzņēmējorganizācija sadarbojas ar nosūtītājorganizāciju, lai noteiktu paredzamos mācību rezultātus un metodes, kas tiks izmantotas to sasniegšanai. Pēc tam tā īsteno mācību programmu un darbības laikā veic uzraudzību un mentoringu.

Ikdienēja mācīšanās

Mācīšanās, kas notiek ikdienas darbībās un pieredzē, kas nav organizēta vai strukturēta mērķu, laika vai mācīšanās atbalsta ziņā; attiecīgā persona to var neapzināties kā mācīšanos.

Starptautisks(-a)

Programmas “Erasmus+” kontekstā jēdziens “starptautisks(-a)” attiecas uz jebkuru pasākumu, kurā iesaistīta vismaz viena ES dalībvalsts vai programmas asociētā trešā valsts un vismaz viena programmas neasociētā trešā valsts.

“Ēnošana” darbā

Uzturēšanās partnerorganizācijā citā valstī, lai saņemtu apmācību, novērojot praktizējošus speciālistus viņu ikdienas darbā uzņēmējorganizācijā, apmainoties ar labu praksi, apgūstot prasmes un zināšanas un/vai veidojot ilgtermiņa partnerības pēc līdzdalīgas novērošanas.

Pamatkompetences

Zināšanu, spēju un attieksmes pamata kopums, kas visiem cilvēkiem vajadzīgs personīgajam piepildījumam un attīstībai, nodarbināmībai, sociālajai iekļaušanai, ilgtspējīgam dzīvesveidam, veiksmīgai dzīvei miermīlīgā sabiedrībā, dzīves pārvaldībai, kurā īpaša uzmanība veltīta rūpēm par veselību, un aktīvam pilsoniskumam, kā noteikts Padomes 2018. gada 22. maija Ieteikumā 2018/C 189/01 par pamatkompetencēm mūžizglītībā.

Mācību mobilitāte

Fiziska pārvietošanās uz valsti, kas nav pastāvīgās dzīvesvietas valsts, nolūkā studēt, piedalīties apmācībā vai neformālās vai ikdienējās mācībās.

Mācīšanās rezultāti

Apgalvojumi par to, ko dalībnieks zina, saprot un spēj paveikt pēc mācību procesa pabeigšanas un ko definē kā zināšanas, prasmes un kompetenci.

Tiesību subjekts

Fiziska persona vai juridiska persona, kas izveidota un par tādu atzīta saskaņā ar valsts, Savienības vai starptautiskajiem tiesību aktiem un kam ir juridiskās personas statuss un spēja rīkoties savā vārdā, īstenot tiesības un uzņemties pienākumus, vai subjekts, kam nav juridiskas personas statusa, kā minēts Finanšu regulas 197. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Tiesību Subjekta Iecelts Pārstāvis (LEAR)

Pasākumos, kurus pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra, līdztekus organizācijas validācijai dalībnieku reģistrā tās likumīgajam(-iem) pārstāvim(-jiem) jāieceļ tiesību subjekta iecelts pārstāvis (LEAR). LEAR loma ir ļoti nozīmīga: pēc Komisijas veiktās validācijas LEAR būs šādas pilnvaras:

 • pārvaldīt juridisko un finanšu informāciju par organizāciju,
 • pārvaldīt personu piekļuves tiesības organizācijas ietvaros (taču ne projektu līmenī),
 • iecelt organizācijas pārstāvjus, lai elektroniski parakstītu dotācijas nolīgumus (“Legal Signatories” — LSIGN) vai finanšu pārskatus (“Financial Signatories” — FSIGN), izmantojot Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālu.

Visi LEAR validācijas posmi ir paskaidroti Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā.

Mazāk pieredzējusi organizācija

Jebkura dalīborganizācija, kas ir saņēmusi atbalstu noteikta veida pasākumā, kuram sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu, ne vairāk kā divas reizes pēdējo septiņu gadu laikā. Šajā kategorijā ietilpst iepriekš definētā kategorija “pirmreizēji pieteikumu iesniedzēji”.

Mūžizglītība

Jebkāda veida mācīšanās — formāla, neformāla vai ikdienēja —, ko veic visos dzīves posmos un kas nodrošina labākas vai aktuālākas zināšanas, prasmes, kompetences un attieksmi vai lielāku līdzdalību sabiedrībā personiskā, pilsoniskā, kultūras, sociālā vai ar nodarbinātību saistītā aspektā, arī konsultāciju un profesionālās orientācijas pakalpojumu sniegšana; tā ietver agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi, vispārējo izglītību, profesionālo izglītību un apmācību, augstāko izglītību, pieaugušo izglītību, darbu ar jaunatni un citas mācīšanās vides ārpus formālas izglītības un apmācības, un tā parasti veicina starpnozaru sadarbību un elastīgus mācīšanās veidus.

Jaunpienācēja organizācija

Jebkura dalīborganizācija, kas ne kā koordinators, ne kā partneris iepriekš nav saņēmusi atbalstu noteikta veida pasākumā, kuram sniegts atbalsts saskaņā ar šo programmu vai tās priekšgājēju programmu.

Mikroapliecinājums

Mikroapliecinājums ir atzīts apliecinājums par mācīšanās rezultātiem, kurus izglītības apguvējs sasniedzis neilgas mācību pieredzes rezultātā, saskaņā ar pārredzamiem standartiem un prasībām un pēc novērtējuma veikšanas.

Apliecinājums ir ietverts apstiprinātā dokumentā, kurā ir norādīts turētāja vārds un uzvārds, sasniegtie mācīšanās rezultāti, novērtēšanas metode, piešķīrēja struktūra un attiecīgā gadījumā kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis un iegūtais kredītpunktu skaits. Mikroapliecinājumu īpašnieks ir izglītības apguvējs; tie ir kopīgojami, pārnesami, un tos var apvienot, iegūstot lielāku apliecinājumu vai kvalifikāciju.

Mobilitātes/mācību līgums

Līgums starp nosūtītājorganizāciju un uzņēmējorganizāciju, kā arī iesaistītajām personām, kurā nosaka mobilitātes perioda mērķus un saturu, lai nodrošinātu tā atbilstību un kvalitāti. To var arī izmantot par pamatu, lai uzņēmējorganizācija atzītu ārvalstīs pavadītu periodu.

Mēnesis

Programmas “Erasmus+” kontekstā un dotāciju aprēķināšanai uzskata, ka mēnesis ir 30 dienu periods.

MOOC

Akronīms, kas apzīmē masveida atvērtu interneta kursu (Massive Open Online Course); tas ir kurss, ko pilnībā nodrošina tiešsaistē, kas ir pieejams ikvienam bez maksas, bez iestāšanās kvalifikācijas un citiem ierobežojumiem un ko nereti apgūst liels skaits dalībnieku. Šādiem kursiem var būt klātienes komponenti, kas, piemēram, mudina vietējos dalībniekus satikties, un formāla vērtēšanas sistēma, bet parasti tajos izmanto profesionālizvērtēšanu, pašvērtējumu un automatizēto vērtēšanu. Ir daudzi MOOC veidi — kursi, kas vērsti uz konkrētām nozarēm, mērķgrupām (piemēram, arodiem, skolotājiem utt.) vai mācīšanas metodēm. No programmas “Erasmus+” līdzekļiem finansētiem MOOC jābūt atvērtiem ikvienam, un gan dalībai, gan sertifikātam vai pabeigšanas apliecinājumam ir jābūt bezmaksas. Arī uz MOOC un citiem pilnīgiem kursiem attiecas prasība par mācību resursu atvērto piekļuvi.

Valsts aģentūra

Izraudzītā struktūra, kas ir atbildīga par programmas īstenošanas pārvaldību valsts līmenī dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Katrā valstī var būt viena vai vairākas valsts aģentūras.

Valsts iestāde

Iestāde, kas valsts līmenī ir atbildīga par programmas pārvaldības pārraudzību un uzraudzību dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Katrā valstī var būt viena vai vairākas valsts iestādes.

Neformāla mācīšanās

Mācīšanās, kas notiek, īstenojot plānotas mācību aktivitātes, kurās pastāv kādas mācīšanās atbalsta formas, bet kuras nav formālās izglītības un apmācību sistēmas daļa.

Profesionālais profils

Prasmju, kompetenču, zināšanu un kvalifikāciju kopums, kas parasti ir būtisks konkrētā profesijā.

OID

Organizācijas ID (OID) ir unikāls identifikators, kas ļauj atšķirt jūsu organizāciju no citām organizācijām, kuras piedalās programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumos, ko pārvalda valstu aģentūras. Organizācijas ID var izmantot, iesniedzot akreditācijas vai dotācijas pieteikumu tādu programmas “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumu ietvaros, kurus pārvalda valstu aģentūras.

Atvērta Piekļuve

Vispārēji tas nozīmē, ka konkrēti materiāli tiek publicēti tā, lai tie būtu brīvi pieejami, t. i., pieejami un izmantojami maksimāli lielai lietotāju grupai un maksimālam skaitam lietojumu. Programmā “Erasmus+” ir spēkā atvērtas piekļuves prasība attiecībā uz mācību resursiem un tiek atbalstīta atvērta piekļuve pētījumu rezultātiem un datiem.

Atvērtie Izglītības Resursi (AIR)

Jebkādi mācību materiāli (piemēram, mācību grāmatas, darblapas, stundu plāni, izglītojoši video, pilnīgi tiešsaistes kursi, izglītojošas spēles), ko var brīvi izmantot, pielāgot un kopīgot. AIR ir vai nu izdoti ar atvērtas piekļuves licenci, vai vispārpieejami (t. i., ir beidzies autortiesību aizsardzības termiņš). Bezmaksas materiāli, ko sabiedrības pārstāvji nevar pielāgot un kopīgot, nav AIR.

Atvērtas piekļuves licence

Veids, kā autortiesību īpašnieki (radītāji vai citi tiesību īpašnieki) piešķir plašai publikai juridisku atļauju brīvi izmantot savu darbu. Programmas “Erasmus+” atvērtās piekļuves prasība paredz, ka atvērtas piekļuves licencei ir jāatļauj vismaz izmantošana, pielāgošana un izplatīšana. Atvērtas piekļuves licence ir jānorāda darba saturā vai vietā, kurā darbu izplata. Mācību materiālus, kam ir atvērtas piekļuves licence, sauc par atvērtiem izglītības resursiem (AIR).

Programmas “Erasmus+” projekta darbību dalībnieks

Persona, kas ir pilnībā iesaistīta projektā un var saņemt Eiropas Savienības finansējumu, kurš paredzēts dalības izmaksu (jo īpaši ceļa un uzturēšanās izdevumu) segšanai.  

Dalīborganizācija

Organizācija vai neformāla jauniešu grupa, kas ir iesaistīta programmas “Erasmus+” projektā vai nu kā koordinators, vai kā partneris.

Partnerorganizācija

Pasākumos, ko pārvalda valstu aģentūras, partnerorganizācija ir organizācija, kas formāli ir iesaistīta projektā (dotācijas līdzsaņēmēji), bet neveic koordinatora pienākumus.

Partnerība

Iestāžu vai organizāciju grupas vienošanās īstenot kopīgas darbības un projektus.

Dalībnieks, kuram ir mazāk iespēju

Cilvēki, kuriem ir mazāk iespēju, ir cilvēki, kas saskaras ar šķēršļiem, kuri liedz viņiem efektīvi izmantot programmā paredzētās iespējas ekonomisku, sociālu, kultūras, ģeogrāfisku vai ar veselību saistītu iemeslu, migrantu izcelsmes vai tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, invaliditāte un ar izglītības ieguvi saistītas grūtības, vai jebkādu citu iemeslu dēļ, tostarp to Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā minēto iemeslu dēļ, kuri var būt diskriminācijas pamatā.

Savstarpēja mācīšanās

Tāda mācīšanās savā starpā, kas nes labumu visiem iesaistītajiem un ietver dalībnieku dalīšanos zināšanās, idejās un pieredzē. Savstarpējās mācīšanās pieeja ļauj dalībniekiem mijiedarboties ar citiem dalībniekiem, kas ir viņu līdzbiedri, un piedalīties darbībās, kurās dalībnieki var mācīties cits no cita un sasniegt izglītības, profesionālos un/vai personīgās izaugsmes mērķus.

Sagatavošanās Vizīte

Vizīte uzņēmējorganizācijas valstī pirms mobilitātes darbību sākuma nolūkā sagatavoties šīm darbībām un nodrošināt to augstu kvalitāti. Šādas vizītes laikā, piemēram, veic uzdevumus, kuru mērķis ir atvieglot administratīvo pārvaldību un veidot uzticēšanos un sapratni starp iesaistītajām organizācijām.

Profesionālā attīstība

Dalībnieku (izglītības apguvēju un personāla) profesionālo spēju uzlabošanas process, kurā tiek pilnveidotas kompetences un zinātība un iegūtas jaunas prasmes, ko parasti nosaka attīstības vajadzību analīzē. Profesionālā attīstība ietver visu veidu mācīšanās iespējas — no strukturētām apmācībām un semināriem līdz ikdienējās mācīšanās iespējām.

Peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā

Privāts komercuzņēmums, kas a) veic uzņēmējdarbību saskaņā ar ētikas standartiem un/vai kas b) papildus savai uzņēmējdarbībai īsteno pasākumus, kuriem ir sociālā vērtība.

Projekts

Saskaņots tādu darbību kopums, kuras plāno un organizē, lai sasniegtu noteiktus mērķus un rezultātus.

Kvalifikācija

Novērtēšanas un validēšanas procesa oficiāls iznākums, ko iegūst, kad kompetenta struktūra nosaka, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem.

Uzņēmējorganizācija

Dalīborganizācija, kas uzņem dalībniekus un organizē darbības “Erasmus+” projektā.

Skola

Iestāde, kas nodrošina vispārējo, profesionālo vai tehnisko izglītību jebkādā līmenī no pirmsskolas izglītības līdz vidējai izglītībai, ieskaitot agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi. Lai pārbaudītu atbilstību skolu izglītības jomai, skatīt katras valsts atbilstīgo skolu definīciju, kas sniegta attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Skolēns

Persona, kas kā izglītojamais ir reģistrēts iestādē, kura sniedz vispārējo izglītību jebkurā līmenī — no agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz vidusskolas izglītībai —, vai persona, kas iegūst skolas izglītību ārpus iestādes un ko kompetentās iestādes uzskata par tiesīgu piedalīties programmā to attiecīgajā teritorijā.

Nosūtītājorganizācija

Dalīborganizācija, kas nosūta vienu vai vairākus dalībniekus uz “Erasmus+” projekta darbību.

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

Uzņēmumi (sk. definīciju iepriekš), kuri nodarbina mazāk nekā 250 cilvēku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus EUR.

Sociālais uzņēmums

Jebkādas tiesiskās formas uzņēmums, kurš nekotējas regulētā tirgū Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 21. punkta nozīmē un: 1) kura galvenais mērķis saskaņā ar nolikumu, statūtiem vai citu juridisku dokumentu, ar ko uzņēmums ir izveidots, ir izmērāmas, pozitīvas sociālās ietekmes panākšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem, dalībniekiem un ieinteresētajām personām, un kurš a) nodrošina inovatīvus pakalpojumus vai preces, kas rada sociālu atdevi, un/vai b) izmanto preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas inovatīvu metodi, kas atbilst tā sociālajam mērķim; 2) kurš atkārtoti iegulda peļņu pirmkārt un galvenokārt sava galvenā mērķa sasniegšanā un ir ieviesis iepriekš izstrādātas procedūras un noteikumus attiecībā uz apstākļiem, kādos peļņa tiek sadalīta akcionāriem un īpašniekiem, ar mērķi nodrošināt, ka šāda peļņas sadale neapdraud šā uzņēmuma galveno mērķi; 3) kurš tiek pārvaldīts saimnieciskā, atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši, iesaistot darbiniekus, klientus un/vai ieinteresētās personas, ko skar tā uzņēmējdarbība.

Personāls

Persona, kas uz profesionāla vai brīvprātīga pamata ir iesaistīta izglītības, apmācības vai neformālās mācīšanās procesā visos līmeņos. Šādas personas citu starpā var būt profesori, skolotāji (tostarp pirmsskolas skolotāji), pasniedzēji, skolu vadītāji, jaunatnes darbinieki, sporta personāls, agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes personāls, nepedagoģiskais personāls un citi praktizējoši speciālisti, kuri regulāri piedalās mācīšanās veicināšanā.

Likumiska saikne

Ar šo jēdzienu saprot, ka sadarbība starp attiecīgajām organizācijām ir balstīta uz formalizētām/dokumentētām attiecībām, kas neaprobežojas tikai ar projektu, kurām tās piesakās, un nav nodibinātas tikai projekta īstenošanas nolūkā. Šī saikne var izpausties daudzos veidos un būt ļoti cieša (piemēram, viena mātesorganizācija ar saviem valstu meitasuzņēmumiem/filiālēm, kam ir pilnvērtīgas juridiskās personas statuss vai tāda nav) vai ne tik cieša (piemēram, tīkls, kura pamatā ir skaidri noteikta dalībnieku iesaistīšanās kārtība, kas paredz, piemēram, maksājuma veikšanu, dalības līguma/vienošanās parakstīšanu, abu pušu tiesību un pienākumu noteikšanu utt.).

Izpētes vizīte

Brauciens, kura laikā dalībnieks iepazīstas ar citu organizāciju vai iestādi un izpēta to un tās darba metodes un sistēmas. Šāds brauciens ļauj dalībniekam gūt mācību pieredzi, pateicoties tiešai saskarei un novērojumiem par uzņēmējorganizācijas metodēm un praksi.

Programmas neasociētās trešās valstis

Valstis, kas nav programmas “Erasmus+” pilntiesīgas dalībnieces, bet var piedalīties (kā partneri vai pieteikumu iesniedzēji) programmas konkrētos pasākumos. Programmas neasociēto trešo valstu saraksts ir ietverts šo vadlīniju A daļas sadaļā “Kurš var piedalīties programmā “Erasmus+”?”.

Stažēšanās (norīkojums darbā)

Laiks, kuru pavada citas valsts uzņēmumā vai organizācijā, lai apgūtu īpašas kompetences, kas vajadzīgas darba tirgū, iegūtu darba pieredzi un uzlabotu izpratni par attiecīgās valsts ekonomisko un sociālo kultūru.

Transnacionāls(-a)

Ja nav norādīts citādi — programmas “Erasmus+” kontekstā attiecas uz jebkuru darbību, kurā iesaistītas vismaz divas ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis.

Transversālās prasmes (vispārīgās prasmes; dzīvesprasmes)

Ietver spēju domāt kritiski, būt zinātkāram un radošam, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas un sadarboties, efektīvi komunicēt daudzkultūru un starpdisciplinārā vidē, spēt pielāgoties kontekstam un pārvarēt stresu un nenoteiktību. Šīs prasmes ietilpst pamatkompetencēs.

Savienības pārredzamības un atzīšanas instrumenti

Instrumenti, kuri palīdz ieinteresētajām personām saprast, novērtēt un attiecīgā gadījumā atzīt mācīšanās rezultātus un iegūtās kvalifikācijas visā Eiropas Savienībā.

Neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšana

Process, kurā kompetenta struktūra apstiprina, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstoši attiecīgiem standartiem, un kurš sastāv no šādiem četriem atsevišķiem posmiem:

 1. dialogs, kurā noskaidro personas konkrēto pieredzi;
 2. personas pieredzes dokumentēšana uzskatāmā formā;
 3. pieredzes formāla novērtēšana kā arī
 4. novērtējuma rezultātu sertifikācija, pēc kuras var piešķirt pilnīgu vai daļēju kvalifikāciju.

Norises vieta

Fiziskā vieta, kur notiek darbība.

Virtuālā sadarbība

Jebkāds sadarbības veids, kurā izmantoti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki attiecīgo programmas pasākumu veicināšanai un atbalstam.

Virtuālā mācīšanās

 Zināšanu, prasmju un kompetenču apguve, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus, kas ļauj dalībniekiem gūt jēgpilnu transnacionālu vai starptautisku mācīšanās pieredzi.

Darba pakotne

Projekta darba sadalījuma komponents. Tas atspoguļo tādu projekta darbību grupu, kas vērstas uz kopējiem konkrētiem mērķiem.

Jaunieši

Programmas “Erasmus+” kontekstā tās ir personas vecumā no 13 līdz 30 gadiem.