Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Sąvokų žodynas - Bendrosios sąvokos

Lydintis asmuo

Asmuo, lydintis mobilumo veiklos dalyvius (besimokančius asmenis, darbuotojus, jaunimą arba su jaunimu dirbančius asmenis), kad užtikrintų jų saugumą, teiktų jiems paramą ir pagalbą, taip pat padėtų dalyviui veiksmingai mokytis mobilumo laikotarpiu. Individualios veiklos atveju lydintis asmuo taip pat gali lydėti mažiau galimybių turinčius dalyvius ar nepilnamečius ir jaunuolius, turinčius mažai kelionių už savo šalies ribų patirties. Grupinės švietimo ir mokymo veiklos atveju grupę turi lydėti kvalifikuoti švietimo specialistai, palengvinantys mokymosi procesą.

Akreditavimas

Procesas, kuriuo užtikrinama, kad organizacijos, norinčios gauti finansavimą pagal kokį nors programos „Erasmus+“ veiksmą, turi paisyti tam tikrų kokybinių standartų arba išankstinių sąlygų, Europos Komisijos nustatytų tam veiksmui.

Susijęs subjektas

Susijusiais subjektais (pagal Finansinio reglamento 187 straipsnį) gali būti laikomi šie subjektai:

 • teisės subjektai, turintys teisinių ar turtinių ryšių su dotacijų gavėjais; šie ryšiai nėra siejami tik su veiksmu ir nėra sukurti tik jo įgyvendinimo tikslais;
 • keli subjektai, kurie atitinka dotacijos skyrimo kriterijus ir kartu sudaro vieną subjektą, kuris gali būti laikomas vienu dotacijos gavėju, įskaitant atvejus, kai subjektas įsteigiamas specialiai veiksmui įgyvendinti.

Susiję subjektai turi atitikti tinkamumo finansuoti ir leidimo dalyvauti kriterijus ir, kai taikoma, taip pat pareiškėjams taikomus atrankos kriterijus, tačiau jie neįskaičiuojami į minimalius konsorciumo sudėties tinkamumo kriterijus (jei tokių yra).

Pareiškėjas

Dotacijos paraišką teikianti dalyvaujančioji organizacija arba neformalioji jaunimo grupė. Pareiškėjai paraiškas gali teikti individualiai arba kitų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu. Antruoju atveju pareiškėjas taip pat apibrėžiamas kaip koordinatorius.

Kai veiksmus valdo vykdomoji įstaiga EACEA, pareiškėjai yra tie dalyviai, kurie dotacijos susitarime taps dotacijos gavėjais ir susijusiais subjektais.

Paraiškos pateikimo terminas

Galutinė data, iki kurios paraiška turi būti pateikta nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai, kad būtų laikoma priimtina.

Asocijuotieji partneriai

Partneriai iš viešojo ar privačiojo sektoriaus, prisidedantys prie konkrečių projekto užduočių ir (arba) veiklos įgyvendinimo arba remiantys projekto viešinimą ir tvarumą, tačiau pagal sutarčių valdymo nuostatas nelaikomi dotacijos gavėjais ir negauna jokio finansavimo pagal Programą, nors projekte dalyvauja (jie neturi teisės teikti sąskaitų ir reikalauti atlyginti išlaidas).

Baziniai įgūdžiai

Raštingumas, matematika, gamtos mokslai ir technologijos; šie įgūdžiai yra priskiriami prie bendrųjų gebėjimų.

Gavėjas

Jeigu projektas atrenkamas, paraišką teikianti (-čios) organizacija (-os), pasirašydama (-os) sutartį su projektą atrinkusia nacionaline agentūra arba vykdomąja įstaiga, tampa programos „Erasmus+“ dotacijos gavėja (-omis). Jeigu paraiška pateikta kitų dalyvaujančiųjų organizacijų vardu, jos gali tapti bendromis dotacijos gavėjomis.

Mišrusis mobilumas

Fizinio mobilumo ir virtualiosios veiklos derinimas siekiant sudaryti palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo internetinio mokymosi mainams ir (arba) kolektyviniam darbui.

Kvietimas teikti pasiūlymus

Europos Komisijos arba jos vardu skelbiamas kvietimas per nustatytą terminą pateikti pasiūlymą (paraišką) dėl veiksmo, kuris atitinka siekiamus tikslus ir reikalaujamas sąlygas. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir (arba) atitinkamose Komisijos, nacionalinės agentūros arba vykdomosios įstaigos interneto svetainėse.

Dalyvavimo pažymėjimas

Dokumentas, išduodamas asmeniui, užbaigusiam mokymosi veiklą pagal programą „Erasmus+“ švietimo, mokymo ar jaunimo srityje. Šiuo dokumentu patvirtinamas dalyvio dalyvavimas veikloje ir, jei taikoma, jo mokymosi rezultatai.

Kanceliarinė (techninė) klaida

Netyčia dokumente padaryta smulki ar neatidumo klaida, pakeičianti prasmę. Pavyzdžiui, spausdinimo klaida, papildomai įrašytas arba praleistas žodis, frazė ar skaičius.

Bendrasis finansavimas

Principas, pagal kurį dalį ES remiamo projekto išlaidų turi padengti dotacijos gavėjas arba ji turi būti padengta kitomis nei ES dotacija lėšomis.

Bendrovė

Juridinis asmuo, įsteigtas vadovaujantis civiline arba komercine teise, įskaitant kooperatines bendroves, ir kiti juridiniai asmenys, kuriems taikomos viešosios arba privatinės teisės nuostatos, išskyrus nesiekiančius pelno.

Konsorciumas

Dvi ar daugiau dalyvaujančiųjų organizacijų, kurios susiburia, kad parengtų ir įgyvendintų projektą ir vykdytų tolesnę susijusią veiklą. Konsorciumas gali būti nacionalinis (t. y. jame dalyvauja toje pačioje šalyje įsteigtos organizacijos) arba tarptautinis (jame dalyvauja organizacijos iš skirtingų šalių).

Koordinatorius (Koordinuojančioji organizacija)

Dalyvaujančioji organizacija, organizacijų partnerių konsorciumo vardu teikianti paraišką programos „Erasmus+“ dotacijai gauti.

Koordinatorius turi dotacijos sutartyje numatytų specialių pareigų.

Skaitmeninė kompetencija

Patikimas, kritiškas ir atsakingas skaitmeninių technologijų naudojimas mokymosi, darbo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime tikslais ir jų išmanymas. Tai, be kita ko, gebėjimas naudotis informacija ir duomenimis, komunikacija ir bendradarbiavimas, gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis, skaitmeninio turinio kūrimas (įskaitant programavimą), saugumas (įskaitant skaitmeninę gerovę ir su kibernetiniu saugumu susijusią kompetenciją), su intelektine nuosavybe susiję klausimai, problemų sprendimas ir kritinis mąstymas.

Įmonė

Bet kokia tam tikrą ekonominę veiklą vykdanti įmonė, neatsižvelgiant į jos dydį, teisinę formą ar ekonomikos sektorių, kuriame ji veikia.

Europos Kvalifikacijų Sandara (EKS)

Bendra aštuonių lygių susiejimo sistema, išreikšta mokymosi rezultatais pagal didėjantį kvalifikacijos lygį. Šiais lygiais naudojamasi kaip skirtingų kvalifikacijų sistemų ir jų lygių atitikties nustatymo priemone. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (EKS) siekiama didinti žmonių kvalifikacijos skaidrumą, palyginamumą ir perkeliamumą (OJ 2017/C 189/03).

Daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, Kvalifikacijos ir profesijų Klasifikatorius (ESCO)

Klasifikatorius, kuriame 25 Europos kalbomis nustatomi ir suskirstomi į kategorijas ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui aktualūs įgūdžiai, gebėjimai, kvalifikacijos ir profesijos. Sistemoje pateikiami profesiniai profiliai, kuriuose matyti profesijų, įgūdžių, gebėjimų ir kvalifikacijų ryšiai. ESCO sukurtas atviru skaitmeniniu formatu ir visi gali juo naudotis nemokamai.

Įsteigtas (-a)

Terminas, susijęs su organizacija arba įstaiga, atitinkančia tam tikras nacionalines sąlygas (registracijos, ataskaitų, paskelbimo ir t. t.), kurių pagrindu nacionalinė valdžios institucija gali oficialiai ją pripažinti. Neformaliosios jaunimo grupės atveju vertinant atitiktį reikalavimams programos „Erasmus+“ dotacijai gauti, grupės teisinio atstovo registruota gyvenamoji vieta laikoma turinčia tokią pat galią.

ES valstybės narės ir Programos Asocijuotosios Trečiosios valstybės

ES ir ne ES šalys, įsteigusios nacionalinę agentūrą, visokeriopai dalyvaujančią programoje „Erasmus+“. ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių sąrašas pateiktas šio vadovo A dalies skirsnyje „Kas gali dalyvauti programos „Erasmus+“?“

„Europass“

 Internetinė platforma, kaip Europos įgūdžių darbotvarkės dalis, kurioje pavieniams asmenims ir organizacijoms teikiamos internetinės priemonės ir informacija apie mokymosi galimybes, kvalifikacijų sandaras ir kvalifikacijas, orientavimas, išsamios žinios apie įgūdžius, įsivertinimo priemonės ir su įgūdžiais bei kvalifikacijomis susiję dokumentai, taip pat – nuorodos į mokymosi ir užimtumo galimybes.

„Europass“ platformoje taip pat siūloma priemonių ir programinės įrangos skaitmeniniu būdu pasirašytiems kredencialams palaikyti, kaip skelbiama Skaitmeninio švietimo veiksmų plane, pasitelkiant Europos skaitmeninius mokymosi kredencialus. Platforma yra susieta su nacionaliniais mokymosi galimybių duomenų šaltiniais ir nacionalinėmis kvalifikacijų duomenų bazėmis ar registrais.

Europos NVO

Programos tikslais – NVO, veikianti oficialiai pripažintoje struktūroje, kurią sudaro Europos institucija ir (arba) sekretoriatas, teisėtai įsteigti bent vieneriems metams vienoje iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, ir nacionalinės organizacijos ir (arba) padaliniai bent devyniose ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse. Šios nacionalinės organizacijos ir (arba) padaliniai turi:

 • turėti statutinį ryšį1  su Europos institucija ir (arba) sekretoriatu;
 • veikti švietimo, mokymo arba jaunimo srityje.

Naujas pareiškėjas

Dalyvaujančioji institucija, kuri per pastaruosius septynerius metus pagal šia ar ankstesne programa remiamą atitinkamos rūšies veiksmą nėra gavusi paramos kaip projekto koordinatorė (pareiškėja).

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

Nenumatytos išimtinės aplinkybės ar įvykis, kurio dalyvis negali kontroliuoti ir kuris nesiejamas su jo padaryta klaida ar aplaidumu.

Žalieji įgūdžiai

Esminiai įgūdžiai, kurių reikia norint pereiti prie pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir kurie gali būti bendro pobūdžio, pavyzdžiui, susiję su tvariu žemės ūkiu, dirvožemio apsauga, energijos naudojimu ir atliekų mažinimu, arba labiau techninio pobūdžio, kaip antai atsinaujinančiųjų išteklių energijos išmanymas.

Ekologiška kelionė

Kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažiau anglies dioksido išmetančios transporto priemonės, pvz., autobusai, traukiniai, dviračiai, arba naudojamasi dalijimosi automobiliu paslauga.

Priimančioji organizacija

(Pagrindinė) organizacija, mobilumo veiklos dalyviams teikianti mokymosi turinį naudodamasi savo ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis. Priimančioji organizacija bendradarbiauja su siunčiančiąja organizacija, kad nustatytų numatomus mokymosi rezultatus ir metodus, kurie bus naudojami jiems pasiekti. Tada ji įgyvendina mokymosi programą ir vykdo stebėseną bei mentorystę veiklos metu.

Savaiminis mokymasis

Mokymasis iš kasdienės veiklos ir patirties, kuris nėra organizuotas ar struktūruotas tikslų, laiko ar paramos mokymuisi atžvilgiu.  Besimokančiojo požiūriu jis gali būti neplanuotas.

Tarptautinis

Programoje „Erasmus+“ – kiekvienas veiksmas, kuriame dalyvauja bent viena ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė ir bent viena trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Darbo stebėjimas

Kitos šalies organizacijoje partnerėje praleidžiamas laikotarpis, kuriuo stebint praktikuojančius priimančiosios organizacijos specialistus jų kasdieniame darbe siekiama iš jų mokytis, dalytis gerąja patirtimi, įgyti įgūdžių ir žinių ir (arba) kurti ilgalaikę partnerystę.

Bendrieji gebėjimai

Bazinis žinių, įgūdžių ir nuostatų rinkinys, kurio reikia norint užtikrinti asmens saviraišką ir tobulėjimą, įsidarbinamumą, socialinę įtrauktį, tvarią gyvenseną, sėkmingą gyvenimą taikiose visuomenėse, sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų pilietiškumą, kaip apibrėžta 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (2018/C 189/01).

Mobilumas mokymosi tikslais

Fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ugdymo ar savaiminio mokymosi būdu.

Mokymosi rezultatai

Tai, ką dalyvis žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui; mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir „gebėjimai“.

Teisės subjektas

Fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę, turintis teisinį subjektiškumą ir galintis veikdamas savo vardu naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba subjektas, kuris neturi teisinio subjektiškumo, kaip nurodyta Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkte.

Teisės Subjekto Paskirtas Atstovas (JSPA)

Europos Švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos valdomų veiksmų atveju, registruodamas organizaciją dalyvių registre, jos teisinis atstovas turi paskirti teisės subjekto paskirtą atstovą (JSPA). JSPA atlieka labai svarbų vaidmenį – Komisijai patvirtinus, JSPA bus įgaliotas:

 • valdyti teisinę ir finansinę informaciją apie organizaciją;
 • valdyti organizacijos asmenų prieigos teises (ne projekto lygmeniu);
 • paskirti organizacijos atstovus, kurie elektroniniu būdu pasirašytų dotacijos sutartis (teisiniai pasirašantys asmenys – LSIGN) arba finansines ataskaitas (finansiniai pasirašantys asmenys – FSIGN) Finansavimo ir konkursų portale.

Visi JSPA patvirtinimo veiksmai paaiškinti Finansavimo ir konkursų portale.

Mažiau patirties turinti organizacija

Dalyvaujančioji organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus paramą pagal šia ar ankstesne programa remiamą atitinkamos rūšies veiksmą yra gavusi ne daugiau kaip du kartus. Į šią kategoriją patenka pirmą kartą paraišką teikiantys pareiškėjai, kaip apibrėžta pirmiau.

Mokymasis visą gyvenimą

Įvairių formų (formalusis, neformalusis ar savaiminis) mokymasis, vykstantis visais gyvenimo etapais ir padedantis gerinti ar atnaujinti asmenines, pilietines, kultūrines, socialines arba su užimtumu susijusias žinias, įgūdžius, gebėjimus ir nuostatas arba dalyvavimą visuomenėje, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas. Jis apima ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, suaugusiųjų švietimą, darbą su jaunimu ir kitus mokymosi kontekstus, nepriklausančius formaliojo švietimo ir mokymo sistemai, ir juo paprastai propaguojamas tarpsektorinis bendradarbiavimas bei lankstusis mokymasis.

Organizacija naujokė

Dalyvaujančioji organizacija, kuri nei kaip koordinatorė, nei kaip partnerė nėra gavusi paramos pagal šią programą ar ankstesnes programas remiamai veiklai vykdyti.

Mikrokredencialas

Po trumpos mokymosi patirties, grindžiamos skaidriais standartais, reikalavimais ir vertinimu, besimokančio asmens įgytų mokymosi rezultatų pripažįstamas įrodymas.

Įrodymas pateikiamas patvirtintame dokumente, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, mokymosi rezultatai, vertinimo metodas, mikrokredencialą suteikianti institucija ir, prireikus, kvalifikacijų sandaros lygis bei kreditai. Mikrokredencialai priklauso besimokančiam asmeniui, jais galima dalytis, juos perkelti ir sujungus paversti didesniais kredencialais ar kvalifikacijomis.

Mobilumo / mokymosi sutartis

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų ir dalyvaujančio asmens sutartis, kurioje apibrėžiami mobilumo laikotarpio tikslai ir turinys siekiant užtikrinti jo aktualumą ir kokybę. Ši sutartis taip pat gali būti naudojama kaip pagrindas priimančiajai organizacijai pripažinti užsienyje praleistą laikotarpį.

Mėnuo

Programos „Erasmus+“ ir dotacijų skaičiavimo tikslais mėnuo yra lygus 30 dienų.

MOOC

Termino „Atviri masinio nuotolinio mokymo kursai“ (angl. Massive Open Online Course) trumpinys; tai vien internetu teikiami kursai, kuriuose nemokamai, be atrankos ar kitų apribojimų gali dalyvauti bet kuris asmuo. Juose neretai dalyvauja labai daug dalyvių. Tokie kursai gali turėti tiesioginio bendravimo apraiškų, pavyzdžiui, gali būti skatinami vietos dalyvių susitikimai, ir oficialaus vertinimo reikalavimą, bet dažniausiai taikomas tarpusavio vertinimo mechanizmas, įsivertinimas ir automatizuotas žinių lygio nustatymas. Yra daug įvairių atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų variantų, skirtų konkretiems sektoriams, tikslinėms grupėms (pavyzdžiui, tam tikros profesijos atstovams, mokytojams ir kt.) arba kuriuose taikomi specialūs mokymo metodai. Pagal programą „Erasmus+“ finansuojami atviri masinio nuotolinio mokymo kursai turi būti prieinami visiems, o dalyvavimas ir baigimo pažymėjimas arba ženklelis dalyviams – nemokami. Prašome atkreipti dėmesį, kad atvirosios prieigos prie švietimo išteklių reikalavimas taikomas ir atviriems masinio nuotolinio mokymo kursams ir kitiems baigtiniams kursams.

Nacionalinė Agentūra

Paskirtoji įstaiga, atsakinga už Programos įgyvendinimo valdymą nacionaliniu lygmeniu, esanti valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Vienoje šalyje gali veikti viena ar kelios nacionalinės agentūros.

Nacionalinė Institucija

Nacionalinio lygmens institucija, atsakinga už Programos valdymo stebėseną ir priežiūrą valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Vienoje šalyje gali veikti viena ar kelios nacionalinės institucijos.

Neformalusis mokymasis

Mokymasis, kuris vyksta planuojant mokymosi veiklą, kurioje teikiama tam tikros formos pagalba mokymuisi, tačiau kuri nėra formaliojo švietimo arba mokymo sistemos dalis.

Profesinis profilis

Įgūdžių, gebėjimų, žinių ir kvalifikacijų, paprastai susijusių su konkrečia profesija, visuma.

OID

Organizacijos ID (OID) – unikalus organizacijos identifikacinis numeris, kuriuo žymimos organizacijos, dalyvaujančios programoje „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veikloje, valdomoje nacionalinių agentūrų. Organizacijos ID naudojamas teikiant paraišką dėl akreditacijos ar dotacijos pagal „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso iniciatyvą, valdomą nacionalinių agentūrų.

Atviroji Prieiga

Tam tikros medžiagos paviešinimas, kad ji būtų prieinama kuo didesnei naudotojų grupei ir naudotina kuo daugiau įvairių atvejų. Programa „Erasmus+“ turi atvirosios prieigos prie švietimo išteklių reikalavimą ir skatina suteikti atvirą prieigą prie tyrimų rezultatų ir duomenų.

Atvirieji Švietimo Ištekliai (AŠI)

Bet kokio pobūdžio švietimo medžiaga (pavyzdžiui, vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pamokų planai, mokomieji vaizdo įrašai, baigtiniai nuotolinio mokymo kursai, ugdomieji žaidimai), kurią galima laisvai naudoti, pritaikyti ir dalytis. AŠI yra pateikiami pagal atvirąją licenciją arba viešojoje erdvėje (t. y. autorių teisių apsauga yra pasibaigusi). Nemokama medžiaga, kurios negalima pritaikyti ir kuria visuomenė negali dalytis, nėra AŠI.

Atviroji licencija

Tai būdas, kuriuo autorių teisių turėtojai (kūrėjai arba kiti teisių turėtojai) gali suteikti plačiajai visuomenei teisinį leidimą laisvai naudotis jų darbu. Atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ atvirosios prieigos reikalavimą, pagal taikomą atvirąją licenciją privaloma leisti bent naudoti, pritaikyti ir platinti medžiagą. Atviroji licencija turėtų būti nurodyta pačiame darbe arba platinant darbą. Atvirąją licenciją turinti švietimo medžiaga yra vadinama atviraisiais švietimo ištekliais (AŠI).

„Erasmus+“ projekto veiklos dalyvis

Asmuo, visokeriopai dalyvaujantis projekte ir tam tikrais atvejais gaunantis Europos Sąjungos finansavimą, skirtą jo dalyvavimo (visų pirma kelionės ir pragyvenimo) išlaidoms padengti.   

Dalyvaujančioji organizacija

Bet kokia, įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektą, dalyvaujanti organizacija ar neformalioji jaunimo grupė, kuri yra koordinatorė arba partnerė.

Organizacija partnerė

Kai veiksmus valdo nacionalinės agentūros, organizacija partnerė yra oficialiai projekte dalyvaujanti (bendra dotacijos gavėja), bet pareiškėjo vaidmens neatliekanti organizacija.

Partnerystė

Institucijų ar organizacijų grupės susitarimas vykdyti bendrą veiklą ir projektus.

Mažiau galimybių turintis dalyvis

Asmuo, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, migrantų kilmės, arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kokių kitų priežasčių, įskaitant Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytas priežastis, dėl kurių gali būti diskriminuojama, negali veiksmingai naudotis pagal Programą teikiamomis galimybėmis.

Mokymasis vieniems iš kitų

Savitarpiška mokymosi veikla, teikianti naudos visiems dalyviams ir apimanti tarpusavio dalijimąsi žiniomis, idėjomis ir patirtimi. Toks mokymasis padeda užmegzti ryšį su kitais dalyviais, kolegomis ir dalyvauti veikloje, padedančioje mokytis vieniems iš kitų ir siekti lavinimosi, profesinių ir (arba) asmeninio tobulėjimo tikslų.

Parengiamasis vizitas

Vizitas į priimančiosios organizacijos šalį prieš prasidedant mobilumo veiklai siekiant jai pasirengti ir užtikrinti jos kokybę. Pavyzdžiui, siekiama nustatyti administracinę tvarką, didinti dalyvaujančių organizacijų tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą.

Profesinis tobulėjimas

Procesas, kuriuo didinamas dalyvių (besimokančių asmenų ir darbuotojų) profesinis pajėgumas: gerinama jų kompetencija bei profesinės žinios ir suteikiama naujų įgūdžių, kurių reikmė nustatoma atliekant tobulinimosi poreikių analizę. Profesinis tobulėjimas apima visų tipų mokymosi galimybes, pradedant struktūruotu mokymu ir seminarais ir baigiant savaiminio mokymosi galimybėmis.

Pelno siekianti organizacija, veikianti Įmonių Socialinės Atsakomybės srityje

Privati bendrovė, kuri a) veiklą vykdo laikydamasi etikos normų ir (arba) b) be savo verslo veiklos, dar imasi socialinę vertę turinčių veiksmų.

Projektas

Nuoseklios veiklos, kuri organizuojama norint pasiekti apibrėžtus tikslus ir rezultatus, visuma.

Kvalifikacija

Oficialūs įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatai, gaunami, kai kompetentinga institucija nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus.

Priimančioji organizacija

Dalyvaujančioji organizacija, priimanti dalyvius ir organizuojanti programos „Erasmus+“ projekto veiklą.

Bendrojo ugdymo įstaiga

Institucija, bet kokiu ugdymo lygmeniu – nuo ikimokyklinio iki vidurinio, įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, – teikianti bendrojo ugdymo, profesinio ar techninio mokymo paslaugas. Norėdami pasitikrinti, ar jūsų projektas tiktų bendrojo ugdymo sričiai, žr. kiekvienos šalies reikalavimus atitinkančių bendrojo ugdymo įstaigų apibrėžtį atitinkamos šalies nacionalinės agentūros svetainėje.

Mokinys

Asmuo, priimtas mokytis bendrojo ugdymo įstaigoje bet kuriuo lygmeniu, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra ir baigiant viduriniu ugdymu, arba asmuo, mokomas už institucinės aplinkos ribų, kompetentingų institucijų laikomas tinkamu dalyvauti Programoje atitinkamoje teritorijoje.

Siunčiančioji organizacija

Dalyvaujančioji organizacija, siunčianti vieną ar daugiau dalyvių dalyvauti programos „Erasmus+“ projekto veikloje.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Įmonės (žr. pirmiau pateiktą apibrėžtį), kuriose dirba mažiau negu 250 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR.

Socialinė įmonė

Bet kokio juridinio statuso įmonė, kurios akcijomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 21 dalyje, ir kuri: 1) pagal įstatus, statutą ar bet kokį kitą teisės aktais nustatytą dokumentą, kuriuo ji įsteigta, siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, o ne pelno savininkams, nariams ar akcininkams, jei tokia įmonė: a) teikia novatoriškas paslaugas ar gamina novatoriškas prekes, kurios duoda socialinę grąžą, ir (arba) b) taiko novatorišką prekių gamybos ar paslaugų teikimo metodą, kuriuo siekiama jos socialinio pobūdžio tikslo; 2) reinvestuoja pelną pirmiausia siekdama savo pagrindinio tikslo ir yra nustačiusi iš anksto apibrėžtas procedūras ir taisykles, kurios yra taikytinos bet kokioms aplinkybėms, kuriomis pelnas yra paskirstomas akcininkams ir savininkams, ir kuriomis užtikrinama, kad toks pelno paskirstymas netrukdytų siekti pagrindinio tikslo; 3) yra versliai, atskaitingai ir skaidriai administruojama, visų pirma įtraukiant darbuotojus, klientus ir (arba) suinteresuotąsias šalis, patiriančias įmonės veiklos poveikį.

Darbuotojai

Asmuo, kuris profesiniu arba savanorišku pagrindu dalyvauja švietimo, mokymo ar neformaliojo mokymosi visais lygmenimis veikloje. Tai, be kita ko, dėstytojai, bendrųjų dalykų mokytojai (įskaitant priešmokyklinio ugdymo pedagogus), profesijos mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys, sporto darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbuotojai, ne švietimo srities darbuotojai ir kiti mokymosi skatinimo veikloje reguliariai dalyvaujantys specialistai.

Statutinis ryšys

Ryšys, reiškiantis, kad atitinkamų organizacijų bendradarbiavimas yra grindžiamas formalizuotais ar dokumentuotais santykiais, kurie neapsiriboja vien projektu, dėl kurio teikiama paraiška, ir neužmezgami vien projekto įgyvendinimo tikslais. Šis ryšys gali būti įvairių formų, pradedant stipria integracija (pavyzdžiui, motininės organizacijos ir jos nacionalinių padalinių ar susijusių subjektų, kurie yra arba nėra teisės subjektai, ryšys) ir baigiant laisvesniais santykiais (pavyzdžiui, tinklas, grindžiamas aiškiai apibrėžtos narystės principu, be kita ko, mokant nario mokesčius, pasirašant narystės sutartį, nustatant abiejų šalių teises ir pareigas ir t. t.). mokant nario mokesčius, pasirašant narystės sutartį, nustatant abiejų šalių teises ir pareigas ir t. t.).

Pažintinis vizitas

Išvyka, kurioje dalyvis gali susipažinti su kita organizacija ar institucija, jų praktika ir sistemomis. Taip dalyviui suteikiama galimybė mokytis tiesiogiai bendraujant ar stebint priimančiosios organizacijos metodus ir praktiką.

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

Šalys, negalinčios visapusiškai dalyvauti programoje „Erasmus+“, tačiau galinčios dalyvauti (kaip partnerės arba pareiškėjos) tam tikruose jos veiksmuose. Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, sąrašas pateiktas šio vadovo A dalies skirsnyje „Kas gali dalyvauti programos „Erasmus+“?“

Stažuotė (mokomoji praktika)

Kitos šalies įmonėje arba organizacijoje praleidžiamas tam tikras laikotarpis siekiant įgyti konkrečią darbo rinkoje reikalingą kompetenciją, įgyti darbo patirties ir geriau suprasti tos šalies ekonominę ir socialinę kultūrą.

Tarpvalstybinis

Programos „Erasmus+“ kontekste – bet kuris veiksmas, kuriame dalyvauja bent dvi ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės, jei nenurodyta kitaip.

Universalieji (socialiniai emociniai, gyvenimo) gebėjimai

Tai, be kita ko, gebėjimas kritiškai mąstyti, būti smalsiam ir kūrybiškam, imtis iniciatyvos, spręsti problemas ir bendradarbiauti, veiksmingai bendrauti daugiakultūrėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje, prisitaikyti prie aplinkybių, valdyti stresą ir įveikti abejones; šie gebėjimai yra bendrųjų gebėjimų dalis.

Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonės

Priemonės, padedančios suinteresuotiesiems subjektams suprasti, įvertinti ir prireikus pripažinti mokymosi rezultatus ir kvalifikaciją visoje Europos Sąjungoje.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimas

Įgaliotosios įstaigos patvirtinimo, kad asmuo yra pasiekęs tam tikrus pagal atitinkamą standartą įvertintus mokymosi rezultatus, procesas, kurį sudaro šie keturi atskiri etapai:

 1. konkrečios asmens patirties nustatymas dialogo būdu;
 2. asmens patirties patvirtinimas dokumentais;
 3. oficialus šios patirties įvertinimas ir
 4. vertinimo rezultatų sertifikavimas, kuriuo remiantis gali būti suteikta dalinė arba visa kvalifikacija.

Vieta

Fizinė vieta, kurioje vykdoma veikla.

Virtualusis bendradarbiavimas

Bet kokios formos bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos įgyvendinti Programos veiksmus ir juos remti.

Virtualusis mokymasis

Žinių, įgūdžių ir gebėjimų įgijimas naudojant informacines ir ryšių technologijų priemones, kurios suteikia dalyviams prasmingos tarpvalstybinio ar tarptautinio mokymosi patirties.

Darbo paketas

Vienas iš projekto darbų suskirstymo komponentų. Tai – projekto veiksmų, kuriais siekiama bendro konkretaus tikslo, grupė.

Jaunimas

Programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys 13–30 metų amžiaus asmenys.

 • 1 Statutinio ryšio sąvokos apibrėžtį žr. šiame sąvokų žodyne. ↩ back