Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Γλωσσαριο Ορων - Κοινοί όροι

Συνοδός

Πρόσωπο που συνοδεύει τους συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι, προσωπικό, νέοι ή εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας) σε μια δραστηριότητα, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία τους, να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια αλλά και συνδρομή στην αποτελεσματική μάθηση του συμμετέχοντος κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας. Σε ατομικές δραστηριότητες, οι συνοδοί μπορούν να συνοδεύουν συμμετέχοντες που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, ή ανηλίκους και μικρά παιδιά που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με εμπειρίες μετακίνησης εκτός της χώρας τους. Σε περίπτωση ομαδικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να συνοδεύει την ομάδα για να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης.

Διαπίστευση

Διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος Erasmus+ πληρούν μια σειρά ποιοτικών προτύπων ή προϋποθέσεων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη δράση.

Συνδεόμενη οντότητα

Οι παρακάτω οντότητες μπορούν να θεωρούνται συνδεόμενες οντότητες (σύμφωνα με το άρθρο 187 του δημοσιονομικού κανονισμού):

 • νομικές οντότητες που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με δικαιούχους, ο οποίος ούτε περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση ούτε δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της·
 • πλείονες οντότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια για τη χορήγηση επιδότησης και σχηματίζουν από κοινού μία ενιαία οντότητα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο μοναδικός δικαιούχος, ακόμη και στην περίπτωση που η οντότητα δημιουργείται ειδικά με σκοπό την υλοποίηση της δράσης.

Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού και, κατά περίπτωση, με τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τους αιτούντες, αλλά δεν συνυπολογίζονται στα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας (εάν υπάρχουν).

Αιτών

Οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός ή άτυπη ομάδα νέων που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε εξ ονόματος άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών ορίζεται επίσης ως συντονιστής.

Για τις δράσεις που τελούν υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού EACEA, αιτούντες είναι οι συμμετέχοντες που θα καταστούν δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες στη συμφωνία επιχορήγησης.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό, προκειμένου η αίτηση να θεωρείται παραδεκτή.

Συνεργαζόμενοι εταίροι

Πρόκειται για εταίρους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν την προώθηση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου, οι οποίοι, ωστόσο, όσον αφορά τις πτυχές της συμβατικής διαχείρισης, δεν λογίζονται ως δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στο πλαίσιο του σχεδίου (δεν έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν δαπάνες ή να απαιτούν συνεισφορές).

Βασικές δεξιότητες

Γραμματισμός, μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία· αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνονται στις βασικές ικανότητες.

Δικαιούχος

Όταν ένα σχέδιο εγκρίνεται για να λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ο/οι αιτών/-ούντες οργανισμός/-οί καθίσταται/-νται δικαιούχος/-οι υπογράφοντας σύμβαση με τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό που έχει επιλέξει το σχέδιο. Εάν η αίτηση υποβλήθηκε εξ ονόματος άλλων συμμετεχόντων οργανισμών, οι εταίροι μπορούν να καταστούν συνδικαιούχοι της επιχορήγησης.

Μικτή κινητικότητα

Ο συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση / την ομαδική εργασία.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση που δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή εξ ονόματος αυτής για την υποβολή, εντός καθορισμένης προθεσμίας, πρότασης για δράση που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και/ή στους σχετικούς δικτυακούς τόπους της Επιτροπής, του Εθνικού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, έγγραφο που χορηγείται σε κάθε πρόσωπο που ολοκλήρωσε μια δραστηριότητα μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, κατά περίπτωση. Πιστοποιεί την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, τα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος στη δραστηριότητα.

Εκ παραδρομής λάθος

Αμελητέο λάθος ή απροσεξία που έχει γίνει ακούσια σε ένα κείμενο με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημά του, όπως τυπογραφικό λάθος ή μη ηθελημένη προσθήκη ή παράλειψη λέξης, φράσης ή αριθμητικού ψηφίου.

Συγχρηματοδότηση

Η αρχή βάσει της οποίας μέρος του κόστους ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από την ΕΕ πρέπει να βαρύνει τον δικαιούχο ή να καλύπτεται μέσω εξωτερικών συνεισφορών πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ.

Εταιρεία

Το νομικό πρόσωπο που ιδρύεται βάσει αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών εταιρειών, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

Κοινοπραξία

Δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες οργανισμοί που συνεργάζονται για να εκπονήσουν, να υλοποιήσουν και να δώσουν συνέχεια σε ένα σχέδιο ή σε μια δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Μια κοινοπραξία μπορεί να είναι εθνική (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα) ή διεθνής (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς διαφόρων χωρών).

Συντονιστής / Συντονιστικός Οργανισμός

Ο συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ εξ ονόματος μιας σύμπραξης οργανισμών-εταίρων.

Ο συντονιστής έχει ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Ψηφιακή ικανότητα

Περιλαμβάνει την υπεύθυνη χρήση και ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα, για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Περιλαμβάνει τον πληροφοριακό γραμματισμό και τον γραμματισμό ανάλυσης δεδομένων, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας και ικανοτήτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια), ζητήματα που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη.

Επιχείρηση

Οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη νομική μορφή ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς οκτώ επιπέδων επαγγελματικών προσόντων, εκφρασμένων ως μαθησιακά αποτελέσματα με αυξανόμενα επίπεδα επάρκειας. Τα επίπεδα αυτά χρησιμεύουν ως μηχανισμός «μετάφρασης» μεταξύ των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων τους. Στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) είναι η βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ 2017/C 189/03).

ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων)

Εντοπίζει και ταξινομεί, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες, δεξιότητες και ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που είναι συναφή για την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ. Το σύστημα παρέχει επαγγελματικά προφίλ που δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ επαγγελμάτων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων. Το ESCO έχει αναπτυχθεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό μορφότυπο και η χρήση του είναι δωρεάν για όλους.

Εγκατεστημένος

Αφορά έναν οργανισμό ή φορέα που πληροί ορισμένες εθνικές προϋποθέσεις (καταχώριση, δήλωση, δημοσίευση κ.λπ.), οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίσημη αναγνώρισή του από την οικεία εθνική αρχή. Σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων, η νόμιμη διαμονή του νόμιμου εκπροσώπου της θεωρείται ότι έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας για επιχορήγηση Erasmus+.

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Οι χώρες της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που έχουν ιδρύσει Εθνικό Οργανισμό ο οποίος συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+. Ο κατάλογος των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα παρατίθεται στο μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+;».

Europass

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Europass, μια δράση του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, παρέχει στα άτομα και τους οργανισμούς διαδικτυακά εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης, πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικά προσόντα, καθοδήγηση, πληροφορίες για τις δεξιότητες, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και τεκμηρίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, καθώς και συνδεσιμότητα με ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης.

Η πλατφόρμα Europass προσφέρει επίσης εργαλεία και λογισμικό για την υποστήριξη διαπιστευτηρίων με ψηφιακή υπογραφή, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, μέσω των ευρωπαϊκών ψηφιακών διαπιστευτηρίων για τη μάθηση. Η πλατφόρμα διασυνδέεται με εθνικές πηγές δεδομένων για ευκαιρίες μάθησης, καθώς και με εθνικές βάσεις δεδομένων ή μητρώα επαγγελματικών προσόντων.

Ευρωπαϊκή ΜΚΟ

Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, πρόκειται για ΜΚΟ που λειτουργούν μέσω επίσημα αναγνωρισμένης δομής η οποία αποτελείται, αφενός, από ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία που έχει εγκατασταθεί νόμιμα για τουλάχιστον ένα έτος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και, αφετέρου, από εθνικές οργανώσεις/παραρτήματα σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Αυτές οι εθνικές οργανώσεις / παραρτήματα πρέπει να:

 • έχουν αποδεδειγμένη έννομη σχέση1 με τον ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία·
 • δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας·

Αιτών για πρώτη φορά

Οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός που δεν έχει λάβει προηγουμένως στήριξη ως συντονιστής σχεδίου (αιτών) στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται απ’ αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα κατά τα τελευταία επτά έτη.

Ανωτέρα βία

Απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν που εκφεύγει του ελέγχου του συμμετέχοντος και δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια από μέρους του.

Πράσινες δεξιότητες

Βασικές δεξιότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες μπορεί να είναι γενικές, όπως οι γνώσεις για τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία του εδάφους, τη χρήση ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων, ή πιο τεχνικές, όπως οι γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πράσινη μετακίνηση

Μετακίνηση κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών για το κύριο μέρος της μετακίνησης, όπως λεωφορείο, τρένο, ποδήλατο ή η πρακτική του συνεπιβατισμού.

Οργανισμός υποδοχής

Ο (κύριος) οργανισμός που παρέχει μαθησιακό περιεχόμενο στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας χρησιμοποιώντας δικούς του πόρους και εμπειρογνωσία. Ο οργανισμός υποδοχής συνεργάζεται με τον οργανισμό αποστολής για τον καθορισμό των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους. Στη συνέχεια, εκτελεί το πρόγραμμα μάθησης και διεξάγει την παρακολούθηση και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Άτυπη μάθηση

Η μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες και εμπειρίες που δεν είναι οργανωμένες ή δομημένες από άποψη στόχων, χρόνου ή μαθησιακής υποστήριξης· μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.

Διεθνής

Στο πλαίσιο του Erasmus+, αφορά κάθε δράση στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και τουλάχιστον μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Παρακολούθηση εργασίας

Παραμονή σε οργανισμό-εταίρο άλλης χώρας με στόχο την κατάρτιση μέσω της παρακολούθησης της καθημερινής εργασίας επαγγελματιών στον οργανισμό υποδοχής, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων και/ή της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων συμπράξεων μέσω συμμετοχικής παρατήρησης.

Βασικές ικανότητες

Η βασική δέσμη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, έναν βιώσιμο τρόπο διαβίωσης, την επιτυχή ζωή σε ειρηνικές κοινωνίες, τη διαχείριση της ζωής με συναίσθηση του υγιεινού τρόπου ζωής και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, όπως περιγράφεται στη σύσταση 2018/C 189/01 της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης.

Μαθησιακή κινητικότητα

Η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Περιγραφές όλων αυτών που ο συμμετέχων γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης και τα οποία ορίζονται υπό όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Νομική οντότητα

Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα που δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Διορισμένος εκπρόσωπος νομικής οντότητας (LEAR)

Όσον αφορά δράση που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, παράλληλα με την επικύρωση ενός οργανισμού στο μητρώο συμμετεχόντων, ο νόμιμος εκπρόσωπός/-οί του πρέπει να ορίσει έναν διορισμένο εκπρόσωπο νομικής οντότητας (LEAR). Ο ρόλος του LEAR είναι καίριας σημασίας: μόλις επικυρωθεί από την Επιτροπή, ο LEAR θα εξουσιοδοτηθεί:

 • να διαχειρίζεται τις νομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό·
 • να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των ατόμων στον οργανισμό (αλλά όχι σε επίπεδο σχεδίου)·
 • να διορίζει εκπροσώπους του οργανισμού για την ηλεκτρονική υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης («Υπογράφοντες νομικών εγγράφων») ή οικονομικών καταστάσεων («Υπογράφοντες οικονομικών εγγράφων») μέσω της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Όλα τα βήματα για την επικύρωση του LEAR διευκρινίζονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Λιγότερο έμπειρος οργανισμός

Οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός που δεν έχει λάβει στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται απ’ αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα πάνω από δύο φορές κατά τα τελευταία επτά έτη. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την κατηγορία των «αιτούντων για πρώτη φορά», όπως ορίζεται παραπάνω.

Διά βίου μάθηση

Η μάθηση σε όλες τις μορφές της, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης, που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των νοοτροπιών ή της συμμετοχής στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής· περιλαμβάνει την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τη γενική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατά κανόνα προωθεί τη διατομεακή συνεργασία και ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές.

Νεοεισερχόμενος οργανισμός

Οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός που δεν έχει λάβει προηγουμένως στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται απ’ αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.

Μικρο-διαπιστευτήριο

Το μικρο-διαπιστευτήριο είναι μια αναγνωρισμένη απόδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ένας εκπαιδευόμενος έπειτα από μια σύντομη μαθησιακή εμπειρία, σύμφωνα με διαφανή πρότυπα και απαιτήσεις και κατόπιν αξιολόγησης.

Η απόδειξη περιέχεται σε πιστοποιημένο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, η μέθοδος αξιολόγησης, ο φορέας χορήγησης και, κατά περίπτωση, το επίπεδο του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και οι ακαδημαϊκές μονάδες που αποκτήθηκαν. Τα μικρο-διαπιστευτήρια ανήκουν στον εκπαιδευόμενο, είναι κοινοποιήσιμα, μπορούν να μεταφερθούν και μπορούν να συνδυαστούν σε μεγαλύτερα διαπιστευτήρια ή τίτλους προσόντων.

Συμφωνία κινητικότητας/μάθησης

Συμφωνία μεταξύ του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, καθώς και των συμμετεχόντων ατόμων, η οποία ορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της περιόδου κινητικότητας με στόχο την εξασφάλιση της συνάφειας και της ποιότητάς της. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως βάση για την αναγνώριση της περιόδου στο εξωτερικό από τον οργανισμό υποδοχής.

Μήνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για τον σκοπό του υπολογισμού των επιχορηγήσεων, ένας μήνας ισούται με 30 ημέρες.

Ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα

Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, γνωστά και ως «MOOC» (συντομογραφία του αντίστοιχου αγγλικό όρου: Massive Open Online Course), παρέχονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους χωρίς χρεώσεις, προϋποθέσεις εισόδου ή άλλους περιορισμούς· ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συχνά υψηλός. Ενίοτε διαθέτουν επιμέρους σκέλη που προβλέπουν φυσική παρουσία, π.χ. ενθαρρύνοντας συναντήσεις με τους συμμετέχοντες σε τοπικό επίπεδο, και επίσημη αξιολόγηση. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, χρησιμοποιούν την αξιολόγηση από ομοτίμους, την αυτοαξιολόγηση και την αυτόματη βαθμολόγηση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, ομάδες-στόχους (π.χ. συγκεκριμένα επαγγέλματα, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) ή μεθόδους διδασκαλίας. Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και τόσο η συμμετοχή όσο και η χορήγηση πιστοποιητικού ή σήματος παρακολούθησης να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό ισχύει και στην περίπτωση των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων αλλά και κάθε άλλου ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων.

Εθνικός Οργανισμός

Φορέας που ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Σε κάθε χώρα μπορεί να υπάρχουν ένας ή περισσότεροι εθνικοί οργανισμοί.

Εθνική Αρχή

Αρχή επιφορτισμένη, σε εθνικό επίπεδο, με την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαχείρισης του προγράμματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Σε κάθε χώρα μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσότερες εθνικές αρχές.

Μη τυπική μάθηση

Μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα μέσω δραστηριοτήτων μάθησης στις οποίες υπάρχει κάποια μορφή μαθησιακής υποστήριξης, αλλά η οποία δεν αποτελεί μέρος του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επαγγελματικό προφίλ

Το σύνολο των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων που είναι συνήθως συναφή για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

OID

Ο κωδικός ταυτοποίησης οργανισμού (OID) ταυτοποιεί κατά τρόπο μοναδικό τον οργανισμό σας μεταξύ όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OID του οργανισμού σας όταν υποβάλλετε αίτηση για διαπίστευση ή επιχορήγηση στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί.

Ανοικτή πρόσβαση

Γενική έννοια της ανοικτής δημοσίευσης συγκεκριμένου υλικού. Ο στόχος είναι το υλικό να είναι προσβάσιμο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ευρύτερη δυνατή ομάδα χρηστών ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός περιπτώσεων χρήσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους και ενθαρρύνεται η ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα ερευνών και δεδομένα.

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ)

Εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους (π.χ. διδακτικά βιβλία, φύλλα εργασίας, σχέδια μαθημάτων, εκπαιδευτικά βίντεο, πλήρη διαδικτυακά μαθήματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται, να προσαρμόζεται και να κοινοποιείται ελεύθερα. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είτε έχουν δημοσιευτεί βάσει ανοικτής άδειας είτε είναι δημοσίως διαθέσιμοι (δηλ. δεν προστατεύονται πλέον από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Υλικό που προσφέρεται δωρεάν χωρίς δυνατότητα προσαρμογής και κοινοποίησης από το κοινό δεν αποτελεί ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο.

Ανοικτή άδεια

Ένας τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δημιουργοί ή άλλοι δικαιούχοι) παρέχουν στο ευρύ κοινό τη νόμιμη άδεια να χρησιμοποιούν ελεύθερα το έργο τους. Στο πλαίσιο της απαίτησης ανοικτής πρόσβασης του Erasmus+, η ανοικτή άδεια που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστο τη χρήση, την προσαρμογή και τη διανομή. Αναφορά στην ανοικτή άδεια πρέπει να γίνεται τόσο στο ίδιο το έργο όσο και οπουδήποτε διανέμεται το έργο. Κάθε εκπαιδευτικό υλικό με ανοικτή άδεια αποκαλείται ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος (ΑΕΠ).

Συμμετέχων σε δραστηριότητες του σχεδίου Erasmus+

Άτομο που συμμετέχει πλήρως σε ένα σχέδιο και το οποίο μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής του (και ιδίως του κόστους ταξιδιού και διαμονής).   

Συμμετέχων οργανισμός

Οργανισμός ή άτυπη ομάδα νέων που συμμετέχει σε ένα σχέδιο Erasmus+ είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.

Οργανισμός εταίρος

Εάν η διαχείριση γίνεται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, οι οργανισμοί-εταίροι είναι οργανισμοί που συμμετέχουν επίσημα στο σχέδιο (συνδικαιούχοι), αλλά δεν αναλαμβάνουν τον ρόλο του συντονιστή.

Σύμπραξη

Συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων ή οργανισμών για τη υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και σχεδίων.

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Ως άτομα με λιγότερες ευκαιρίες νοούνται τα άτομα που, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως αναπηρίες και εκπαιδευτικές δυσχέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή διακρίσεων δυνάμει του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Αλληλοδιδαχή από ομοτίμους

Δραστηριότητα αμοιβαίας μάθησης, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής και περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι πρακτικές αλληλοδιδαχής διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τους ομοτίμους τους και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπου μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να εκπληρώνουν εκπαιδευτικούς στόχους, επαγγελματικούς στόχους και/ή στόχους προσωπικής ανάπτυξης.

Προπαρασκευαστική επίσκεψη

Επίσκεψη στη χώρα του οργανισμού υποδοχής πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων κινητικότητας με σκοπό την προετοιμασία αυτών των δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας. Παραδείγματα αποτελούν οι εργασίες για τη διευκόλυνση της σύναψης διοικητικών συμφωνιών και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των σχετικών οργανισμών.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Η διαδικασία ενίσχυσης των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων (εκπαιδευομένων και προσωπικού) μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και εμπειρογνωσίας και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, τα οποία προσδιορίζονται συνήθως στο πλαίσιο ανάλυσης αναγκών ανάπτυξης. Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλα τα είδη ευκαιριών μάθησης, από τη δομημένη κατάρτιση και τα σεμινάρια μέχρι τις ευκαιρίες άτυπης μάθησης.

Κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Μια ιδιωτική εταιρεία που α) ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και/ή β) εκτός των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, υλοποιεί ορισμένες δράσεις που έχουν κοινωνική αξία.

Σχέδιο

Ένα συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται και διοργανώνονται με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικά προσόντα

Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα.

Οργανισμός υποδοχής

Συμμετέχων οργανισμός που δέχεται συμμετέχοντες και διοργανώνει δραστηριότητες σχεδίου του προγράμματος Erasmus+.

Σχολείο

Ίδρυμα που παρέχει γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της βρεφονηπιακής αγωγής και φροντίδας. Για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του τομέα «σχολική εκπαίδευση», συμβουλευθείτε τον ορισμό των επιλέξιμων σχολείων σε κάθε χώρα στον ιστότοπο του σχετικού Εθνικού Οργανισμού.

Μαθητής/-τρια σχολείου

Πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα που παρέχει γενική εκπαίδευση, με σκοπό τη μάθηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή πρόσωπο που εκπαιδεύεται εκτός των θεσμικών δομών και που θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές επιλέξιμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους.

Οργανισμός αποστολής

Συμμετέχων οργανισμός που αποστέλλει έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες σε δραστηριότητα σχεδίου του προγράμματος Erasmus+.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οι επιχειρήσεις (βλ. ορισμό παραπάνω) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR και/ή ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.

Κοινωνική επιχείρηση

Μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, η οποία δεν είναι εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και η οποία: 1) σύμφωνα με το καταστατικό της ή άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου και όχι τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση: α) παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνικά οφέλη και/ή β) χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, η οποία αντικατοπτρίζει τον κοινωνικό της στόχο· 2) επανεπενδύει τα κέρδη της πρωτίστως με σκοπό επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε περίσταση κατά την οποία πραγματοποιείται διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· 3) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Προσωπικό

Πρόσωπο το οποίο, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, συμμετέχει στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση σε όλα τα επίπεδα. Περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί διδάσκοντες, εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας), εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, αθλητικό προσωπικό, προσωπικό προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, μη εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλοι επαγγελματίες που συμμετέχουν τακτικά στην προώθηση της μάθησης.

Έννομη σχέση

Η έννοια αυτή δηλώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των σχετικών οργανισμών βασίζεται σε επισημοποιημένη/τεκμηριωμένη σχέση, η οποία ούτε περιορίστηκε στο σχέδιο για το οποίο υποβάλλουν αίτηση ούτε καθιερώθηκε με μόνο σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου. Η σχέση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την ιδιαίτερα ολοκληρωμένη (π.χ. ένας «μητρικός οργανισμός» με τους εθνικούς κλάδους ή τις συνδεόμενες οντότητές του, με ή χωρίς τη δική τους νομική οντότητα) έως μια πιο χαλαρή μορφή (π.χ. δίκτυο που λειτουργεί με σαφείς ρυθμίσεις όσον αφορά τα μέλη του, που απαιτούν π.χ. την καταβολή τέλους, την υπογραφή σύμβασης/συμφωνίας για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, τον ορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τα δύο μέρη κ.λπ.)

Επίσκεψη μελέτης

Ταξίδι κατά το οποίο ο συμμετέχων γνωρίζει και μελετά έναν άλλο οργανισμό ή ίδρυμα, τις πρακτικές και τα συστήματά του. Παρέχει στον συμμετέχοντα τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εμπειρία μάθησης η οποία βασίζεται σε άμεση επαφή και παρατήρηση των μεθόδων και των πρακτικών του οργανισμού υποδοχής.

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Οι χώρες που δεν συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά μπορεί να συμμετέχουν (ως εταίροι ή ως αιτούντες) σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα παρατίθεται στο μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+;».

Πρακτική άσκηση

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό σε άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής πείρας και την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην εν λόγω χώρα.

Διακρατικές δράσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αφορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε δράση στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Εγκάρσιες δεξιότητες (μη τεχνικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής)

Περιλαμβάνουν την ικανότητα κριτικής σκέψης, φιλομάθειας και δημιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον, προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και διαχείρισης του άγχους και της αβεβαιότητας. Οι εν λόγω δεξιότητες συγκαταλέγονται στις βασικές ικανότητες.

Μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση

Μέσα που βοηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Διαδικασία επιβεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αξιολογούνται με βάση ένα σχετικό πρότυπο. Η επικύρωση αποτελείται από τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια:

 1. τον προσδιορισμό, μέσω διαλόγου, της συγκεκριμένης πείρας ενός ατόμου·
 2. την τεκμηρίωση, ώστε να καταγραφεί με σαφήνεια η πείρα του ατόμου
 3. την επίσημη αξιολόγηση αυτής της πείρας· και
 4. την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μερικό ή πλήρη τίτλο προσόντων.

Τόπος

Η φυσική τοποθεσία όπου διεξάγεται μια δραστηριότητα.

Εικονική συνεργασία

Κάθε μορφή συνεργασίας με τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση και τη στήριξη τυχόν σχετικών δράσεων του προγράμματος.

Εικονικό περιβάλλον μάθησης

Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών με σκοπό την παροχή ουσιαστικής διακρατικής ή διεθνούς μαθησιακής εμπειρίας στους συμμετέχοντες.

Δέσμη εργασιών

Μια συνιστώσα της κατανομής των εργασιών του σχεδίου. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα δραστηριοτήτων του σχεδίου που στοχεύουν σε κοινούς ειδικούς στόχους.

Νέοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, τα άτομα ηλικίας από 13 έως 30 ετών.

 • 1 Βλ. ορισμό του όρου «έννομη σχέση» στο παρόν γλωσσάριο όρων. ↩ back