Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Γλωσσαριο Ορων - Κοινοί όροι

Συνοδός

Ο συνοδός συνοδεύει συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενους, εκπαιδευόμενους ενήλικες ή προσωπικό / εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας) στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας κινητικότητας με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους, την παροχή στήριξης και βοήθειας και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μάθησης κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας. Οι συνοδοί μπορούν να συνοδεύουν συμμετέχοντες που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, ή ανηλίκους και μικρά παιδιά που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με εμπειρίες μετακίνησης εκτός της χώρας τους.

Διαπίστευση

Διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος Erasmus+ πληρούν μια σειρά ποιοτικών προτύπων ή προϋποθέσεων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη δράση.

Συνδεόμενη οντότητα

Οι παρακάτω οντότητες μπορούν να θεωρούνται συνδεόμενες οντότητες (σύμφωνα με το άρθρο 187 του δημοσιονομικού κανονισμού):

  • νομικές οντότητες που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με δικαιούχους, ο οποίος ούτε περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση ούτε δημιουργείται με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της·
  • πλείονες οντότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια για τη χορήγηση επιδότησης και σχηματίζουν από κοινού μία ενιαία οντότητα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο μοναδικός δικαιούχος, ακόμη και στην περίπτωση που η οντότητα δημιουργείται ειδικά με σκοπό την υλοποίηση της δράσης.

Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού και, κατά περίπτωση, με τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τους αιτούντες.

Αιτών

Οποιοσδήποτε συμμετέχων οργανισμός ή άτυπη ομάδα νέων που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε εξ ονόματος άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών ορίζεται επίσης ως συντονιστής.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η τελική ημερομηνία υποβολής του εντύπου της αίτησης στον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό, προκειμένου η αίτηση να θεωρείται επιλέξιμη.

Συνεργαζόμενοι εταίροι

Πρόκειται για εταίρους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν την προώθηση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου, οι οποίοι, ωστόσο, όσον αφορά τις πτυχές της συμβατικής διαχείρισης, δεν λογίζονται ως δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στο πλαίσιο του σχεδίου (δεν έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν δαπάνες ή να απαιτούν συνεισφορές).

Βασικές δεξιότητες

Γραμματισμός, μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία· αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνονται στις βασικές ικανότητες.

Δικαιούχος

Όταν ένα σχέδιο εγκρίνεται για να λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ο αιτών οργανισμός καθίσταται δικαιούχος υπογράφοντας μια σύμβαση με τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό που έχει επιλέξει το σχέδιο. Εάν η αίτηση υποβλήθηκε εξ ονόματος άλλων συμμετεχόντων οργανισμών, οι εταίροι μπορούν να καταστούν συνδικαιούχοι της επιχορήγησης.

Μικτή κινητικότητα

Ο συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση / την ομαδική εργασία.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση που δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή εξ ονόματος αυτής για την υποβολή, εντός καθορισμένης προθεσμίας, πρότασης για δράση που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και/ή στους σχετικούς δικτυακούς τόπους της Επιτροπής, του Εθνικού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Πιστοποιητικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, πρόκειται για έγγραφο το οποίο χορηγείται στο άτομο που ολοκλήρωσε μια δραστηριότητα μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, κατά περίπτωση. Πιστοποιεί την παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, τα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος στη δραστηριότητα.

Εκ παραδρομής λάθος

Αμελητέο λάθος ή απροσεξία που έχει γίνει ακούσια σε ένα κείμενο με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημά του, όπως τυπογραφικό λάθος ή μη ηθελημένη προσθήκη ή παράλειψη λέξης, φράσης ή αριθμητικού ψηφίου.

Συγχρηματοδότηση

Η αρχή βάσει της οποίας μέρος του κόστους ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από την ΕΕ πρέπει να βαρύνει τον δικαιούχο ή να καλύπτεται μέσω εξωτερικών συνεισφορών πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ.

Εταιρεία

Το νομικό πρόσωπο που ιδρύεται βάσει αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών εταιρειών, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

Κοινοπραξία

Δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες οργανισμοί που συνεργάζονται για να εκπονήσουν, να υλοποιήσουν και να δώσουν συνέχεια σε ένα σχέδιο ή σε μια δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός σχεδίου. Μια κοινοπραξία μπορεί να είναι εθνική (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα) ή διεθνής (δηλαδή να απαρτίζεται από οργανισμούς διαφόρων χωρών).

Συντονιστής / Συντονιστικός Οργανισμός

Ο συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ εξ ονόματος μιας σύμπραξης οργανισμών εταίρων.

Ο συντονιστής έχει ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες κατάρτισης

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών ή άλλων μελών του προσωπικού μέσω ενός δομημένου προγράμματος μάθησης με τεκμηριωμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο, το οποίο υλοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευτές ή άλλους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές όπως μάθηση σε τάξη, εργαστήρια, επιτόπια μάθηση κ.λπ.

Ψηφιακή ικανότητα

Περιλαμβάνει την υπεύθυνη χρήση και ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα, για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Περιλαμβάνει τον πληροφοριακό γραμματισμό και τον γραμματισμό ανάλυσης δεδομένων, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας και ικανοτήτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια), ζητήματα που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη.

Επιχείρηση

Οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη νομική μορφή ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

ΕΠΕΠ (Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων)

Κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο αναφοράς που χρησιμεύει για την κατανόηση και τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιπέδων τους. Στόχος του είναι η βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων ανά την Ευρώπη, προάγοντας την κινητικότητα των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων και διευκολύνοντας τη διά βίου μάθηση, όπως ορίζεται στη σύσταση 2008/C 111/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων)

Εντοπίζει και ταξινομεί, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες, δεξιότητες και ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που είναι συναφή για την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ. Το σύστημα παρέχει επαγγελματικά προφίλ που δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ επαγγελμάτων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων. Το ESCO έχει αναπτυχθεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό μορφότυπο και η χρήση του είναι δωρεάν για όλους.

Εγκατεστημένος

Αφορά έναν οργανισμό ή φορέα που πληροί ορισμένες εθνικές προϋποθέσεις (καταχώριση, δήλωση, δημοσίευση κ.λπ.), οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίσημη αναγνώρισή του από την οικεία εθνική αρχή. Σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων, η νόμιμη διαμονή του νόμιμου εκπροσώπου της θεωρείται ότι έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας για επιχορήγηση Erasmus+.

Europass

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Europass, μια δράση του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, παρέχει στα άτομα και τους οργανισμούς διαδικτυακά εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης, πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικά προσόντα, καθοδήγηση, πληροφορίες για τις δεξιότητες, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και τεκμηρίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, καθώς και συνδεσιμότητα με ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης.

Η πλατφόρμα Europass προσφέρει επίσης εργαλεία και λογισμικό για την υποστήριξη διαπιστευτηρίων με ψηφιακή υπογραφή, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Η πλατφόρμα διασυνδέεται με εθνικές πηγές δεδομένων για ευκαιρίες μάθησης, καθώς και με εθνικές βάσεις δεδομένων ή μητρώα επαγγελματικών προσόντων.

Ευρωπαϊκή ΜΚΟ

Για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος, πρόκειται για ΜΚΟ που λειτουργούν μέσω επίσημα αναγνωρισμένης δομής, η οποία αποτελείται από ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία νόμιμα εγκατεστημένο/-η για τουλάχιστον ένα έτος σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+ και από εθνικές οργανώσεις / παραρτήματα σε τουλάχιστον εννέα Χώρες του Προγράμματος Erasmus+. Αυτές οι εθνικές οργανώσεις / παραρτήματα πρέπει να:

  • έχουν αποδεδειγμένη έννομη σχέση με τον ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία·
  • δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας·
  • διεξάγουν δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ σε έναν από αυτούς τους τομείς.

Επιπλέον

  • Αυτές οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς: προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σχολική εκπαίδευση, ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και ενασχόληση με τουλάχιστον έναν σημαντικό διατομεακό πεδίο προτεραιότητας: εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και εκπαίδευση για κοινωνική ένταξη, ψηφιακή εκπαίδευση, εκπαίδευση για μια πράσινη και οικολογική μετάβαση.
  • Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ στον τομέα της νεολαίας δραστηριοποιούνται κυρίως σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς: συμμετοχή των νέων, εθελοντισμός των νέων, εργασία στον τομέα της νεολαίας και ένταξη των νέων. Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας πρέπει να διεξάγουν δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υλοποίηση των βασικών τομέων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για τη νεολαία.

Αιτών για πρώτη φορά

οποιοσδήποτε οργανισμός ή ίδρυμα που δεν έχει λάβει προηγουμένως στήριξη ως συντονιστής σχεδίου (αιτών) στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα κατά τα τελευταία επτά έτη.

Ανωτέρα βία

Απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν που εκφεύγει του ελέγχου του συμμετέχοντος και δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια από μέρους του.

Πράσινες δεξιότητες

Βασικές δεξιότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες μπορεί να είναι γενικές, όπως οι γνώσεις για τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία του εδάφους, τη χρήση ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων, ή πιο τεχνικές, όπως οι γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πράσινη μετακίνηση

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών για το κύριο μέρος της μετακίνησης, όπως λεωφορείο, τρένο ή η πρακτική του συνεπιβατισμού.

Άτυπη μάθηση

Η άτυπη μάθηση αφορά τη μάθηση στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων, της εργασίας, της επαφής με ομοτίμους κ.λπ. Πρόκειται κυρίως για μάθηση μέσα από την πράξη, η οποία δεν είναι οργανωμένη ούτε δομημένη από άποψη στόχων, χρόνου ή στήριξης της μάθησης· μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του εκπαιδευομένου. Στον τομέα της νεολαίας, η άτυπη μάθηση μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της νεολαίας, συζητήσεων σε ομάδες ομοτίμων, εθελοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και με διάφορους άλλους τρόπους.

Διεθνής

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αφορά οποιαδήποτε δράση στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία Χώρα του Προγράμματος και τουλάχιστον μία Χώρα Εταίρος.

Παρακολούθηση εργασίας (πρακτική μαθησιακή εμπειρία)

Παραμονή σε οργανισμό εταίρο άλλης χώρας με στόχο την κατάρτιση μέσω της παρακολούθησης της καθημερινής εργασίας επαγγελματιών στον οργανισμό υποδοχής, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων και/ή της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων συμπράξεων μέσω συμμετοχικής παρατήρησης.

Βασικές ικανότητες

Το σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση και ανέλιξη, ενεργή συμμετοχή στα κοινά, κοινωνική ένταξη και απασχόληση, όπως περιγράφεται στη σύσταση 2006/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης.

Μαθησιακή κινητικότητα

Η συμμετοχή σε μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, η οποία συνδυάζεται πιθανώς με μια περίοδο εικονικής συμμετοχής, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να λάβει τη μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγής νέων, διδασκαλίας ή συμμετοχής σε μια δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και μπορεί να περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, καθώς και δραστηριότητες αποστολής, φιλοξενίας και παρακολούθησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Περιγραφές όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται υπό όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Διορισμένος εκπρόσωπος νομικής οντότητας (LEAR)

Παράλληλα με την επικύρωση ενός οργανισμού στο μητρώο συμμετεχόντων, ο νόμιμος εκπρόσωπός του πρέπει να ορίσει έναν διορισμένο εκπρόσωπο νομικής οντότητας (LEAR). Ο ρόλος του LEAR είναι καίριας σημασίας: μόλις επικυρωθεί από την Επιτροπή, ο LEAR θα εξουσιοδοτηθεί:

• να διαχειρίζεται τις νομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό·

• να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των ατόμων στον οργανισμό (αλλά όχι σε επίπεδο σχεδίου)·

• να διορίζει εκπροσώπους του οργανισμού για την ηλεκτρονική υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης («Υπογράφοντες νομικών εγγράφων») ή οικονομικών καταστάσεων («Υπογράφοντες οικονομικών εγγράφων») μέσω της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Όλα τα βήματα για την επικύρωση του LEAR διευκρινίζονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών».

Λιγότερο έμπειρος οργανισμός

οποιοσδήποτε οργανισμός ή ίδρυμα που δεν έχει λάβει στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα πάνω από δύο φορές κατά τα τελευταία επτά έτη. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την κατηγορία των «αιτούντων για πρώτη φορά», όπως ορίζεται παραπάνω.

Διά βίου μάθηση

Όλα τα είδη γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη τυπικής μάθησης και άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ή της συμμετοχής στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Νεοεισερχόμενος οργανισμός

οποιοσδήποτε οργανισμός ή ίδρυμα που δεν έχει λάβει προηγουμένως στήριξη στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου δράσης που υποστηρίζεται από αυτό το πρόγραμμα ή το προγενέστερο πρόγραμμα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.

Μικρο-διαπιστευτήριο

Το μικρο-διαπιστευτήριο είναι μια αναγνωρισμένη απόδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ένας εκπαιδευόμενος έπειτα από μια σύντομη μαθησιακή εμπειρία, σύμφωνα με διαφανή πρότυπα και απαιτήσεις και κατόπιν αξιολόγησης.

Η απόδειξη περιέχεται σε πιστοποιημένο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, η μέθοδος αξιολόγησης, ο φορέας χορήγησης και, κατά περίπτωση, το επίπεδο του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και οι ακαδημαϊκές μονάδες που αποκτήθηκαν. Τα μικρο-διαπιστευτήρια ανήκουν στον εκπαιδευόμενο, είναι κοινοποιήσιμα, μπορούν να μεταφερθούν και μπορούν να συνδυαστούν σε μεγαλύτερα διαπιστευτήρια ή τίτλους προσόντων.

Συμφωνία κινητικότητας/μάθησης

Συμφωνία μεταξύ του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, καθώς και των συμμετεχόντων ατόμων, η οποία ορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της περιόδου κινητικότητας με στόχο την εξασφάλιση της συνάφειας και της ποιότητάς της. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως βάση για την αναγνώριση της περιόδου στο εξωτερικό από τον οργανισμό υποδοχής.

Μήνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για τον σκοπό του υπολογισμού των επιχορηγήσεων, ένας μήνας ισούται με 30 ημέρες.

Ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα

Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, γνωστά και ως «MOOC» (συντομογραφία του αντίστοιχου αγγλικό όρου: Massive Open Online Course), παρέχονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους χωρίς χρεώσεις, προϋποθέσεις εισόδου ή άλλους περιορισμούς και έχουν συχνά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Ενίοτε διαθέτουν επιμέρους σκέλη που προβλέπουν φυσική παρουσία, π.χ. ενθαρρύνοντας συναντήσεις με τους συμμετέχοντες σε τοπικό επίπεδο, και επίσημη αξιολόγηση. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, χρησιμοποιούν την αξιολόγηση από ομοτίμους, την αυτοαξιολόγηση και την αυτόματη βαθμολόγηση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, ομάδες-στόχους (π.χ. συγκεκριμένα επαγγέλματα, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) ή μεθόδους διδασκαλίας. Τα ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και τόσο η συμμετοχή όσο και η χορήγηση πιστοποιητικού ή σήματος παρακολούθησης να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό ισχύει και στην περίπτωση των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων αλλά και κάθε άλλου ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων.

Μη τυπική μάθηση

Η μη τυπική μάθηση αφορά τη μάθηση που πραγματοποιείται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών. Για την εν λόγω μάθηση ακολουθείται μια συμμετοχική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο. Πραγματοποιείται από τους εκπαιδευόμενους σε προαιρετική βάση και, συνεπώς, συνδέεται στενά με τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Παρέχοντας μια πρόσθετη πηγή και νέες μορφές μάθησης, οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν επίσης σημαντικό μέσο για τη βελτίωση των επιδόσεων στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των νέων ΕΕΑΚ (δηλ. των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) ή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επαγγελματικό προφίλ

Το σύνολο των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων που είναι συνήθως συναφή για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

OID

Ο κωδικός ταυτοποίησης οργανισμού (OID) ταυτοποιεί κατά τρόπο μοναδικό τον οργανισμό σας μεταξύ όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι Εθνικές Υπηρεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OID του οργανισμού σας όταν υποβάλλετε αίτηση για διαπίστευση ή επιχορήγηση στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί.

Ανοικτή πρόσβαση

Γενική έννοια της ανοικτής δημοσίευσης συγκεκριμένου υλικού. Ο στόχος είναι το υλικό να είναι προσβάσιμο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ευρύτερη δυνατή ομάδα χρηστών ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός περιπτώσεων χρήσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται απαίτηση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους και ενθαρρύνεται η ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα ερευνών και δεδομένα.

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ)

Εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους (π.χ. διδακτικά βιβλία, φύλλα εργασίας, σχέδια μαθημάτων, εκπαιδευτικά βίντεο, πλήρη διαδικτυακά μαθήματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται, να προσαρμόζεται και να κοινοποιείται ελεύθερα. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είτε έχουν δημοσιευτεί βάσει ανοικτής άδειας είτε είναι δημοσίως διαθέσιμοι (δηλ. δεν προστατεύονται πλέον από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Υλικό που προσφέρεται δωρεάν χωρίς δυνατότητα προσαρμογής και κοινοποίησης από το κοινό δεν αποτελεί ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο.

Ανοικτή άδεια

Ένας τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δημιουργοί ή άλλοι δικαιούχοι) παρέχουν στο ευρύ κοινό τη νόμιμη άδεια να χρησιμοποιούν ελεύθερα το έργο τους. Στο πλαίσιο της απαίτησης ανοικτής πρόσβασης του Erasmus+, η ανοικτή άδεια που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστο τη χρήση, την προσαρμογή και τη διανομή. Αναφορά στην ανοικτή άδεια πρέπει να γίνεται τόσο στο ίδιο το έργο όσο και οπουδήποτε διανέμεται το έργο. Κάθε εκπαιδευτικό υλικό με ανοικτή άδεια αποκαλείται ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος (ΑΕΠ).

Συμμετέχοντες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ως συμμετέχοντες νοούνται τα άτομα που συμμετέχουν πλήρως σε ένα σχέδιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνουν μέρος της επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής τους (και ιδίως των εξόδων ταξιδιού και διαμονής).

Συμμετέχων οργανισμός

Οργανισμός ή άτυπη ομάδα νέων που συμμετέχει σε ένα σχέδιο Erasmus+, είτε ως αιτών είτε ως εταίρος.

Οργανισμός εταίρος

Οι οργανισμοί εταίροι είναι οργανισμοί που συμμετέχουν επίσημα στο σχέδιο (συνδικαιούχοι), αλλά δεν αναλαμβάνουν τον ρόλο του αιτούντος.

Χώρες Εταίροι

Οι χώρες που δεν συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά μπορεί να συμμετέχουν (ως εταίροι ή ως αιτούντες) σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος. Ο κατάλογος των Χωρών Εταίρων του προγράμματος Erasmus+ παρουσιάζεται στο μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+;».

Σύμπραξη

Συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων ή οργανισμών για τη υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και σχεδίων.

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Ως άτομα με λιγότερες ευκαιρίες νοούνται τα άτομα που, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως αναπηρίες και εκπαιδευτικές δυσχέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή διακρίσεων δυνάμει του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Αλληλοδιδαχή από ομοτίμους

Δραστηριότητα αμοιβαίας μάθησης, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής και περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι πρακτικές αλληλοδιδαχής διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τους ομοτίμους τους και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπου μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να εκπληρώνουν εκπαιδευτικούς στόχους, επαγγελματικούς στόχους και/ή στόχους προσωπικής ανάπτυξης.

Προπαρασκευαστική επίσκεψη

Επίσκεψη στη χώρα του οργανισμού υποδοχής πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων κινητικότητας με σκοπό την προετοιμασία αυτών των δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας. Παραδείγματα αποτελούν οι εργασίες για τη διευκόλυνση της σύναψης διοικητικών συμφωνιών και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των σχετικών οργανισμών.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Η διαδικασία ενίσχυσης των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων (εκπαιδευομένων και προσωπικού) μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και εμπειρογνωσίας και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, τα οποία προσδιορίζονται συνήθως στο πλαίσιο ανάλυσης αναγκών ανάπτυξης. Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλα τα είδη ευκαιριών μάθησης, από τη δομημένη κατάρτιση και τα σεμινάρια μέχρι τις ευκαιρίες άτυπης μάθησης.

Κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Μια ιδιωτική εταιρεία που α) ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και/ή β) εκτός των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, υλοποιεί ορισμένες δράσεις που έχουν κοινωνική αξία.

Χώρες του Προγράμματος

Οι χώρες της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που έχουν ιδρύσει Εθνικό Οργανισμό ο οποίος συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+. Ο κατάλογος των Χωρών του Προγράμματος Erasmus+ παρουσιάζεται στο μέρος Α του παρόντος οδηγού, στην ενότητα «Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+;».

Σχέδιο

Ένα συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται και διοργανώνονται με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων και αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικά προσόντα

Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα.

Οργανισμός υποδοχής

Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του προγράμματος Erasmus+ (και ιδίως των δράσεων κινητικότητας), ο οργανισμός υποδοχής είναι ο συμμετέχων οργανισμός που δέχεται έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες και διοργανώνει μία ή περισσότερες δραστηριότητες στο πλαίσιο σχεδίου του προγράμματος Erasmus+.

Σχολείο

Ίδρυμα που παρέχει γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της βρεφονηπιακής αγωγής και φροντίδας. Για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του τομέα «σχολική εκπαίδευση», συμβουλευθείτε τον ορισμό των επιλέξιμων σχολείων σε κάθε χώρα στον ιστότοπο του σχετικού Εθνικού Οργανισμού.

Οργανισμός αποστολής

Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του προγράμματος Erasmus+ (και ιδίως των δράσεων κινητικότητας), ο οργανισμός αποστολής είναι ο συμμετέχων οργανισμός που αποστέλλει έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες σε μια δραστηριότητα στο πλαίσιο σχεδίου του προγράμματος Erasmus+.

ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)

Οι επιχειρήσεις (βλ. ορισμό παραπάνω) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR και/ή ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.

Κοινωνική επιχείρηση

Μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, η οποία δεν είναι εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και η οποία: 1) σύμφωνα με το καταστατικό της ή άλλο καταστατικό έγγραφο με το οποίο ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, έχει ως πρωταρχικό της στόχο την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου και όχι τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση: α) παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνικά οφέλη και/ή β) χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, η οποία αντικατοπτρίζει τον κοινωνικό της στόχο· 2) επανεπενδύει τα κέρδη της πρωτίστως με σκοπό επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε περίσταση κατά την οποία πραγματοποιείται διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· 3) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Προσωπικό

Τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση των νέων σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών διδασκόντων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των διευθυντών σχολείου, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και του μη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επίσκεψη μελέτης

Ταξίδι κατά το οποίο ο συμμετέχων γνωρίζει και μελετά έναν άλλο οργανισμό ή ίδρυμα, τις πρακτικές και τα συστήματά του. Παρέχει στον συμμετέχοντα τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εμπειρία μάθησης η οποία βασίζεται σε άμεση επαφή και παρατήρηση των μεθόδων και των πρακτικών του οργανισμού υποδοχής.

Πρακτική άσκηση

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό σε άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής πείρας και την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην εν λόγω χώρα.

Διακρατικές δράσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αφορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε δράση στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος.

Εγκάρσιες δεξιότητες (μη τεχνικές δεξιότητες ή δεξιότητες ζωής)

Περιλαμβάνουν την ικανότητα κριτικής σκέψης, φιλομάθειας και δημιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον, προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και διαχείρισης του άγχους και της αβεβαιότητας. Οι εν λόγω δεξιότητες συγκαταλέγονται στις βασικές ικανότητες.

Μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση

Μέσα που βοηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Διαδικασία επιβεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αξιολογούνται με βάση ένα σχετικό πρότυπο. Η επικύρωση αποτελείται από τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια:

1.

τον προσδιορισμό, μέσω διαλόγου, της συγκεκριμένης πείρας ενός ατόμου·

2.

την τεκμηρίωση, ώστε να καταγραφεί με σαφήνεια η πείρα του ατόμου·

3.

την επίσημη αξιολόγηση αυτής της πείρας· και

4.

την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μερικό ή πλήρη τίτλο προσόντων.

Εικονική κινητικότητα

Σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, και καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν τις διεθνείς εμπειρίες συνεργασίας σε σχέση με τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή τη μάθηση.

Νέοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, τα άτομα ηλικίας από 13 έως 30 ετών.