Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Põhimõistete sõnastik - Üldmõisted

Saatev isik

Isik, kes saadab osalejaid (õppijad, töötajad, noori või noorsootöötajad) õpirändetegevuses, et tagada nende turvalisus, osutada tuge ja abi ning aidata osalejal õpirändekogemuse ajal tõhusalt õppida. Saatev isik võib saata üksikisikutele suunatud tegevustes osalevaid vähemate võimalustega isikuid või alaealisi ja noori osalejaid, kellel on vähe kogemusi välismaal viibimisega. Kui tegemist on rühmategevusega hariduse ja koolituse valdkonnas, peavad õpiprotsessi toetamiseks rühma saatvad isikud olema kvalifitseeritud haridustöötajad.

Akrediteerimine

Protsess eesmärgiga tagada, et organisatsioonid, kes soovivad saada rahalist toetust programmi „Erasmus+“ teatava meetme alusel, vastavad kvaliteedistandarditele või eeltingimustele, mille Euroopa Komisjon on selle meetme puhul kehtestanud.

Seotud üksus

Seotud üksusteks (kooskõlas finantsmääruse artikliga 187) võib lugeda järgmisi üksusi:

  • juriidilised isikud, kes on toetusesaajatega õiguslikult või põhikapitali kaudu seotud, ning see seos ei piirdu kõnealuse meetmega ega ole loodud ainult selle meetme rakendamise eesmärgil;
  • mitu üksust, kes täidavad toetuse saamise kriteeriume ja moodustavad koos ühe üksuse, mida saab käsitada ainsa toetusesaajana, sealhulgas juhul, kui üksus on moodustatud konkreetselt selle meetme jaoks.

Seotud üksused peavad vastama rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele ega tohi vastata menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumidele ning vajaduse korral peavad nad vastama ka taotlejate suhtes kohaldatavatele valikukriteeriumidele.

Taotleja

Iga osalev organisatsioon või mitteametlik noorterühm, kes esitab toetustaotluse. Taotlejad võivad esitada taotluse kas individuaalselt või teiste projekti kaasatud organisatsioonide nimel. Viimati nimetatud juhul on taotleja ühtlasi koordinaator.

Taotluse esitamise tähtaeg

Lõppkuupäev, milleks tuleb taotlus esitada riiklikule büroole või rakendusametile, et taotlust loetaks vastuvõetavaks.

Liitunud partnerid

liitunud partnerid on avalikus või erasektoris tegutsevad partnerid, kes aitavad kaasa konkreetsete projektiga seotud ülesannete täitmisele / projektitegevuse elluviimisele või toetavad projekti edendamist ja kestlikkust, kuid keda lepinguhalduse seisukohast ei käsitata toetusesaajatena ning kes ei saa programmist projekti raames toetust (neil ei ole õigust nõuda kulude katmist ega rahalisi vahendeid).

Põhioskused

Kirjaoskus, matemaatika, loodusteadused ja tehnoloogia; need oskused kuuluvad võtmepädevuste hulka.

Toetusesaaja

Kui projektile antakse programmist „Erasmus+“ toetust, saab taotlevast organisatsioonist toetusesaaja, kui ta allkirjastab lepingu projekti valinud riikliku büroo või rakendusametiga. Kui taotlus esitati teiste osalevate organisatsioonide nimel, võivad partneritest saada kaastoetusesaajad.

Põimitud õpiränne

Füüsilise õpirände kombineerimine virtuaalse komponendiga, et soodustada koostööpõhist vastastikust veebiõpet/rühmatööd.

Konkursikutse (taotlusvoor)

Komisjoni poolt või nimel avaldatav kutse esitada kindlaksmääratud tähtajaks meedet käsitlev taotlus, mis vastab kavandatud eesmärkidele ja kehtestatud tingimustele. Konkursikutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) ja/või komisjoni, riikliku büroo või rakendusameti asjakohastel veebisaitidel.

Osalemistunnistus

Programmi „Erasmus+“ kontekstis on see dokument, mis antakse välja isikule, kes on lõpetanud hariduse, koolituse või noorte valdkonnas mõne õppimistegevuse, kui see on kohaldatav. See tõendab tegevuses osalemist ja vajaduse korral osaleja saavutatud õpiväljundeid.

Tehniline viga

Väike viga või hooletus, mis on dokumendis tahtmatult tehtud ja mis muudab teksti tähendust, nagu trükiviga või tahtmatu lisandus või sõna, väljendi või joonise väljajätt.

Kaasrahastamine

Põhimõte, mille kohaselt peab osa ELi toetatava projekti kuludest kandma toetusesaaja või need tuleb katta muude välisvahenditega kui ELi toetus.

Äriühing

Tsiviil- või kaubandusõiguse alusel asutatud juriidiline isik, sealhulgas ühistu, ning muu avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud mittetulundusühendus.

Konsortsium

Kahe või enama osaleva organisatsiooni koondumine projekti või mõne selle tegevuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ning järelmeetmete võtmiseks. Konsortsium võib olla riiklik (st see hõlmab samas riigis asutatud organisatsioone) või rahvusvaheline (hõlmab eri riikidest pärit osalevaid organisatsioone).

Koordinaator / koordineeriv organisatsioon

Osalev organisatsioon, kes taotleb partnerorganisatsioonide konsortsiumi nimel programmi „Erasmus+“ toetust.

Koordinaatorile on toetuslepinguga ette nähtud teatavad erikohustused.

Digipädevus

Seisneb suutlikkuses kasutada digitehnoloogiaid oskuslikult, kriitiliselt ja vastutustundlikult õppimise, töö, meelelahutuse ja ühiskonnaelus osalemise eesmärgil. See hõlmab info- ja andmepädevust, teabevahetust ja koostööd, meediapädevust, digitaalse infosisu loomist (sealhulgas programmeerimist), turvalisust (sealhulgas digitaalset heaolu ja küberjulgeolekuga seotud pädevusi), intellektuaalomandi õigustega seotud küsimusi ning probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist.

Ettevõte

Ükskõik milline majandustegevusega tegelev üksus, olenemata selle suurusest, õiguslikust vormist või majandussektorist, milles see tegutseb.

EQF (Euroopa kvalifikatsiooniraamistik)

Ühine võrdlusraamistik kaheksa kvalifikatsioonitaseme jaoks, mida väljendatakse õpiväljundite kaudu. Mida suurem on taseme number, seda rohkem on oskusi. Osutatud süsteem on teisendamisvahend mitmesuguste kvalifikatsioonisüsteemide ja -tasemete vahel. Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku eesmärk on parandada kvalifikatsioonide läbipaistvust, võrreldavust ja ülekantavust (2017/C 189/03).

ESCO (oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator)

Selle abil tehakse 25 Euroopa keeles kindlaks ja liigitatakse ELi tööturu ning hariduse ja koolituse seisukohast olulised oskused ja pädevused (kompetentsid), kvalifikatsioonid ja ametid. Süsteemis esitatakse ametiprofiilid, mis võimaldavad kindlaks teha ametite, oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide vahelised seosed. ESCO on välja töötatud avatud IT-vormingus ja see on kõigile tasuta kasutamiseks kättesaadav.

Asutatud

Mõiste on seotud organisatsiooni või asutusega, mis vastab teatavatele riigi kehtestatud tingimustele (üksuse registreerimise, kinnitamise, avalikustamise jms kohta), mille alusel saab asjaomase riigi ametiasutus sellist organisatsiooni või asutust ametlikult tunnustada. Mitteametliku noorterühma puhul võetakse programmi „Erasmus+“ toetuse saamise õiguse kaalumisel arvesse rühma esindaja seaduslikku elukohta.

Euroopa Liidu liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid

Programmis „Erasmus+“ täiel määral osalevad ELi riigid ja ELi mittekuuluvad riigid, kus on asutatud riiklik büroo. ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide loetelu on esitatud käesoleva juhendi A osa jaotises „Kes võib osaleda programmis „Erasmus+“?“.

Europass

 Europassi veebiplatvormil (Euroopa oskuste tegevuskava meede) saavad üksikisikud ja organisatsioonid kasutada veebipõhiseid vahendeid ning tutvuda teabega õppimisvõimaluste, kvalifikatsiooniraamistike ja kvalifikatsioonide, nõustamise, oskuste prognoosimise, enesehindamisvahendite ning oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise kohta, samuti võimaldab portaal juurdepääsu õppimis- ja töövõimalustele.

Europassi platvormil on kättesaadavad ka vahendid ja tarkvara digitaalselt tõendatud kvalifikatsioonitunnistuste toetamiseks Euroopa digitaalsete kvalifikatsioonitunnistuste kaudu, nagu on ette nähtud digiõppe tegevuskavaga. Platvorm on ühendatud õpivõimalusi käsitlevate andmete riiklike allikate ning kvalifikatsiooniandmebaaside ja -registritega.

Euroopa vabaühendus

Käesoleva programmi mõistes on see selline vabaühendus, kes tegutseb formaalselt tunnustatud struktuuri raames, mis hõlmab Euroopa asutust/sekretariaati, mis on olnud mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis seaduslikult asutatud vähemalt ühe aasta, ning vähemalt üheksas ELi liikmesriigis ja programmiga liitunud kolmandas riigis asuvat riiklikku organisatsiooni/osakonda. Need riiklikud organisatsioonid/osakonnad peavad

  • tõendama, et nad on õiguslikult seotud1 asjaomase Euroopa asutuse/sekretariaadiga;
  • tegutsema hariduse, koolituse või noorte valdkonnas.

Esmataotleja

Osalev organisatsioon, kes ei ole varem (viimase seitsme aasta jooksul) saanud projekti koordinaatorina (taotlejana) toetust käesoleva programmi alusel toetatava või varasema programmi alusel toetatud teatavat liiki meetme raames.

Vääramatu jõud

Ettenägematu erandlik olukord või sündmus, mille üle osalejal ei ole kontrolli ning mis ei ole seostatav osaleja eksimuse ega hooletusega.

Roheoskused

Vähese CO2 heitega majandusele ülemineku seisukohast olulised oskused, mis võivad olla üldist laadi (nt seotud kestliku põllumajanduse, mullakaitse, energiatarbimise ja jäätmetekke vähendamisega) või tehnilisemat laadi (nt taastuvenergiaalased teadmised).

Keskkonnasäästlik reisimine

 Reisimine, mille puhul kasutatakse põhimarsruudi läbimiseks vähese heitega transporti, näiteks bussi- ja raudteetransporti, või koossõiduvõimalusi.

Informaalne õppimine

Igapäevategevustest ja kogemustest õppimine, mis ei ole korraldatud ega struktureeritud (eesmärkide, õppeaja korralduse ja õpitoe näol) ja mis ei pruugi olla õppija seisukohast ette kavatsetud.

Rahvusvaheline (meede)

Programmi „Erasmus+“ kontekstis viitab see kõikidele sellistele meetmetele, kus osaleb vähemalt üks ELi liikmesriik või programmiga liitunud kolmas riik ning vähemalt üks programmiväline kolmas riik.

Töövarjutamine (praktiline õppimiskogemus)

Viibimine teise riigi partnerorganisatsioonis eesmärgiga end koolitada, jälgides selleks vastuvõtva organisatsiooni praktikute igapäevatööd, vahetades häid tavasid, omandades oskusi ja teadmisi ning/või luues osaleva vaatlemise kaudu pikaajalisi partnerlusi.

Võtmepädevused

Nõukogu 22. mai 2018. aasta soovituses 2018/C 189/01 (võtmepädevuste kohta elukestvas õppes) kirjeldatud peamiste teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogum, mida kõik isikud vajavad eneseteostuseks ja -arenguks, tööalaseks konkurentsivõimeks, sotsiaalseks kaasatuseks, kestlikuks elustiiliks, edukaks eluks rahumeelses ühiskonnas, terviseteadlikuks eluks ja kodanikuaktiivsuseks.

Õpiränne

Füüsiline elama asumine elukohariigist erinevasse riiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või informaalses õppimises.

Õpiväljundid

Väljendavad teadmiste, oskuste ja pädevusena määratletuna seda, mida osaleja õppeprotsessi lõppedes teab, millest ta aru saab ja mida ta teha suudab.

Juriidiline isik / õigussubjekt

Füüsiline isik või juriidiline isik, kes on asutatud ja sellisena tunnustatud riigisisese õiguse, liidu õiguse või rahvusvahelise õiguse alusel, kellel on juriidilise isiku staatus ning kes võib enda nimel tegutsedes kasutada õigusi ja kanda kohustusi, või finantsmääruse artikli 197 lõike 2 punktis c osutatud juriidilise isiku staatuseta üksus.

Juriidilise isiku määratud esindaja

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti hallatavate meetmete puhul valideeritakse organisatsioon osalejate registris; samal ajal peab selle seaduslik esindaja (peavad selle seaduslikud esindajad) määrama juriidilise isiku määratud esindaja. Juriidilise isiku määratud esindajal on oluline roll. Kui komisjon on juriidilise isiku määratud esindaja valideerinud, täidab juriidilise isiku määratud esindaja järgmisi ülesandeid:

  • haldab organisatsiooni juriidilist ja finantsteavet;
  • haldab isikute juurdepääsuõigusi organisatsioonis (kuid mitte projekti tasandil);
  • määrab organisatsiooni esindajad, kes on volitatud elektrooniliselt allkirjastama toetuslepinguid (LSIGN) või finantsaruandeid (FSIGN) rahastus- ja hankeportaali kaudu.

Juriidilise isiku määratud esindaja valideerimise kõiki etappe kirjeldatakse rahastus- ja hankeportaalis.

Vähemate kogemustega organisatsioon

Osalev organisatsioon, kes ei ole saanud käesoleva programmi alusel toetatava või varasema programmi alusel toetatud teatavat liiki meetme raames viimase seitsme aasta jooksul toetust enam kui kahel korral. See kategooria hõlmab esmataotlejaid (vt määratlus eespool).

Elukestev õpe

Igasugune kõigis eluetappides ja kõigis vormides toimuv formaalne, mitteformaalne või informaalne õppimine, mille tulemusel täienevad ja muutuvad ajakohasemaks teadmised, oskused, pädevused ja hoiakud või ühiskonnas osalemine isiklikul, kodanikuks olemise, kultuurilisel, ühiskondlikul või tööhõivega seotud tasandil, sealhulgas nõustamis- ja juhendamisteenused; see hõlmab alusharidust ja lapsehoidu, üldharidust, kutseharidust ja -õpet, kõrgharidust, täiskasvanuharidust, noorsootööd ning teisi õpikeskkondi väljaspool formaalset haridus- ja koolitussüsteemi ning tavaliselt edendatakse sellega valdkondadevahelist koostööd ja paindlikke õpivõimalusi.

Uus tulija

Osalev organisatsioon, kes ei ole koordinaatori või partnerina saanud varem toetust käesoleva programmi alusel toetatava või varasema programmi alusel toetatud teatavat liiki meetme raames.

Mikrokvalifikatsioonitunnistus

Mikrokvalifikatsioonitunnistusega tunnustatakse ja tõendatakse läbipaistvate standardite ja nõuete alusel ning hindamise abil õpiväljundeid, mille õppija on omandanud lühiajalise õpikogemise tulemusena.

Tõendamiseks väljastatakse tunnistus, kus on esitatud tunnistuse omaniku nimi, saavutatud õpiväljundid, hindamismeetod, tunnistuse väljastanud asutus ja vajaduse korral kvalifikatsiooniraamistiku tase ja omandatud ainepunktid. Mikrokvalifikatsioonitunnistused väljastatakse õppijale, need on jagatavad ja ülekantavad ning neid on võimalik koondada laiemateks kvalifikatsioonitunnistusteks või kvalifikatsioonideks.

Õpirändeleping/õppeleping

Saatva ja vastuvõtva organisatsiooni ning osalevate isikute vaheline leping, milles määratakse kindlaks õpirändeperioodi eesmärgid ja sisu, et tagada selle asjakohasus ja kvaliteet. Vastuvõttev organisatsioon võib kasutada lepingut ka alusena välismaal veedetud perioodi tunnustamisel.

Kuu

Programmi „Erasmus+“ kontekstis ja toetuste arvutamisel võrdub üks kuu 30 päevaga.

Laialt avatud e-õpe (MOOC)

Massive Open Online Course (laialt avatud e-õpe) on täielikult veebipõhine kursus, mis on tasuta avatud kõigile ning millel puuduvad osalemistingimused või muud piirangud; sellistel kursustel on sageli suur osalejate arv. Nendel kursustel võib olla inimestevahelisi komponente (nt julgustatakse pidama osalejate kohalikke kohtumisi) ja need võivad hõlmata formaalset hindamist, kuid tavaliselt kasutatakse vastastikust hindamist, enesehindamist ja automaatset hindamist. On palju eri liiki MOOCe, mis on suunatud konkreetsetele valdkondadele, sihtrühmadele (nt kutseõpe, õpetajad) või õpetamismeetoditele. Programmi „Erasmus+“ raames rahastatavad MOOCid peavad olema kõigile avatud ning nii osalemine kui ka kursuse läbimist tõendav tunnistus või märk on osalejatele tasuta. Õppematerjalidele avatud juurdepääsu nõue kehtib ka MOOCide ja muude tervikkursuste suhtes.

Riiklik büroo

Asutus, kes vastutab programmi rakendamise korraldamise eest konkreetses liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Igas riigis võib olla üks või mitu riiklikku bürood (Eestis on riiklik büroo Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur).

Riiklik asutus

Asutus, kes vastutab riigi tasandil programmi haldamise seire ja järelevalve eest liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Igas riigis võib olla üks või mitu riiklikku asutust.

Mitteformaalne õppimine

Õppimine kavandatud õppetegevuse kaudu, mille puhul on olemas ka teatav õpitugi, ent mis ei ole formaalse haridus- ja koolitussüsteemi osa.

Ametiprofiil

Konkreetse ameti puhul tavaliselt asjakohaste oskuste, pädevuse, teadmiste ja kvalifikatsioonide kogum.

OID-kood

Organisatsiooni ID-kood (OID-kood) on kordumatu tunnuskood, mille alusel eristatakse teie organisatsiooni kõigist teistest riiklike büroode hallatavates programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tegevustes osalevatest organisatsioonidest. OID-koodi saate kasutada siis, kui taotlete riiklike büroode hallatavates programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse meetmete raames akrediteerimist või toetust.

Avatud juurdepääs

Üldmõiste, mis hõlmab teatavat liiki materjalide avaldamist avatuna, st sellisena, et neile pääseb juurde ja neid saab kasutada võimalikult suur kasutajarühm võimalikult suure kasutuskordade arvuga. Programmi „Erasmus+“ puhul kehtib nõue tagada avatud juurdepääs õppematerjalidele ning programmi raames soodustatakse avatud juurdepääsu teadustöö tulemustele ja andmetele.

Avatud õppematerjalid

Mis tahes liiki õppematerjalid (nt õpikud, töölehed, tunnikavad, õppevideod, terviklikud e-kursused, õppemängud), mida saab vabalt kasutada, kohandada ja jagada. Avatud õppematerjalid avaldatakse avatud litsentside alusel või on üldkasutatavad (st autoriõigusega antav kaitse on aegunud). Tasuta materjalid, mida üldsus ei saa kohandada ega jagada, ei ole avatud õppematerjalid.

Avatud litsents

Avatud litsents võimaldab autoriõiguse omajatel (loojad või muud õiguste omajad) anda üldsusele seadusliku loa oma teoseid vabalt kasutada. Programmi „Erasmus+“ puhul kehtiva avatud juurdepääsu nõude kohaselt peab selline avatud litsents võimaldama vähemalt kasutamist, kohandamist ja levitamist. Avatud litsentsile tuleks viidata teoses endas või kohas, kus seda levitatakse. Avatud litsentsiga õppematerjale nimetatakse avatud õppematerjalideks.

Programmi „Erasmus+“ projektitegevuses osaleja

Üksikisik, kes osaleb projektis täiel määral ja kellele võidakse maksta osa Euroopa Liidu rahastusest, mis on ette nähtud osalemiskulude (eeskätt reisi- ja elamiskulude) katmiseks.  

Osalev organisatsioon

Programmi „Erasmus+“ projektis koordinaatori või partnerina osalev organisatsioon või mitteametlik noorterühm.

Partnerorganisatsioon

Partnerorganisatsioon on projekti ametlikul viisil (kaastoetusesaajana) kaasatud organisatsioon, mis ei ole koordinaatori rollis.

Partnerlus

Asutuste või organisatsioonide rühma sõlmitav kokkulepe ühistegevuse ja -projektide elluviimiseks.

Vähemate võimalustega osaleja

Inimesed, kellel on raskusi, mis taksitavad neil programmiga pakutavatest võimalustest osa saamast majanduslikel, sotsiaalsetel, kultuurilistel, geograafilistel või tervislikel põhjustel, rändetausta, puude või õpiraskuste tõttu või muudel põhjustel, sealhulgas põhjustel, mis võivad viia diskrimineerimiseni Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 tähenduses.

Vastastikõpe

Õppetegevus, mis on osalejatele vastastikku kasulik ning mille käigus osalejad jagavad teadmisi, mõtteid ja kogemusi. Vastastikõppe tavad võimaldavad suhelda teiste osalejatega (ehk teised õppijad) ning osaleda tegevustes, mis pakuvad võimalust üksteiselt õppida ning seejuures saavutada haridusliku, kutsealase ja/või isikliku arenguga seotud eesmärke.

Ettevalmistav kohtumine

Teises riigis asuva vastuvõtva organisatsiooniga kohtumine enne õpirändetegevuse alustamist, et valmistada tegevused ette ja tagada nende kõrge kvaliteet. See võib hõlmata näiteks osalevate organisatsioonide vaheliste halduskokkulepete sõlmimist ning meetmeid selleks, et luua vastastikune usaldus ja mõistmine.

Kutsealane areng

Osalejate (õppijad ja töötajad) kutseoskuste parandamine pädevuste ja kvalifikatsiooni arendamise ning üldjuhul arenguvajaduste analüüsi abil kindlaks tehtavate oskuste omandamise teel. Kutsealane areng hõlmab kõiki õppimisvõimalusi alates formaalõppel põhinevast koolitusest ja seminaridest kuni informaalse õppe võimalusteni.

Ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus

Eraettevõte, mis a) teostab oma äritegevust kooskõlas eetiliste standarditega ja/või b) lisaks äritegevusele viib ellu teatavaid sotsiaalse väärtusega meetmeid.

Projekt

Ühtne meetmete kogum, mis on kavandatud ja viiakse ellu kindlaksmääratud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Kvalifikatsioon

Hindamis- ja valideerimisprotsessi ametlik tulemus, milleni jõutakse juhul, kui pädev asutus otsustab, et isik on saavutanud teatavatele standarditele vastavad õpiväljundid.

Vastuvõttev organisatsioon

Osalev organisatsioon, kes võtab vastu programmi „Erasmus+“ projektis osalejaid ja korraldab tegevusi.

Kool

Asutus, mis pakub üld-, kutse- või tehnilist haridust ükskõik mis tasemel alates koolieelsest haridusest kuni keskhariduseni, sealhulgas alusharidus ja lapsehoid. Vastavas riigis kehtiv üldhariduse valdkonnas rahastamiskõlblike koolide määratlus on esitatud asjaomase riikliku büroo veebisaidil.

Kooliõpilane

Isik, kes on registreerunud õpinguteks asutuses, kus saab omandada üldharidust alates alusharidusest kuni üldkeskhariduseni, või iga väljaspool haridusasutust õppiv isik, keda pädevad asutused peavad vastavas piirkonnas programmis osalemise seisukohast toetuskõlblikuks.

Saatev organisatsioon

Osalev organisatsioon, kes saadab ühe või mitu osalejat programmi „Erasmus+“ projekti tegevuses osalema.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)

Ettevõtted (vt eespool esitatud määratlus), kus on vähem kui 250 töötajat ning mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Sotsiaalne ettevõte

Ettevõte – sõltumata õiguslikust vormist –, mis ei ole noteeritud reguleeritud turul direktiivi 2014/65/EÜ artikli 4 punkti 21 tähenduses ning: 1) mille peaeesmärk põhikirja või muude põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt ei ole mitte omanikele, liikmetele ja osanikele kasumi teenimine, vaid mõõdetava positiivse sotsiaalse mõju saavutamine, mille käigus ettevõte: a) pakub uuenduslikke teenuseid või tooteid, mis annavad sotsiaalset kasu, ja/või b) kasutab toodete valmistamisel või teenuste osutamisel uuenduslikku meetodit, mis kajastab tema sotsiaalset eesmärki; 2) mis kasutab oma kasumit esmajoones oma peaeesmärgi saavutamiseks ning on kehtestanud kasumi osanikele ja omanikele jagamiseks kindlaks määratud menetlused ja eeskirjad, mis tagavad, et kasumi mis tahes jaotamine ei takista peaeesmärgi saavutamist; 3) mida juhitakse ettevõtlikul, vastutustundlikul ja läbipaistval moel, eelkõige kaasates töötajaid, kliente ja/või sidusrühmi, keda tema äritegevus mõjutab.

Töötaja

Isik, kes on kas oma erialase või vabatahtliku tegevuse tõttu seotud hariduse, koolituse või mitteformaalse õppimisega mis tahes tasandil. See hõlmab õppejõude, õpetajaid, sealhulgas lasteaiaõpetajaid, koolitajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid, sporditöötajaid, alusharidus- ja lastehoiutöötajaid, õpetamisega otseselt mitteseotud töötajaid ja muid spetsialiste, kes korrapäraselt õppimise edendamises osalevad.

Õiguslikult seotud

Tähendab seda, et organisatsioonide koostöö põhineb ametlikult vormistatud / dokumenteeritud suhtel, mis ei piirdu ainuüksi taotletava projektiga ega ole loodud üksnes projekti elluviimiseks. See seos võib esineda mitmel kujul ning võib oma olemuselt olla ülimalt integreeritud (nt emaorganisatsioon koos riiklike tegevusüksuste / seotud üksustega, kes võivad, kuid ei pruugi olla eraldiseisvad juriidilised isikud) või vabam (nt võrgustik, mille tegevus põhineb selgelt kindlaksmääratud liikmesuskorral, mis võib muu hulgas hõlmata liikmemaksu tasumist, liikmelepingu allkirjastamist, kahe poole õiguste ja kohustuste kindlaksmääramist jne).

Õpikäik

Reis, mille kestel osaleja tutvub teise organisatsiooni või asutusega, selle tavade ja süsteemidega. See võimaldab osalejal omandada õpikogemuse, mis põhineb otsekontaktil ning vastuvõtva organisatsiooni meetodite ja tavade vaatlusel.

Programmivälised kolmandad riigid

Riigid, kes ei osale programmis „Erasmus+“ täiel määral, kuid kes võivad osa võtta (partnerite või taotlejatena) programmi teatavatest meetmetest. Programmiväliste kolmandate riikide loetelu on esitatud käesoleva juhendi A osa jaotises „Kes võib osaleda programmis „Erasmus+“?“.

Praktika (õppepraktika)

Teatava perioodi veetmine teises riigis asuvas ettevõttes või organisatsioonis, et omandada tööturul vajaminevat eripädevust ja töökogemust ning parandada arusaamist asjaomase riigi majandus- ja sotsiaalkultuurist.

Riikidevaheline (meede)

Programmi „Erasmus+“ kontekstis tähendab see igasugust tegevust, millega on seotud vähemalt kaks ELi liikmesriiki ja programmiga liitunud kolmandat riiki, kui ei ole märgitud teisiti.

Valdkonnaülesed (pehmed; elulised) oskused

Hõlmavad võimet kriitiliselt mõelda, uudishimulikkust ja loomingulisust, algatusvõimet, võimet lahendada probleeme ja teha koostööd, suhelda tõhusalt mitmekultuurilises ja valdkondadevahelises keskkonnas, kohanemisvõimet, võimet tulla toime pinge ja ebakindlusega. Need oskused kuuluvad võtmepädevuste hulka.

Liidu läbipaistvus- ja tunnustamisvahendid

Vahendid, mis aitavad sidusrühmadel mõista, hinnata ja vajaduse korral tunnustada õpiväljundeid ja kvalifikatsioone kogu Euroopa Liidus.

Mitteformaalse ja informaalse õppimise valideerimine

Menetlus, mille käigus volitatud asutus kinnitab, et isik on saavutanud asjaomastele standarditele vastavad õpiväljundid, ning mis koosneb järgmisest neljast etapist:

1.inimesega rääkides tema konkreetsete kogemuste kindlaksmääramine;

2.nende dokumenteerimine, et muuta inimese kogemused nähtavaks;

3.nende kogemuste ametlik hindamine ning

4.hindamistulemuste sertifitseerimine, mille tulemusena võidakse anda osaline või täielik kvalifikatsioon.

Virtuaalkoostöö

Mis tahes vormis koostöö, kus kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, et hõlbustada ja toetada asjakohaseid programmi meetmeid.

Virtuaalõpe

 Teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamine selliseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid kasutades, mis võimaldavad pakkuda osalejatele sisukat riikidevahelist või rahvusvahelist õpikogemust.

Tööpakett

Projektitöö liigenduse osa, millega rühmitatakse teatavad ühiste erieesmärkidega projektitegevused.

Noored

Programmi „Erasmus+“ kontekstis mõistetakse noorte all isikuid vanuses 13–30 aastat.

  • 1 Vt mõiste „õiguslikult seotud“ käesolevas sõnastikus.