Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Mobilnost za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ta aktivnost podupire pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i druge organizacije aktivne u tom području koji žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, stažiranje i dugoročnu stručnu praksu (ErasmusPro), pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kako je objašnjeno u nastavku.

Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost i digitalno obrazovanje koristeći posebne mogućnosti financiranja koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, dijeljenjem najbolje prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

Ciljevi aktivnosti

Svrha je aktivnosti mobilnosti koje se financiraju u okviru programa Erasmus+ pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te podupirati internacionalizaciju i institucijski razvoj pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugih organizacija u tom području. Ova će aktivnost podupirati provedbu Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Deklaracije iz Osnabrücka i Programa vještina za Europu. Doprinijet će i stvaranju europskog prostora obrazovanja. Točnije, ima sljedeće ciljeve:

Povećanje kvalitete početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi:

 • jačanjem ključnih kompetencija i transverzalnih vještina, posebno učenjem stranih jezika i digitalnim vještinama
 • podupiranjem razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada
 • razmjenom najboljih primjera iz prakse i poticanjem primjene novih i inovativnih pedagoških metoda i tehnologija te podupiranjem stručnog usavršavanja nastavnika, predavača, mentora i drugog osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • povećanjem kapaciteta pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti i njihove sposobnosti da sklapaju kvalitetna partnerstva i razvijaju strategiju internacionalizacije
 • omogućivanjem mobilnosti za sve učenike u početnom i trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te povećanjem prosječnog trajanja mobilnosti za učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se povećala njezina kvaliteta i učinak
 • povećanjem kvalitete, transparentnosti i priznavanja ishoda učenja ostvarenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu, posebno uz pomoć europskih alata i instrumenata1 .

Jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja:

 • promicanjem vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
 • širenjem znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
 • podupiranjem razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi.

Kako pristupiti mogućnostima za mobilnost programa Еrasmus+?

Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i druge organizacije aktivne u tom području mogu zatražiti financiranje na dva načina:

 • kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja organizacijama prijaviteljicama omogućuju da organiziraju razne aktivnosti mobilnosti u razdoblju od 6 do 18 mjeseci. Kratkoročni projekti najbolji su izbor za organizacije koje prvi put sudjeluju u programu Erasmus+ ili za one koje žele organizirati samo ograničen broj aktivnosti
 • akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja dostupni su samo organizacijama koje imaju Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ta posebna linija financiranja omogućuje akreditiranim organizacijama da redovito primaju sredstva za aktivnosti mobilnosti koje pridonose postupnoj provedbi njihova Erasmus plana. Erasmus akreditacije dostupne su svim organizacijama koje žele redovito organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavu nije potrebno prethodno iskustvo u programu. Više informacija o toj mogućnosti potražite u poglavlju ovog Vodiča o Erasmus akreditaciji u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.

Osim toga, organizacije se mogu pridružiti programu bez podnošenja prijave na sljedeće načine:

 • pridruživanjem postojećem konzorciju za mobilnost programa Erasmus+ u svojoj zemlji pod vodstvom akreditiranog koordinatora koji prihvaća nove članove u konzorcij
 • primanjem sudionika iz druge zemlje: bilo koja organizacija može primiti učenike ili osoblje koji dolaze iz partnerske organizacije u inozemstvu. Biti organizacija primateljica vrijedno je iskustvo i dobar način za upoznavanje s programom prije vlastite prijave.

Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potiču se da se pridruže europskim internetskim platformama kao što su EPALE i eTwinning. EPALE im omogućuje da se putem objava na blogu, foruma i alata za traženje partnera povežu s kolegama iz cijele Europe i od njih uče. Omogućuje i stvaranje zajednica prakse, pronalazak materijala za učenje i sudjelovanje na događanjima. Na njoj je dostupna i zajednica europskih pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, prostor u kojem nastavnici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO), predavači i supervizori za osposobljavanje uz rad mogu surađivati i informirati se o europskim inicijativama. eTwinning je mrežna zajednica na sigurnoj platformi kojoj mogu pristupiti nastavnici i odgojno-obrazovni djelatnici čiju registraciju odobri nacionalna organizacija za potporu za eTwinning. Pružateljima SOO-a omogućuje da uspostave zajedničke virtualne razrede i provode projekte s drugim pružateljima SOO-a i drugim partnerskim organizacijama (npr. poduzećima primateljima). Nastavnicima i predavačima omogućuje da razgovaraju i razmjenjuju informacije s kolegama te da se uključe u niz mogućnosti za stručno usavršavanje. eTwinning je ujedno i idealno okruženje za traženje partnera za buduće projekte.

Uspostava projekta

Organizacija prijaviteljica glavni je dionik projekta u okviru ključne aktivnosti 1. Prijavitelj sastavlja i podnosi prijavu, potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti mobilnosti i podnosi izvješća nacionalnoj agenciji. Postupak prijave i za kratkoročne projekte i za Erasmus akreditaciju usmjeren je na potrebe i planove organizacije prijaviteljice.

Većina vrsta dostupnih aktivnosti su odlazne aktivnosti mobilnosti. To znači da će organizacija prijaviteljica imati funkciju organizacije pošiljateljice: ona će birati sudionike i slati ih u organizaciju primateljicu u inozemstvu. Uz to postoje i posebne vrste aktivnosti koje organizacijama prijaviteljicama omogućavaju pozivanje stručnjaka ili nastavnog osoblja koje se osposobljava u svoju organizaciju. Svrha dolaznih aktivnosti nije uspostavljati dvosmjerne razmjene, već dovesti osobe koje mogu pridonijeti razvoju i internacionalizaciji organizacije prijaviteljice.

Provedba svih aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti mora biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete. Oni obuhvaćaju konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, utvrđivanje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekta itd. Cijeli tekst Erasmus standarda kvalitete dostupan je na internetskim stranicama Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hr.

Uključivost i raznolikost

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju se pobrinuti da mogućnosti za mobilnost nude na uključiv i pravedan način svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Pri odabiru učenika koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima treba uzeti u obzir ključne čimbenike kao što su motivacija, zasluge i potrebe sudionika za osobnim razvojem i obrazovanjem. Isto tako, pri odabiru sudionika koji su članovi osoblja treba se pobrinuti da koristi od njihova stručnog usavršavanja budu na raspolaganju svim učenicima u organizaciji.

Organizacije pošiljateljice i primateljice trebaju u donošenje važnih odluka tijekom pripreme, provedbe i pratećih mjera aktivnosti mobilnosti uključiti sudionike kako bi koristi i učinak za svakog od njih bili što veći.

Organizacije sudionice koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje potiče se da aktivno stvaraju i olakšavaju mogućnosti za mobilnost, primjerice uvođenjem razdoblja za mobilnost u svoje akademske kalendare i utvrđivanjem standardnih koraka za ponovnu integraciju sudionika povratnika.

Okolišno održiva i odgovorna praksa

U skladu s Erasmus standardima kvalitete organizacije koje prime potporu iz programa moraju među sudionicima promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. O tim bi načelima trebalo povesti računa u pripremi i provedbi svih aktivnosti programa te iskoristiti posebnu financijsku potporu koja je u programu predviđena za promicanje održivih načina putovanja. Organizacije koje pružaju obrazovanje i osposobljavanje trebaju uključiti ta načela u svoj svakodnevni rad i aktivno promicati promjenu načina razmišljanja i ponašanja među učenicima i osobljem.

Digitalna transformacija u obrazovanju i osposobljavanju

U skladu s Erasmus standardima kvalitete program potiče sve organizacije sudionice na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost te poboljšala suradnja partnerskih organizacija i kvaliteta učenja i poučavanja u njima. Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje trebale bi svojim polaznicima skretati pozornost na mogućnosti koje program nudi za stjecanje i daljnji razvoj relevantnih digitalnih vještina, među ostalim u okviru inicijative „Digitalna prilika” za polaznike SOO-a i one koji su nedavno stekli kvalifikaciju2 . Osim toga, korist od sudjelovanja u inicijativi „Digitalna prilika” mogu ostvariti sudionici koji su članovi osoblja: aktivnosti mobilnosti omogućuju im da steknu digitalne vještine i jačaju svoje sposobnosti poučavanja i osposobljavanja te obavljanja drugih zadataka s pomoću digitalnih alata. Takve aktivnosti mogu se organizirati u okviru bilo kojeg dostupnog formata mobilnosti osoblja.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Cilj je programa pomoći sudionicima u otkrivanju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Podržane aktivnosti mobilnosti trebale bi ojačati participativne vještine u različitim sferama građanskog društva, kao i razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Ako je moguće, projekti bi trebali nuditi mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja. Trebali bi i jačati razumijevanje sudionika o Europskoj uniji i zajedničkim europskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudsko dostojanstvo, jedinstvo i raznolikost, međukulturni dijalog te društvenu, kulturnu i povijesnu baštinu.

Aktivnosti

U ovom se odjeljku predstavlja vrsta aktivnosti koje se mogu podupirati sredstvima programa Erasmus+, bilo u sklopu kratkoročnih projekata ili akreditiranih projekata.

Za svaku aktivnost može se pružiti dodatna potpora osobama koje prate sudionike s manje mogućnosti, maloljetnike ili mlade kojima je potreban nadzor. Osobe u pratnji mogu dobiti potporu za dio ili za cijelo razdoblje aktivnosti.

Mobilnost osoblja

Prihvatljive aktivnosti

 • Praćenje rada (od 2 do 60 dana)
 • Aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja (od 2 do 365 dana)
 • Tečajevi i osposobljavanje (od 2 do 30 dana, najviše 10 dana troškova tečaja po sudioniku)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti osoblja mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Praćenje rada: sudionici neko vrijeme mogu provesti u organizaciji primateljici u drugoj zemlji kako bi naučili nove prakse i stekli nove ideje promatranjem kolega, stručnjaka i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u svakodnevnom radu u organizaciji primateljici i interakcijom s njima.

Zadaće poučavanja ili osposobljavanja: sudionici neko vrijeme mogu poučavati ili osposobljavati učenike u organizaciji primateljici u drugoj zemlji te tako i sami učiti kroz obavljanje zadataka i razmjene s kolegama stručnjacima.

Tečajevi i osposobljavanje: sudionici mogu pohađati strukturirane tečajeve ili slične vrste osposobljavanja koje pružaju kvalificirani stručnjaci, a temelje se na unaprijed definiranim programima učenja i ishodima učenja. U osposobljavanje moraju biti uključeni sudionici iz najmanje dvije zemlje i mora im se omogućiti interakcija s drugim polaznicima i s predavačima. Potpuno pasivne aktivnosti kao što je slušanje predavanja, govora ili masovnih konferencija ne mogu se podupirati.

Prijavitelji bi trebali znati da pružatelji tečajeva djeluju potpuno neovisno o programu Erasmus+ kao pružatelji usluga na slobodnom tržištu. Stoga je odabir tečajeva i osposobljavanja odgovornost organizacije prijaviteljice. Sljedeći standardi kvalitete dostupni su kako bi se prijaviteljima pomoglo pri njihovu odabiru:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici uključuju nastavno osoblje, mentore i sve ostale stručnjake i nenastavno osoblje koje radi u području početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Prihvatljivo nenastavno osoblje uključuje osoblje koje radi u području početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, bilo kod pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (kao član rukovodećeg osoblja, službenik za međunarodnu mobilnost itd.) ili u drugim organizacijama aktivnima u SOO-u (npr. stručnjaci u lokalnim partnerskim poduzećima, savjetnici, koordinatori politika zaduženi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje).

Sudionici moraju biti zaposleni u organizaciji pošiljateljici ili s njom redovito surađivati na provedbi osnovnih aktivnosti organizacije (npr. kao vanjski ili unutarnji predavači, stručnjaci ili volonteri).

U svakom slučaju zadaci koji povezuju sudionika s organizacijom pošiljateljicom moraju biti dokumentirani tako da nacionalna agencija može provjeriti tu povezanost (primjerice ugovorom o radu ili volontiranju, opisom zadataka ili sličnim dokumentom). Nacionalne agencije uspostavljaju transparentnu i dosljednu praksu s obzirom na to što se smatra prihvatljivim radnim odnosom i pratećom dokumentacijom u svojem nacionalnom kontekstu.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Osim toga, organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju mogu slati sudionike u treće zemlje koje nisu pridružene programu radi praćenja rada i aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja (regije 1 – 14 kako je navedeno u dijelu A: Prihvatljive zemlje).

Mobilnost učenika

Prihvatljive aktivnosti

 • Sudjelovanje u strukovnim natjecanjima u vještinama (od 1 do 10 dana)
 • Kratkoročna mobilnost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja (od 10 do 89 dana)
 • Dugoročna mobilnost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja (ErasmusPro) (od 90 do 365 dana)

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti učenika mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Sudjelovanje u strukovnim natjecanjima u vještinama: učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu sudjelovati u međunarodnim strukovnim natjecanjima u kojima je demonstracija vještina presudna za promicanje, priznavanje i razmjenu iskustava, umijeća i tehnoloških inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju3 . Sredstva se daju i za osoblje, mentore ili stručnjake koji prate učenike tijekom aktivnosti.

Kratkoročna mobilnost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja: učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu provesti određeno razdoblje učenja u inozemstvu kod partnerskog pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u poduzeću ili u drugoj organizaciji aktivnoj u tom području ili na tržištu rada. Razdoblje učenja mora svakako uključivati komponentu učenja na radnome mjestu, a za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja. Ako je opravdano, za osobe s manje mogućnosti može se organizirati mobilnost s minimalnim trajanjem od 2 dana.

Dugoročna mobilnost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja (ErasmusPro): učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu provesti dulje razdoblje učenja u inozemstvu kod partnerskog pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u poduzeću ili u drugoj organizaciji aktivnoj u tom području ili na tržištu rada. Razdoblje učenja mora svakako uključivati komponentu učenja na radnome mjestu, a za svakog sudionika mora se utvrditi pojedinačni program učenja.

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivi sudionici uključuju učenike i naučnike u početnom i trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Sudionici moraju biti polaznici prihvatljivog programa početnog ili trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja4 .

Osobe koje su nedavno završile prihvatljive programe početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (uključujući bivše naučnike) imaju pravo sudjelovati do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za sudionike koji su nakon stjecanja kvalifikacije služili obveznu civilnu službu ili vojni rok, razdoblje prihvatljivosti će se za toliko produljiti.

Prihvatljiva mjesta

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Osim toga, organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju mogu slati učenike u treće zemlje koje nisu pridružene programu radi kratkoročne mobilnosti, dugoročne mobilnosti (ErasmusPro) i strukovnih natjecanja u vještinama (regije 1 – 14 kako je navedeno u dijelu A: Prihvatljive zemlje).

Druge aktivnosti koje se podupiru

Prihvatljive aktivnosti

 • Pozvani stručnjaci (od 2 do 60 dana)
 • Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava (od 10 do 365 dana)
 • Pripremni posjeti

Pozvani stručnjaci: organizacije mogu pozvati predavače, nastavnike, stručnjake za politike ili druge kvalificirane stručnjake iz inozemstva koji mogu pridonijeti poboljšanju poučavanja, osposobljavanja i učenja u organizaciji primateljici. Primjerice, pozvani stručnjaci mogu pružiti osposobljavanje osoblju organizacije primateljice, demonstrirati nove metode poučavanja ili pomoći prenijeti dobru praksu u organizaciji i rukovodstvu.

Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava: organizacije prijaviteljice mogu primiti nastavno osoblje koje se osposobljava i želi provesti određeno razdoblje stručne prakse u inozemstvu. Organizacija primateljica dobit će potporu za uspostavu aktivnosti, a potporu za putovanje i pojedinačnu potporu za sudionika trebala bi pružiti organizacija pošiljateljica (koja u tu svrhu također može zatražiti financiranje u okviru programa Erasmus+).

Pripremni posjeti: prije održavanja mobilnosti organizacije mogu dogovoriti pripremni posjet svojem partneru primatelju. Pripremni posjeti nisu samostalna aktivnost, nego pomoćni aranžman za mobilnost osoblja ili učenika. Svaki pripremni posjet mora biti dobro obrazložen i služiti za poboljšanje uključivosti, opsega i kvalitete aktivnosti mobilnosti. Na primjer, mogu se organizirati kako bi se bolje pripremila mobilnost sudionika s manje mogućnosti, započela suradnja s novom partnerskom organizacijom ili pripremile dulje aktivnosti mobilnosti. Pripremni posjeti mogu se organizirati radi pripreme za svaku vrstu mobilnosti učenika ili osoblja, osim tečajeva i osposobljavanja.

Prihvatljivi sudionici

Pozvani stručnjaci mogu biti bilo koje osobe iz druge države članice ili treće zemlje pridružene programu koje mogu ponuditi stručno znanje i osposobljavanje koje odgovara potrebama i ciljevima organizacije koja ih poziva.

Primanje nastavnog osoblja koje se osposobljava dostupno je za sudionike koji pohađaju ili su nedavno završili5  obrazovni program nastavničkog smjera (ili sličnu vrstu obrazovnog programa za nastavno osoblje) u drugoj državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Pripremne posjete mogu provoditi bilo koje osobe koje ispunjavaju uvjete za aktivnosti mobilnosti osoblja i uključene su u organizaciju projekta. Iznimno, učenici koji sudjeluju u dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja i sudionici s manje mogućnosti u bilo kojoj vrsti aktivnosti mogu sudjelovati u pripremnim posjetima za svoje aktivnosti.

Prihvatljiva mjesta

Pripremni posjeti mogu se odvijati u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

Osim toga, organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju mogu organizirati pripremne posjete u trećim zemljama koje nisu pridružene programu (regije 1 – 14 kako je navedeno u dijelu A: Prihvatljive zemlje).

Mjesto za pozvane stručnjake i nastavno osoblje koje se osposobljava uvijek je organizacija korisnica (uključujući članove konzorcija).

Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja jednostavan su način sudjelovanja u programu Erasmus+. Svrha im je omogućiti organizacijama da na jednostavan način organiziraju nekoliko aktivnosti i steknu iskustvo s programom.

Da bi bili jednostavni, kratkoročni projekti imaju ograničen broj sudionika i trajanje. Taj je oblik dostupan samo pojedinačnim organizacijama, ne i koordinatorima konzorcija. Akreditirane organizacije ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte jer već imaju stalan pristup financiranju u okviru programa Erasmus+.

Prijava za kratkoročne projekte uključuje popis i opis aktivnosti koje organizacija prijaviteljica namjerava organizirati.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu6  sljedeće organizacije:

 • organizacije koje provode početno ili trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • poduzeća i druge javne ili privatne organizacije koje primaju, osposobljavaju ili na drugi način rade s učenicima i naučnicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Međutim, organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ne mogu se prijaviti za kratkoročne projekte.

Prihvatljive zemlje

Organizacije prijaviteljice moraju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Rokovi za prijavu

1. krug za sve nacionalne agencije: 23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

2. krug: za nacionalne agencije koje odluče dodati drugi rok (2. krug). U tom slučaju nacionalne agencije obavještavaju prijavitelje o tome na svojim internetskim stranicama. Za drugi krug prijavitelji moraju predati zahtjeve do 4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).

Datumi početka projekta

Za projekte se mogu odabrati sljedeći datumi početka:

 • krug: između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine
 • krug (ako je otvoren): između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mjeseci

Broj prijava

Organizacija može prijaviti samo jedan kratkoročni projekt u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja po krugu odabira.

Organizacije koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni projekt u prvom krugu prijava ne smiju se prijaviti u drugom krugu istog poziva na podnošenje prijedloga.

Za kratkoročne projekte u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju organizacije mogu primiti bespovratna sredstva najviše tri puta u pet uzastopnih godina poziva. Bespovratna sredstva primljena u razdoblju 2014. – 2020. ne ubrajaju se u to ograničenje.

Dostupne aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Opseg projekta

Prijava kratkoročnog projekta može uključivati najviše 30 sudionika u aktivnostima mobilnosti.

Pripremni posjeti i sudjelovanje osoba u pratnji neće se ubrajati u to ograničenje.

Organizacije koje pružaju potporu

Svaka organizacija aktivna u području obrazovanja i osposobljavanja može sudjelovati kao organizacija koja pruža potporu korisniku te aktivnosti. Uloga i obveze organizacija koje pružaju potporu moraju se formalno utvrditi između njih i organizacije korisnice. Svi doprinosi organizacija koje pružaju potporu moraju biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete.

Kriteriji za dodjelu

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna populacija učenika prijavitelja relevantni su za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • projektni prijedlog odgovara ciljevima aktivnosti
 • projektni prijedlog odgovara sljedećim posebnim prioritetima: 
  • potpora novim sudionicima i organizacijama s manje iskustva
  • potpora sudionicima u aktivnostima ErasmusPro
  • potpora sudionicima s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana  (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi predloženog projekta jasno i konkretno ispunjavaju potrebe organizacije prijaviteljice, njezina osoblja i učenika
 • sadržaj predloženih aktivnosti i uravnoteženost različitih vrsta aktivnosti primjereni su za postizanje ciljeva projekta
 • postoji jasan radni plan za svaku predloženu aktivnost
 • projekt uključuje okolišno održivu i odgovornu praksu
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata (osobito eTwinning za programe početnog strukovnog obrazovanja i EPALE za programe trajnog strukovnog obrazovanja) i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima fizičke mobilnosti i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama.

Kvaliteta pratećih aktivnosti (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj jasno definira zadatke i odgovornosti za provedbu aktivnosti u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
 • prijavitelj predlaže primjeren način vrednovanja ishoda projekta
 • prijavitelj predlaže konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacije prijaviteljice, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

Akreditirani projekti za mobilnost učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mogu se prijaviti za financiranje u okviru posebne linije financiranja koja je dostupna samo njima. Prijave se temelje na prethodno odobrenom Erasmus planu pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban u trenutku prijave za sredstva. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu proračunskih sredstava potrebnih za sljedeći skup aktivnosti.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije: tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu organizacije koje imaju valjanu Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije koje imaju Erasmus akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost moraju se prijaviti kao konzorcij za mobilnost.

Prijava mora sadržavati popis članova konzorcija za mobilnost, koji uz koordinatora mora uključivati najmanje još jednu organizaciju članicu.

Svaka organizacija koja ispunjava kriterije prihvatljivosti za Erasmus akreditaciju u istom području može postati članicom konzorcija za mobilnost. Sve organizacije koje su predviđene kao članice konzorcija moraju biti iz iste države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu kao i koordinator konzorcija za mobilnost.

Erasmus akreditacija nije potrebna za članove konzorcija.

Organizacije koje sudjeluju u konzorciju za mobilnost mogu primiti sredstva od najviše dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pod istim pozivom na podnošenje prijedloga. Stoga organizacije u području SOO-a koje prime bespovratna sredstva za kratkoročni ili akreditirani projekt mogu kao organizacije članice dodatno sudjelovati u samo jednom konzorciju za mobilnost u SOO-u. Druge organizacije mogu sudjelovati u najviše dva konzorcija za mobilnost.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Rok za prijavu

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Datum početka projekta

1. lipnja iste godine

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Nakon 12 mjeseci svi će korisnici imati mogućnost produljiti trajanje svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca.

Broj prijava

Akreditirane organizacije smiju se prijaviti samo jednom po krugu odabira.

Dostupne aktivnosti

Sve vrste aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Detaljan popis i pravila potražite u odjeljku „Aktivnosti”.

Opseg projekta

Broj sudionika koji se mogu uključiti u akreditirane projekte nije ograničen, osim eventualnih ograničenja utvrđenih u fazi dodjele proračunskih sredstava.

U okviru projekata ne smije se izdvojiti više od 20 % dodijeljenih bespovratnih sredstava za aktivnosti s trećim zemljama koje nisu pridružene programu7 . Svrha je tih mogućnosti potaknuti organizacije u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu da razviju odlazne aktivnosti mobilnosti s više trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Očekuje se da će te aktivnosti obuhvatiti što širi geografski opseg.

Dodjela proračunskih sredstava

Kvaliteta prijaviteljeva Erasmus plana ocijenjena je u fazi prijave za akreditaciju pa stoga neće biti kvalitativnog ocjenjivanja u fazi dodjele proračunskih sredstava. Svaki prihvatljivi zahtjev za bespovratna sredstva primit će financijska sredstva.

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
 • zatraženim aktivnostima (uključujući procijenjena proračunska sredstva potrebna za njihovu provedbu)
 • osnovnom i maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava
 • sljedećim kriterijima za dodjelu: rezultatima prijavitelja, prioritetima politike i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

Koja su pravila financiranja?

Za kratkoročne i akreditirane projekte primjenjuju se sljedeća pravila financiranja.

Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti koji nisu obuhvaćeni drugim kategorijama troškova.

Na primjer: priprema (pedagoška, međukulturna i druga), mentorstvo, praćenje i potpora sudionika tijekom mobilnosti, usluge, alati i oprema potrebni za virtualnu komponentu u kombiniranim aktivnostima, priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata te osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima Europske unije za javnost.

Organizacijska potpora obuhvaća nastale troškove organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice (osim u slučaju mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja). Raspodjelu primljenih bespovratnih sredstava dogovorit će te dvije organizacije.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

100 EUR

 • po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu tečajeva i osposobljavanja
 • po pozvanom stručnjaku
 • po primljenom članu nastavnog osoblja koji se osposobljava
 • po sudioniku u strukovnim natjecanjima u vještinama

350 EUR; 200 EUR nakon stotine sudionika u istoj vrsti aktivnosti

 • po sudioniku u kratkoročnoj mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja 
 • po sudioniku u mobilnosti osoblja u svrhu praćenja rada i aktivnosti poučavanja ili osposobljavanja

500 EUR

 • po sudioniku u dugoročnoj mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u svrhu učenja (ErasmusPro)
 • po sudioniku u bilo kojoj aktivnosti s trećim zemljama koje nisu pridružene programu

Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za troškove putovanja sudionika i osoba u pratnji od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti zračnu udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost8  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija9 .

Iznos

Udaljenost Standardno putovanje Zeleno putovanje
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Životni troškovi sudionika i osoba u pratnji10  tijekom aktivnosti.

Ako je potrebno, prihvatljivi su životni troškovi za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše dva dana putovanja za sudionike i osobe u pratnji koji primaju standardna bespovratna sredstva za putovanje, a najviše šest dana putovanja u slučaju bespovratnih sredstava za zeleno putovanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba, trajanja boravka i zemlje primateljice11 .

Iznos

Kategorija sudionika 1. skupina zemalja 2. skupina zemalja 3. skupina zemalja
Osoblje 90 – 180 EUR 80 – 160 EUR 70 – 140 EUR
Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 35 – 120 EUR 30 – 104 EUR 25 – 88 EUR

Navedeni su osnovni iznosi po danu aktivnosti. Svaka će nacionalna agencija donijeti odluku o točnim osnovnim iznosima unutar dopuštenih raspona.

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti. Iznos koji se isplaćuje od 15. dana aktivnosti iznosit će 70 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivost za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Potpora za uključivost za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Pripremni posjeti

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi koji obuhvaćaju putne i životne troškove za sudjelovanje u pripremnom posjetu.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

575 EUR po sudioniku, uz najviše troje sudionika po posjetu

Troškovi tečaja

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi koji obuhvaćaju upisninu za tečajeve i osposobljavanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja aktivnosti.

Iznos

80 EUR po sudioniku po danu; pojedinačni član osoblja može primiti najviše 800 EUR za troškove tečaja u okviru jednog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Jezična potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Trošak materijala i tečajeva za učenje jezika za sudionike koji trebaju poboljšati znanje jezika kojim će se služiti za vrijeme studija ili osposobljavanja tijekom aktivnosti.

Jezična potpora može se financirati za sudionike u mobilnosti osoblja koja traje dulje od 30 dana i u kratkoročnoj i dugoročnoj mobilnosti u svrhu učenja za pojedince. Potpora se isplaćuje samo ako sudionik ne može primati mrežnu jezičnu potporu jer traženi jezik ili razina nisu dostupni. Potonji uvjet ne odnosi se na dodatnu potporu koja se pruža sudionicima programa ErasmusPro.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

150 EUR po sudioniku

Dodatno: 150 EUR za dodatnu jezičnu potporu po sudioniku programa ErasmusPro

Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika i osoba u njihovoj pratnji koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika.

Iznos

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

 • 1 Memorandum o razumijevanju i ugovori o učenju.
 • 2 Svaka mobilnost polaznika SOO-a smatrat će se stručnom praksom u okviru inicijative „Digitalna prilika” ako sudjeluju u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu (npr. upravljanje društvenim medijima, analiza mreže); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili internetskih stranica; instalaciji i održavanju IT sustava i mreža te upravljanju njima; kibersigurnosti; analizi, rudarenju i vizualizaciji podataka; programiranju i obuci robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, izvršavanje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.
 • 3 Dodatne pojedinosti o definiciji strukovnih natjecanja u vještinama dostupne su u Pojmovniku u dijelu D.
 • 4 Prihvatljive programe početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u svakoj državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu utvrđuje nadležno nacionalno tijelo te ih objavljuje na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije.
 • 5 Osobe koje su nedavno diplomirale imaju pravo sudjelovati do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za sudionike koji su nakon stjecanja kvalifikacije služili obveznu civilnu službu ili vojni rok, razdoblje prihvatljivosti će se za toliko produljiti.
 • 6 Prihvatljive organizacije u svakoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu utvrđuje nadležno nacionalno tijelo te ih objavljuje na internetskim stranicama relevantne nacionalne agencije zajedno s odgovarajućim primjerima.
 • 7 Proračunske kategorije „potpora za uključivanje sudionika” i „izvanredni troškovi za skupa putovanja” neće se ubrajati u to ograničenje.
 • 8 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).
 • 9 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hr/node/2626
 • 10 U slučaju osoba u pratnji primjenjuju se iznosi za osoblje. U iznimnim slučajevima, ako osoba u pratnji mora ostati u inozemstvu dulje od 60 dana, dodatni životni troškovi nakon 60. dana financirat će se u okviru naslova proračuna „Potpora za uključivost”.
 • 11 Skupine zemalja primateljica za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu:

  1. skupina zemalja: Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

  2. skupina zemalja: Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

  3. skupina zemalja: Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Srbija.

  Skupine zemalja primateljica za treće zemlje koje nisu pridružene programu:

  1. skupina zemalja: Japan, Izrael, Južna Koreja, Gruzija, Argentina, Armenija, Angola, Saudijska Arabija, Kuvajt, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjena Kraljevina, Švicarska, Bahrein, Azerbajdžan, Sudan, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Ujedinjeni Arapski Emirati, Hong Kong, Libanon, Vijetnam, Meksiko, Tajvan, Moldova, Malezija, Tanzanija, Kanada, Singapur, Australija, Tajland, Farski Otoci

  2. skupina zemalja: Indija, Kazahstan, Brazil, Demokratska Republika Kongo, Čile, Nigerija, Uganda, Liberija, Džibuti, Demokratska Narodna Republika Koreja, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominikanska Republika, Jamajka, Bjelarus, Libija, Sirija, Kuba, Jemen, Kenija, Ruanda, Sejšeli, Antigva i Barbuda, Brunej, Crna Gora, Malavi, Barbados, Sveta Lucija, Grenada, Dominika, Urugvaj, Albanija, Kina, Filipini, Peru, Venezuela, Panama, Gana, Čad, Gvajana, Egipat, Maroko, Kiribati, Oman, Bosna i Hercegovina, Iran, Mozambik, Senegal, Mauricijus, Katar, Andora, Jordan, Indonezija, Laos, Južna Afrika, Etiopija, Bangladeš, Ekvador, Paragvaj, Kostarika, Côte dʼIvoire, Sijera Leone, Gabon, Haiti, Bahami, Papua Nova Gvineja, Mikronezija, Ukrajina, Kirgistan, Rusija, Monako, San Marino, Palestina, Država Vatikanskoga Grada

  3. skupina zemalja: Nepal, Maldivi, Tadžikistan, Nikaragva, Zambija, Gvineja, Kongo, Bocvana, Belize, Samoa, Maršalovi Otoci, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookovi Otoci, Niue, Novi Zeland, Pakistan, Butan, El Salvador, Surinam, Gvatemala, Honduras, Somalija, Trinidad i Tobago, Alžir, Kolumbija, Gambija, Fidži, Salomonovi Otoci, Vanuatu, Kambodža, Zimbabve, Burundi, Mongolija, Kamerun, Timor-Leste, Šri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, Sveti Toma i Prinsipe, Tonga, Bolivija, Benin, Lesoto, Makao, Tunis, Irak, Burkina Faso, Ekvatorska Gvineja, Srednjoafrička Republika, Gvineja Bisau, Namibija, Komori, Eritreja, Mjanmar, Afganistan, Niger, Mauritanija, Cabo Verde, Kosovo, Esvatini, Južni Sudan.

Tagged in:  Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO