Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Această acțiune sprijină furnizorii de educație și formare profesională (EFP) și alte organizații active în domeniul EFP care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții și personalul din domeniul EFP.

Este sprijinită o gamă largă de activități, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, stagii normale, stagii de practică pe termen lung (ErasmusPro), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante ar trebui să promoveze în mod activ, prin activitățile lor, incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului, educația digitală, precum și implicarea și participarea civică: prin utilizarea oportunităților de finanțare specifice oferite de program în aceste scopuri, prin sensibilizarea participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivele Acțiunii

Obiectivul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a furnizorilor de EFP și a altor organizații active în domeniul educației și formării profesionale. Acțiunea va sprijini punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind educația și formarea profesională și a Declarației de la Osnabrück1 , precum și a Agendei pentru competențe în Europa2 . Acțiunea va contribui, de asemenea, la crearea Spațiului european al educației. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale inițiale și continue (EFPI și EFPC) în Europa prin:

 • consolidarea competențelor-cheie și a competențelor transversale, în special a învățării limbilor străine și a competențelor digitale;
 • sprijinirea dezvoltării competențelor specifice locului de muncă necesare pe piața actuală și viitoare a muncii;
 • schimbul de bune practici și promovarea utilizării de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare, precum și sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a formatorilor, a mentorilor și a altor membri ai personalului din domeniul educației și formării profesionale;
 • consolidarea capacității furnizorilor de EFP de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate, precum și a capacității lor de a forma parteneriate de calitate, dezvoltându-și totodată strategia de internaționalizare;
 • asigurarea unei posibilități realiste de mobilitate pentru orice cursant încadrat în EFPI și EFPC, precum și creșterea duratei medii de mobilitate a cursanților EFP pentru a spori calitatea și impactul mobilității;
 • promovarea calității, a transparenței și a recunoașterii rezultatelor învățării în perioadele de mobilitate în străinătate, în special prin utilizarea mijloacelor și a instrumentelor europene.

Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării prin:

 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice;
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune;
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă.

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate Erasmus+?

Furnizorii de EFP și alte organizații active în domeniul educației și formării profesionale pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte oferă solicitanților posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care solicită un grant Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte sunt disponibile numai pentru organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să beneficieze în mod regulat de finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt disponibile tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu;
 • găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni gazdă pentru cursanți sau membri ai personalului care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni organizație-gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a afla mai multe informații despre program înainte de a depune cererea.

Furnizorii de EFP sunt încurajați să adere la platforme europene online, cum ar fi EPALE și eTwinning. Platforma EPALE oferă oportunitatea de a intra în legătură cu colegi din întreaga Europă și de a învăța de la aceștia, prin intermediul postărilor pe blog, al forumurilor și al instrumentului de căutare a partenerilor; aceasta permite crearea unor comunități de practici, găsirea de materiale didactice și participarea la evenimente. Aceasta include și Comunitatea practicienilor europeni din domeniul EFP (https://epale.ec.europa.eu/ro/practitioners-in-vet), un spațiu de colaborare și de informare cu privire la inițiativele europene destinat cadrelor didactice, formatorilor și tutorilor din cadrul întreprinderilor din domeniul EFP. Platforma eTwinning este o comunitate online găzduită pe o platformă securizată și accesibilă cadrelor didactice și personalului școlar, agreată de organizația națională de asistență eTwinning. Platforma eTwinning permite furnizorilor de EFP să creeze săli de clasă virtuale comune și să desfășoare proiecte împreună cu alți furnizori de EFP și cu alte organizații partenere (și anume întreprinderi-gazdă), permite cadrelor didactice și formatorilor să discute și să facă schimburi cu colegii și să se implice într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională. De asemenea, eTwinning este mediul perfect pentru a găsi parteneri pentru proiecte viitoare.

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditările Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Activitățile de mobilitate din cadrul unui proiect de mobilitate pot fi de ieșire sau de intrare. Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație-gazdă din străinătate. În plus, există tipuri speciale de activități de intrare care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți sau cadre didactice și pedagogi în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și internaționalizarea organizației solicitante.

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Învățarea limbilor străine reprezintă o parte importantă a fiecărui proiect de mobilitate: organizațiile beneficiare ar trebui să le ofere participanților sprijin pentru învățarea limbilor străine înaintea și în timpul activităților de mobilitate. În acest scop, programul Erasmus+ finanțează platforma de sprijin lingvistic online, care este gratuită și deschisă utilizării de către toți participanții la programul Erasmus+.

Cum puteți găsi parteneri pentru activitățile dumneavoastră de mobilitate?

Programul Erasmus+ vă oferă diverse instrumente și oportunități pentru a găsi parteneri pentru activitățile dumneavoastră de mobilitate:

 • Platforma europeană pentru educația școlară (ESEP) oferă organizațiilor EFP și organizațiilor de învățământ școlar un instrument online pentru găsirea de parteneri. Vă puteți înregistra organizația pe platformă pentru a publica anunțuri de căutare de parteneri și pentru a efectua căutări printre anunțurile publicate de alte organizații: https://school-education.ec.europa.eu/ro/networking/partner-finding
 • Activitățile de formare și cooperare sunt organizate periodic de agențiile naționale Erasmus+. Printre acestea se numără seminare de stabilire de contacte, evenimente online și alte oportunități de găsire de parteneri pentru solicitanții și beneficiarii programului Erasmus+. Puteți căuta activitățile de formare și cooperare disponibile aici: https://salto-et.net. De asemenea, ar trebui să vizitați periodic site-ul agenției naționale din țara dumneavoastră pentru a fi la curent cu activitățile și evenimentele acesteia.
 • Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ vă permite să căutați toate organizațiile acreditate și proiectele aprobate: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Dimensiuni orizontale

Toate proiectele de mobilitate ar trebui să înglobeze următoarele dimensiuni comune întregului program Erasmus+:

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. La selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să se ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, la selecția participanților din rândul personalului ar trebui să se asigure faptul că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Beneficiarii și alte organizații participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie durabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Transformarea digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților de învățare și predare ale acestora. De asemenea, instituțiile EFP ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul cursanților cu privire la oportunitățile din cadrul programului de a dobândi și de a-și perfecționa competențele digitale relevante, inclusiv stagii pentru oportunități digitale (Digital Opportunity Traineeships) pentru cursanții și proaspeții absolvenți de EFP3 . În plus, participanții din rândul personalului pot beneficia de stagiile pentru oportunități digitale: activități de mobilitate care să le permită să dobândească competențe digitale și să își dezvolte capacitatea de instruire, de predare și de realizare a altor sarcini cu ajutorul instrumentelor digitale. Astfel de activități pot fi organizate în oricare dintre formatele disponibile de mobilitate a personalului.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Activități

Această secțiune prezintă tipul de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități, minori sau tineri adulți care necesită supraveghere. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Activități eligibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile, taxe de studiu limitate la maximum 10 zile per participant)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă: participanții pot petrece o perioadă în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu experți sau cu alți practicieni în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația-gazdă.

Misiuni de predare sau de formare profesională: participanții pot petrece o perioadă predând sau oferind formare cursanților în cadrul unei organizații-gazde dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor lor și prin schimburi cu colegii.

Cursuri și formare: participanții pot beneficia de un curs structurat sau de un tip similar de formare oferit de profesioniști calificați, pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării.

Formarea trebuie să includă o componentă transnațională clară, de exemplu prin încurajarea interacțiunii în scopul învățării între participanții din diferite țări sau prin integrarea altor elemente ale transferului transnațional de practici, cum ar fi implicarea puternică a personalului EFP din țara-gazdă în interacțiuni cu colegii care provin din străinătate și în activități de demonstrare a practicilor lor.

Conținutul cursurilor și al formării trebuie să fie relevant pentru competențele profesionale ale personalului participant și pentru obiectivele proiectului sau ale acreditării.

De exemplu, activitățile sprijinite pot include cursuri și formare organizate de instituții publice sau de organizații de voluntari, activități organizate ca parte a unui schimb de practici între organizații din diferite țări, precum și cursuri și stagii de formare disponibile pe piață. Activitățile în întregime pasive, cum ar fi ascultarea de prelegeri, discursuri sau conferințe de masă, nu sunt acceptate. Conferințele și evenimentele cu titlu similar pot fi luate în considerare pentru finanțare numai dacă participanții își petrec cea mai mare parte a timpului pentru formare structurată, ateliere, exerciții practice, schimburi de practici cu colegii sau alte forme de învățare activă.

Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că toți furnizorii de cursuri sunt complet independenți de programul Erasmus+ și acționează ca furnizori de servicii pe o piață liberă. Prin urmare, organizația beneficiară este responsabilă pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate sunt disponibile pentru a ghida solicitanții în alegerea lor: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, formatori și toate celelalte tipuri de experți și de personal nedidactic care își desfășoară activitatea în domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și în domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC).

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în domeniul educației și formării profesionale inițiale și continue, fie pentru furnizorii de EFP (în calitate de personal de conducere, de responsabili cu mobilitatea internațională, de coordonatori Erasmus+ etc.), fie pentru alte organizații active în domeniul educației și formării profesionale (de exemplu, formatori din întreprinderile partenere locale, consilieri, coordonatori Erasmus+, coordonatorii de politici responsabili cu educația și formarea profesională etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a contribui la punerea în aplicare a activităților de bază ale acesteia (de exemplu, în calitate de formatori externi și de formatori în cadrul întreprinderilor, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite participanți pentru job shadowing și misiuni de predare sau formare în țări terțe care nu sunt asociate la program (regiunile 1-14, astfel cum se specifică în partea A: „Țări eligibile”).

Documentarea rezultatelor învățării

Cerințele privind documentarea rezultatelor învățării sunt stabilite în standardele de calitate Erasmus și detaliate în acordul de grant pentru proiect.

Înainte de activitatea de mobilitate, organizația de trimitere, organizația-gazdă și participantul trebuie să convină asupra unui contract de studii (sau a unui document similar) în care să se precizeze rezultatele preconizate ale învățării participantului. Pentru cursuri și formare, poate fi utilizat un program de cursuri în locul unui contract de studii.

După încheierea activității, rezultatele învățării dobândite de participant trebuie să fie recunoscute prin emiterea unui document de mobilitate Europass sau a unui document similar. Organizația beneficiară trebuie să păstreze o copie a documentului eliberat ca dovadă a finalizării activității.

Mobilitatea cursanților

Activități eligibile

 • Participare la concursuri de competențe în domeniul EFP (între 1 și 10 zile)
 • Mobilitatea de grup a cursanților EFP (între 2 zile și 30 de zile, cel puțin doi cursanți EFP per grup)
 • Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP (între 10 și 89 de zile)
 • Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro) (între 90 și 365 de zile)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale cursanților pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Participarea la concursuri de competențe în domeniul EFP: cursanții EFP pot participa la evenimente sectoriale internaționale în care demonstrarea competitivă a competențelor de către cursanții din domeniul EFP este centrală pentru promovare, recunoaștere și schimb de experiență, know-how și inovații tehnologice în domeniul EFP4 . Se oferă finanțare și membrilor personalului, mentorilor sau experților care însoțesc cursanții în timpul activității.

Mobilitatea de grup a cursanților EFP: un grup de cursanți din organizația de trimitere poate petrece timp învățând împreună cu colegii lor la un furnizor de EFP partener din străinătate. Organizația de trimitere trebuie să conceapă activitățile de învățare în cooperare cu un furnizor de EFP partener din țara-gazdă5 . Cadrele didactice, formatorii sau alți membri calificați ai personalului didactic din organizația de trimitere trebuie să însoțească cursanții pe întreaga durată a activității și să ghideze procesul de învățare. Dacă este necesar, și alți adulți pot acționa în calitate de însoțitori pentru a sprijini personalul însoțitor6 .

Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP: cursanții EFP pot petrece o perioadă de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o întreprindere sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Pentru participanții cu mai puține oportunități, mobilitatea poate fi organizată cu o durată minimă de 2 zile, dacă acest lucru este justificat.

Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro): cursanții EFP pot petrece o perioadă mai îndelungată de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o întreprindere sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant.

De reținut că diferența dintre formatele activităților de grup și ale activităților individuale nu se bazează pe modalitățile de deplasare și de cazare, ci mai degrabă pe cerințele pentru programele de învățare colectivă sau individuală, astfel cum se descrie mai jos în secțiunea „Documentarea rezultatelor învățării”. În consecință, se oferă un nivel diferit de sprijin organizatoric pentru activitățile de grup și pentru cele individuale, în conformitate cu regulile de finanțare prezentate la finalul acestui capitol.

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cursanți și ucenici din domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și din domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC). Participanții trebuie să fie înscriși într-un program eligibil de EFPI sau EFPC7 .

Proaspeții absolvenți (inclusiv foștii ucenici) ai programelor EFPI și EFPC sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv. Participanții la activități de mobilitate de grup trebuie să fie înscriși într-un program eligibil de EFPI8 .

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite cursanți la acțiuni de mobilitate de scurtă durată și de mobilitate pe termen lung (ErasmusPro), precum și la concursuri de competențe în domeniul EFP în țări terțe care nu sunt asociate la program (regiunile 1-14, astfel cum se specifică în partea A: „Țări eligibile”).

Mobilitatea de grup a cursanților EFP trebuie să aibă loc la un furnizor de EFP gazdă. În mod excepțional, activitățile se pot desfășura într-un alt loc din țara în care se află organizația-gazdă, dacă acest lucru este justificat de conținutul și de calitatea activității. În acest caz, deplasarea participanților de la organizația-gazdă la locul de desfășurare a activităților nu va fi considerată o activitate de mobilitate transnațională. Prin urmare, nu pot fi solicitate fonduri suplimentare în acest scop.

În plus, activitatea de mobilitate de grup a cursanților EFP se poate desfășura la sediul unei instituții a Uniunii Europene, în cazul în care activitatea este organizată la o instituție a UE sau în cooperare cu respectiva instituție9 .

Indiferent de locul de desfășurare, activitățile de grup trebuie să implice cursanți din cel puțin două state membre ale UE sau țări terțe asociate la program.

Documentarea rezultatelor învățării

Cerințele privind documentarea rezultatelor învățării sunt stabilite în standardele de calitate Erasmus și detaliate în acordul de grant pentru proiect.

Activități de mobilitate individuală: înainte de activitate, organizația de trimitere, organizația-gazdă și participantul trebuie să convină asupra unui contract de studii (sau a unui document similar) în care să se precizeze rezultatele preconizate ale învățării participantului. După încheierea activității, rezultatele învățării dobândite de participant trebuie să fie recunoscute prin emiterea unui document de mobilitate Europass sau a unui document similar. Organizația beneficiară trebuie să păstreze o copie a documentului eliberat ca dovadă a finalizării activității.

Activități de mobilitate de grup: trebuie definit un program de învățare pentru întregul grup (nu sunt necesare contracte de studii individuale). După încheierea activității, organizația beneficiară trebuie să păstreze programul de învățare și o listă a participanților (inclusiv a însoțitorilor) ca dovadă a finalizării activității.

Alte activități sprijinite

Activități eligibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)

Activitățile puse în aplicare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în materie de calitate:

Experți invitați: organizațiile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării, a formării și a învățării în cadrul organizației-gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului organizației-gazdă, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația-gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului trebuie să fie furnizate de instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita, la rândul său, finanțare Erasmus+ în acest scop).

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi orice persoane dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program, care pot furniza expertiză și formare relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși10  într-un program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program.

Locuri eligibile

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice/pedagogii în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

Documentarea rezultatelor învățării

În cazul experților invitați, programul de învățare pe care îl vor oferi experții respectivi trebuie să fie convenit cu organizația-gazdă înainte de începerea activității. După încheierea activității, organizația beneficiară trebuie să păstreze programul de învățare executat ca dovadă a finalizării activității.

Pentru profesorii și pedagogii găzduiți în curs de formare, se aplică cerințele descrise pentru activitățile individuale de mobilitate ale cursanților.

Vizite pregătitoare

Ce este o vizită pregătitoare?

O vizită pregătitoare este o vizită la o viitoare organizație-gazdă, efectuată de personalul organizației de trimitere, având drept scop o mai bună pregătire a activității de mobilitate a cursanților sau a personalului.

Când se poate organiza o vizită pregătitoare?

Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea caracterului incluziv, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate.

De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată.

Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru orice tip de mobilitate a cursanților sau a personalului, cu excepția mobilității pentru „cursuri și formare”.

Cine poate participa la o vizită pregătitoare?

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului.

În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și persoanele cu mai puține oportunități care participă la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

La vizita pregătitoare pot participa maximum trei persoane și se poate organiza maximum o vizită pregătitoare pentru fiecare organizație-gazdă.

Unde pot avea loc vizitele pregătitoare?

Vizitele pregătitoare se efectuează la sediul viitoarei organizații-gazdă sau în orice alt loc în care este planificată desfășurarea de activități de mobilitate. Regulile aplicabile locurilor în care se desfășoară activități de mobilitate pentru personal și cursanți se aplică și vizitelor pregătitoare legate de aceste activități.

Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite beneficiarului să realizeze câteva activități într-o manieră facilă și să dobândească experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este disponibil numai pentru organizații individuale, nu și pentru consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Următoarele organizații sunt eligibile11  să depună o cerere:

 • Organizații care oferă educație și formare profesională inițială sau continuă12
 • Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației și formării profesionale
 • Întreprinderi și alte organizații publice sau private care oferă găzduire, formare sau lucrează în alt mod cu cursanții și ucenicii care urmează un parcurs de educație și formare profesională

Cu toate acestea, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țări eligibile

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care este stabilit solicitantul.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1 (pentru toate agențiile naționale): 20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2: agențiile naționale pot decide să deschidă un al doilea termen-limită (runda 2). În acest caz, agenția națională va informa solicitanții prin intermediul site-ului său. Pentru runda 2, solicitanții trebuie să își depună cererile până la 1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2 (dacă este deschisă): între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune o cerere doar pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”. Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Organizații de sprijin

O organizație de sprijin este o organizație care sprijină o organizație beneficiară în ceea ce privește aspectele de ordin practic ale punerii în aplicare a proiectului, care nu se referă la sarcinile esențiale ale proiectului (astfel cum sunt definite în standardele de calitate Erasmus). Orice organizație activă în domeniul educației și formării poate deveni organizație de sprijin. Rolul și obligațiile organizațiilor de sprijin trebuie definite în mod formal între acestea și organizația beneficiară. Organizația de sprijin acționează sub supravegherea organizației beneficiare, care răspunde în ultimă instanță pentru rezultatele și calitatea activităților puse în aplicare. Toate contribuțiile organizațiilor de sprijin trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus.

Organizațiile-gazdă care oferă conținut educațional și mentorat participanților din cadrul organizației beneficiare nu sunt considerate organizații de sprijin, cu excepția cazului în care sprijină în același timp beneficiarul pentru alte sarcini de gestionare a proiectului care sunt îndeplinite în mod normal de organizația de trimitere.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim:  20 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul educației și formării profesionale;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-intrate și a organizațiilor cu mai puțină experiență;
  • sprijinirea participanților la activitățile ErasmusPro;
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim: 50 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului și ale cursanților acesteia;
 • activitățile propuse sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului;
 • există un plan de lucru clar pentru fiecare dintre activitățile propuse;
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale (în special eTwinning pentru EFPI și EPALE pentru EFPC) și metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile-gazdă partenere.

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim: 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a definit în mod clar sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene.

Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale, disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, la data depunerii cererii de finanțare, nu sunt necesare o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Solicitanții care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul educației și formării profesionale la data de începere a proiectului.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru o acreditare Erasmus în același domeniu poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Toate organizațiile membre ale consorțiului planificat trebuie să fie din același stat membru al UE sau din aceeași țară terță asociată la program ca și coordonatorul consorțiului de mobilitate.

Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare pentru punerea în aplicare a cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul educației și formării profesionale în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul EFP care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul EFP în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 iunie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. Dacă acest lucru este justificat, beneficiarii pot solicita o prelungire a proiectului lor până la 24 de luni în total. Prelungirile vor fi acordate după o perioadă de punere în aplicare de 12 luni, cu excepția cazului în care agenția națională decide altfel.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune doar o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Proiectele nu pot aloca mai mult de 20 % din grantul primit activităților cu țări terțe care nu sunt asociate la program13 . Aceste oportunități sunt menite să încurajeze organizațiile din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program să dezvolte activități de mobilitate de ieșire cu mai multe țări terțe care nu sunt asociate la program. Se preconizează că aceste activități vor avea cea mai largă acoperire geografică posibilă.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu are loc nicio evaluare calitativă. Toate cererile de grant eligibile vor primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați;
 • activitățile solicitate (inclusiv bugetul estimat necesar pentru desfășurarea acestora);
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului;
 • următoarele criterii de alocare: performanța solicitantului, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională).

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Care sunt regulile de finanțare?

Următoarele reguli de finanțare se aplică proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale.

Diversele categorii bugetare nu depind unele de celelalte: pentru orice participant individual, beneficiarul poate solicita toate contribuțiile unitare eligibile sau doar o parte dintre acestea (dacă restul costurilor sunt acoperite în mod diferit). Fondurile primite din programul Erasmus+ pot fi completate chiar de organizația beneficiară, din alte fonduri ale UE, din donații sau prin contribuții din partea participanților. În cazul în care beneficiarul solicită contribuții din partea participanților, acestea trebuie să fie conforme cu dispozițiile relevante ale standardelor de calitate Erasmus. În special, astfel de contribuții nu trebuie să creeze obstacole în calea incluziunii participanților cu mai puține oportunități.

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a proiectului, care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de altă natură), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, schimbul de rezultate și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile-gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

100 EUR

 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare;
 • ­pentru fiecare expert invitat;
 • ­pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare;
 • ­pentru fiecare participant la concursuri de competențe în domeniul EFP.
 • ­pentru fiecare cursant participant la o activitate de mobilitate de grup

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de o sută de participanți la același tip de activitate

 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP;
 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare.

500 EUR

 • ­pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro);
 • ­pentru fiecare participant la orice activitate individuală care se desfășoară într-o țară terță care nu este asociată la program

Categoria bugetară - Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

În cazul unei distanțe mai mici de 500 km, participanții vor călători, ca regulă generală, cu mijloace de transport cu emisii scăzute.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității14  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană15 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare cu mijloace de transport ecologice Deplasare cu mijloace de transport neecologice
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1 999 km 417 EUR 309 EUR
2 000 – 2 999 km 535 EUR 395 EUR
3 000 – 3 999 km 785 EUR 580 EUR
4 000 – 7 999 km 1 188 EUR 1 188 EUR
8 000 km sau mai mult 1 735 EUR 1 735 EUR

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori16  pe perioada activității.

Dacă este necesar, costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru maximum două zile de călătorie în cazul participanților și însoțitorilor care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport neecologice și pentru maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării-gazdă17 .

Sumă

Categoria participanților Grupa de țări 1 Grupa de țări 2 Grupa de țări 3
Personalul –107-191 EUR –95-169 EUR –84-148 EUR
Cursanți EFP –48-127 EUR –41-110 EUR 36-93 EUR

Cele de mai sus sunt intervalele permise pentru ratele de bază per zi de activitate. În cadrul acestor intervale, fiecare agenție națională va decide cu privire la ratele de bază exacte pentru proiectele pe care le gestionează și va publica aceste informații pe site-ul său web.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate (incluzând zilele de călătorie). Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata de plată va fi echivalentă cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costurile de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”). De asemenea, se poate acorda sprijin pentru incluziune personalului cu mai puține oportunități care își asumă rolul de însoțitor sau care participă la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Vizite pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

680 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Categoria bugetară - Taxe de studii

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă taxele de înscriere la formatul „Cursuri și formare” al mobilității personalului.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Categoria bugetară - Sprijin lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a studia sau a fi formați pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la următoarele tipuri de activități: job shadowing, misiuni de predare și formare, mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP și mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro).

Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat ori din cauza unor obstacole deosebite cu care se confruntă participanții cu mai puține oportunități. Condițiile de mai sus nu se aplică sprijinului suplimentar acordat participanților la ErasmusPro.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

De asemenea: sprijin lingvistic suplimentar în valoare de 150 EUR per participant la programul ErasmusPro

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile pentru deplasări costisitoare ale participanților și ale însoțitorilor acestora, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere. Dacă sunt aprobate, cheltuielile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare bazat pe costuri unitare.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro. ↩ back
 • 3 Orice activitate de mobilitate pentru cursanții EFP va fi considerată „stagiu pentru oportunități digitale”, atunci când stagiarul practică una sau mai multe dintre următoarele activități: marketing digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele informatice; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu sunt luate în considerare în această categorie. ↩ back
 • 4 Detalii suplimentare cu privire la definiția concursurilor de competențe în domeniul EFP sunt disponibile în partea D – „Glosar de termeni”. ↩ back
 • 5 Programele de activități de grup, alcătuite în întregime sau în principal din activități disponibile pe piață, cum ar fi cursuri într-o școală de limbi străine sau alte activități comerciale „gata de utilizare” nu sunt eligibile. Activitățile desfășurate la furnizorul de EFP gazdă pot fi completate cu o perioadă de practică a învățării la locul de muncă în cadrul unei întreprinderi. Dacă este relevant pentru programul de învățare al activității, cursanții pot petrece o parte din perioada de mobilitate pentru călătorii comune în natură, la stabilimente culturale, la concursuri internaționale sau alte activități de învățare similare. Cu toate acestea, un astfel de conținut trebuie să fie întotdeauna secundar în raport cu principalele activități de învățare și să fie integrat într-un program de învățare reciprocă conceput de cei doi furnizori de EFP. ↩ back
 • 6 În toate cazurile, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă sunt responsabile de asigurarea respectării depline a normelor și legilor aplicabile în țările de trimitere și în țările-gazdă. ↩ back
 • 7 Programele eligibile de EFPI și EFPC din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante. ↩ back
 • 8 Autoritatea națională competentă va decide dacă toate programele de EFPI sau doar o parte dintre acestea sunt eligibile pentru activități de mobilitate de grup. ↩ back
 • 9 Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga. Activitățile desfășurate la sediile UE vor fi considerate activități de mobilitate transnaționale și poate fi solicitată finanțare (astfel cum este descrisă în secțiunea „Care sunt regulile de finanțare?”) pentru toți participanții, indiferent de țara de origine a acestora. ↩ back
 • 10 Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv. ↩ back
 • 11 Organizațiile eligibile din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante împreună cu exemple pertinente. ↩ back
 • 12 Este posibil ca furnizorii de EFP cu un statut special și aflați sub supravegherea autorităților naționale ale unei alte țări să trebuiască să prezinte cererea de participare la autoritatea națională din țara de supraveghere. Pentru informații exacte în fiecare caz, vă rugăm să contactați agenția națională din țara-gazdă sau din țara autorității naționale relevante. ↩ back
 • 13 Categoriile bugetare „Sprijin pentru incluziune destinat participanților” și „Costuri excepționale pentru deplasări costisitoare” nu vor fi luate în considerare pentru această limită. ↩ back
 • 14 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km). ↩ back
 • 15 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator. ↩ back
 • 16 În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate la rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”. ↩ back
 • 17

  Grupe de țări-gazdă pentru state membre ale UE și țări terțe asociate la program:
  Grupa de țări 1: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Suedia, Norvegia;
  Grupa de țări 2: Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Letonia
  Grupa de țări 3: Bulgaria, Croația, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Macedonia de Nord, Turcia

  Grupele de țări-gazdă pentru țările terțe care nu sunt asociate la program:
  Grupa de țări 1: Japonia, Israel, Coreea de Sud, Georgia, Argentina, Armenia, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Statele Unite, Regatul Unit, Elveția, Bahrain, Azerbaidjan, Sudan, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent și Grenadinele, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Liban, Vietnam, Mexic, Taiwan, Moldova, Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australia, Thailanda, Insulele Feroe, Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului.
  Grupa de țări 2: India, Kazahstan, Brazilia, RD Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, RPD Coreea, Uzbekistan, Turkmenistan, Republica Dominicană, Jamaica, Belarus, Libia, Siria, Cuba, Yemen, Kenya, Rwanda, Seychelles, Antigua și Barbuda, Brunei, Muntenegru, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, China, Filipine, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Ciad, Guyana, Egipt, Maroc, Kiribati, Oman, Bosnia și Herțegovina, Iran, Mozambic, Senegal, Mauritius, Qatar, Iordania, Indonezia, Laos, Africa de Sud, Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua-Noua Guinee, Micronezia, Ucraina, Kârgâzstan, Rusia, Palestina.
  Grupa de țări 3: Nepal, Maldive, Tadjikistan, Nicaragua, Zambia, Guineea, Congo, Botswana, Belize, Samoa, Insulele Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru, Insulele Cook, Niue, Noua Zeelandă, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad și Tobago, Algeria, Columbia, Gambia, Fiji, Insulele Solomon, Vanuatu, Cambodgia, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Camerun, Timorul de Est, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Togo, São Tomé și Principe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina Faso, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană, Guineea-Bissau, Namibia, Comore, Eritreea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Cabo Verde, Kosovo, Eswatini, Sudanul de Sud. ↩ back

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională