Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Această acțiune sprijină furnizorii de educație și formare profesională (EFP) și alte organizații active în domeniul EFP care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții și personalul din domeniul EFP.

Este sprijinită o gamă largă de activități, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, stagii normale, stagii de practică pe termen lung (ErasmusPro), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante ar trebui să promoveze în mod activ incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului și educația digitală prin activitățile lor: prin utilizarea oportunităților de finanțare specifice oferite de program în aceste scopuri, prin sensibilizarea participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivele acțiunii

Obiectivul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a furnizorilor de EFP și a altor organizații active în domeniul educației și formării profesionale. Acțiunea va sprijini punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind educația și formarea profesională și a Declarației de la Osnabrück1 , precum și a Agendei pentru competențe în Europa2 . Acțiunea va contribui, de asemenea, la crearea Spațiului european al educației. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale inițiale și continue (EFPI și EFPC) în Europa prin:

 • consolidarea competențelor-cheie și a competențelor transversale, în special a învățării limbilor străine și a competențelor digitale;
 • sprijinirea dezvoltării competențelor specifice locului de muncă necesare pe piața actuală și viitoare a muncii;
 • schimbul de bune practici și promovarea utilizării de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare, precum și sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a formatorilor, a mentorilor și a altor membri ai personalului din domeniul educației și formării profesionale;
 • consolidarea capacității furnizorilor de EFP de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate, precum și a capacității lor de a forma parteneriate de calitate, dezvoltându-și totodată strategia de internaționalizare;
 • asigurarea unei posibilități realiste de mobilitate pentru orice cursant încadrat în EFPI și EFPC, precum și creșterea duratei medii de mobilitate a cursanților EFP pentru a spori calitatea și impactul mobilității;
 • promovarea calității, a transparenței și a recunoașterii rezultatelor învățării în perioadele de mobilitate în străinătate, în special prin utilizarea mijloacelor și a instrumentelor europene3 .

Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării prin:

 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice;
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune;
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă.

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate Erasmus+?

Furnizorii de EFP și alte organizații active în domeniul educației și formării profesionale pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte oferă solicitanților posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care solicită un grant Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului – aceste proiecte sunt disponibile numai pentru organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să beneficieze în mod regulat de finanțare pentru activitățile de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare treptată a planului lor Erasmus. Acreditările Erasmus sunt disponibile tuturor organizațiilor care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu;
 • găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni gazdă pentru cursanți sau membri ai personalului care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni organizație-gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a afla mai multe informații despre program înainte de a depune cererea.

Furnizorii de EFP sunt încurajați să adere la platforme europene online, cum ar fi EPALE și eTwinning. Platforma EPALE oferă oportunitatea de a intra în legătură cu colegi din întreaga Europă și de a învăța de la aceștia, prin intermediul postărilor pe blog, al forumurilor și al instrumentului de căutare a partenerilor; aceasta permite crearea unor comunități de practici, găsirea de materiale didactice și participarea la evenimente. Aceasta include și Comunitatea practicienilor europeni din domeniul EFP, un spațiu de colaborare și de informare cu privire la inițiativele europene destinat cadrelor didactice, formatorilor și tutorilor din cadrul întreprinderilor din domeniul EFP. Platforma eTwinning este o comunitate online găzduită pe o platformă securizată și accesibilă cadrelor didactice și personalului școlar, agreată de organizația națională de asistență eTwinning. Platforma eTwinning permite furnizorilor de EFP să creeze săli de clasă virtuale comune și să desfășoare proiecte împreună cu alți furnizori de EFP și cu alte organizații partenere (și anume, întreprinderi-gazdă), permite cadrelor didactice și formatorilor să discute și să facă schimburi cu colegii și să se implice într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională. De asemenea, eTwinning este mediul perfect pentru a găsi parteneri pentru proiecte viitoare.

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditarea Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Activitățile de mobilitate din cadrul unui proiect de mobilitate pot fi de ieșire sau de intrare. Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație-gazdă din străinătate. În plus, există tipuri speciale de activități de intrare care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți sau cadre didactice și pedagogi în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și internaționalizarea organizației solicitante.

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro

Dimensiuni orizontale

Toate proiectele de mobilitate ar trebui să înglobeze următoarele dimensiuni comune întregului program Erasmus+:

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. La selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să se ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, la selecția participanților din rândul personalului ar trebui să se asigure faptul că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Beneficiarii și alte organizații participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie durabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Transformarea digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților de învățare și predare ale acestora. De asemenea, instituțiile EFP ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul cursanților cu privire la oportunitățile din cadrul programului de a dobândi și de a-și perfecționa competențele digitale relevante, inclusiv stagii pentru oportunități digitale (Digital Opportunity Traineeships) pentru cursanții și proaspeții absolvenți de EFP4 . În plus, participanții din rândul personalului pot beneficia de stagiile pentru oportunități digitale: activități de mobilitate care să le permită să dobândească competențe digitale și să își dezvolte capacitatea de instruire, de predare și de realizare a altor sarcini cu ajutorul instrumentelor digitale. Astfel de activități pot fi organizate în oricare dintre formatele disponibile de mobilitate a personalului.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Activități

Această secțiune prezintă tipul de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități, minori sau tineri adulți care necesită supraveghere. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Activități eligibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile, taxe de studiu limitate la maximum 10 zile per participant)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Job shadowing - observarea directă la locul de muncă: participanții pot petrece o perioadă în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu experți sau cu alți practicieni în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația-gazdă.

Misiuni de predare sau de formare profesională: participanții pot petrece o perioadă predând sau oferind formare cursanților în cadrul unei organizații-gazde dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor lor și prin schimburi cu colegii.

Cursuri și formare: participanții pot beneficia de un curs structurat sau de un tip similar de formare oferit de profesioniști calificați și pe baza unui program de învățare predefinit și a rezultatelor învățării. Formarea trebuie să implice participanți din cel puțin două țări diferite și trebuie să le permită participanților să interacționeze cu alți cursanți și cu formatorii. Activitățile în întregime pasive, cum ar fi ascultarea de prelegeri, discursuri sau conferințe de masă, nu sunt acceptate.

Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că toți furnizorii de cursuri sunt complet independenți de programul Erasmus+ și acționează ca furnizori de servicii pe o piață liberă. Prin urmare, organizația beneficiară este responsabilă pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate sunt disponibile pentru a ghida solicitanții în alegerea lor: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_ro

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cadre didactice, formatori și toate celelalte tipuri de experți și de personal nedidactic care își desfășoară activitatea în domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și în domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC).

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în domeniul educației și formării profesionale inițiale și continue, fie pentru furnizorii de EFP (în calitate de personal de conducere, de responsabili cu mobilitatea internațională etc.), fie pentru alte organizații active în domeniul educației și formării profesionale (de exemplu, formatori din întreprinderile partenere locale, consilieri, coordonatorii de politici responsabili cu educația și formarea profesională etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a contribui la punerea în aplicare a activităților de bază ale acesteia (de exemplu, în calitate de formatori externi și de formatori în cadrul întreprinderilor, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite participanți pentru job shadowing și misiuni de predare sau formare în țări terțe care nu sunt asociate la program (regiunile 1-14, astfel cum se specifică în partea A: „Țări eligibile”).

Mobilitatea cursanților

Activități eligibile

 • Participare la concursuri de competențe în domeniul EFP (între 1 și 10 zile)
 • Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP (între 10 și 89 de zile)
 • Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro) (între 90 și 365 de zile)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale cursanților pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Participarea la concursuri de competențe în domeniul EFP: cursanții EFP pot participa la evenimente sectoriale internaționale în care demonstrarea competitivă a competențelor de către cursanții din domeniul EFP este centrală pentru promovare, recunoaștere și schimb de experiență, know-how și inovații tehnologice în domeniul EFP5 . Se oferă finanțare și membrilor personalului, mentorilor sau experților care însoțesc cursanții în timpul activității.

Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP: cursanții EFP pot petrece o perioadă de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o întreprindere sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Pentru participanții cu mai puține oportunități, mobilitatea poate fi organizată cu o durată minimă de 2 zile, dacă acest lucru este justificat.

Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro): cursanții EFP pot petrece o perioadă mai îndelungată de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o întreprindere sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant.

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cursanți și ucenici din domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și din domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC). Participanții trebuie să fie înscriși într-un program eligibil de EFPI sau EFPC6 .

Proaspeții absolvenți (inclusiv foștii ucenici) ai programelor EFPI și EFPC sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite cursanți la acțiuni de mobilitate de scurtă durată și de mobilitate pe termen lung (ErasmusPro), precum și la concursuri de competențe în domeniul EFP în țări terțe care nu sunt asociate la program (regiunile 1-14, astfel cum se specifică în partea A: „Țări eligibile”).

Alte activități sprijinite

Activități eligibile

 • Experți invitați (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)

Experți invitați: organizațiile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării, a formării și a învățării în cadrul organizației-gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului organizației-gazdă, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația-gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului trebuie să fie furnizate de instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita, la rândul său, finanțare Erasmus+ în acest scop).

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi orice persoane dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program, care pot furniza expertiză și formare relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși7  într-un program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-o altă țară terță asociată la program.

Locuri eligibile

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice/pedagogii în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

Vizite pregătitoare

Ce este o vizită pregătitoare?

O vizită pregătitoare este o vizită la o viitoare organizație-gazdă, efectuată de personalul organizației de trimitere, având drept scop o mai bună pregătire a activității de mobilitate a cursanților sau a personalului.

Când se poate organiza o vizită pregătitoare?

Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea caracterului incluziv, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate.

De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată.

Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru orice tip de mobilitate a cursanților sau a personalului, cu excepția mobilității pentru „cursuri și formare”.

Cine poate participa la o vizită pregătitoare?

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului.

În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și persoanele cu mai puține oportunități care participă la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

La vizita pregătitoare pot participa maximum trei persoane și se poate organiza maximum o vizită pregătitoare pentru fiecare organizație-gazdă.

Unde pot avea loc vizitele pregătitoare?

Vizitele pregătitoare se efectuează la sediul viitoarei organizații-gazdă sau în orice alt loc în care este planificată desfășurarea de activități de mobilitate. Regulile aplicabile locurilor în care se desfășoară activități de mobilitate pentru personal și cursanți se aplică și vizitelor pregătitoare legate de aceste activități.

Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite beneficiarului să realizeze câteva activități într-o manieră facilă și să dobândească experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este disponibil numai pentru organizații individuale, nu și pentru consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Următoarele organizații sunt eligibile8 să depună o cerere:

 • Organizații care oferă educație și formare profesională inițială sau continuă
 • Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației și formării profesionale
 • Întreprinderi și alte organizații publice sau private care oferă găzduire, formare sau lucrează în alt mod cu cursanții și ucenicii care urmează un parcurs de educație și formare profesională

Cu toate acestea, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țări eligibile

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care este stabilit solicitantul.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1 (pentru toate agențiile naționale): 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2: agențiile naționale pot decide să deschidă un al doilea termen-limită (runda 2). În acest caz, agenția națională va informa solicitanții prin intermediul site-ului său. Pentru runda 2, solicitanții trebuie să își depună cererile până la 4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2 (dacă este deschisă): între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune o cerere doar pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în calcul pentru această limită.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”. Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Organizații de sprijin

O organizație de sprijin este o organizație care sprijină o organizație beneficiară în ceea ce privește aspectele de ordin practic ale punerii în aplicare a proiectului, care nu se referă la sarcinile esențiale ale proiectului (astfel cum sunt definite în standardele de calitate Erasmus).

Orice organizație activă în domeniul educației și formării poate deveni organizație de sprijin. Rolul și obligațiile organizațiilor de sprijin trebuie definite în mod formal între acestea și organizația beneficiară. Organizația de sprijin acționează sub supravegherea organizației beneficiare, care răspunde în ultimă instanță pentru rezultatele și calitatea activităților puse în aplicare. Toate contribuțiile organizațiilor de sprijin trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul educației și formării profesionale;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-intrate și a organizațiilor cu mai puțină experiență;
  • sprijinirea participanților la activitățile ErasmusPro;
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării proiectului  (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului și ale cursanților acesteia;
 • conținutul activităților propuse și echilibrul dintre diferitele tipuri de activități sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului;
 • există un plan clar de lucru pentru fiecare dintre activitățile propuse;
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale (în special eTwinning pentru EFPI și EPALE pentru EFPC) și metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere.

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a definit în mod clar sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene.

Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale, disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, la data depunerii cererii de finanțare, nu sunt necesare o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: cine poate depune o cerere?

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul educației și formării profesionale sunt eligibile pentru depunerea unei cereri.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru o acreditare Erasmus în același domeniu poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Toate organizațiile membre ale consorțiului planificat trebuie să fie din același stat membru al UE sau din aceeași țară terță asociată la program ca și coordonatorul consorțiului de mobilitate.

Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare pentru punerea în aplicare a cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul educației și formării profesionale în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul EFP care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul EFP în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 iunie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune doar o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități eligibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Pentru a fi eligibile, cererile trebuie să includă cel puțin o activitate de mobilitate a personalului sau cursanților.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Proiectele nu pot aloca mai mult de 20 % din grantul primit activităților cu țări terțe care nu sunt asociate la program9 . Aceste oportunități sunt menite să încurajeze organizațiile din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program să dezvolte activități de mobilitate de ieșire cu mai multe țări terțe care nu sunt asociate la program. Se preconizează că aceste activități vor avea cea mai largă acoperire geografică posibilă.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu are loc nicio evaluare calitativă. Toate cererile de grant eligibile vor primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați;
 • activitățile solicitate (inclusiv bugetul estimat necesar pentru desfășurarea acestora);
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului;
 • următoarele criterii de alocare: performanța solicitantului, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională).

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Care sunt regulile de finanțare?

Următoarele reguli de finanțare se aplică proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate.

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de altă natură), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile-gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

100 EUR

 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare;
 • pentru fiecare expert invitat;
 • pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare;
 • pentru fiecare participant la concursuri de competențe în domeniul EFP.

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de o sută de participanți la același tip de activitate

 • pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP;
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare.

500 EUR

 • pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro);
 • pentru fiecare participant la orice activitate cu țări terțe care nu sunt asociate la program.

Categoria bugetară – Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității10 prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană11 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare standard Deplasare cu mijloace de transport ecologice
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km sau mai mult 1 500 EUR  

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori12 pe perioada activității.

Dacă este necesar, costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru o perioadă de maximum două zile de călătorie pentru participanții și însoțitorii care primesc un grant standard pentru deplasare și de maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării-gazdă13 .

Sumă

Categoria participanților Grupa de țări 1 Grupa de țări 2 Grupa de țări 3
Personalul 101 - 180 EUR 90 - 160 EUR 79 - 140 EUR
Cursanți EFP 39 - 120 EUR 34 - 104 EUR 28 - 88 EUR

Cele de mai sus sunt ratele de bază per zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costurile de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100% din costurile eligibile

Categoria bugetară - Vizite pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Categoria bugetară - Taxe de studii

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri care acoperă taxele de înscriere la formatul „Cursuri și formare” al mobilității personalului.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Categoria bugetară - Sprijin Lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a studia sau a fi formați pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la o activitate de mobilitate a personalului mai lungă de 30 de zile și la o activitate de mobilitate individuală de scurtă durată și pe termen lung pentru cursanți. Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat. Cea din urmă condiție nu se aplică sprijinului suplimentar oferit participanților la programul ErasmusPro.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

De asemenea: sprijin lingvistic suplimentar în valoare de 150 EUR per participant la programul ErasmusPro

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile pentru deplasări costisitoare ale participanților și ale însoțitorilor acestora, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80% din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80% din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100% din costurile eligibile

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro.
 • 3 Memorandumul de înțelegere și contractele de studii.
 • 4 Orice activitate de mobilitate pentru cursanții EFP va fi considerată „stagiu pentru oportunități digitale”, atunci când stagiarul practică una sau mai multe dintre următoarele activități: marketing digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele informatice; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu sunt luate în considerare în această categorie.
 • 5 Detalii suplimentare cu privire la definiția concursurilor de competențe în domeniul EFP sunt disponibile în partea D – „Glosar de termeni”.
 • 6 Programele eligibile de EFPI și EFPC din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante.
 • 7 Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.
 • 8 Organizațiile eligibile din fiecare stat membru al UE sau din fiecare țară terță asociată la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante împreună cu exemple pertinente.
 • 9 Categoriile bugetare „Sprijin pentru incluziune destinat participanților” și „Costuri excepționale pentru deplasări costisitoare” nu vor fi luate în considerare pentru această limită.
 • 10 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).
 • 11 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator.
 • 12 În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate la rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”.
 • 13 Grupe de țări-gazdă pentru state membre ale UE și țări terțe asociate la program:

  Grupa de țări 1: Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein;

  Grupa de țări 2: Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia;

  Grupa de țări 3: Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia

  Grupele de țări-gazdă pentru țările terțe care nu sunt asociate la program:

  Grupa de țări 1: Japonia, Israel, Coreea de Sud, Georgia, Argentina, Armenia, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Statele Unite, Regatul Unit, Elveția, Bahrain, Azerbaidjan, Sudan, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent și Grenadinele, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Liban, Vietnam, Mexic, Taiwan, Moldova, Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australia, Thailanda, Insulele Feroe.

  Grupa de țări 2: India, Kazahstan, Brazilia, RD Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, RPD Coreea, Uzbekistan, Turkmenistan, Republica Dominicană, Jamaica, Belarus, Libia, Siria, Cuba, Yemen, Kenya, Rwanda, Seychelles, Antigua și Barbuda, Brunei, Muntenegru, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, China, Filipine, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Ciad, Guyana, Egipt, Maroc, Kiribati, Oman, Bosnia și Herțegovina, Iran, Mozambic, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Iordania, Indonezia, Laos, Africa de Sud, Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua-Noua Guinee, Micronezia, Ucraina, Kârgâzstan, Rusia, Monaco, San Marino, Palestina, Statul Cetății Vaticanului.

  Grupa de țări 3: Nepal, Maldive, Tadjikistan, Nicaragua, Zambia, Guineea, Congo, Botswana, Belize, Samoa, Insulele Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru, Insulele Cook, Niue, Noua Zeelandă, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad și Tobago, Algeria, Columbia, Gambia, Fiji, Insulele Solomon, Vanuatu, Cambodgia, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Camerun, Timorul de Est, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Togo, São Tomé și Principe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina Faso, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană, Guineea-Bissau, Namibia, Comore, Eritreea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Cabo Verde, Kosovo, Eswatini, Sudanul de Sud.

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională