Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

A sport területén közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Ez az intézkedés azáltal igyekszik hozzájárulni a sportszervezetek/-intézmények fejlesztéséhez, hogy munkatársaiknak/szakembereiknek/oktatóiknak tanulási célú mobilitási lehetőségeket kínál.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeiken keresztül aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezetvédelmi fenntarthatóságot, a digitális oktatást, valamint a polgári szerepvállalást és az aktív részvételt. Ezt a program által e célokra biztosított konkrét finanszírozási lehetőségek felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységeik megfelelő tervezésének kiválasztásával kell megtenniük.

E pályázattípus általános célkitűzése, hogy a sportszervezetek/-intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói – elsősorban a szabadidősport területén – lehetőséget kapjanak kompetenciáik fejlesztésére, képesítéseik bővítésére és új készségek elsajátítására a tanulási célú mobilitás révén azáltal, hogy bizonyos időt külföldön töltenek, ami hozzájárul a sportszervezetek/-intézmények kapacitásépítéséhez és fejlesztéséhez.

A pályázattípus támogatja az edzők és más (fizetett és önkéntes) munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődését a szabadidősport területén. A nem szabadidősportokban közreműködők – beleértve a párhuzamosan sportkarriert és azon kívüli pályát befutókat – is fokozhatják a tanulási hatást és a tudástranszfert a szabadidősportokban tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók és szervezetek/intézmények tekintetében. A nem szabadidősportokban foglalkoztatott munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitási lehetőségei támogathatók, amennyiben részvételük a szabadidősport javát szolgálhatja;

A pályázattípus hozzájárul a sportra vonatkozó uniós munkaterv [fn](2021–2024)[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)[/fn] végrehajtásához.

A mobilitási projektek a sport területén kifejezetten a következőket célozzák:

 • a szabadidősportra való összpontosítás, figyelembe véve, hogy a sport fontos szerepet játszik a testmozgás és az egészséges életmód, az interperszonális kapcsolatok, a társadalmi befogadás és az egyenlőség előmozdításában,
 • a sport európai dimenziójának és a nemzetközi együttműködésnek a fejlesztése a sport területén megvalósuló tanulási célú mobilitás terén,
 • a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek kapacitásépítése,
 • a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók tudásának és ismereteinek javítása,
 • a közös európai értékek előmozdítása a sport, a jó kormányzás és a sport tisztasága, a fenntartható fejlődés, valamint a sporttal kapcsolatos oktatás, képzés és készségek révén,
 • az aktív és környezetbarát életmód és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása,
 • az edzők és a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók európai hálózatainak létrehozása.

Horizontális prioritások

Valamennyi mobilitási projektnek integrálnia kell a teljes Erasmus+ program következő közös dimenzióit:

Befogadás és Sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A résztvevők kiválasztásának biztosítania kell, hogy szakmai fejlődésük előnyei teljes mértékben átvihetők legyenek a küldő szervezeten/intézményen belül.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

Környezeti Fenntarthatóság

A projekteknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. A projektek tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás igénybevétele. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén.

Digitális átállás

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy 1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást az Erasmus+ nemzeti irodával, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol az Erasmus+ nemzeti irodának. Mindkét típusú támogatott tevékenység kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket.

A projekt egy vagy több tevékenységet is magában foglalhat. A tevékenységek kombinálhatók a projekt célkitűzéseitől, valamint a részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek), illetve a résztvevők igényeitől függően.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, végrehajtás és nyomon követés.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb.);
 • Előkészítés (gyakorlati intéznivalók, a résztvevők kiválasztása, a résztvevők nyelvi/interkulturális/tanulással és feladatokkal kapcsolatos felkészítése az indulás előtt, virtuális előkészítő találkozók stb.);
 • A tevékenységek végrehajtása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja és hasznosítása, virtuális utánkövető találkozók).

Tevékenységek

Az alábbi tevékenységek részesülnek támogatásban:

 • Szakmai látogatás és megfigyelési időszakok (2–14 nap)
 • Coaching vagy képzési tevékenység ellátása (15–60 nap)

A szakmai látogatás során a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt (2–14 napot) azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, coachokkal, önkéntesekkel vagy más munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

A coaching vagy képzési tevékenység ellátása során a résztvevők bizonyos ideig (15–60 napig) taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak. Hozzájárul a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek kapacitásépítéséhez.

A tevékenységeknek nem lehet nyereségszerzési céljuk.

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Előkészítő látogatások

Az előkészítő látogatások célja színvonalas tevékenységek biztosítása az adminisztratív intézkedések elősegítése és előkészítése, a bizalom megteremtése, valamint az érintett szervezetek/intézmények és személyek közötti szilárd partnerség feltételeinek megismerése és annak kialakítása révén.

A szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például új partnerszervezettel/-intézménnyel megkezdett együttműködéshez, vagy a hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítéséhez. A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitás mindkét típusa esetében előkészítő látogatások szervezhetők.

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • olyan köz- vagy magánszervezet/-intézmény, amely a sport és a testmozgás területén tevékenykedik, és helyi/közösségi szinten sporttevékenységet és testmozgást szervez (pl. nonprofit szervezet, helyi hatóság, sportklub);
 •  nem szabadidős sportszervezet/-intézmény, ha munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak részvétele a szabadidősportok (pl. nemzetközi szintű szervezés) javát szolgálja.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.

Ha további fordulóra kerül sor, a pályázóknak október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek június 1. és december 31. között kezdődnek a tárgyévben

Ha további fordulóra kerül sor, a projektek a következő év január 1. és május 31. között kezdődnek

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A projekt időtartama

3–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy projektre pályázhat.

Az első pályázati fordulóban projektre támogatásban részesülő szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A tevékenységek időtartama

Szakmai látogatás és megfigyelési időszakok: 2–14 egymást követő nap (az utazással töltött napokat nem számítva)

Coaching vagy képzési tevékenység ellátása: 15–60 egymást követő nap (az utazással töltött napokat nem számítva)

Támogatható résztvevők

 • Sportszervezetek/-intézmények edzői és egyéb sporttal foglalkozó munkatársai/szakemberei/oktatói helyi/közösségi szinten
 • A nem szabadidősportokban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók – beleértve a párhuzamosan sportkarriert és azon kívüli pályát befutókat – ha részvételük a szabadidősportok javát szolgálhatja.
 • Önkéntesek (az edzők kivételével) sportszervezeteknél/-intézményeknél.

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában. A résztvevőknek a küldő szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük. 

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal).

A résztvevők nem vehetnek részt sportolói minőségben mobilitási tevékenységben.

Résztvevők száma

Legfeljebb 10 résztvevő projektenként

A tevékenységek helyszíne

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az Előkészítő Látogatásokra vonatkozó kiegészítő Támogathatósági Feltételek 

A tevékenység helyszíne(i)

Az előkészítő látogatásokra a fogadó szervezet/intézmény országában kerülhet sor a tevékenység kezdete előtt.

Támogatható résztvevők

A fő tevékenységben részt vevő részt vevő szervezetek/intézmények képviselői. Az előkészítő látogatásokon a projekt megszervezésében közvetlenül részt vevő, vagy a mobilitásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók vehetnek részt.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia és hatás (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, tapasztalata és tevékenysége a szabadidősport szempontjából;
 • A projektterv a következőkre vonatkozik:
  • a pályázattípus célkitűzései;
  • a részt vevő szervezetek/intézmények igényei és fejlődése;
  • a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók igényei és fejlődése szempontjából.
 • a projekttervezet milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.
 • Milyen mértékben alkalmas a projekt a következők megvalósítására:
  • kiváló tanulási eredmények biztosítása a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
  • a részt vevő szervezetek/intézmények munkamódszereinek megerősítése vagy átalakítása, minőségük, kapacitásaik és innovációjuk javítása;
  • potenciális hatás a részt vevő szervezetekre/intézményekre és munkatársakra/szakemberekre/oktatókra a projekt időtartama alatt és után.
 • A projekt milyen mértékben határoz meg konkrét tanulási eredményeket;
 • A projekt milyen mértékben alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • A projekt milyen mértékben vezet be új résztvevőket és kevésbé tapasztalt szervezeteket/intézményeket a pályázattípusba.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói szükségleteit;
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében;
 • tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára;
 • a résztvevők kiegyensúlyozott részvétele a társadalmi nem tekintetében;
 • a nem szabadidős szervezetek munkatársai/szakemberei/oktatói esetében annak egyértelmű magyarázata, hogy az ilyen tevékenységekben való részvétel hogyan szolgálja a szabadidősportot

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Költségvetési kategória: Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például előkészítés, a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a projekt végrehajtásához és a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezet/intézmény költségeit. Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján, a kísérő személyeket nem számítva.

Összeg

350 EUR résztvevőnként

Költségvetési kategória: Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiindulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (és a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti [fn]távolságot[ft/]Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).[/fn] kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított [fn]távolságkalkulátor[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626[/fn] segítségével.

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

456 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

718 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória: Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek megélhetési költségei a tevékenység során.

Szükség esetén megélhetési költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülő résztvevők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország [fn]alapján[ft/]

1. országcsoport: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország

2. országcsoport:Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia;

3. országcsoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Törökország [/fn].

Összeg

 • 1. országcsoport: 107–191 EUR
 • 2. országcsoport: 95–169 EUR
 • 3. országcsoport:  84–148 EUR

A fentiek a tevékenységek egyes napjai után járó alapösszegek. Valamennyi nemzeti iroda maga dönt az engedélyezett tartományokon belüli pontos alapösszegekről.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Költségvetési kategória: Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek. 

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján, a kísérő személyeket nem számítva.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó többletöltségek (ideértve az indokolt utazási és megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok:  a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória: Előkészítő látogatáshoz nyújtott támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatás lebonyolításához kapcsolódó költségek, beleértve az utazást és a megélhetést.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Összeg

680 EUR/résztvevő, előkészítő látogatásonként legfeljebb két résztvevő esetében

Költségvetési kategória: Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a coachingban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

A nyelvi támogatásra a következő típusú tevékenységek résztvevői jogosultak: szakmai látogatás, megfigyelési időszakok és oktatási és képzési tevékenység ellátása. A támogatás csak akkor nyújtható, ha a résztvevő nem részesülhet online nyelvi támogatásban, mert nem áll rendelkezésre az előírt nyelv vagy szint, vagy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők előtt álló sajátos akadályok miatt. 

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR résztvevőnként

Költségvetési kategória: Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” támogatás keretében. Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek 80 %-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

Tagged in:  Sport