Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2024.

Međutim, cijeli vodič za 2024. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Mobilnost osoblja u području sporta

Cilj je te aktivnosti pridonijeti razvoju sportskih organizacija podupiranjem mobilnosti njihova osoblja u svrhu učenja.

Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost, digitalno obrazovanje i aktivno sudjelovanje koristeći posebne mogućnosti za financiranje koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, dijeljenjem najbolje prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

Opći je cilj ove aktivnosti osoblju sportskih organizacija, prvenstveno u amaterskim sportovima, pružiti priliku da poboljša svoje kompetencije i kvalifikacije te stekne nove vještine kroz mobilnost u svrhu učenja tako što će provesti određeno vrijeme u inozemstvu, čime se doprinosi jačanju kapaciteta i razvoju sportskih organizacija.

Ova aktivnost podupire stručno usavršavanje trenera i drugog osoblja (i plaćenog osoblja i volontera) u amaterskom sportu. I osoblje u sportu koji nije amaterski, uključujući osoblje s dvojnom karijerom (u sportu i izvan sporta) može poboljšati učinak učenja i prijenos znanja za osoblje i organizacije u amaterskom sportu. Prilike za mobilnost u svrhu učenja za osoblje u sportu koji nije amaterski mogu primiti potporu ako sudjelovanje tog osoblja može koristiti amaterskom sportu.

Aktivnošću se doprinosi ciljevima Plana rada EU-a u području sporta 1 za razdoblje 2021. – 2024.

Projektima mobilnosti u području sporta posebno se nastoji:

 • usmjeriti na amaterske sportove, uzimajući u obzir važnu ulogu sporta u promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, međuljudskih odnosa, socijalne uključivosti i jednakosti
 • razviti europska dimenzija sporta i međunarodna suradnja u mobilnosti u području sporta u svrhu učenja
 • ojačati kapacitete lokalnih organizacija
 • povećati znanje i iskustvo sportskog osoblja
 • promicati zajedničke europske vrijednosti putem sporta, dobro upravljanje i integritet u sportu, održivi razvoj, kao i obrazovanje, osposobljavanje i razvoj vještina u sportu i putem sporta
 • promicati aktivan i ekološki prihvatljiv način života i aktivno građanstvo
 • uspostaviti europske mreže trenera i sportskog osoblja.

Organizacija prijaviteljica glavni je dionik u projektu u okviru ključne aktivnosti 1. Prijavitelj sastavlja i podnosi prijavu, potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom za program Erasmus+, provodi aktivnosti mobilnosti i podnosi izvješća nacionalnoj agenciji za program Erasmus+. Obje vrste aktivnosti koje se podupiru su odlazne aktivnosti mobilnosti. To znači da će organizacija prijaviteljica imati funkciju organizacije pošiljateljice: ona će birati sudionike i slati ih u organizaciju primateljicu u inozemstvu.

Projekt se može sastojati od jedne ili više aktivnosti. Aktivnosti se mogu kombinirati, ovisno o ciljevima projekta i potrebama organizacija sudionica i sudionika.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere.

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, odabir sudionika, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama za sudionike prije odlaska, virtualni pripremni sastanci itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta, virtualni prateći sastanci).

Erasmus+ u području sporta podupire horizontalne prioritete programa:

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije koje prime potporu iz programa moraju se pobrinuti da mogućnosti za mobilnost nude na uključiv i pravedan način svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Pri odabiru sudionika treba se pobrinuti da koristi od njihova stručnog usavršavanja budu potpuno prenosive u njihovoj organizaciji pošiljateljici.

Organizacije pošiljateljice i primateljice trebaju u donošenje važnih odluka tijekom pripreme, provedbe i pratećih mjera aktivnosti mobilnosti uključiti sudionike kako bi koristi i učinak za svakog od njih bili što veći.

Okolišna održivost

Projekt bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi ga osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje. O tim bi načelima trebalo povesti računa u pripremi i provedbi svih aktivnosti programa te iskoristiti posebnu financijsku potporu koja je u programu predviđena za promicanje održivih načina putovanja.

Digitalna tranzicija

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Cilj je programa pomoći sudionicima u otkrivanju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Podržane aktivnosti mobilnosti trebale bi ojačati participativne vještine u različitim sferama građanskog društva, kao i razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Ako je moguće, projekti bi trebali nuditi mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja. Trebali bi i jačati razumijevanje sudionika o Europskoj uniji i zajedničkim europskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudsko dostojanstvo, jedinstvo i raznolikost, međukulturni dijalog te društvenu, kulturnu i povijesnu baštinu.

Dostupni oblici:

Podupiru se sljedeće aktivnosti:

 • praćenje rada i hospitiranje (2 – 14 dana)
 • aktivnosti mentorstva ili osposobljavanja (15 – 60 dana).

Praćenje rada je aktivnost u kojoj sudionici neko vrijeme (2 – 14 dana) mogu provesti u organizaciji primateljici u drugoj zemlji kako bi naučili nove prakse i stekli nove ideje promatranjem kolega, trenera, volontera i drugih članova osoblja u svakodnevnom radu u organizaciji primateljici i interakcijom s njima.

Aktivnosti mentorstva ili osposobljavanja jesu aktivnosti u kojima sudionici neko vrijeme (15 – 60 dana) mogu mentorirati ili osposobljavati učenike u organizaciji primateljici u drugoj zemlji te tako i sami učiti kroz obavljanje zadataka i razmjene s kolegama stručnjacima. To doprinosi jačanju kapaciteta lokalnih organizacija.

Aktivnosti se ne mogu provoditi u svrhu ostvarivanja dobiti.

Uz fizičku mobilnost sve aktivnosti mobilnosti osoblja mogu se kombinirati s virtualnim aktivnostima. Prethodno navedeno minimalno i maksimalno trajanje odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Za svaku aktivnost može se pružiti dodatna potpora osobama koje prate sudionike s manje mogućnosti. Osobe u pratnji mogu dobiti potporu za dio ili za cijelo razdoblje aktivnosti.

Pripremni posjeti

Cilj je pripremnih posjeta osigurati visokokvalitetne aktivnosti olakšavanjem i pripremom administrativnih postupaka, izgradnjom povjerenja i razumijevanja te uspostavljanjem čvrstog partnerstva između organizacija i uključenih osoba.

Prije održavanja mobilnosti organizacije mogu dogovoriti pripremni posjet svojem partneru primatelju. Pripremni posjeti nisu samostalna aktivnost, nego pomoćni aranžman za mobilnost osoblja. Svaki pripremni posjet mora biti dobro obrazložen i služiti za poboljšanje opsega i kvalitete aktivnosti mobilnosti. Na primjer, mogu se organizirati kako bi se započela suradnja s novom partnerskom organizacijom ili pripremile dulje aktivnosti mobilnosti. Pripremni posjeti mogu se organizirati za obje vrste mobilnosti osoblja.

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Organizacija sudionica može biti:

 • javna ili privatna organizacija koja djeluje u području sporta i tjelesne aktivnosti i organizira sportske i tjelesne aktivnosti na lokalnoj razini (npr. neprofitna organizacija, lokalno javno tijelo, sportski klub)
 •  sportska organizacija koja nije na lokalnoj razini ako sudjelovanje njezina osoblja može koristiti amaterskom sportu (npr. međunarodna organizacija).

Gdje se treba prijaviti?

Organizacije prijaviteljice moraju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).

Datumi početka projekta

Projekti će započeti između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine.

Ako se organizira neobavezni krug, projekti će započeti između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mjeseci

Trajanje aktivnosti

Praćenje rada i hospitiranje: 2 – 14 uzastopnih dana (ne uključujući vrijeme putovanja).

Aktivnosti mentorstva i osposobljavanja: 15 – 60 uzastopnih dana (ne uključujući vrijeme putovanja).

Prihvatljivi sudionici

 • Treneri i drugo sportsko osoblje u sportskim organizacijama na lokalnoj razini.
 • Osoblje u sportu koji nije na lokalnoj razini, uključujući osoblje s dvojnom karijerom i karijerom izvan sporta, kad sudjelovanje tog osoblja može koristiti amaterskom sportu.
 • Volonteri (osim trenera) u sportskim organizacijama.

Sudionici moraju biti zaposleni u organizaciji pošiljateljici ili s njom redovito surađivati na provedbi osnovnih aktivnosti organizacije. Sudionici moraju imati prebivalište u zemlji u kojoj se nalazi njihova organizacija pošiljateljica. 

U svakom slučaju zadaci koji povezuju sudionika s organizacijom pošiljateljicom moraju biti dokumentirani tako da nacionalna agencija može provjeriti tu povezanost (npr. ugovorom o radu ili volontiranju, opisom zadataka ili sličnim dokumentom).

Sudionici ne mogu sudjelovati u aktivnosti mobilnosti kao sportaši.

Broj sudionika

Najviše 10 sudionika po projektu.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju odvijati u inozemstvu, u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za pripremne posjete 

Mjesto provedbe aktivnosti

Pripremni posjeti odvijaju se u zemlji organizacije primateljice prije početka aktivnosti.

Prihvatljivi sudionici

Predstavnici organizacija sudionica koji sudjeluju u glavnoj aktivnosti. Pripremne posjete može provoditi osoblje koje je izravno uključeno u organizaciju projekta ili osoblje koje sudjeluje u mobilnosti.

Kriteriji za dodjelu

Prijave će se ocjenjivati na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku, a može im se dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 60 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Važnost i učinak (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo i aktivnosti prijavitelja relevantni su za amaterski sport
 • projektni prijedlog relevantan je za
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe i razvoj organizacija sudionica
  • potrebe i razvoj uključenog osoblja.
 • Primjerenost projekta za:
  • ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za uključeno osoblje
  • jačanje ili transformaciju prakse rada organizacija sudionica i povećanje njezine kvalitete, kapaciteta i inovativnosti
  • potencijalno utjecanje na organizacije sudionice i osoblje tijekom i nakon završetka projekta.
 • Mjera u kojoj su projektom utvrđeni konkretni ishodi učenja.
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa.
 • Mjera u kojoj projekt u aktivnost uvodi nove sudionike i organizacije s manje iskustva.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi predloženog projekta jasno i konkretno ispunjavaju potrebe organizacije prijaviteljice njezina osoblja
 • projekt nudi kvalitetna praktična rješenja, načine upravljanja i potpore
 • projekt uključuje okolišno održivu i odgovornu praksu
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima fizičke mobilnosti i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama
 • aktivnosti su pristupačne, uključive i otvorene za osobe s manje mogućnosti
 • sudionici su ravnomjerno zastupljeni s obzirom na i spol
 • postoji jasno objašnjenje kako će sudjelovanje osoblja iz organizacija koje nisu na lokalnoj razini koristiti amaterskom sportu.

Kvaliteta pratećih aktivnosti (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
 • prijavitelj predlaže konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacije prijaviteljice, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti koji nisu obuhvaćeni drugim kategorijama troškova.

Primjerice, priprema, mentorstvo, praćenje i podupiranje sudionika tijekom mobilnosti, usluge, alati i oprema potrebni za virtualnu komponentu u kombiniranim aktivnostima, dijeljenje rezultata te osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima Europske unije za javnost.

Organizacijska potpora obuhvaća nastale troškove organizacije pošiljateljice i organizacije primateljice. Raspodjelu primljenih bespovratnih sredstava dogovorit će te dvije organizacije.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika, ne uključujući osobe u pratnji.

Iznos

350 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost 2 uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija 3 .

Iznos

Udaljenost Standardno putovanje Zeleno putovanje
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Životni troškovi sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti.

Ako je potrebno: prihvatljivi su životni troškovi za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše dva dana putovanja za sudionike i osobe u pratnji koji primaju standardna bespovratna sredstva za putovanje, a najviše šest dana putovanja u slučaju bespovratnih sredstava za zeleno putovanje.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba, trajanja boravka i zemlje primateljice 4 .

Iznos

 • 1. skupina zemalja: 101 – 180 EUR
 • 2. skupina zemalja: 90 – 160 EUR
 • 3. skupina zemalja: 79 – 140 EUR

Navedeni su osnovni iznosi po danu aktivnosti. Svaka će nacionalna agencija donijeti odluku o točnim osnovnim iznosima unutar dopuštenih raspona.

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti. Iznos koji se isplaćuje od 15. dana aktivnosti iznosit će 70 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Proračunska kategorija - Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivost za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti. 

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja osoba s manje mogućnosti, ne uključujući osobe u pratnji.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Potpora za uključivost za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Potpora za pripremni posjet

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom pripremnog posjeta, uključujući putne i životne troškove.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja aktivnosti

Iznos

575 EUR po sudioniku, uz najviše dvoje sudionika po pripremnom posjetu.

Proračunska kategorija - Jezična potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Trošak materijala i tečajeva za učenje jezika za sudionike koji trebaju poboljšati znanje jezika kojim će se služiti za vrijeme mentoriranja ili osposobljavanja tijekom aktivnosti.

Jezična potpora može se financirati za sudionike u mobilnosti osoblja koja traje dulje od 30 dana. Potpora se isplaćuje samo ako sudionik ne može primati mrežnu jezičnu potporu jer traženi jezik ili razina nisu dostupni.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika.

Iznos

150 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika i osoba u njihovoj pratnji koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Tagged in:  Sport