Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Darbuotojų mobilumas sporto srityje

Šiuo veiksmu siekiama paremti darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais ir taip prisidėti prie sporto organizacijų plėtros.

Dalyvaujančiosios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą, skaitmeninį švietimą, taip pat pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą. Jos turėtų tą daryti naudodamosi konkrečiomis šiuo tikslu Programos teikiamomis finansavimo galimybėmis, didindamos dalyvių sąmoningumą, dalydamosi geriausia patirtimi ir pasirinkdamos tinkamą savo veiklos modelį.

Bendrasis šio veiksmo tikslas – suteikti galimybę sporto, visų pirma mėgėjiško sporto, organizacijų darbuotojams tobulinti savo gebėjimus, kvalifikaciją ir įgyti naujų įgūdžių per mobilumą mokymosi tikslais, kurį laiką praleidžiant užsienyje, taip prisidedant prie sporto organizacijų gebėjimų stiprinimo ir plėtros.

Šiuo veiksmu remiamas trenerių ir kitų mėgėjiško sporto darbuotojų (tiek apmokamų darbuotojų, tiek savanorių) profesinis tobulėjimas. Nemėgėjiško sporto darbuotojai, įskaitant tuos, kurių karjera sporto srityje yra dvikryptė arba nesportinė, taip pat gali sustiprinti mokymosi poveikį ir žinių perdavimą mėgėjiško sporto darbuotojams ir organizacijoms. Mobilumo mokymosi tikslais galimybės nemėgėjiško sporto darbuotojams gali būti remiamos, jei tokių darbuotojų dalyvavimas gali būti naudingas mėgėjiškam sportui.

Šiuo veiksmu prisidedama prie 2021–2024 m. ES darbo plano sporto [fn]srityje[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)[/fn] tikslų.

Konkrečiai, mobilumo projektais sporto srityje siekiama:

 • sutelkti dėmesį į mėgėjišką sportą, atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą, tarpasmeninius santykius, socialinę įtrauktį ir lygybę;
 • plėtoti europinį aspektą sporto srityje ir tarptautinį bendradarbiavimą su sportu susijusio mobilumo mokymosi tikslais srityje;
 • stiprinti visuomeninių organizacijų gebėjimus;
 • gerinti sporto darbuotojų žinias ir praktinę patirtį;
 • skatinti bendras Europos vertybes per sportą, gerą valdymą ir sąžiningumą sporte, darnų vystymąsi, taip pat švietimą, mokymą ir įgūdžius sporte ir per sportą;
 • skatinti aktyvų ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą bei aktyvų pilietiškumą;
 • kurti Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklus.

Horizontalieji prioritetai

Visi mobilumo projektai turėtų apimti toliau nurodytus visai programai „Erasmus+“ būdingus aspektus.

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Organizacijos, gaunančios paramą pagal Programą, visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, turi užtikrinti įtraukias ir vienodas mobilumo galimybes. Atrenkant dalyvius reikėtų užtikrinti, kad jų profesinio tobulėjimo naudą būtų galima visapusiškai perduoti juos siunčiančiai organizacijai.

Rengdamos, įgyvendindamos ir vykdydamos tolesnę su mobilumu susijusią veiklą, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų įtraukti dalyvius į svarbiausių sprendimų priėmimo procesą, kad kiekvienam dalyviui būtų užtikrinta didžiausia nauda ir poveikis.

Aplinkos tvarumas

Projektu turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Jis turėtų būti rengiamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą. Šie principai turėtų atsispindėti rengiant ir įgyvendinant visą Programos veiklą, visų pirma naudojant konkrečią pagal Programą teikiamą finansinę paramą tvariems keliavimo būdams skatinti.

Skaitmeninė pertvarka

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti.

Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Programos tikslas – padėti dalyviams atrasti aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime naudą. Remiama mobilumo veikla turėtų sustiprinti dalyvavimo įvairioje pilietinės visuomenės veikloje įgūdžius ir padėti ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Jei įmanoma, projektais turėtų būti suteikiama galimybių dalyvauti demokratiniame gyvenime, visuomeninėje ir pilietinėje veikloje per formalųjį ar neformalųjį mokymąsi. Projektais turėtų būti gerinamas dalyvių supratimas apie Europos Sąjungą ir bendras europines vertybes, įskaitant demokratijos principus, žmogaus orumą, vienybę ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir Europos socialinį, kultūrinį ir istorinį paveldą.

Projekto rengimas

Paraišką teikianti organizacija yra pagrindinė projekto, remiamo pagal 1 pagrindinį veiksmą, dalyvė. Pareiškėjas parengia ir pateikia paraišką, pasirašo dotacijos sutartį su „Erasmus+“ nacionaline agentūra, įgyvendina mobilumo veiklą ir teikia ataskaitas savo „Erasmus+“ nacionalinei agentūrai. Abiejų rūšių remiama veikla yra išvykstamojo mobilumo veikla. Tai reiškia, kad paraišką teikianti organizacija veiks kaip siunčiančioji organizacija: ji atrinks dalyvius ir išsiųs juos į priimančiąją organizaciją užsienyje.

Projektas gali apimti vieną ar kelias veiklos rūšis. Veikla gali būti derinama, atsižvelgiant į projekto tikslus ir dalyvaujančiosios (-iųjų) organizacijos (-ų) bei pačių dalyvių poreikius.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos:

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, mokymosi rezultatus, veiklos formatus, parengti darbo programą, veiklos tvarkaraštį ir t. t.);
 • parengiamosios veiklos (praktinis organizavimas, dalyvių atranka, kalbinis, kultūrinis, su mokymusi ir užduotimis susijęs dalyvių parengimas prieš išvykimą, virtualūs parengiamieji susitikimai ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas, virtualūs susitikimai dėl tolesnės susijusios veiklos).

Veikla

Remiama tokia veikla:

 • darbo stebėjimas ir stebėsena (2–14 d.);
 • treniruotės ar mokymo užduotys (15–60 d.).

Darbo stebėjimo atveju dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį (2–14 d.) priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje su tikslu išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegų, trenerių, savanorių ar kitų darbuotojų kasdienį darbą priimančiojoje organizacijoje ir su jais bendraudami.

Treniruočių ar mokymo užduočių atveju dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį (15–60 d.) treniruodami arba mokydami priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis. Taip prisidedama prie visuomeninių organizacijų gebėjimų stiprinimo.

Veiklos tikslas negali būti pelno siekimas.

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fizinio mobilumo komponentui.

Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama mažiau galimybių turinčius dalyvius lydintiems asmenims. Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį.

Parengiamieji vizitai

Parengiamaisiais vizitais siekiama užtikrinti kokybišką veiklą palengvinant administracines procedūras ir joms pasiruošiant, stiprinant pasitikėjimą ir supratimą, užmezgant tvirtus partnerystės ryšius tarp organizacijų ir dalyvių.

Prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos aprėptį ir gerinti jos kokybę. Pavyzdžiui, parengiamieji vizitai gali būti organizuojami siekiant pradėti bendradarbiauti su nauja organizacija partnere arba parengti ilgesnę mobilumo veiklą. Parengiamieji vizitai gali būti organizuojami abiejų rūšių darbuotojų mobilumo atveju.

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • viešoji arba privačioji organizacija, aktyviai veikianti sporto ir fizinio aktyvumo srityje ir organizuojanti sporto ir fizinio aktyvumo veiklą visuomeniniu lygmeniu (pavyzdžiui, ne pelno organizacija, vietos valdžios institucija, sporto klubas);
 •  nemėgėjiško sporto organizacija, jei jos darbuotojų dalyvavimas yra naudingas mėgėjiškam sportui (pavyzdžiui, tarptautinė organizacija).

Kam teikti paraišką?

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

Galimas papildomas terminas:

Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti papildomą terminą. Apie papildomo termino paskelbimą nacionalinės agentūros pareiškėjams praneša savo interneto svetainėje.

Jei paskelbiamas papildomas terminas, pareiškėjai paraišką turi pateikti iki spalio 1 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Projekto pradžios data

Projektai bus pradėti vykdyti nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Jei paskelbiamas pasirenkamas terminas, projektai bus pradėti vykdyti nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Projekto trukmė

3–18 mėn.

Paraiškų skaičius

Per vieną atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno projekto.

Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą.

Veiklos trukmė

Darbo stebėjimas ir stebėsena: 2–14 d. nepertraukiamas laikotarpis (neįskaičiuojant kelionės dienų).

Treniruotės ir mokymo užduotys: 15–60 d. nepertraukiamas laikotarpis (neįskaičiuojant kelionės dienų).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

 • Treneriai ir kiti visuomeninio lygmens sporto organizacijų darbuotojai
 • Nemėgėjiško sporto darbuotojai, įskaitant asmenis, pasirinkusius dvikryptę karjerą ir su sportu nesusijusią karjerą, jei tokių darbuotojų dalyvavimas gali būti naudingas mėgėjiškam sportui
 • Sporto organizacijų savanoriai (išskyrus trenerius)

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą. Dalyviai turi nuolat gyventi juos siunčiančios organizacijos šalyje. 

Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu).

Dalyviai negali dalyvauti mobilumo veikloje kaip sportininkai.

Dalyvių skaičius

Didžiausias projekto dalyvių skaičius – 10.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Papildomi Tinkamumo Kriterijai, taikomi Parengiamiesiems Vizitams 

Veiklos vieta (-os)

Parengiamieji vizitai vykdomi iki veiklos pradžios priimančiosios organizacijos šalyje.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Dalyvaujančiųjų organizacijų atstovai, dalyvaujantys pagrindinėje veikloje. Parengiamuosius vizitus gali vykdyti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys rengiant projektą, arba mobilumo veikloje dalyvaujantys darbuotojai.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pateiktos paraiškos bus vertinamos balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 60 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas ir poveikis (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis ir veikla yra susiję su mėgėjišku sportu;
 • siūlomas projektas yra aktualus:
  • siekiant atitinkamo veiksmo tikslų;
  • dalyvaujančiųjų organizacijų poreikiams ir plėtrai;
  • dalyvaujančių darbuotojų poreikiams ir tobulėjimui;
 • projekto pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie tikslo:
  • užtikrinti kokybiškus dalyvaujančių darbuotojų mokymosi rezultatus;
  • stiprinti arba keisti dalyvaujančiųjų organizacijų darbo praktiką, gerinti jos kokybę, stiprinti gebėjimus ir tobulinti inovacijas;
  • daryti galimą poveikį dalyvaujančiosioms organizacijoms ir darbuotojams projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir jam pasibaigus;
 • kokiu mastu projektu apibrėžiami konkretūs mokymosi rezultatai;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • kokiu mastu projektu į veiksmą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 40 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos ir jos darbuotojų poreikiais;
 • praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė;
 • projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinio mobilumo veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis partnerėmis;
 • kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems dalyviams;
 • subalansuotas dalyvių atstovavimas lyties atžvilgiu;
 • nevisuomeninių organizacijų darbuotojams – aiškus paaiškinimas, kuo tokių darbuotojų dalyvavimas bus naudingas mėgėjiškam sportui.

Tolesnės susijusios veiklos kokybė (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, būtų dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Biudžeto kategorija: Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusios išlaidos, nepatenkančios į kitas išlaidų kategorijas.

Pavyzdžiui, dalyvių parengimas, kuravimas, stebėsena ir rėmimas mobilumo laikotarpiu, paslaugos, priemonės ir įranga, reikalingos projektų įgyvendinimui, virtualiesiems mišriosios veiklos komponentams, dalijimasis rezultatais ir Europos Sąjungos finansavimo matomumo didinimas visuomenėje.

Organizacinė parama apima siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų išlaidas. Dėl gautos dotacijos pasidalijimo susitars abi organizacijos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių, neįskaitant lydinčių asmenų.

Suma

350 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija: Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis, kelionės iš jų kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Jeigu kelionės atstumas mažesnis kaip 500 km, dalyvis paprastai  keliauja mažataršėmis transporto priemonėmis.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki [fn]veiklos vietos[ft/]Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).[/fn] naudodamas Europos Komisijos atstumų [fn]skaičiuoklę[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.[/fn].

Suma

Kelionės atstumas

Ekologiška kelionė

Neekologiška kelionė

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km arba daugiau

1735 EUR

1735 EUR

Biudžeto kategorija: Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų pragyvenimo išlaidoms vykdant veiklą padengti.

Prireikus: pragyvenimo išlaidoms gali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su kelione prieš veiklą ir po jos – ne daugiau kaip dvi kelionės dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems neekologiškos kelionės dotaciją, ir ne daugiau kaip šešios papildomos dienos dalyviams ir lydintiems asmenims, gaunantiems ekologiškos kelionės dotaciją.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal asmenų skaičių, buvimo trukmę ir priimančiąją [fn]šalį[ft/]1 šalių grupė: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

2 šalių grupė: Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija.

3 šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija.[/fn].

Suma

 • 1 šalių grupė: 107–191 EUR
 • 2 šalių grupė: 95–169 EUR
 • 3 šalių grupė:  84–148 EUR

Tai – bazinės normos už veiklos dieną. Dėl tikslių bazinių normų, neviršijančių leistinų ribų, spręs NA.

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos. Nuo 15-tos veiklos dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Biudžeto kategorija: Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu. 

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių, išskyrus lydinčius asmenis, skaičių.

Suma

125 EUR vienam dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė:  pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija: Parama parengiamajam vizitui

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su parengiamojo vizito vykdymu, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Suma

680 EUR vienam dalyviui, ne daugiau kaip 2 dalyviai vieno parengiamojo vizito metu.

Biudžeto kategorija: Kalbinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria jie treniruos arba mokys vykdydami savo veiklą, žinias.

Kalbinė parama gali būti teikiama asmenims, dalyvaujantiems šių rūšių veikloje: darbo stebėjime ir stebėsenoje, treniruotėse ir mokymo užduotyse. Parama mokama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės paramos dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo arba dėl tam tikrų kliūčių, su kuriomis susiduria mažiau galimybių turintys dalyviai. 

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių.

Suma

150 EUR vienam dalyviui

Biudžeto kategorija: Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių ir juos lydinčių asmenų brangių kelionių išlaidos, kurių dėl geografinio atokumo ar kitų kliūčių negalima padengti pagal įprastą kategoriją „Kelionės išlaidos“. Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj vieneto įkainiais grindžiamos paramos kelionei.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Tagged in:  Sport