Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Učiteljske Akademije Erasmus+

V resoluciji Sveta o nadaljnjem razvijanju evropskega izobraževalnega prostora1  iz leta 2019 je Komisija pozvana, naj „razvije nove načine za usposabljanje in podpiranje kompetentnih, motiviranih in visoko kvalificiranih učiteljev, vodij usposabljanja, izobraževalcev[, osebja za vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu,] vodstvenih delavcev šol [in drugega osebja] ter spodbujanje njihovega nenehnega poklicnega razvoja in visokokakovostnega izobraževanja učiteljev, ki temelji na raziskavah“.

V Sklepih Sveta o evropskih učiteljih in mentorjih za prihodnost, sprejetih maja 20202 , je ponovljena vloga učiteljev kot stebra evropskega izobraževalnega prostora, v njih pa Svet poziva tudi k nadaljnji podpori za razvoj kariere in kompetenc učiteljev ter dobro počutje na vseh stopnjah njihove kariere. V Sklepih so poudarjene koristi mobilnosti učiteljev ter potreba po umestitvi mobilnosti v začetno in stalno izobraževanje učiteljev. Poleg tega Svet Komisijo v Sklepih poziva, naj podpira tesnejše sodelovanje med ponudniki izobraževanja učiteljev v okviru stalnega poklicnega razvoja učiteljev.

V sporočilu Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, sprejetem leta 20203 , je priznana ključna vloga učiteljev in vodij usposabljanja ter določena vizija, da bodo izobraževalci visoko usposobljeni in motivirani ter bodo lahko na svojih raznolikih kariernih poteh izkoristili vrsto priložnosti za podporo in poklicni razvoj. V sporočilu je predlaganih več ukrepov za obravnavo izzivov, s katerimi se danes srečujejo učiteljski poklici, vključno z načrtom za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+.

Akcijski načrt Komisije za digitalno izobraževanje (2021–2027)4  poudarja, da je treba zagotoviti, da vsi učitelji in vodje usposabljanj zaupajo v svoje spretnosti in so ustrezno usposobljeni za učinkovito in ustvarjalno uporabo tehnologije, da bi spodbudili in motivirali svoje učence, ter da vsi učenci razvijejo digitalne kompetence za učenje, življenje in delo v vse bolj digitaliziranem svetu.

Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) se nanaša na potencial učiteljskih akademij Erasmus+ pri omogočanju mreženja, izmenjave znanja, mobilnosti ter zagotavljanju možnosti učenja za učitelje in mentorje v vseh fazah njihove karierne poti.

Treba je izboljšati privlačnost poklica: v državah EU, ki so sodelovale v raziskavi TALIS, ki jo je opravila OECD, je povprečno manj kot 20 % učiteljev v nižjem sekundarnem izobraževanju menilo, da družba ceni njihov poklic. Staranje učiteljev vzbuja skrb, saj bi lahko prihodnji upokojitveni valovi privedli do pomanjkanja učiteljskega kadra v državi. V Pregledu izobraževanja in usposabljanja je navedeno tudi, da se številne evropske države spopadajo s hudim pomanjkanjem učiteljev na vseh področjih ali pri nekaterih predmetih, kot je naravoslovje, ali pri nekaterih profilih, kot so učitelji učencev s posebnimi potrebami.

Kljub široki ponudbi stalnega poklicnega razvoja učitelji v skladu z raziskavo TALIS, ki jo je opravila OECD, še vedno poročajo o pomanjkanju priložnosti za poklicni razvoj. Mobilnost kljub svojim koristim zaradi številnih praktičnih ovir, ki bi jih bilo treba odpraviti z doslednejšimi politikami, še vedno ni učinkovito vključena v izobraževanje učiteljev.

Učiteljske akademije Erasmus+ bodo obravnavale ta vprašanja s spodbujanjem tesnega sodelovanja med organizacijami, dejavnimi na področju začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, dopolnile drugo delo, opravljeno pri uresničevanju izobraževalnega prostora, in pomagale prenesti rezultate na področje nacionalnega in regionalnega oblikovanja politik ter na koncu na področje izobraževanja učiteljev in podpore šolam. Temeljile bodo na inovacijah in učinkovitih praksah, ki obstajajo v okviru nacionalnega izobraževanja učiteljev in evropskega sodelovanja ter jih dodatno razvile. Posebna pozornost bo namenjena razširjanju in uporabi učinkovite prakse v vseh državah in pri vseh ponudnikih izobraževanja učiteljev ter zagotavljanju povratnih informacij in učinka tudi na ravni politike.

Cilji ukrepa

Splošni cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje5  za vzpostavitev učiteljskih akademij, ki bodo oblikovale evropsko in mednarodno smer razvoja izobraževanja učiteljev.

Te akademije bodo vključevale večjezičnost, jezikovno ozaveščenost in kulturno raznolikost, razvijale izobraževanje učiteljev v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju politike izobraževanja in prispevale k doseganju ciljev evropskega izobraževalnega prostora.

Učiteljske akademije Erasmus+ bodo izpolnjevale naslednje cilje:

 • prispevanje k izboljšanju politik in praks izobraževanja učiteljev v Evropi z vzpostavitvijo mrež in izkustvenih skupnosti za izobraževanje učiteljev, ki združujejo ponudnike začetnega izobraževanja učiteljev (izobraževanje bodočih učiteljev pred začetkom dela) in ponudnike stalnega poklicnega razvoja (na delovnem mestu), druge zadevne akterje, kot so združenja učiteljev, ministrstva in deležniki, za razvoj in testiranje strategij in programov za strokovno učenje, ki bo učinkovito, dostopno in prenosljivo na druga okolja;
 • skupni razvoj in testiranje različnih modelov mobilnosti (virtualne, fizične in kombinirane) pri začetnem izobraževanju učiteljev in kot del stalnega poklicnega razvoja učiteljev, da se izboljša kakovost mobilnosti in poveča njen obseg ter da mobilnost postane sestavni del zagotavljanja izobraževanja učiteljev v Evropi;
 • vzpostavitev trajnostnega sodelovanja med ponudniki izobraževanja učiteljev z učinkom na kakovost izobraževanja učiteljev v Evropi ter z namenom oblikovanja politik izobraževanja učiteljev na evropski in nacionalni ravni;
 • okrepitev evropske razsežnosti in internacionalizacije izobraževanja učiteljev z inovativnim in praktičnim sodelovanjem z izobraževalci učiteljev in učitelji v drugih evropskih državah ter z izmenjavo izkušenj za nadaljnji razvoj izobraževanja učiteljev v Evropi.

S tem sodelovanjem bo obravnavana ena ali več prečnih prednostnih nalog programa Erasmus+ kot tema ali teme za aktivnosti učiteljskih akademij. 

Učiteljske akademije bi morale opredeliti eno ali več prednostnih nalog, ki so še posebej pomembne za njihovo partnerstvo, in si prizadevati za njihovo izpolnitev, da bi okrepile visokokakovostno izobraževanje/poklicni razvoj in obravnavale (prihodnje) nujne potrebe učiteljev, zlasti z zagotavljanjem tečajev za učitelje, modulov in drugih priložnosti za učenje učiteljev o:

1. Vključevanju in raznolikosti, zlasti:

Pomoč učiteljem pri pridobivanju potrebnega znanja, spretnosti in kompetenc za vključevanje otrok/učencev, dijakov in študentov z manj priložnostmi v izobraževanje, vključno z invalidnimi otroki/učenci, dijaki in študenti ali otroki/učenci, dijaki in študenti s posebnimi potrebami, z migrantskim ozadjem, pa tudi otroki/učenci, dijaki in študenti, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih, kot so najbolj oddaljene regije, ter otroki/učenci, dijaki in študenti, ki se soočajo z neenakostjo med spoloma, socialno-ekonomskimi težavami ali katerim koli drugim morebitnim virom diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. To vključuje tudi razumevanje podpovprečnih dosežkov in nesodelovanja ter obravnavanje dobrega počutja, duševnega zdravja in ustrahovanja. Med primeri so: razvoj kompetenc za poučevanje v večjezičnih in večkulturnih okoljih, in sicer o praksah, ki upoštevajo različnost spolov, vključujočem izobraževanju za otroke s posebnimi potrebami, ustvarjanju podpornih učnih okolij in strategij, ki obravnavajo dobro počutje učečih se oseb in učiteljev v šoli, o tem, kako uporabljati različne učne pristope in kombinirano učenje, ter o formativnih metodah in orodjih za ocenjevanje.  

Usposabljanje učiteljev za odpravo ovir, s katerimi se te skupine srečujejo pri dostopu do izobraževanja, ter prispevanje k ustvarjanju pozitivnega učnega okolja in vključujočih okolij, ki spodbujajo pravičnost in enakost ter se odzivajo na potrebe širše skupnosti; vzpostavljanje odnosov zaupanja z učečimi se osebami, starši, družinami in oskrbovalci; uporaba sodelovalnih praks in delo v večdisciplinarnih skupinah v šolah.

Dodatni viri:

 • Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja6 ;
 • Priporočilo Sveta o poteh do uspeha v šoli in nadomestitvi Priporočila Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa7 ;

2. Okolju in boju proti podnebnim spremembam, zlasti:

Izvajanje in nadaljnji razvoj celovitih in sodelovalnih pristopov k poučevanju in učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj ob priznavanju, da so vsi učitelji, ne glede na njihovo stroko ali izobraževalni sektor, izobraževalci za trajnostni razvoj, ki morajo podpirati svoje učeče se pri pripravi na zeleni prehod.

Zagotavljanje strokovnega usposabljanja/izobraževanja o podnebnih spremembah in o tem, kako najbolje poučevati o njih, za (prihodnje) učitelje, razvoj kompetenc (prihodnjih) učiteljev/izobraževalcev in vodij izobraževanja na področju trajnostnosti ter izmenjavo in razvoj pristopov sodelujočih organizacij v zvezi z okoljsko trajnostnostjo.

Izmenjava o tem, kako povečati ozaveščenost o zelenem prehodu, okoljskih izzivih in izzivih, povezanih s podnebnimi spremembami, razvijati kompetence, strategije in metodologije za zelena sektorska znanja in spretnosti ter v prihodnost usmerjene učne načrte, ki bolje izpolnjujejo potrebe učiteljev.

Podpiranje učiteljev pri sprejemanju pedagoških pristopov, vključno s testiranjem inovativnih praks, ki krepijo poučevanje in učenje za zeleni prehod in trajnostni razvoj na interdisciplinarne načine, vključno s socialno-čustvenimi vidiki učenja, da bodo lahko vsi učeči se postali nosilci sprememb, se naučili razmišljati ter posamično in kolektivno delovati na lokalni in globalni ravni za bolj trajnostni svet. 

Dodatni vir: Priporočilo Sveta o učenju za okoljsko trajnost8 ;

3. Obravnavanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti, zlasti:

Podpora izpolnjevanju potrebe po vključevanju (prihodnjih) učiteljev v uresničevanje digitalne preobrazbe, da bi se izkoristil potencial digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje ter razvile digitalne spretnosti za vse, tudi s povečanjem zmogljivosti in pripravljenosti institucij za upravljanje učinkovitega prehoda na digitalno izobraževanje.

Prispevek k prvi strateški prednostni nalogi akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, tj. k razvoju visokoučinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema, s krepitvijo zmogljivosti in kritičnega razumevanja o tem, kako izkoristiti možnosti, ki jih digitalne tehnologije ponujajo za poučevanje in učenje na vseh ravneh in za vse sektorje, ter kako pripraviti in izvajati načrte za digitalno preobrazbo izobraževalnih institucij.

Podpora namenski uporabi digitalnih tehnologij za poučevanje, učenje, ocenjevanje in sodelovanje. To vključuje razvoj digitalnih pedagoških pristopov in strokovnega znanja v zvezi z uporabo digitalnih orodij za učitelje, vključno z dostopnimi in podpornimi tehnologijami ter pripravo in inovativno uporabo digitalnih izobraževalnih vsebin. Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju enakosti spolov ter odpravi razlik v zvezi z dostopom in uporabo s strani slabo zastopanih skupin.

Spodbuja se uporaba evropskih okvirov za digitalne kompetence izobraževalcev, državljanov in organizacij.

Dodatni vir: Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027)9 ;

4. Skupnih vrednotah, državljanskem udejstvovanju in udeležbi, zlasti:

Usposabljanje in opremljanje (prihodnjih) učiteljev.

Spodbujanje aktivnega državljanstva in etike pri poučevanju ter razvoja socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti.

Zagotavljanje priložnosti za udeležbo otrok/učencev, dijakov in študentov v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udejstvovanje, zlasti s formalnimi ali neformalnimi učnimi aktivnostmi.

Ozaveščanje o okviru Evropske unije in njegovem razumevanju, zlasti v zvezi s skupnimi vrednotami EU, načeli enotnosti in raznolikosti ter kulturno identiteto, kulturno ozaveščenostjo ter družbeno in zgodovinsko dediščino.

Dodatni vir: Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja10 .

Merila za upravičenost

Da bi bili predlogi projektov za učiteljske akademije Erasmus+ upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Upravicene sodelujoce organizacije (kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo:

 • biti pravni subjekti (javni ali zasebni organi);
 • imeti sedež v eni od upravičenih držav, tj. v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Organizacije s sedežem v tretjih državah, ki niso pridružene programu, ne morejo sodelovati v ukrepu.

Koordinatorska organizacija mora biti institucija za izobraževanje učiteljev. Prijavi se v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt. Ne sme biti povezani subjekt.

Prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) so lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • institucije za izobraževanje učiteljev (fakultete, inštituti, univerze, ki zagotavljajo začetno izobraževanje učiteljev in/ali stalni poklicni razvoj) za učitelje in osebje za vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu na ravneh ISCED 0–3, vključno z učitelji v PIU;
 • ministrstva ali podobni javni organi, odgovorni za politike splošnega šolskega izobraževanja;
 • javni (lokalni, regionalni ali nacionalni) in zasebni organi, odgovorni za razvoj politik in ponudbo izobraževanja učiteljev ter opredelitev standardov za kvalifikacije učiteljev;
 • združenja učiteljev ali drugi nacionalno priznani ponudniki izobraževanja učiteljev in stalnega poklicnega razvoja;
 • organi, odgovorni za izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter nadzor stalnega poklicnega razvoja in kvalifikacij;
 • šole, ki sodelujejo s ponudniki izobraževanja učiteljev, da bi omogočile praktično usposabljanje v okviru izobraževanja učiteljev;
 • druge šole (od osnovnošolskega do začetnega izobraževanja in usposabljanja) ali druge organizacije (npr. nevladne organizacije, združenja učiteljev), pomembne za projekt.

Drugi subjekti lahko sodelujejo v drugih vlogah konzorcija, kot so pridruženi partnerji. 

Sestava konzorcija (stevilo in profil sodelujocih organizacij)

Šest prijaviteljev (upravičenci; ne povezani subjekti) iz najmanj štirih držav članic ali tretjih držav, pridruženih programu (kar vključuje najmanj tri države članice EU), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj štirje ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev, ustanovljeni v zadevnih državah, iz treh različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, ter
 • najmanj en ponudnik stalnega poklicnega razvoja (usposabljanja na delovnem mestu) za učitelje, ustanovljen v zadevni državi, in
 • najmanj ena šola, ki omogoča praktično usposabljanje. 

Konzorcij lahko vključuje tudi povezane subjekte ali pridružene partnerje, druge organizacije z ustreznim strokovnim znanjem na področju izobraževanja učiteljev in/ali organe, ki opredeljujejo standarde, kvalifikacije ali zagotavljanje kakovosti za izobraževanje učiteljev.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti morajo potekati v državah članicah EU ali tretjih državah, pridruženih programu.

Aktivnosti, ki se izvajajo v tretjih državah, ki niso pridružene programu, niso upravičene.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA) prek portala za financiranje in javne razpise (FTOP).

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Pred prijavo si oglejte ustrezna pogosta vprašanja na portalu za financiranje in javne razpise.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 6. junija do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Priprava projekta

Vsaka učiteljska akademija izvaja skladen in celovit nabor aktivnosti, kot so:

 • sodelovanje in vzpostavitev mrež in izkustvenih skupnosti med ponudniki izobraževanja učiteljev, združenji učiteljev, javnimi organizacijami, vključenimi v izobraževanje učiteljev, ter drugimi zadevnimi akterji za oblikovanje inovativnih strategij in programov za začetni in stalni poklicni razvoj učiteljev in šol;
 • razvoj in oblikovanje skupnih, inovativnih in učinkovitih učnih modulov o izobraževanju učiteljev in za kompetence učiteljev na področju zahtevnih in/ali novih pedagoških zadev skupnega pomena. Ti moduli obravnavajo različne potrebe prihodnjih učiteljev (kot del njihovega začetnega izobraževanja) in delujočih učiteljev (kot del stalnega poklicnega razvoja);
 • razvoj skupne ponudbe učnih možnosti z močno evropsko razsežnostjo, ki vključuje aktivnosti mobilnosti v vseh njenih oblikah, na primer vzpostavitev poletnih šol, študijskih obiskov za študente in učitelje, ter druge oblike fizičnega in virtualnega sodelovanja med fakultetami;
 • opredelitev učinkovitih načinov za odpravo ovir za mobilnost in opredelitev pogojev, vključno s praktičnimi ureditvami in priznavanjem učenja, za povečanje obsega in kakovosti mobilnosti ter njene vključitve v ponudbo začetnega in stalnega izobraževanja učiteljev kot sestavnega dela te ponudbe;
 • vključitev šol in zlasti šol za usposabljanje za preizkušanje in izmenjavo inovativnih novih načinov poučevanja (vključno z oddaljenim in kombiniranim pristopom k poučevanju in učenju);
 • izvedba študij, raziskav in/ali anket ali zbiranje učinkovitih praks v skladu s cilji tega razpisa za pripravo povzetkov, dokumentov za razpravo, priporočil itd., da se spodbudi razprava in oblikujejo politike izobraževanja učiteljev;
 • promocija obstoječih orodij Erasmus+, na primer orodja eTwinning kot dela evropske platforme za šolsko izobraževanje, za virtualno mobilnost, sodelovanje in obveščanje za namene testiranja in izmenjave rezultatov ter dajanje prednosti tem orodjem.

Merila za dodelitev

Uporabljajo se v nadaljevanju navedena merila.

Ustreznost projekta (največ 35 točk)

 • Povezava s cilji razpisa: v kolikšni meri se s predlogom ustanavlja učiteljska akademija za izboljšanje začetnega in nadaljnjega izobraževanja učiteljev z inovativno ponudbo izobraževanja za učitelje v zvezi z vsaj eno od prednostnih nalog programa Erasmus+, ki so:
  • vključevanje in raznolikost,
  • okolje in boj proti podnebnim spremembam,
  • obravnavanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti,
  • skupne vrednote, državljansko udejstvovanje in udeležba;
 • vrednote EU: predlog je pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije;
 • doslednost: v kolikšni meri predlog temelji na ustrezni analizi potreb, jasno opredeljenih in realističnih ciljih ter obravnava vprašanja, pomembna za sodelujoče organizacije in ukrep;
 • inovativen pristop: predlog obravnava najsodobnejše metode in tehnike ter vodi do inovativnih rezultatov in rešitev na svojem področju na splošno ali v geografskem okviru, v katerem se projekt izvaja (npr. vsebina, doseženi rezultati, uporabljene delovne metode, vključene organizacije in osebe ali organizacije in osebe, katerim je projekt namenjen);
 • evropska dodana vrednost: iz predloga je jasno razvidna dodana vrednost na individualni (učeči se in/ali osebje), institucionalni in sistemski ravni, ki jo ustvarjajo rezultati, ki bi jih partnerji brez evropskega sodelovanja težko dosegli; v predlogu se za sodelovanje, obveščanje ter testiranje in izmenjavo rezultatov uporabljajo in promovirajo obstoječa orodja na ravni EU, kot sta eTwinning in evropska platforma za šolsko izobraževanje;
 • internacionalizacija: iz predloga je razviden njegov prispevek k mednarodni razsežnosti izobraževanja učiteljev, vključno z razvojem skupnih modelov mobilnosti (virtualne, fizične in kombinirane) ter druge ponudbe izobraževanja za začetno izobraževanje učiteljev in njihov stalni poklicni razvoj;
 • upoštevanje vidika spola: predlog obravnava enakost spolov in pomaga najti rešitve za učinkovito spodbujanje poučevanja v šolah, ki upošteva vidik spola.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Skladnost: splošna zasnova projekta zagotavlja usklajenost ciljev, aktivnosti in predlaganega proračuna projekta. V predlogu je predstavljen skladen in celovit nabor ustreznih aktivnosti in storitev za izpolnjevanje opredeljenih potreb in doseganje pričakovanih rezultatov;
 • metodologija: kakovost in izvedljivost predlagane metodologije in njena primernost za doseganje pričakovanih rezultatov;
 • struktura: jasnost, celovitost in kakovost programa dela, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, uporabo, ocenjevanje in razširjanje;
 • upravljanje: predvidene so trdne ureditve upravljanja. Časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični. V predlogu so posameznim aktivnostim dodeljena ustrezna sredstva;
 • proračun: proračun zagotavlja ustrezna sredstva, potrebna za uspeh, in ni precenjen niti podcenjen;
 • upravljanje tveganj: izzivi/tveganja v zvezi s projektom so jasno opredeljeni, blažilni ukrepi pa ustrezno obravnavani.
 • zagotavljanje kakovosti: nadzorni ukrepi (stalno ocenjevanje kakovosti, medsebojni pregledi, aktivnosti primerjalne analize itd.) so ustrezno uvedeni;
 • orodja za spremljanje: določeni so kazalniki, da se zagotovita visoka kakovost in stroškovna učinkovitost izvedbe projekta.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk)

 • Sestava: projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij, ki se dopolnjujejo in imajo zahtevan profil, kompetence, izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;
 • sodelovanje z deležniki: partnerstvo vzpostavlja močne in stalne mreže in izkustvene skupnosti na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni, v katere so vključeni izvajalci začetnega usposabljanja učiteljev in usposabljanja učiteljev na delovnem mestu, javni organi, vključeni v izobraževanje učiteljev, in drugi ustrezni akterji, ter omogoča učinkovito izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj med navedenimi deležniki;
 • geografska uravnoteženost: partnerstvo vključuje ustrezne partnerje z različnih geografskih območij, ki imajo aktivno vlogo v projektu; prijavitelj je utemeljil geografsko sestavo partnerstva in dokazal njegovo ustreznost za doseganje ciljev učiteljskih akademij; partnerstvo vključuje širok in ustrezen nabor zadevnih akterjev na lokalni in regionalni ravni;
 • virtualno sodelovanje in mobilnost: sodelovanje je povezano z obstoječimi orodji Erasmus+, kot sta eTwinning in evropska platforma za šolsko izobraževanje;
 • zavezanost: porazdelitev odgovornosti in nalog je jasna in ustrezna, iz nje pa sta razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij glede na njihovo posebno strokovno znanje in zmogljivost;
 • naloge: koordinator prikaže visokokakovostno upravljanje, sposobnost za koordiniranje transnacionalnih mrež in vodenje v zahtevnem okolju; posamezne naloge so dodeljene na podlagi posebnega strokovnega znanja posameznih partnerjev;
 • sodelovanje: predlagan je učinkovit mehanizem za zagotavljanje dobre koordinacije, odločanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami, udeleženci in vsemi drugimi zadevnimi deležniki.

Učinek (največ 20 točk)

 • Uporaba: iz predloga je razvidno, kako bodo partnerji in drugi deležniki uporabili rezultate projekta. Zagotavlja načine za merjenje uporabe v življenjskem ciklu projekta in po njem;
 • razširjanje: predlog vsebuje jasen načrt za razširjanje rezultatov v življenjskem ciklu in po zaključku projekta, ustrezne cilje, aktivnosti, časovno razporeditev, orodja in kanale, ki bodo zagotovili učinkovito razširjanje rezultatov in koristi deležnikom, oblikovalcem politike, ponudnikom izobraževanja učiteljev, javnim organom itd. v življenjskem ciklu projekta in po njem; v predlogu je navedeno tudi, kateri partnerji bodo odgovorni za razširjanje, in iz njega so razvidne ustrezne izkušnje, ki jih imajo ti partnerji z aktivnostmi razširjanja; v predlogu so določeni načini, ki se uporabljajo za razširjanje, pri čemer se daje prednost orodjem programa Erasmus+, kot sta eTwinning in evropska platforma za šolsko izobraževanje;
 • učinek: iz predloga je razviden morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druge, ki niso organizacije in posamezniki, neposredno udeleženi v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Predlog vključuje ukrepe, cilje in kazalnike za spremljanje napredka in oceno pričakovanega učinka (kratko- in dolgoročnega);

 • trajnostnost: v predlogu je pojasnjeno, kako bodo učiteljske akademije Erasmus+ uvedene in nadalje razvite. Predlog vključuje pripravo dolgoročnega akcijskega načrta za postopno uvajanje rezultatov projekta po njegovem dokončanju. Ta načrt temelji na stalnih partnerstvih med ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev (pred začetkom dela za prihodnje učitelje) in ponudniki stalnega poklicnega razvoja (na delovnem mestu). Vključevati bi moral opredelitev ustreznih upravljavskih struktur ter načrte za nadgradljivost in finančno vzdržnost, vključno z opredelitvijo finančnih sredstev (evropskih, nacionalnih in zasebnih), da se zagotovi dolgoročna trajnostnost doseženih rezultatov in koristi.

Da bi se vloge upoštevale pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 70 točk (od skupno 100 točk), doseči pa morajo tudi zahtevano najmanjše število točk za vsako od štirih meril za dodelitev: najmanj 18 točk za kategorijo „Ustreznost projekta“; najmanj 13 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ ter najmanj 11 točk za kategoriji „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“ in „Učinek“.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije. 

Pričakovani učinek

Z razvojem učiteljskih akademij Erasmus+ naj bi se povečala privlačnost učiteljskega poklica ter zagotovila visokokakovostno začetno izobraževanje in visokokakovostni stalni poklicni razvoj za učitelje, izobraževalce in ravnatelje.

Učiteljske akademije Erasmus+ naj bi okrepile evropsko razsežnost in internacionalizacijo izobraževanja učiteljev z vzpostavitvijo evropskih partnerstev ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje. Pri tesnem sodelovanju zadevnih akterjev prek evropskih meja sta predvidena inovativno evropsko sodelovanje ter pomemben razvoj politik in praks izobraževanja učiteljev na podlagi obstoječih inovacij in učinkovitih praks nacionalnih sistemov izobraževanja učiteljev in skupne ponudbe izobraževanja, organizirane za sodelujoče učitelje. Pričakuje se, da bo ta pristop z odpravo dejanskih ovir za mobilnost in opredelitvijo pogojev za uspešne strategije in programe mobilnosti utrl pot vključitvi mobilnosti v zagotavljanje izobraževanja učiteljev v Evropi kot njegovega sestavnega dela.

Učiteljske akademije Erasmus+, ki bodo delovale na nacionalni in evropski ravni, bodo oblikovale močna in trajna partnerstva med ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev in stalnega poklicnega razvoja. Omogočile bodo tesnejše sodelovanje med ponudniki izobraževanja učiteljev, s čimer bodo prispevale k vzpostavitvi strukturnih partnerstev in skupnih programov med institucijami. Tako bodo zagotovile visokokakovosten in učinkovit začetni in stalni poklicni razvoj ter dosegle rezultate, ki bi jih bilo težko doseči brez izmenjave znanja in učinkovitega sodelovanja.

Z uporabo različnih kanalov razširjanja na transnacionalni, nacionalni in/ali regionalni ravni ter vzpostavitvijo dolgoročnega akcijskega načrta za postopno uvajanje rezultatov projekta naj bi projekti vključili zadevne deležnike iz sodelujočih organizacij in od drugod ter zagotovili trajni učinek tudi po življenjskem ciklu projekta.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Znesek bo določil organ, ki dodeli sredstva, na podlagi predvidenega proračuna projekta, rezultata ocene in stopnje financiranja v višini 80 %.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je 1 500 000 EUR.

Finančna podpora tretjim osebam v obliki nepovratnih sredstev ali nagrad ni dovoljena.

Stroški prostovoljcev so dovoljeni. Navedeni stroški na enoto morajo biti usklajeni s stroški na enoto iz sklepa o stroških na enoto za prostovoljce11 .

Dovoljeni so stroški MSP na enoto za lastnike MSP. Navedeni stroški na enoto morajo biti usklajeni s stroški na enoto iz sklepa o stroških na enoto za lastnike MSP12 .

Ustrezni delovni sklop bi moral vključevati stroške za vsaj eno letno srečanje za izmenjavo dobrih praks in vzajemno učenje med učiteljskimi akademijami Erasmus+, ki ga organizira Evropska komisija/Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ali se organizira na njeno pobudo (za enega predstavnika vsakega polnopravnega partnerja projekta).

Kako se doloci pavsalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 • upravičenci bi morali proračun po potrebi podrobno opredeliti in organizirati v skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 • v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev pavšalnega zneska, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope (in v vsakem delovnem sklopu delež, dodeljen vsakemu upravičencu in povezanemu subjektu);
 • navedeni stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje informacij, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene.

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupni upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Glej del C tega vodnika za prijavitelje, poglavje „Neposredni stroški“.

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bo omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju