Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Malé partnerstvá

Malé partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v sektoroch školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám udeľujú nižšie granty, má kratšie trvanie a jednoduchšie administratívne požiadavky v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, zameriava sa na oslovenie miestnych organizácií, menej skúsených organizácií a nových účastníkov programu a zmierňuje prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou. V rámci tejto akcie sa podporujú aj flexibilné formáty – kombinácia aktivít s nadnárodným a vnútroštátnym charakterom, ktoré môžu mať aj európsky rozmer, čo organizáciám prináša viac prostriedkov na oslovenie osôb s nedostatkom príležitostí. Malé partnerstvá môžu prispievať aj k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k posilňovaniu synergií s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými politikami a medzi nimi.

Ciele akcie

 • Prilákanie nových účastníkov, menej skúsených organizácií a malých subjektov a rozšírenie ich prístupu k programu. Tieto partnerstvá by mali predstavovať prvý krok spolupráce organizácií na európskej úrovni.
 • Podpora inklúzie cieľových skupín s nedostatkom príležitostí.
 • Podpora aktívneho európskeho občianstva a prenesenie európskeho rozmeru na miestnu úroveň.

Okrem toho hlavné ciele kooperačných partnerstiev platia aj pre malé partnerstvá, a to primerane k rozsahu a objemu jednotlivých projektov:

 • zvyšovanie kvality práce a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni) vzhľadom na kontext jednotlivých organizácií, ktoré vedú k zlepšeniam.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa malého partnerstva

Pri malých partnerstvách sa musia dodržať tieto kritériá, aby bolo partnerstvo oprávnené na grant z programu erasmus+:

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

V prípade žiadostí predložených národným agentúram v oblastiach školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a mládeže môže organizácia podať žiadosť len raz v jednom termíne.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Na malých partnerstvách sa môže zúčastňovať každá verejná alebo súkromná organizácia1  zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Bez ohľadu na oblasť, na ktorú má projekt vplyv, sú malé partnerstvá prístupné pre všetky druhy organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu alebo v iných sociálno-ekonomických sektoroch, ako aj pre organizácie vykonávajúce prierezové aktivity pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a potvrdzovania, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by malé partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti.

Počet a profil účastníckych organizácií

Malé partnerstvo je nadnárodné a tvoria ho aspoň dve organizácie z dvoch rôznych členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu.

Maximálny počet účastníckych organizácií v jednom partnerstve nie je stanovený.

V čase podania žiadosti o grant musia byť identifikované všetky účastnícke organizácie.

Pokiaľ ide o žiadosti predložené národným agentúram v oblastiach školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a mládeže, tá istá organizácia (jedno číslo OID) nemôže byť zapojená do viac ako desiatich žiadostí celkovo v jednom termíne, či už ako žiadateľ alebo partner2 .

Riešené priority

O finančnej podpore malých partnerstiev sa uvažuje vtedy, keď sa zameriavajú na riešenie:

 • aspoň jednej horizontálnej priority

a/alebo

 • aspoň jednej osobitnej priority, ktorá je relevantná pre najviac ovplyvnenú oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

V rámci týchto priorít národné agentúry v prípade projektov v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, môžu klásť väčší dôraz na tie priority, ktoré sú mimoriadne dôležité v národnom kontexte (označované ako „európske priority v národnom kontexte“). Národné agentúry musia potenciálnych žiadateľov náležite informovať prostredníctvom svojich webových sídiel.

V prípade projektov v oblasti športu sa môže riešiť len jedna priorita (horizontálna alebo osobitná).

Miesto (miesta) realizácie aktivít

Všetky aktivity malého partnerstva sa musia realizovať v krajinách účastníckych organizácií projektu.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu, aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie3 , a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli.

Trvanie projektu

Od 6 do 24 mesiacov.

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľov projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Vo výnimočných prípadoch možno na žiadosť prijímateľa a so súhlasom národnej alebo výkonnej agentúry trvanie partnerstva predĺžiť. V takomto prípade sa celková výška grantu nemení.

Kde podať žiadosť?

V prípade malých partnerstiev v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto sektoroch:

 • Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu:

 • Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru so sídlom v Bruseli.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

V oboch prípadoch môže to isté konzorcium partnerov podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť, a to len jednej agentúre4 .

Kedy podať žiadosť?

V prípade malých partnerstiev v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto sektoroch:

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant:

 • do 05. marca, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. septembrom a 31. decembrom toho istého roka
 • do 1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. augustom nasledujúceho roka.

Možný dodatočný termín pre malé partnerstvá v oblasti mládeže:

národné agentúry môžu zorganizovať ďalšie kolo podávania žiadostí pre projekty v oblasti mládeže, na ktoré sa tiež budú vzťahovať pravidlá uvedené v tomto sprievodcovi. O tejto možnosti budú národné agentúry informovať prostredníctvom svojho webového sídla.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia predložiť žiadosti o grant do 7. mája, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu:

žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 5. marca, 17.00.00 h.

Príprava projektu

Projekt malého partnerstva sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov a výstupov projektu, formátov aktivít, vypracovanie harmonogramu atď.).
 • Príprava (plánovanie aktivít, vypracovanie pracovného programu, praktické opatrenia, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, uzavretie zmlúv s partnermi atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, šírenie a využívanie výsledkov projektu).

Malé partnerstvá môžu zahŕňať organizovanie nadnárodných aktivít zameraných na učenie sa, výučbu a odbornú prípravu jednotlivcov a skupín jednotlivcov, ak do dosahovania cieľov projektu vnášajú pridanú hodnotu.

V prípade malých partnerstiev v oblasti športu sa odporúča zahrnúť do návrhu aspoň jeden miestny alebo regionálny športový klub.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii kooperačných partnerstiev prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadatelia sa podporujú, aby pri navrhovaní projektov malého partnerstva zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a  rozmanitosti5  navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Malé partnerstvá sú vhodné najmä na projekty, ktorých predmetom je práca v oblasti inklúzie a rozmanitosti a ktorými sa ďalej rozvíjajú inkluzívne a na rozmanitosť citlivé postupy a metódy v súlade s príslušnou prioritou politiky pre akciu. Takisto by mali organizácie nezávisle od témy svojich projektov navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu, v ktorých by sa zohľadnili názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a ktoré by ich zapájali do rozhodovacieho procesu.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným malým partnerstvám je virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Najmä v rámci projektov v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých sa dôrazne odporúča používať Európsku platformu školského vzdelávania, eTwinning a platformu vzdelávania dospelých (EPALE), ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami v rámci projektu, počas nich a po ich skončení. V rámci projektov v oblasti mládeže sa dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

Participácia a občianska angažovanosť

Program podporuje participáciu a občiansku angažovanosť prostredníctvom všetkých svojich akcií. Projekty malého partnerstva by mali ponúkať príležitosti pre účasť ľudí na demokratickom živote, ako aj a ich sociálnu a občiansku angažovanosť. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je návrh projektu relevantný pre ciele a priority akcie. Okrem toho sa bude návrh považovať za vysoko relevantný, ak:
  • sa zaoberá prioritou inklúzia a rozmanitosť,
  • v prípade projektov riadených národnými agentúrami programu Erasmus+: ak sa zaoberá jednou alebo viacerými európskymi prioritami v národnom kontexte, ktoré oznámila národná agentúra,
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • sú profil, skúsenosti a aktivity účastníckej organizácie relevantné pre oblasť žiadosti,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom budovania kapacít organizácií na zapojenie sa do cezhraničnej spolupráce a vytvárania sietí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú ciele projektu jasne vymedzené, realistické a riešia potreby a ciele účastníckych organizácií, ako aj potreby svojich cieľových skupín,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené osobám s nedostatkom príležitostí,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná:
  • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie a šírenia výsledkov projektu,
  • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami,
  • v relevantnom prípade: miera, do akej sa v projekte využívajú online platformy programu Erasmus+ (European School Education Platform, EPALE, Európsky portál pre mládež, platforma stratégie EÚ pre mládež) ako nástroje na prípravu, realizáciu a vykonávanie opatrení nadväzujúcich na aktivity v rámci projektu,
 • je projekt navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil,
 • projekt zapája nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami do danej akcie,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • obsahuje návrh projektu primeraný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Ak viacero žiadostí získalo rovnaký celkový počet bodov (prípady ex aequo), uprednostnia sa projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky dvoch možných jednorazových platieb, ktoré zodpovedajú celkovej sume grantu na projekt. Žiadatelia si vyberú z dvoch vopred stanovených súm podľa aktivít, ktoré chcú realizovať, a výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť:

Sumy celkových jednorazových platieb:

 • 30 000 EUR,
 • 60 000 EUR.

Pri plánovaní svojich projektov si žiadateľské organizácie spoločne so svojimi partnermi projektu budú musieť vybrať takú sumu celkovej jednorazovej platby, ktorá sa viac hodí na účely pokrytia nákladov ich projektov, a to na základe svojich potrieb a cieľov. Ak je projekt vybraný na poskytnutie financovania, z požadovanej sumy jednorazovej platby sa stane suma celkového grantu.

Návrhy musia obsahovať opis aktivít, ktoré sa žiadatelia zaväzujú realizovať spoločne s požadovanou sumou jednorazovej platby, a musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Výber požadovanej jednorazovej sumy by mal vychádzať z vlastného odhadu žiadateľa, pokiaľ ide o celkové náklady na projekt. Na základe tohto odhadu si musia žiadatelia vybrať sumu, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám, pričom musia zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov a dodržanie zásady spolufinancovania (t. j. rozpočty na projekt by sa mali doplniť z ďalších finančných zdrojov, preto by mali byť očakávané celkové náklady na projekt vyššie ako pevne stanovená jednorazová suma, o ktorú sa žiada).

V prípade pochybností o týchto dvoch sumách žiadatelia môžu: a) znížiť náklady na projekt, napríklad vypracovaním nákladovo efektívnejších spôsobov dosiahnutia podobných výsledkov alebo úpravou počtu/rozsahu aktivít projektu podľa rozpočtu; b) zvýšiť rozsah projektu, napríklad zameraním sa na oslovenie väčšieho počtu účastníkov aktivít, zvýšením počtu aktivít alebo doplnením ďalších výstupov projektu.

Primeranosť počtu, rozsahu a zložitosti navrhovaných aktivít projektu požadovanej sume bude spoločne s ich významom pre ciele projektu predstavovať významný prvok posúdenia kvality v súlade s opísanými kritériami na vyhodnotenie návrhov.

Požiadavky

Vzhľadom na skutočnosť, že malé partnerstvá sú nástrojom na poskytnutie prístupu novým účastníkom a menej skúseným organizáciám do programu a na ich začlenenie do neho, úroveň informácií požadovaných na podanie žiadosti o grant v rámci tejto akcie bude jednoduchá a zároveň sa ňou zabezpečí súlad s pravidlami nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách. Opis projektu preto musí obsahovať:

 • ciele,
 • navrhované aktivity,
 • očakávané výsledky.

Ciele, aktivity a plánované výsledky musia byť navzájom jasne prepojené a musia sa prezentovať súdržne. Žiadosti obsahujú aj všeobecný harmonogram projektu s predpokladaným dátumom dokončenia hlavných aktivít.

Žiadatelia by mali poskytnúť dostatočné informácie o rozpočtovom pláne, aby hodnotitelia mohli posúdiť primeranosť každej aktivity, ako aj súdržnosť každej aktivity s ostatnými aktivitami.

Rozpočet na projekt musí obsahovať zoznam plánovaných aktivít projektu a podiel prostriedkov z grantu vyčlenených na každú z nich.

Využívanie subdodávateľov služieb je povolené, ak sa netýka základných aktivít, od ktorých priamo závisí dosahovanie cieľov akcie. V takýchto prípadoch musia byť úlohy zadávané subdodávateľom jasne identifikované a opísané v žiadosti.

Vyplatenie grantu

Podmienkou vyplatenia grantu v plnej výške je dokončenie všetkých aktivít v súlade s kritériami kvality opísanými v žiadosti. Ak sa jedna alebo viacero aktivít nedokončia, dokončia len čiastočne alebo z posúdenia kvality vyplynie, že sa vykonali neuspokojivo, vo fáze záverečnej správy sa môžu uplatniť primerané zníženia grantu, prípadne ak došlo k 

nedostatočnému/čiastočnému/oneskorenému vykonaniu, nemusia sa akceptovať jednotlivé aktivity alebo sa môže znížiť celková suma o paušálnu percentuálnu sadzbu.

Posúdenie v záverečnej správe vychádza z podrobného opisu jednotlivých uskutočnených aktivít, informácií, z ktorých vyplýva úroveň dosahovania cieľov projektu uvedených v žiadosti, z kvality výsledkov projektu nahratých na platformu pre výsledky projektov Erasmus+ a z vlastného posúdenia partnerských organizácií.