Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mreže Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

Mreže škola i ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), ISCED 1 – 4, i/ili visokih učilišta koja pružaju osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika trebale bi dati međunarodni aspekt novoj komponenti programa Jean Monnet i omogućiti razmjenu primjera dobre prakse te iskustvo zajedničkog poučavanja u skupini zemalja.

Aktivnosti će omogućiti približavanje metodologija učenja o pitanjima povezanima s Europskom unijom među stručnjacima koji rade u različitim kontekstima te nailaze na različite izazove i ograničenja zbog nacionalnog zakonodavstva i strukture kurikuluma.

Ciljevi Aktivnosti

Cilj je mreža Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja pružiti potporu školama i ustanovama za SOO (ISCED 1 – 4) i/ili visokim učilištima koja pružaju osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika za poboljšanje znanja o tome kako poučavati o temama povezanima s Europskom unijom te ujedno procesu učenja dati međunarodnu perspektivu.

Razmjena znanja među nastavnicima, suradnički rad na određenim predmetima i metodologijama, iskustva zajedničkog poučavanja i zajedničke aktivnosti osnova su mrežnih aktivnosti. Na primjer:

 • razmjena informacija o sadržaju i promicanje rezultata primijenjenih metodologija
 • jačanje suradnje različitih škola / ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) i pružatelja osposobljavanja/obrazovanja učitelja i nastavnika, čime one stječu međunarodno iskustvo i ugled na europskoj razini
 • razmjena znanja i mobilnosti za zajedničko poučavanje
 • poticanje suradnje i stvaranje čvrste i održive platforme znanja koja povezuje škole i ustanove za SOO (ISCED 1 – 4) i/ili visoka učilišta koja pružaju osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika.

Uspostava projekta

Mreže Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja moraju se provoditi u jednom ili više sljedećih oblika:  

 • okupljanje i rasprava o metodama poučavanja za nastavne i izvannastavne aktivnosti
 • prikupljanje i dijeljenje dobre prakse za učenje o temama povezanima s Europskom unijom
 • organiziranje iskustva zajedničkog i suradničkog poučavanja putem mobilnosti ili putem interneta. 

To se može provesti: 

 • izradom dokumenata i smjernica za diseminaciju dobre prakse
 • sastancima uživo ili na internetu 
 • zajedničkim i suradničkim poučavanjem.

Koji su kriteriji za prijavu za mreže jean monnet za druga područja obrazovanja i osposobljavanja?

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju:

 • biti škola, ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) ili visoko učilište koje ima valjan ECHE i koje pruža inicijalno obrazovanje i/ili osposobljavanje uz rad učiteljima i nastavnicima škola i/ili ustanova za SOO (ISCED 1 – 4)
 • imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu, a visoka učilišta moraju imati i valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).  

Sastav konzorcija

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 6 prijavitelja koji ispunjava sljedeće uvjete:                           

 • najmanje 3 subjekta iz različitih država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih programu
 • najmanje 4 škole i/ili pružatelja SOO-a (ISCED 1 – 4)
 • najviše 2 visoka učilišta koja pružaju inicijalno obrazovanje i/ili osposobljavanje uz rad učiteljima i nastavnicima škola i/ili ustanova za SOO (ISCED 1 – 4).

Samo se korisnici (ne povezani subjekti) računaju u sastav konzorcija.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)  

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija navedenih u nastavku.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

 • Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:
  • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
  • omogućivanje nastavnom osoblju škola da razviju nove vještine
  • razmjena informacija o načinu na koji postižu da njihovi učenici budu upućeniji u teme u području EU-a
  • olakšavanje iskustva mobilnosti nastavnika kako bi se omogućilo zajedničko poučavanje/mentorstvo s partnerima
  • bolje razumijevanje EU-a i njegova funkcioniranja
  • omogućivanje nastavnom osoblju da u svoje aktivnosti uvede sadržaj povezan s EU-om.
 • Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:
  • škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4)
  • učitelje i nastavnike
  • učenike i studente.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost predloženih aktivnosti.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Unutarnja organizacija partnerstva:
  • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti sudionika uključenih u predložene aktivnosti za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.
 • Sporazumi o suradnji i raspodjela uloga, odgovornosti i zadaća.

Učinak (najviše 25 bodova)

 • Očekivani dugoročni učinak mreža:
  • na škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
   • povećani kapaciteti za poučavanje tema povezanih s EU-om
   •  inovativan sadržaj u razvoju novih pristupa temama povezanima s EU-om u školama
   • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima
   • više financijskih sredstava za poučavanje o temama povezanima s EU-om unutar ustanove
  •  na nastavno osoblje koje je izravno i neizravno uključeno u mreže:
   • jačanje njihovih vještina za uključivanje pitanja povezanih s EU-om i napredak u prenošenju sadržaja o EU-u u njihovim aktivnostima.
 • Diseminacija i komunikacija:
  • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta uključenog u mreže:
   • informiranje o aktivnostima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
   • dopiranje do skupina izvan škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
  • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.
 • Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Očekivani učinak

Kvantitativni: broj korisnika po državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu/regiji

Kvalitativni: Očekuje se da će mreže Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja donijeti pozitivne i dugoročne učinke za sustav općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4), pružajući sudionicima praktično znanje o uspješnim načinima prenošenja činjenica i znanja o Europskoj uniji učenicima i studentima.

Mreže u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja će za ustanove općeg obrazovanja i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje povećati mogućnosti da prošire svoje aktivnosti na teme u području Europske unije. 

Aktivnostima koje se podupiru u okviru mreža Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja nastoje se ostvariti i sljedeći ishodi za organizacije sudionice: 

 • povećani kapacitet za uključivanje tema povezanih s EU-om u svoje aktivnosti
 • povećana međunarodna prisutnost.

Geografski ciljevi

Financirane aktivnosti usmjerene su na države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu, u skladu s kriterijima prihvatljivosti.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava određenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 300 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti. Stopa sufinanciranja od 80 % primjenjivat će se na ukupne procijenjene prihvatljive troškove određene nakon ocjenjivanja.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Pogledajte odjeljak „Prihvatljivi izravni troškovi” u dijelu C ovog vodiča.

Dopuštena je financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada.

Dopušteni su troškovi volontiranja. Trebaju biti u obliku jediničnih troškova kako je definirano u Odluci Komisije o jediničnim troškovima za [fn]volontere[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn]

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet Nastavno osoblje u školama Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO