Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

„Jean Monnet“ Tinklai kitose švietimo ir mokymo srityse

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) ir (arba) mokytojus rengiančių ir šviečiančių aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklai turėtų siekti suteikti šiai naujai „Jean Monnet“ veiklai tarptautinį aspektą ir padėti keistis gerąja patirtimi bei šalių grupėje vykdyti komandinį mokymą.

Tokia veikla leis skirtinguose kontekstuose dirbantiems specialistams, dėl nacionalinės teisės aktų ir mokymo programų struktūros susiduriantiems su skirtingais uždaviniais ir apribojimais, pasiekti bendrą supratimą apie mokymosi Europos Sąjungos klausimais metodikas.

Veiksmo tikslai

„Jean Monnet“ tinklų kitose švietimo ir mokymo srityse tikslas – padėti bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4) ir (arba) mokytojus rengiančioms ir šviečiančioms aukštojo mokslo ir studijų institucijoms gilinti žinias, kaip mokyti Europos Sąjungos dalykų, taip pat mokymosi procesui suteikti tarptautinį matmenį.

Mokytojų keitimasis žiniomis, bendradarbiavimas rengiant konkrečias disciplinas ir metodikas, komandinio mokymo patirtis ir bendra veikla – tinklo veiklos pagrindas. Pavyzdžiui:

 • Keistis informacija apie turinį ir viešinti taikomų metodikų rezultatus;
 • Stiprinti įvairių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų (isced 1–4) ir mokytojus rengiančių ir šviečiančių institucijų bendradarbiavimą, suteikiant jiems tarptautinės patirties ir europinę reputaciją;
 • Keistis žiniomis ir mobilumu komandinio mokymo tikslais;
 • Skatinti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) ir (arba) mokytojus rengiančių ir šviečiančių aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą ir kurti tvirtą ir tvarią žinių platformą.

Kokie kriterijai taikomi paraiškoms dėl „Jean Monnet“ Tinklų kitose švietimo ir mokymo srityse?

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) turi būti:

 • bendrojo ugdymo įstaiga, profesinio mokymo įstaiga (ISCED 1–4) ar aukštojo mokslo ir studijų institucija, turinti galiojančią ECHE ir teikianti pirminio rengimo ir (arba) mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo ir (arba) profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) mokytojams;
 • įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Konsorciumo sudėtis

Pasiūlymus turi pateikti konsorciumas, kurį sudaro bent 6 pareiškėjai (koordinatorius ir visateisiai partneriai) iš bent 3 skirtingų ES valstybių narių ir (arba) Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.                                           

Konsorciume turi dalyvauti:                           

 • bent 4 bendrojo ugdymo mokyklos ir (arba) profesinio mokymo paslaugų teikėjai (ISCED 1–4);
 • ne daugiau kaip 2 aukštojo mokslo ir studijų institucijos, teikiančios pirminio rengimo ir (arba) mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir (arba) profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) mokytojams.

Susiję subjektai neįtraukiami į minimalius konsorciumo sudėties tinkamumo kriterijus.  

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 14 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

„Jean Monnet“ tinklai kitose švietimo ir mokymo srityse turi vykdyti vieną ar daugiau šių veiklos rūšių:

 • kaupti ir aptarti mokymo metodikas, skirtas mokymo programoms ir užklasinei veiklai; 
 • rinkti gerąją patirtį, susijusią su mokymusi Europos Sąjungos klausimais, ir ja dalytis;
 • organizuoti komandinį mokymą ir bendradarbiavimu grindžiamą mokymą vykdant mobilumo veiklą arba internetu.

Tai galima padaryti:

 • Rengiant dokumentus ir gerosios patirties sklaidos gaires;
 • Rengiant fizinius ir internetinius susitikimus;
 • Vykdant komandinį mokymą ir bendradarbiavimu grindžiamą mokymą.

Numatomas poveikis

Kiekybinis

 • Dotacijų gavėjų skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir (arba) regionus

Kokybinis

Tikimasi, kad „Jean Monnet“ tinklai kitose švietimo ir mokymo srityse padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį bendrajam ugdymui ir profesiniam mokymui (ISCED 1–4) ir suteiks dalyviams žinių apie sėkmingą praktiką, susijusią su faktų ir žinių apie Europos Sąjungą pateikimu besimokantiems asmenims.

Tinklai kitose švietimo ir mokymo srityse suteiks daugiau galimybių bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms išplėsti savo veiklą, integruojant Europos Sąjungos turinį.

„Jean Monnet“ tinklų kitose švietimo ir mokymo srityse remiama veikla taip pat siekiama šių su dalyvaujančiosiomis organizacijomis susijusių rezultatų:

 • geresnio gebėjimo integruoti ES dalykus į savo veiklą;
 • didesnio tarptautiškumo.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

 • Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:
  • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
  • suteikti bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams galimybių įgyti naujų įgūdžių;
  • padėti keistis informacija ir patirtimi, kas ir kaip padeda besimokantiems asmenims geriau pažinti ES;
  • palengvinti mokytojų mobilumo patirtį, kad jie galėtų drauge su partneriais parengti ir vykdyti komandinį mokymą;
  • padėti geriau suprasti ES ir jos veikimą;
  • padėti mokytojams integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:
  • bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (ISCED 1–4);
  • mokytojus;
  • studentus.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: siūlomos veiklos kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su projekto tikslais ir veiksmais.
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Partnerystės vidaus veiklos organizavimas:
  • dalyvių, dalyvaujančių siūlomoje veikloje, susijusioje tiek su Europos Sąjungos studijomis (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje), tiek su konkrečia pasiūlyme nurodyta tema, profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas.
 • Bendradarbiavimo susitarimai ir vaidmenų, pareigų ir užduočių paskirstymas.

Poveikis (daugiausia 25 balai)

 • Numatomas tinklų poveikis ir ilgalaikiai padariniai:
  • bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams:
   • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
   • novatoriškas turinys, padedantis rasti naujų ES temų aspektų, bendrojo ugdymo įstaigose;
   • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais;
   • didesni finansiniai ištekliai ES dalykų mokymui įstaigos viduje.
  • tinkluose tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujantiems mokytojams:
   • tvirtesni įgūdžiai ES reikalų srityje ir geresnis ES turinio naudojimas veikloje.
 • Sklaida ir komunikacija:
  • priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus tinklui priklausančioje institucijoje ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
   • didinant informuotumą apie veiklą ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
   • informuojant grupes, nepriklausančias bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų sistemai.
  • Kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją:
  • per žiniasklaidą (įskaitant socialinius tinklus, leidinius ir t. t.),
  • per renginius.
 • Tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama bent po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 300 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • Biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. T.);
 • Pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • Pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • Numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet Mokyklinio ugdymo darbuotojai Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai