Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet hálózatok az oktatás és képzés más területein

Az iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) és/vagy tanárképzést/-oktatást nyújtó felsőoktatási intézmények hálózatainak nemzetközi aspektussal kell kiegészíteniük az új Jean Monnet-ágat, és lehetővé kell tenniük a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közös tanítás megtapasztalását egy több országból álló csoporton belül.

A tevékenységek elő fogják segíteni az európai uniós kérdésekkel kapcsolatos tanulási módszertanok közös értelmezését azon, különböző összefüggésrendszerekben tevékenykedő gyakorlati szakemberek körében, akik eltérő kihívásokkal és korlátokkal szembesülnek a nemzeti jogszabályok és a tantervek felépítése miatt.

A Pályázattípus Célkitűzései

Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatok célja, hogy megadják az iskoláknak és a szakképző intézményeknek (ISCED 1–4.) és/vagy a tanárképzésben/-oktatásban érintett felsőoktatási intézményeknek az ahhoz szükséges támogatást, hogy bővíthessék az európai uniós vonatkozású tárgyak oktatásával kapcsolatos ismereteket, valamint hogy nemzetközi aspektussal ruházzák fel a tanulási gyakorlatot.

A tanárok közötti tudáscsere (a hálózati tevékenységek alapját adott tárgyakkal és módszertanokkal kapcsolatos, kollaboratív munka, közös tanítási tapasztalatok, és közös tevékenységek képezik). Például:

 • A tartalmakkal kapcsolatos információcsere, és az alkalmazott módszertanok eredményeinek népszerűsítése;
 • A különböző iskolák/szakképző intézmények (ISCED 1–4.), tanárképzési/-oktatási szolgáltatók közötti együttműködés fokozása, nemzetközi tapasztalatot és európai tekintélyt biztosítva számukra;
 • Tudáscsere és mobilitás a közös tanításért;
 • Az együttműködés előmozdítása és egy szilárd és fenntartható tudásplatform létrehozása az iskolák és a szakképző intézmények (ISCED 1–4.) és/vagy a tanárképzésben/oktatásban részt vevő felsőoktatási intézmények között.

Projekttervezés

Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatoknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbiak közül egyet vagy többet:  

 • oktatási módszertanok gyűjtése és megvitatása a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez; 
 • az európai uniós tantárgyak tanításával kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése és megosztása; 
 • közös tanítással és kollaboratív tanítással kapcsolatos tapasztalatok szervezése mobilitás keretében vagy online. 

A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg: 

 • a bevált gyakorlatok disszeminációjára szolgáló dokumentumok és iránymutatások kidolgozása; 
 • személyes és online találkozó; 
 • közös tanítás és kollaboratív tanítás. 

Milyen feltételeknek kell megfelelniük az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatok megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • iskola, szakképzést nyújtó intézmény (ISCED 1–4.) vagy érvényes ECHE-tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést nyújt iskolák és/vagy szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára;
 • az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük.

A felsőoktatási intézményeknek érvényes ECHE-tanúsítvánnyal (Erasmus Felsőoktatási Charta) kell rendelkezniük.   

A konzorcium összetétele

A pályázatokat legalább 6 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek:                                                                                                     

 • különböző uniós tagállamokból és/vagy a programhoz társult harmadik országokból érkező, legalább 3 szervezet,
 • legalább 4 iskola és/vagy szakképzési szolgáltató (ISCED 1–4.)
 • legfeljebb 2 felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést biztosít iskolák és szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára;

Csak a kedvezményezettek (nem kapcsolódó szervezetek) számítanak bele a konzorcium összetételébe. 

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne) 

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét). 

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek: 
  • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
  • információkat és gyakorlatokat cserél arról, hogy mit és hogyan kell cselekedni annak érdekében, hogy gyarapítani lehessen a tanulók EU-val kapcsolatos ismereteit;
  • elősegíti a tanárok mobilitási tapasztalatait ahhoz, hogy közös tanítást végezzenek partnereikkel;
  • elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
  • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.
 • A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.
 • Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
  • iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.);
  • tanárok;
  • diákok.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága.
 • A munkaprogram milyen mértékben 
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • A munkacsomagokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és teljesítendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A partnerség belső szervezeti felépítése:
  • A javasolt tevékenységekbe bevont résztvevők profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét téma tekintetében.
 • Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

 • A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása 
  • Az iskolákra és a szakképzési szolgáltatókra:
   • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelésére;
   •  innovatív tartalom az uniós tantárgyak új, iskolai oktatási irányainak kialakítása terén; 
   • megerősített együttműködésre és a partnerekkel való kapcsolattartás képességére;
   • a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az uniós tárgyak intézményen belüli oktatására.
  •  a hálózatokban közvetlenül és közvetve részt vevő tanárokra: 
   • Az uniós kérdésekkel kapcsolatos készségeik megerősítése és a tevékenységeik uniós tartalmának megvalósításában elért előrehaladás.
 • Disszemináció és kommunikáció:
  • A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége: 
   • a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
   • az iskolákon és a szakképzési szolgáltatókon kívüli csoportok megszólítása.
  • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
  • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.)
  • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Várt hatás 

Mennyiségi: a kedvezményezettek száma uniós tagállamonként vagy a programhoz társult harmadik országonként/régiónként 

Minőségi: Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatnak kedvező és tartós hatást kell gyakorolnia az általános képzésre és szakképzésre (ISCED 1–4.), és át kell adnia a résztvevők számára az ahhoz szükséges gyakorlatokra vonatkozó tudást, amelyekkel megismertethetik a tanulókkal és a hallgatókkal az Európai Unióval kapcsolatos tényeket és tudásanyagot. 

Az oktatás és képzés más területein működő hálózatok bővítik majd az általános képzést és szakképzést nyújtó intézményeknek annak érdekében biztosított lehetőségek körét, hogy kiterjesszék az európai uniós tartalmak beépítésével kapcsolatos tevékenységeiket.  

Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatok keretében támogatott tevékenységek emellett a következő eredmények elérésére törekszenek a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében:  

 • megnövelt kapacitás az uniós tárgyak tevékenységeikbe történő beépítésére;  
 • fokozott nemzetközi kitettség. 

Földrajzi célok

A finanszírozott tevékenységek a támogathatósági feltételekkel összhangban az uniós tagállamokra és a programhoz társult harmadik országokra összpontosítanak.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások keretében nyújtott egyösszegű támogatás összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az Uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 EUR

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens munkacsomagokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes munkacsomagok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a munkacsomagonkénti részarányt (valamint az egyes munkacsomagokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolódó szervezetekhez rendelt részarányt);
 • A költségek fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát. A 80%-os társfinanszírozási arányt az értékelést követően meghatározott összes becsült elszámolható költségre kell alkalmazni.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg stb.) a támogatási megállapodás határozza meg. Lásd a pályázati útmutató C. részét az „Elszámolható közvetlen költségek” című részben.

Harmadik feleknek vissza nem térítendő támogatás vagy pénzdíj formájában nyújtott pénzügyi támogatás megengedett.

Az önkéntesek költségei megengedettek. Ezeket az önkéntesek egységköltségeiről szóló bizottsági határozatban meghatározott egységköltségek formájában kell meghatározni1 .

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása