Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2024.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2024 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Rețelele de școli și de instituții de educație și formare profesională (EFP), ISCED 1-4, și/sau de instituții de învățământ superior care oferă formare/educație cadrelor didactice ar trebui să servească scopului de a conferi un aspect internațional noii componente Jean Monnet și să permită schimbul de bune practici, precum și predarea în comun în cadrul unui grup de țări.

Activitățile vor facilita o înțelegere comună cu privire la metodologiile de învățare despre temele privind UE în rândul unor practicieni care lucrează în contexte diferite și se confruntă cu diferite provocări și constrângeri cauzate de legislațiile naționale și structura programelor de învățământ.

Obiectivele acțiunii

Rețelele Jean Monnet din alte domenii de educație și formare își propun să acorde sprijin școlilor și instituțiilor de educație și formare profesională, (ISCED 1-4) și/sau instituțiilor de învățământ superior implicate în activitățile de formare/educație a cadrelor didactice, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor cu privire la modul de predare a temelor legate de Uniunea Europeană. Acestea vor conferi, de asemenea, o dimensiune internațională exercițiului de învățare.

Schimbul de cunoștințe între profesori (colaborare cu privire la subiecte specifice și la metodologii, experiențe de predare în comun, activități comune) reprezintă fundamentul activităților din cadrul rețelelor. De exemplu:

 • schimbul de informații cu privire la conținut și promovarea rezultatelor metodologiilor aplicate;
 • consolidarea cooperării dintre diferite școli/instituții de educație și formare profesională (ISCED 1 – 4), diferiți furnizori de formare/educație pentru cadrele didactice, oferindu-le experiență internațională și un statut european;
 • schimbul de cunoștințe și mobilitatea pentru predarea în comun;
 • încurajarea cooperării și crearea unei platforme solide și durabile de cunoștințe între școli și instituții de educație și formare profesională (ISCED 1-4) și/sau instituții de învățământ superior implicate în activitățile de formare/educație pentru cadrele didactice.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării?

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții (coordonatorul și partenerii cu drepturi depline) trebuie să fie:

 • o școală, o instituție FEP (ISCED 1 - 4) sau o instituție de învățământ superior care deține o ECHE valabilă și care furnizează formare inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din instituțiile EFP (ISCED 1 - 4);
 • stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Componența consorțiului

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu alcătuit din cel puțin 6 solicitanți (coordonator și parteneri cu drepturi depline) din cel puțin 3 state membre ale UE și/sau țări terțe asociate la program.

Consorțiul trebuie să includă:

 • cel puțin 4 școli și/sau furnizori de EFP (ISCED 1-4);
 • maximum 2 instituții de învățământ superior care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din instituția EFP (ISCED 1 - 4);

Entitățile afiliate nu sunt luate în considerare în cadrul criteriilor minime de eligibilitate pentru componența consorțiului.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării trebuie să respecte una sau mai multe dintre următoarele cerințe:

 • colectarea și discutarea metodologiilor de predare pentru activități curriculare și extracurriculare;
 • colectarea și diseminarea bunelor practici de învățare despre teme privind UE;
 • organizarea experiențelor de predare în comun și prin colaborare, atât prin activități de mobilitate, cât și online.

Cele de mai sus se pot realiza prin:

 • prezentarea de documente și orientări pentru diseminarea bunelor practici;
 • întâlniri fizice și online;
 • predare în comun și predare prin colaborare.

Impactul preconizat

Cantitativ

 • numărul de beneficiari în funcție de statul membru al UE sau de țara terță asociată la program/regiune.

Calitativ

Se preconizează că rețelele Jean Monnet din alte domenii de educație și formare vor avea efecte pozitive și de lungă durată asupra învățământului general și asupra EFP (ISCED 1-4), oferindu-le participanților cunoștințe despre practicile eficace de furnizare a datelor și cunoștințelor despre Uniunea Europeană elevilor și studenților.

Rețelele din alte domenii de educație și formare vor oferi instituțiilor de învățământ general și instituțiilor EFP oportunități mai variate de a-și extinde activitățile prin integrarea conținutului privind Uniunea Europeană.

De asemenea, activitățile sprijinite în cadrul rețelelor Jean Monnet în alte domenii de educație și formare vizează obținerea următoarelor rezultate pentru organizațiile participante:

 • creșterea capacității de a integra în activitățile lor teme legate de UE;
 • expunere internațională sporită.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor acțiunii Jean Monnet:
  • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
  • permite cadrelor didactice din școli să își dezvolte noi competențe;
  • contribuie la schimbul de informații și de practici între cadrele didactice cu privire la modul în care își ajută cursanții să cunoască mai multe despre UE și la conținutul educațional;
  • facilitează experiențele de mobilitate ale cadrelor didactice pentru efectua activități de predare în comun/îndrumare reciprocă cu partenerii lor;
  • asigură o mai bună înțelegere a UE și a funcționării acesteia;
  • permite cadrelor didactice să introducă în activitățile lor conținut privind UE.
 • Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:
  • școli și furnizori de EFP (ISCED 1-4);
  • cadre didactice;
  • studenți.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea activităților propuse.
 • Măsura în care programul de lucru
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile proiectului.
 • Măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în concordanță cu obiectivele și rezultatele preconizate ale acestora.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Organizarea internă a parteneriatului:
  • pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei participanților implicați în activitățile propuse în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv) și în ceea ce privește tema specifică abordată de propunere.
 • Modalitățile de cooperare și distribuția rolurilor, a responsabilităților și a sarcinilor.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Impactul preconizat al rețelelor cu efecte pe termen lung
  • asupra școlilor și furnizorilor de EFP:
   • creșterea capacității de a preda subiecte legate de UE;
   •  conținut inovator pentru dezvoltarea de noi perspective asupra subiectelor legate de UE în școli;
   • consolidarea cooperării și a capacității de a intra în legătură cu partenerii;
   • creșterea alocării de resurse financiare pentru predarea temelor legate de UE în cadrul instituției.
  • asupra cadrelor didactice implicate direct și indirect în rețele:
   • consolidarea competențelor lor în ceea ce privește aspectele legate de UE și progresele înregistrate în ceea ce privește prezentarea de conținut UE în activitățile lor.
 • Diseminare și comunicare:
  • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției implicate în rețelele respective:
   • sensibilizarea cu privire la activități și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
 • stabilirea de contacte cu grupuri din afara școlilor și a furnizorilor de EFP.
  • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:
   • expunerea în mass-media (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
   • evenimente.
 • Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo din cadrul aceleiași teme li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per proiect este de 300 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costuri de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Personalul din învățământul preuniversitar Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională