Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Parteneriate la scară mică

Parteneriatele la scară mică sunt concepute pentru extinderea accesului la program pentru actorii la scară mică și persoanele al care întâmpină dificultăți de acces la învățământul școlar, la educația adulților, la educația și formarea profesională la activități pentru tineret și la sport. Prin acordarea unor granturi mai mici organizațiilor, prin durata mai scurtă și prin cerințele administrative mai simple în comparație cu parteneriatele de cooperare, această acțiune are drept obiectiv să se adreseze organizațiilor de bază, organizațiilor cu mai puțină experiență și organizațiilor nou-intrate la program, reducând barierele la intrarea în program pentru organizațiile cu capacitate organizațională mai redusă. De asemenea, această acțiune va sprijini formate flexibile – activități mixte cu caracter transnațional și național, dar cu o puternică dimensiune europeană – care le permit organizațiilor să dispună de mai multe mijloace pentru a include persoanele cu mai puține oportunități. Parteneriatele la scară mică pot contribui, de asemenea, la crearea și dezvoltarea de rețele transnaționale și la stimularea sinergiilor cu politicile locale, regionale, naționale și internaționale și între acestea.

Obiectivele Acțiunii

 • Atragerea și extinderea accesului la program pentru organizațiile nou-intrate, pentru organizațiile cu mai puțină experiență și pentru actorii la scară mică. Aceste parteneriate trebuie să acționeze ca o primă etapă a procesului de cooperare a organizațiilor la nivel european.
 • Susținerea incluziunii grupurilor-țintă cu mai puține oportunități
 • Susținerea cetățeniei europene active și aducerea dimensiunii europene la nivel local

În plus, principalele obiective ale parteneriatelor de cooperare se aplică și parteneriatelor la scară mică, proporțional cu domeniul de aplicare și cu volumul fiecărui proiect:

 • îmbunătățirea calității activității și practicilor organizațiilor și instituțiilor implicate, deschiderea către noi actori care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector;
 • consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial;
 • abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;
 • facilitarea transformării și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere grant pentru un parteneriat la scară mică?

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, parteneriatele la scară mică trebuie să respecte următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Pentru cererile depuse la agențiile naționale în domeniul educației școlare, al educației și formării profesionale, al educației adulților și al tineretului, o organizație se poate înscrie o singură dată pentru fiecare termen-limită.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru a participa la proiect?

La un parteneriat la scară mică poate participa orice organizație publică sau privată1 , stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Indiferent de domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele la scară mică sunt deschise pentru orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice, precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și de sport).

În funcție de prioritatea și de obiectivele abordate de proiect, parteneriatele la scară mică trebuie să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de experiențele și de profilurile diferite ale acestora, precum și de expertiza lor specifică.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat la scară mică este transnațional și implică minimum două organizații din două state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite.

Nu există un număr maxim de organizații participante la un parteneriat.

Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Pentru cererile depuse la agențiile naționale în domeniul învățământului școlar, al educației și formării profesionale, al educației adulților și al tineretului, aceeași organizație (un singur OID) nu poate fi implicată în mai mult de 10 cereri în total pentru fiecare termen-limită, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener2 .

Priorități abordate

Pentru a fi luate în considerare pentru finanțare, parteneriatele la scară mică trebuie să abordeze:

 • cel puțin o prioritate orizontală

și/sau

 • cel puțin o prioritate specifică relevantă pentru domeniul educației, formării, tineretului și sportului asupra căruia are cel mai mare impact.

Pentru proiectele din domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar, al educației adulților și al tineretului gestionate de agențiile naționale Erasmus+, agențiile naționale pot să acorde mai multă atenție acelora dintre aceste priorități care sunt deosebit de relevante în contextul lor național (denumite „priorități europene în context național”). Agențiile naționale trebuie să informeze în mod adecvat potențialii solicitanți prin intermediul site-urilor lor oficiale.

În cazul proiectelor din domeniul sportului, poate fi abordată o singură prioritate (orizontală sau specifică).

Locul (locurile) de desfășurare a activităților

Toate activitățile din cadrul unui parteneriat la scară mică trebuie să aibă loc în țările organizațiilor participante la proiect.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului, activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene3 , chiar dacă la proiect nu participă organizații din țara care găzduiește instituția.

Durata proiectului

Între 6 și 24 de luni.

Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, pe baza obiectivelor proiectului și a tipului de activități planificate în timp.

În cazuri excepționale, durata unui parteneriat la scară mică poate fi prelungită, la cererea beneficiarului și cu acordul agenției naționale sau al Agenției Executive. În acest caz, valoarea totală a grantului rămâne neschimbată.

Unde se depune cererea?

Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar, al educației adulților și al tineretului depuse de orice organizație din aceste domenii:

 • La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul sportului:

 • la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

În ambele cazuri, același consorțiu de parteneri poate depune doar o singură cerere și doar la o singură agenție pentru fiecare termen-limită4 .

Când se depune cererea?

Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar, al educației adulților și al tineretului depuse de orice organizație din aceste domenii:

solicitanții trebuie să depună cererea de grant

 • până la 5 martie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 septembrie și data de 31 decembrie a aceluiași an.
 • până la 1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 august a anului următor.

Posibilitatea stabilirii unui termen suplimentar pentru parteneriatele la scară mică în domeniul tineretului:

Agențiile naționale pot organiza o rundă de cereri suplimentară pentru proiecte în domeniul tineretului, pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-urilor lor.

Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an.

Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul sportului:

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 martie, ora 17:00:00

Crearea unui proiect

Un proiect de parteneriat la scară mică cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor proiectului și ale învățării, a formatelor de activitate, a programului de lucru etc.);
 • pregătirea [planificarea activităților, elaborarea programului de lucru, demersurile practice, confirmarea grupului (grupurilor) țintă vizat(e) de activitățile preconizate, stabilirea de acorduri cu partenerii etc.];
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților și a impactului acestora la diferite niveluri, diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Parteneriatele la scară mică pot include organizarea de activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru persoane fizice și pentru grupuri de persoane, în măsura în care aceste activități aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului.

Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul sportului, se recomandă să fie inclus în propuneri cel puțin un club sportiv local sau regional.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a parteneriatelor de cooperare. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când elaborează proiecte de parteneriat la scară mică.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea5  pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Parteneriatele la scară mică sunt în mod special potrivite pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, pentru a dezvolta în continuare practici și metode favorabile incluziunii și care țin cont de diversitate, în conformitate cu prioritatea de politică aferentă acțiunii. De asemenea, independent de tematica proiectelor lor, organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului parteneriatelor la scară mică. În special, proiectele din domeniul învățământului școlar și al educației adulților sunt ferm încurajate să utilizeze Platforma europeană pentru educația școlară, inclusiv eTwinning, și Platforma pentru educația adulților (EPALE) pentru a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului. Proiectele din domeniul tineretului sunt ferm încurajate să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului.

Participare și implicare civică

Programul sprijină participarea și implicarea activă la nivelul tuturor acțiunilor sale. Proiectele care reprezintă parteneriate la scară mică ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică și implicarea socială și civică. Se va pune accent și pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia, în special în ceea ce privește valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, precum și identitatea culturală, sensibilitatea culturală și patrimoniul social și istoric.

Criterii de atribuire

Relevanța (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele și prioritățile acțiunii. În plus, propunerea va fi considerată foarte relevantă dacă:
  • abordează prioritatea „incluziune și diversitate”;
  • În cazul proiectelor gestionate de agențiile naționale Erasmus+: dacă se referă la una sau mai multe „priorități europene în context național”, astfel cum au fost anunțate de agenția națională;
 • propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • profilul, experiența și activitățile organizațiilor participante sunt relevante pentru domeniul cererii;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin consolidarea capacității organizațiilor de a se angaja în cooperare și în colaborarea în rețea la nivel transfrontalier.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului sunt clar definite, realiste și răspund nevoilor și obiectivelor organizațiilor participante și nevoilor grupurilor lor țintă;
 • activitățile sunt proiectate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise persoanelor cu mai puține oportunități;
 • metodologia propusă este clară, adecvată și fezabilă:
  • planul de lucru al proiectului este clar, complet și eficient, incluzând etape adecvate de pregătire, punere în aplicare și diseminare a rezultatelor proiectului;
  • proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente și metode de învățare digitale în scopul completării activităților fizice pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere.
  • Dacă este cazul: măsura în care proiectul utilizează platformele online Erasmus+ (Platforma europeană pentru educația școlară, EPALE, Portalul european pentru tineret, platforma Strategiei UE pentru tineret) ca instrumente de pregătire, de punere în aplicare și de monitorizare a activităților proiectului;
 • proiectul este conceput într-un mod ecologic și include practici ecologice în diferitele sale etape.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul;
 • proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii;
 • repartizarea propusă a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • propunerea include mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect include măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele proiectului în activitatea uzuală a organizației participante;
 • proiectul poate avea un impact pozitiv asupra participanților și organizațiilor participante, precum și asupra comunității mai largi;
 • propunerea de proiect include un mod adecvat de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizațiilor participante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

În cazurile în care două sau mai multe cereri au obținut același punctaj total (cazurile ex aequo), se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Modelul de finanțare propus constă într-un set de două sume forfetare posibile, care corespund sumei totale a grantului pentru proiect. Solicitanții vor alege una dintre cele două sume predefinite, în funcție de activitățile pe care doresc să le întreprindă și de rezultatele pe care doresc să le obțină:

Sume forfetare unice:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Atunci când își planifică proiectele, organizațiile solicitante – împreună cu partenerii lor de proiect –, vor trebui să aleagă suma forfetară unică cea mai adecvată pentru a acoperi costurile proiectelor lor, în funcție de nevoile și obiectivele lor. În cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare, suma forfetară solicitată devine valoarea totală a grantului.

Propunerile trebuie să descrie activitățile pe care solicitanții se angajează să le desfășoare cu ajutorul sumei forfetare solicitate și trebuie să respecte principiile economiei, eficienței și eficacității.

Alegerea sumei forfetare care trebuie solicitată ar trebui să se bazeze pe estimarea costului total al proiectului realizată de solicitant. Pornind de la această estimare, solicitanții trebuie să aleagă suma care răspunde cel mai bine nevoilor lor, asigurând în același timp o utilizare eficientă a fondurilor și respectarea principiului cofinanțării (de exemplu, se așteaptă ca bugetele proiectelor să fie completate cu alte surse de finanțare, prin urmare, costul total estimat al proiectului va fi mai mare decât suma forfetară solicitată).

În cazul în care au îndoieli cu privire la suma care trebuie aleasă, solicitanții pot: (a) să reducă costurile proiectului lor, de exemplu, prin identificarea unor modalități mai eficiente din punctul de vedere al costurilor de a obține rezultate similare sau prin adaptarea numărului/amplorii activităților proiectului la buget; (b) să mărească amploarea proiectului lor, de exemplu, prin includerea unui număr mai mare de participanți în cadrul activităților lor, prin creșterea numărului de activități sau prin realizarea de materiale suplimentare în cadrul proiectului.

Adaptarea numărului, a domeniului de aplicare și a complexității activităților proiectului propus la suma solicitată, împreună cu relevanța acestora pentru obiectivele proiectului, vor reprezenta elemente importante în cadrul evaluării calității, conform criteriilor de atribuire descrise mai sus.

Cerințe

Având în vedere că parteneriatele la scară mică reprezintă un instrument pentru includerea și accesul organizațiilor nou-intrate și al organizațiilor cu mai puțină experiență în cadrul programului, nivelul informațiilor necesare pentru a solicita un grant în cadrul acestei acțiuni va fi simplu și va asigura totodată respectarea normelor Regulamentului financiar al UE. Prin urmare, descrierea proiectului trebuie să includă:

 • Obiective
 • Activități propuse
 • Rezultate preconizate

Obiectivele, activitățile și rezultatele preconizate trebuie să fie clar corelate între ele și prezentate în mod coerent. Cererile includ, de asemenea, un calendar general al proiectului, cu data preconizată pentru finalizarea principalelor activități.

Solicitanții trebuie să furnizeze suficiente informații cu privire la planul bugetar, astfel încât evaluatorii să poată evalua caracterul adecvat al fiecărei activități, precum și coerența fiecărei activități cu celelalte.

Bugetul proiectului trebuie să enumere activitățile planificate ale proiectului și să indice partea din grant alocată fiecărei activități.

 Subcontractarea serviciilor este permisă atât timp cât nu acoperă activitățile de bază de care depinde în mod direct realizarea obiectivelor acțiunii. În astfel de cazuri, sarcinile subcontractate trebuie să fie identificate și descrise în mod clar în cerere.

Plata grantului

Condiția pentru plata integrală a grantului este finalizarea tuturor activităților în conformitate cu criteriile de calitate descrise în cerere. În cazul în care una sau mai multe activități nu sunt finalizate, sunt finalizate parțial sau sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării calității, se pot aplica reduceri corespunzătoare ale valorii grantului în etapa raportului final, în cazurile de punere în aplicare deficitară, parțială sau cu întârziere, prin neacceptarea anumitor activităților individuale sau prin reducerea sumei totale cu un procent forfetar.

Evaluarea raportului final se bazează pe descrieri detaliate ale fiecărei activități desfășurate, pe informații care indică nivelul de realizare a obiectivelor proiectului menționate în cerere, pe calitatea rezultatelor proiectului încărcate pe platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ și pe o autoevaluare a organizațiilor partenere.