Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akademie Nauczycielskie Erasmus+

W rezolucji Rady w sprawie dalszego rozwijania europejskiego obszaru edukacji1  z 2019 r. Komisję wezwano, aby „[o]pracowała nowe sposoby szkolenia i wspierania kompetentnych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, edukatorów i liderów edukacyjnych i promowała ich stały rozwój zawodowy, jak i wysokiej jakości, oparte na badaniach, kształcenie nauczycieli”2 3 .

W konkluzjach Rady dotyczących europejskich nauczycieli i trenerów przyszłości z maja 2020 r.4  ponownie podkreślono rolę nauczycieli jako trzonu europejskiego obszaru edukacji i wezwano do dalszego wspierania rozwoju kariery i kompetencji nauczycieli, a także ich dobrobytu na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. W konkluzjach podkreślono korzyści płynące z mobilności nauczycieli oraz potrzebę włączenia mobilności do wstępnego i ustawicznego kształcenia nauczycieli. Ponadto w konkluzjach zachęcono Komisję do wspierania ściślejszej współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli w ramach ich ustawicznego rozwoju zawodowego.

W komunikacie Komisji z 2020 r. w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.5  uznaje się kluczową rolę nauczycieli i osób prowadzących szkolenia oraz przedstawia wizję dysponowania wysoce kompetentnymi i zmotywowanymi edukatorami, którzy w ciągu swojej zróżnicowanej kariery mogą korzystać z różnych możliwości wsparcia i rozwoju zawodowego. Zaproponowano w nim szereg działań mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym obecnie przed zawodami nauczycielskimi, w tym plan uruchomienia akademii nauczycielskich Erasmus+.

W swoim Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027)6  Komisja podkreśliła, że wszyscy nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia muszą mieć pewność swoich umiejętności i kompetencje, aby korzystać z technologii w sposób skuteczny i kreatywny w celu angażowania i motywowania osób uczących się, a także aby wszyscy uczniowie rozwijali swoje kompetencje cyfrowe w zakresie uczenia się, życia i pracy w świecie postępującej transformacji cyfrowej.

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030) odnosi się do potencjału akademii nauczycielskich Erasmus+ w zakresie ułatwiania tworzenia sieci kontaktów, dzielenia się wiedzą, mobilności oraz zapewniania nauczycielom i osobom prowadzącym szkolenia możliwości uczenia się na wszystkich etapach kariery nauczycieli i osób prowadzących szkolenia.

Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest zwiększenie atrakcyjności tego zawodu: w krajach UE uczestniczących w badaniu TALIS przeprowadzonym przez OECD średnio mniej niż 20% nauczycieli w szkołach średnich I stopnia uważa, że ich zawód jest ceniony przez społeczeństwo. Starzenie się nauczycieli jest niepokojące, ponieważ spodziewane w nadchodzących latach masowe przechodzenie nauczycieli na emeryturę może doprowadzić do potencjalnych niedoborów w kadrze nauczycielskiej w danym kraju. W Monitorze Kształcenia i Szkolenia7  z 2019 r. wskazano również, że w wielu krajach europejskich występują poważne niedobory nauczycieli, albo w wymiarze ogólnym, albo w zakresie niektórych przedmiotów, takich jak nauki ścisłe, lub w odniesieniu do konkretnych profili, takich jak nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z przeprowadzonego przez OECD badania TALIS wynika, że pomimo szerokiej oferty ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczyciele nadal zgłaszają brak możliwości rozwoju zawodowego. Pomimo korzyści płynących z mobilności nadal nie jest ona skutecznie osadzona w kształceniu nauczycieli ze względu na wiele praktycznych przeszkód, które powinny zostać usunięte dzięki poprawie spójności polityk.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ pomogą rozwiązać te problemy, uzupełnić inne prowadzone prace na rzecz osiągnięcia celów w obszarze edukacji oraz przenieść wyniki na krajową i regionalną politykę, a w efekcie na kształcenie nauczycieli i wsparcie na rzecz szkół. W tym celu podmioty te wykorzystają innowacje i skuteczne praktyki istniejące w ramach krajowego kształcenia nauczycieli i współpracy europejskiej oraz rozwiną je jeszcze bardziej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozpowszechnianiu i stosowaniu skutecznych praktyk w różnych krajach i wśród organizatorów kształcenia nauczycieli, a także zapewnieniu informacji zwrotnych i wpływu, również na poziomie polityki.

Cele akcji

ogólnym celem tej akcji jest utworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli w celu ustanowienia akademii nauczycielskich Erasmus+, które będą zajmowały się rozwijaniem europejskiego i międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli. Akademie te będą promowały wielojęzyczność, świadomość językową i różnorodność kulturową, rozwijały kształcenie nauczycieli zgodnie z priorytetami polityki edukacyjnej UE i będą przyczyniały się do osiągania celów europejskiego obszaru edukacji.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ będą dążyły do osiągnięcia celów, które obejmują:

 • przyczynienie się do poprawy polityki i praktyk w zakresie kształcenia nauczycieli w Europie przez tworzenie sieci i wspólnot praktyków w zakresie kształcenia nauczycieli, które skupiają organizatorów zajmujących się kształceniem wstępnym nauczycieli (kształcenie przyszłych nauczycieli przed rozpoczęciem pracy) oraz organizatorów zajmujących się ustawicznym doskonaleniem zawodowym (w trakcie pracy), a także inne właściwe podmioty, takie jak stowarzyszenia nauczycieli, ministerstwa i zainteresowane strony, w celu opracowania oraz przetestowania strategii i programów kształcenia zawodowego, które są skuteczne, dostępne i możliwe do wykorzystania w innych kontekstach;
 • wzmocnienie europejskiego wymiaru i umiędzynarodowienie kształcenia nauczycieli poprzez innowacyjną i praktyczną współpracę z edukatorami nauczycieli i nauczycielami z innych krajów europejskich oraz poprzez wymianę doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju kształcenia nauczycieli w Europie; współpraca ta będzie dotyczyć kluczowych priorytetów Unii Europejskiej, takich jak uczenie się w świecie cyfrowym, zrównoważony rozwój, równy dostęp i włączenie społeczne, również poprzez oferowanie nauczycielom kursów, modułów i innych możliwości uczenia się w zakresie tych tematów;
 • wspólne opracowanie i testowanie różnych modeli mobilności (wirtualnej, fizycznej i mieszanej) w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli oraz ich ustawicznego doskonalenia zawodowego w celu podniesienia jakości i zwiększenia liczby sytuacji, w których wykorzystuje się mobilność, a także sprawienia, aby mobilność stała się integralną częścią kształcenia nauczycieli w Europie;
 • rozwijanie trwałej współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli, która będzie miała wpływ na jakość kształcenia nauczycieli w Europie oraz będzie miała na celu wzbogacenie polityki kształcenia nauczycieli na szczeblu europejskim i krajowym.

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski dotyczące projektów związanych z akademiami nauczycielskimi Erasmus+ muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda krajowa uznana organizacja (o cechach organizacji uczestniczącej wymienionych poniżej) ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Poniższe organizacje ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika) mogą uczestniczyć w roli partnerów pełnoprawnych lub partnerów stowarzyszonych:

 • instytucje kształcenia nauczycieli (kolegia, instytuty, uczelnie prowadzące kształcenie wstępne nauczycieli lub ustawiczne doskonalenie zawodowe) na poziomach ISCED 1–3, w tym nauczycieli VET;
 • ministerstwa lub podobne podmioty publiczne odpowiedzialne za szkolną politykę edukacyjną;
 • podmioty publiczne (lokalne, regionalne lub krajowe) i prywatne odpowiedzialne za opracowywanie polityk i oferty w zakresie kształcenia nauczycieli, a także określanie norm kwalifikacji nauczycieli;
 • stowarzyszenia nauczycieli lub inni uznani na szczeblu krajowym organizatorzy kształcenia nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego;
 • organy odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie nauczycieli oraz nadzór nad ich ustawicznym rozwojem zawodowym i kwalifikacjami;
 • szkoły współpracujące z organizatorami kształcenia nauczycieli w celu umożliwienia praktycznego szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli;
 • inne szkoły (od szkół podstawowych po wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe) lub inne organizacje (np. NGO, stowarzyszenia nauczycieli) mające znaczenie dla projektu.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Akademia nauczycielska Erasmus+ musi obejmować co najmniej 3 partnerów pełnoprawnych z co najmniej 3 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem (w tym co najmniej z 2 państw członkowskich UE), włączając w to:

 • co najmniej dwóch organizatorów kształcenia wstępnego nauczycieli uznanych na szczeblu krajowym pochodzących z 2 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz
 • co najmniej jednego organizatora ustawicznego doskonalenia zawodowego (szkolenie w trakcie pracy) dla nauczycieli.

Ponadto partnerstwa muszą także obejmować co najmniej jedną szkołę prowadzącą praktyki/przygotowującą do zawodu w roli partnera pełnoprawnego lub partnera stowarzyszonego.

W roli partnerów pełnoprawnych lub stowarzyszonych partnerstwo może również obejmować inne organizacje posiadające odpowiednią wiedzę fachową w zakresie kształcenia nauczycieli lub organy określające normy, kwalifikacje lub zapewnienie jakości kształcenia nauczycieli.

Miejsce działań

Wszystkie działania akademii nauczycielskich Erasmus+ muszą się odbywać w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Czas trwania projektu

3 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 7 września do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Każda akademia nauczycielska Erasmus+ wdraża spójny i kompleksowy zestaw działań, takich jak:

 • Współpraca i tworzenie sieci i wspólnot praktyków z organizatorami kształcenia nauczycieli, stowarzyszeniami nauczycieli, organizacjami publicznymi zajmującymi się kształceniem nauczycieli i innymi odpowiednimi podmiotami w celu tworzenia innowacyjnych strategii i programów na rzecz wstępnego i ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i szkół.
 • Opracowanie i zapewnianie wspólnych, innowacyjnych i skutecznych modułów kształcenia nauczycieli oraz zdobywania przez nich kompetencji w zakresie trudnych lub nowych kwestii pedagogicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Muszą one dotyczyć konkretnych potrzeb przyszłych nauczycieli (w ramach ich kształcenia wstępnego) i nauczycieli pracujących (w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego);
 • opracowanie wspólnej oferty dotyczącej uczenia się, charakteryzującej się silnym wymiarem europejskim, który obejmuje działania w zakresie mobilności we wszystkich postaciach, np. zakładanie szkół letnich, wizyty studyjne dla studentów i nauczycieli oraz inne formy współpracy między kampusami, zarówno fizycznej, jak i wirtualnej;
 • identyfikacja skutecznych sposobów usuwania przeszkód dotyczących mobilności i określenie warunków, w tym dokonanie ustaleń praktycznych oraz uznanie uczenia się, w celu zwiększenia liczby przypadków wykorzystania mobilności i poprawy jej jakości oraz włączenie jej jako integralnej części oferty dla nauczycieli w zakresie wstępnego i ustawicznego uczenia się;
 • włączenie szkół, a w szczególności szkół przygotowujących do zawodu w działania obejmujące sprawdzanie innowacyjnych, nowych sposobów nauczania i dzielenie się nimi (w tym w zakresie podejść do nauczania i uczenia się na odległość i w trybie mieszanym);
 • podejmowanie, zgodnie z celami wspomnianego wezwania, studiów, prowadzenie badań lub analiz lub gromadzenie skutecznych praktyk w celu opracowania streszczeń, dokumentów otwierających debatę, zaleceń itp., aby doprowadzić do dyskusji i uwzględnić te nowe informacje w polityce dotyczącej kształcenia nauczycieli;
 • promowanie i przyznawanie pierwszeństwa istniejącym narzędziom programu Erasmus+, takim jak eTwinning i europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, w zakresie wirtualnej mobilności, współpracy i komunikacji na potrzeby testowania i udostępniania wyników.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że rozwój akademii nauczycielskich Erasmus+ zwiększy atrakcyjność zawodu nauczyciela i przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, edukatorów i członków kadry kierowniczej szkół.

Oczekuje się, że akademie nauczycielskie Erasmus+ zwiększą europejski wymiar i międzynarodowy charakter kształcenia nauczycieli poprzez tworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli. Bliskie, transgraniczne współdziałanie odpowiednich podmiotów w Europie oznacza innowacyjną współpracę europejską i intensywny rozwój polityk i praktyk w zakresie kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem istniejących innowacji i skutecznych praktyk w ramach krajowych systemów kształcenia nauczycieli oraz wspólnej oferty kształcenia organizowanej dla nauczycieli uczestniczących. Oczekuje się, że podejście to sprawi, że mobilność stanie się integralną częścią kształcenia nauczycieli w Europie dzięki usunięciu rzeczywistych przeszkód dotyczących mobilności oraz określeniu warunków udanych strategii i programów w zakresie mobilności.

Działające na poziomie krajowym i europejskim akademie nauczycielskie Erasmus+ będą tworzyły silne i trwałe partnerstwa między organizatorami kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego. Przyczynią się do zacieśnienia współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli, torując drogę dla partnerstw strukturalnych i wspólnych, międzyinstytucjonalnych programów. Akademie nauczycielskie Erasmus+ zapewnią tym samym wysoką jakość, skuteczne wstępne i ustawiczne doskonalenie zawodowe oraz osiąganie wyników, które byłyby trudne do osiągnięcia bez dzielenia się wiedzą i skutecznej współpracy.

Oczekuje się, że dzięki wykorzystaniu różnych kanałów rozpowszechniania na poziomie transnarodowym, krajowym lub regionalnym oraz opracowaniu długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu w projekty będą się angażować odpowiednie zainteresowane strony z organizacji uczestniczących i spoza nich oraz że trwały wpływ projektu utrzyma się także po jego zakończeniu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 35 punktów)

 • Związek z polityką: zakres, w jakim w ramach wniosku tworzy się i rozwija europejskie partnerstwa organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli w celu utworzenia akademii nauczycielskich Erasmus+ posiadających innowacyjną ofertę edukacyjną dla nauczycieli.
 • Spójność: zakres, w jakim wniosek opiera się na adekwatnej analizie potrzeb; posiada wyraźnie zdefiniowane i realistyczne cele oraz dotyczy kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i dla danej akcji;
 • Innowacyjne podejście: we wniosku uwzględnia się najnowocześniejsze metody i techniki, co skutkuje innowacyjnymi wynikami i rozwiązaniami w danej dziedzinie w znaczeniu ogólnym lub w kontekście geograficznym, w którym wdraża się dany projekt (np. treść, wygenerowane wyniki, zastosowane metody pracy, organizacje i osoby biorące udział lub znajdujące się w grupie docelowej).
 • Współpraca i partnerstwa: stopień, w jakim wniosek jest odpowiedni do utrzymania silnej i trwałej relacji pomiędzy organizatorami kształcenia wstępnego nauczycieli (dla przyszłych nauczycieli przed rozpoczęciem pracy) a organizatorami ustawicznego doskonalenia zawodowego (w trakcie pracy), w których interakcje są wzajemne i przynoszą obopólne korzyści, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i transnarodowym.
 • Europejska wartość dodana: we wniosku wyraźnie wykazano wartość dodaną na poziomie indywidualnym (uczącego się lub pracowników), instytucjonalnym i systemowym wynikającą z rezultatów, które byłyby trudne do osiągnięcia przez partnerów działających bez współpracy na szczeblu europejskim; w ramach wniosku wykorzystuje się i promuje istniejące narzędzia na szczeblu UE, takie jak eTwinning i europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, w zakresie współpracy, komunikacji oraz na potrzeby testowania i udostępniania wyników.
 • Umiędzynarodowienie: we wniosku wykazano jego wkład w międzynarodowy wymiar kształcenia nauczycieli, w tym rozwój wspólnych modeli mobilności (wirtualnej, fizycznej i mieszanej) oraz innej oferty edukacyjnej w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Umiejętności cyfrowe: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych (np. opracowywanie innowacyjnych programów i metod nauczania, skuteczne moduły uczenia się itp.).
 • Umiejętności ekologiczne: stopień, w jakim we wniosku przewidziano działania (np. innowacyjne programy i metody nauczania, skuteczne moduły uczenia się itp.) związane z europejskimi priorytetami w zakresie zrównoważenia środowiskowego i przejściem na bardziej zieloną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 • Wymiar społeczny: wniosek obejmuje horyzontalną troskę o to, aby w poszczególnych akcjach uwzględniać różnorodność i promować wspólne wartości, równość, niedyskryminację i włączenie społeczne, w tym w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych/mniejszych możliwościach oraz pracujących w środowiskach wielojęzycznych i wielokulturowych.
 • Wrażliwość na kwestie płci: zakres, w jakim we wnioskach uwzględnia się kwestię równości płci i pomaga w znalezieniu rozwiązań skutecznie wspierających nauczanie w szkołach z uwzględnieniem aspektu płci.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i prowadzących do oczekiwanych wyników;
 • Metodyka: jakość i wykonalność proponowanej metodyki oraz jej odpowiedniość w kontekście generowania spodziewanych wyników.
 • Struktura: przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, wykorzystania, oceny i upowszechniania rezultatów;
 • Zarządzanie: przewiduje się solidne ustalenia dotyczące zarządzania. Terminy, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realistyczne. We wniosku dotyczącym projektu na każde działanie przydziela się odpowiednie zasoby.
 • Budżet: w budżecie przewiduje się odpowiednie zasoby niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, które nie są ani zawyżone ani zaniżone.
 • Zarządzanie ryzykiem: Wyzwania/ryzyko związane z projektem są wyraźnie wskazane, a działania ograniczające ryzyko są odpowiednio ukierunkowane.
 • Zapewnienie jakości: adekwatne stosowanie środków kontroli (ciągłej oceny jakości, wzajemnej oceny, analizy porównawczej itp.).
 • Narzędzia monitorujące: określenie wskaźników w celu zapewnienia wysokiej jakości i opłacalności realizacji projektu.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Skład: projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu.
 • Pozytywna konwergencja: stopień, w jakim partnerstwo przyczynia się do tworzenia sieci i wspólnot praktyków z organizatorami kształcenia nauczycieli, organami publicznymi zajmującymi się kształceniem nauczycieli i innymi odpowiednimi podmiotami oraz umożliwia skuteczną wymianę wiedzy fachowej oraz informacji wśród tych partnerów.
 • Wymiar geograficzny: stopień, w jakim partnerstwo obejmuje odpowiednich partnerów z różnych obszarów geograficznych, jak również stopień, w jakim wnioskodawca uzasadnił geograficzny skład partnerstwa i wykazał jego znaczenie dla osiągania celów podmiotów Erasmus+ Teacher Academy; a także stopień, w jakim partnerstwo obejmuje szeroki i odpowiedni zakres właściwych podmiotów na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 • Wirtualna współpraca i mobilność: stopień, w jakim współpraca wiąże się z istniejącymi narzędziami Erasmus+, takimi jak eTwinning i europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway.
 • Zaangażowanie: podział obowiązków i zadań jest wyraźny, odpowiedni i przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących związany z ich szczególną wiedzą fachową i potencjałem.
 • Zadania: koordynator wykazuje zdolność wysokiej jakości zarządzania transnarodowymi sieciami, a także zdolność przywództwa w złożonym środowisku. Poszczególne zadania przydziela się na podstawie szczególnej wiedzy specjalistycznej każdego partnera.
 • Współpraca: proponuje się skuteczny mechanizm zapewniający dobrą koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wykorzystywanie: we wniosku dotyczącym projektu przedstawia się sposób, w jaki wyniki uzyskane dzięki projektowi będą wykorzystywane przez partnerów i inne zainteresowane strony. We wniosku zapewnia się środki do pomiaru wykorzystywania tych wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Upowszechnianie: we wniosku określa się przejrzysty plan upowszechniania wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu oraz odpowiednie działania, narzędzia i kanały zapewniające skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród zainteresowanych stron, decydentów, organizatorów kształcenia nauczycieli, organów publicznych itp. w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu; we wniosku wskazano również, którzy partnerzy będą odpowiedzialni za upowszechnianie, oraz przedstawiono posiadane przez nich odpowiednie doświadczenie w tym zakresie; we wniosku określono środki upowszechniania, uznając narzędzia Erasmus+ takie jak eTwinning i europejską platformę internetową dla szkół School Education Gateway za preferowane.
 • Wpływ: we wniosku wykazano potencjalny wpływ projektu:  
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • We wniosku przewidziano środki, a także cele i wskaźniki służące do monitorowania postępów i oceny oczekiwanego wpływu (krótko- i długoterminowego).
 • Trwałość i kontynuacja: we wniosku wyjaśniono sposób tworzenia podmiotów Erasmus+ Teacher Academy i ich późniejszego rozwoju. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Plan opiera się na trwałych partnerstwach między organizatorami kształcenia wstępnego nauczycieli (dla przyszłych nauczycieli przed rozpoczęciem pracy) i organizatorami ustawicznego doskonalenia zawodowego (w trakcie pracy). Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania, w tym zasoby finansowe (europejskie, krajowe i prywatne), które zapewnią długoterminową trwałość osiągniętych wyników i korzyści.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów (na 100 ogółem) przy uwzględnieniu również koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania: minimum 18 punktów w przypadku kategorii „Adekwatność projektu”; 13 punktów w przypadku kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji” i 11 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Dofinansowanie UE będzie stanowiło wkład w rzeczywiste koszty poniesione w ramach projektu (model dofinansowania oparty na rzeczywistych kosztach). Tylko koszty kwalifikowalne i koszty, które beneficjent rzeczywiście poniósł w ramach realizacji projektu (nie koszty zapisane w budżecie).

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 1,5 mln EUR.

Dodatkowo:

 • szczegółowe parametry dofinansowania zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji;
 • wsparcie finansowe ze strony UE nie może przekroczyć 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu; .
 • udzielona dotacja może być niższa niż kwota, o którą wnioskowano.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Mobilność kadry nauczycielskiej