Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies)

Rezoluția Consiliului din 2019 privind dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației1  invită Comisia la „[d]ezvoltarea de noi mijloace pentru formarea și sprijinirea de cadre didactice, formatori, [personal din sectorul educației și îngrijirii timpurii (ECEC)], directori de școală [și alți membri ai personalului] competenți, motivați și cu un nivel înalt de calificare, precum și promovarea dezvoltării lor profesionale continue și a unui învățământ pedagogic de înaltă calitate bazat pe cercetare.”

Concluziile Consiliului din 2020 privind cadrele didactice și formatorii europeni pentru viitor2  reiterează rolul cadrelor didactice ca pietre de temelie ale spațiului european al educației și solicită sprijin suplimentar pentru dezvoltarea carierei și a competențelor cadrelor didactice, precum și pentru bunăstarea acestora în toate etapele carierei lor. Concluziile subliniază beneficiile mobilității cadrelor didactice și necesitatea includerii mobilității ca parte a educației inițiale și continue a acestora. De asemenea, concluziile invită Comisia să sprijine o cooperare mai strânsă între furnizorii de formare a cadrelor didactice în cadrul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice.

Comunicarea Comisiei din 2020 privind realizarea Spațiului european al educației până în 20253  recunoaște rolul-cheie al cadrelor didactice și al formatorilor și stabilește viziunea de a avea cadre didactice foarte competente și motivate, care pot beneficia de o serie de oportunități de sprijin și dezvoltare profesională pe parcursul carierelor lor variate. Aceasta propune o serie de acțiuni pentru a aborda provocările cu care se confruntă astăzi profesiile didactice, inclusiv planul de lansare a academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice.

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)4  al Comisiei subliniază necesitatea de a se asigura că toate cadrele didactice și toți formatorii au încrederea și competențele de a utiliza tehnologia în mod eficace și creativ, cu scopul de a-i implica și a-i motiva pe cursanți, precum și pentru a se asigura că toți cursanții își dezvoltă competențele digitale astfel încât să poată învăța, trăi și munci într-o lume tot mai digitalizată.

Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030) vizează potențialul academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice de a facilita colaborarea în rețea, schimbul de cunoștințe și mobilitatea, oferindu-le cadrelor didactice și formatorilor posibilități de învățare în toate etapele carierelor cadrelor didactice și formatorilor.

Este necesară îmbunătățirea atractivității acestei profesii: în țările UE participante la sondajul TALIS al OCDE, în medie, mai puțin de 20 % dintre profesorii din învățământul secundar inferior au considerat că profesia lor este apreciată de societate.

Îmbătrânirea cadrelor didactice reprezintă o preocupare, deoarece viitoarele valuri de pensionare ar putea duce la un potențial deficit al forței de muncă didactice dintr-o țară.

Monitorul educației și formării indică, de asemenea, că o serie de țări europene se confruntă cu deficite grave de cadre didactice, fie la nivel general, fie pentru anumite discipline, cum ar fi științele, sau pentru anumite profiluri, precum predarea pentru elevii cu nevoi speciale.

Potrivit sondajului TALIS al OCDE, în pofida ofertei largi de dezvoltare profesională continuă, cadrele didactice raportează în continuare o lipsă de oportunități de dezvoltare profesională.

În pofida beneficiilor mobilității, aceasta nu este încă inclusă efectiv în învățământul pedagogic, din cauza numeroaselor obstacole practice care ar trebui eliminate prin politici mai coerente.

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor aborda aceste probleme prin promovarea unei cooperări strânse între organizații active în domeniul educației și formării profesionale inițiale și continue a cadrelor didactice, vor veni în completarea altor activități desfășurate în vederea realizării Spațiului educației și vor contribui la transferul rezultatelor către procesul de elaborare a politicilor naționale și regionale și, în cele din urmă, către învățământul pedagogic și sprijinirea unităților de învățământ.

Academiile se vor baza pe inovațiile și pe practicile eficace existente la nivelul învățământului pedagogic național și al cooperării europene și le vor continua să le dezvolte. Se va acorda o atenție specială diseminării și exploatării practicilor eficace ale tuturor țărilor și furnizorilor de învățământ pedagogic, precum și asigurării feedback-ului și a impactului și la nivel de politici.

Obiectivele Acțiunii

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de educație și formare a cadrelor didactice5  pentru a înființa academii pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic.

Aceste academii vor adopta multilingvismul, sensibilizarea cu privire la importanța învățării limbilor străine și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.

Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor îndeplini următoarele obiective:

 • Contribuția la îmbunătățirea politicilor și practicilor de învățământ pedagogic din Europa, prin crearea de rețele și comunități de practică în domeniul învățământului pedagogic care să reunească furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice (educație anterioară intrării în serviciu pentru viitoarele cadre didactice) și furnizorii de dezvoltare profesională continuă (pentru cadrele didactice active), precum și alți actori relevanți, cum ar fi asociații ale cadrelor didactice, ministere și părți interesate, pentru a dezvolta și a testa strategii și programe pentru învățarea profesională care să fie eficace, accesibile și transferabile în alte contexte.
 • Dezvoltarea și testarea în comun a diferitelor modele de mobilitate (virtuală, fizică și mixtă) în formarea inițială a cadrelor didactice și ca parte a dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, pentru a spori calitatea și numărul de activități de mobilitate, precum și pentru ca mobilitatea să devină o parte integrantă a ofertei de învățământ pedagogic din Europa.
 • Dezvoltarea unei colaborări durabile între furnizorii de învățământ pedagogic, pentru a influența calitatea învățământului pedagogic din Europa și în vederea furnizării de informații pentru politicile din domeniul învățământului pedagogic la nivel european și național.
 • Consolidarea dimensiunii europene și a internaționalizării învățământului pedagogic printr-o colaborare inovatoare și practică cu formatorii cadrelor didactice și cu cadrele didactice din alte țări europene, precum și prin schimbul de experiențe pentru dezvoltarea în continuare a învățământului pedagogic din Europa.

Această colaborare va aborda una sau mai multe dintre prioritățile orizontale ale programului Erasmus+, ca temă (teme) pentru activitățile academiilor pentru cadrele didactice.

Academiile pentru cadrele didactice ar trebui să identifice și să lucreze la una sau mai multe priorități deosebit de relevante pentru parteneriatul lor, în vederea consolidării unei educații/dezvoltări profesionale de înaltă calitate și a abordării nevoilor urgente (viitoare) ale cadrelor didactice, în special prin oferirea de cursuri, module și alte oportunități de învățare pentru cadrele didactice cu privire la:

1. Incluziunea și diversitatea, în special:

Sprijinirea cadrelor didactice pentru a dobândi cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru incluziunea socială a copiilor/studenților cu mai puține oportunități, inclusiv a copiilor/studenților cu dizabilități sau cu nevoi speciale, care provin din familii de migranți, precum și a copiilor/studenților care locuiesc în zone rurale și regiuni îndepărtate, cum ar fi regiunile ultraperiferice, a copiilor/studenților care se confruntă cu inegalități de gen, cu dificultăți socioeconomice sau cu orice altă sursă potențială de discriminare pe criterii de sex, de origine rasială sau etnică, de religie sau de convingeri, de dizabilități, de vârstă sau de orientare sexuală. Aceasta implică, de asemenea, înțelegerea rezultatelor slabe la învățătură, dezangajarea și abordarea stării de bine, a sănătății mintale și a comportamentului agresiv. Printre exemple se numără: dezvoltarea competențelor de predare în contexte multilingve și multiculturale, privind practicile care iau în considerare dimensiunea de gen, educația favorabilă incluziunii pentru copiii cu nevoi speciale, crearea unor medii de învățare favorabile și a unor strategii care să abordeze bunăstarea cursanților și a cadrelor didactice la școală, modul de utilizare a unei varietăți de abordări de învățare și învățare mixtă, precum și metode și instrumente de evaluare formativă.  

Oferirea mijloacelor necesare cadrelor didactice pentru a aborda barierele cu care se confruntă aceste grupuri în ceea ce privește accesul la educație, precum și pentru a contribui la crearea unui climat de învățare pozitiv și a unor medii favorabile incluziunii, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în ansamblu; construirea unor relații de încredere cu cursanții, părinții, familiile și îngrijitorii; utilizarea practicilor colaborative și lucrul în echipe multidisciplinare în școli.

Referințe suplimentare:

2. Mediul și combaterea schimbărilor climatice, în special:

Punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a unor abordări cuprinzătoare și bazate pe colaborare în materie de predare și învățare pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă, recunoscând faptul că toate cadrele didactice, indiferent de disciplina lor sau de sectorul lor educațional, sunt educatori în materie de durabilitate și trebuie să își sprijine cursanții în pregătirea pentru tranziția verde.

Oferirea de formare profesională/educație cadrelor didactice (viitoare) cu privire la schimbările climatice și la cea mai bună modalitate de a le preda; dezvoltarea competențelor în materie de durabilitate ale cadrelor didactice/pedagogilor (viitoare/viitori) și ale liderilor din domeniul educației și schimbul și dezvoltarea de abordări ale organizațiilor participante în ceea ce privește durabilitatea mediului.

Schimbul de opinii cu privire la modul de sensibilizare în ceea ce privește tranziția verde, provocările legate de mediu și de schimbările climatice, dezvoltarea de competențe, strategii și metodologii privind competențele sectoriale verzi, precum și de programe de învățământ orientate spre viitor, care să răspundă mai bine nevoilor cadrelor didactice.

Sprijinirea cadrelor didactice pentru a adopta pedagogii, inclusiv testarea unor practici inovatoare, care să îmbunătățească predarea și învățarea pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă în moduri interdisciplinare, precum și aspectele socioemoționale ale învățării, astfel încât toți cursanții să poată deveni agenți ai schimbării și să învețe să reflecteze și să acționeze, atât individual, cât și colectiv, la nivel local și mondial, pentru o lume mai durabilă.

Referințe suplimentare: Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului8 .

3. Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii, a rezilienței și a capacității digitale, în special:

Sprijinirea necesității de a implica cadrele didactice (viitoare) în procesul de transformare digitală, cu scopul de a valorifica potențialul tehnologiilor digitale pentru predare și învățare și de a dezvolta competențe digitale pentru toți, sporind, de asemenea, capacitatea și gradul de pregătire al instituțiilor pentru a gestiona o trecere eficace la educația digitală.

Contribuția la prima prioritate strategică a Planului de acțiune pentru educația digitală, și anume dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță, prin consolidarea capacităților și a înțelegerii critice cu privire la modul în care pot fi exploatate oportunitățile oferite de tehnologiile digitale pentru predare și învățare la toate nivelurile și pentru toate sectoarele, precum și cu privire la modul de elaborare și de punere în aplicare a planurilor de transformare digitală ale instituțiilor de învățământ.

Sprijinirea utilizării adecvate a tehnologiilor digitale pentru predare, învățare, evaluare și implicare. Aceasta include dezvoltarea pedagogiei digitale și a expertizei digitale în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale pentru cadrele didactice, inclusiv a tehnologiilor accesibile și de asistare, precum și crearea și utilizarea inovatoare a conținutului de educație digitală. Se va acorda o atenție specială promovării egalității de gen și abordării diferențelor legate de acces și de utilizarea de către grupurile subreprezentate.

Este încurajată utilizarea cadrelor europene privind competențele digitale ale pedagogilor, ale cetățenilor și ale organizațiilor.

Referințe suplimentare: Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)9 .

4. Valori comune, implicare și participare civică, în special:

Formarea și oferirea mijloacelor necesare cadrelor didactice (viitoare).

Promovarea cetățeniei active și a eticii în procesul de predare și încurajarea dezvoltării competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice.

Oferirea de oportunități pentru participarea copiilor/studenților la viața democratică, implicarea socială și civică, în special prin activități de învățare formală sau nonformală.

Sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și înțelegerea acestuia, în special în ceea ce privește valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, precum și identitatea culturală, sensibilitatea culturală și patrimoniul social și istoric.

Referințe suplimentare: Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării10 .

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte privind academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • entități juridice (organisme publice sau private);
 • stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume un stat membru al UE sau o țară terță asociată la program (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A din prezentul ghid).

Organizațiile stabilite în țări terțe care nu sunt asociate la program nu pot participa la acțiune.

Organizația coordonatoare trebuie să fie o instituție de învățământ pedagogic. Aceasta depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect. Ea nu poate fi o entitate afiliată.

Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) pot fi, de exemplu (listă neexhaustivă):

 • Instituții de învățământ pedagogic (colegii, institute, universități care oferă formare inițială a cadrelor didactice și/sau dezvoltare profesională continuă) pentru cadrele didactice și personalul din sectorul educației și îngrijirii timpurii (ECEC) la nivelurile ISCED 0-3, inclusiv pentru cadrele didactice din domeniul EFP;
 • Ministere sau organisme publice similare responsabile cu politicile de învățământ școlar;
 • Organisme publice (locale, regionale sau naționale) și private responsabile cu elaborarea politicilor și ofertelor de învățământ pedagogic, precum și cu definirea standardelor pentru calificările cadrelor didactice;
 • Asociații ale cadrelor didactice sau alți furnizori de învățământ pedagogic și de dezvoltare profesională continuă recunoscuți la nivel național;
 • Autorități responsabile cu educația și formarea cadrelor didactice și cu supravegherea dezvoltării profesionale continue și a calificărilor acestora;
 • Școli care colaborează cu furnizorii de învățământ pedagogic pentru a permite formarea practică ca parte a învățământului pedagogic;
 • Alte școli (de la școlile primare până la instituțiile de EFP inițială) sau alte organizații (de exemplu ONG-uri, asociații ale cadrelor didactice) relevante pentru proiect.

Alte entități pot participa la alte roluri în cadrul consorțiului, cum ar fi cel de parteneri asociați. 

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante)

6 solicitanți (care trebuie să fie beneficiari, nu entități afiliate), din minimum 4 state membre ale UE sau țări terțe asociate la program (inclusiv cel puțin 3 state membre ale UE) și care îndeplinește următoarele condiții:

 • minimum 4 furnizori de formare inițială a cadrelor didactice stabiliți la nivel național din 3 state membre ale UE și țări terțe asociate la program diferite și
 • minimum 1 furnizor de dezvoltare profesională continuă pentru cadrele didactice stabilit la nivel național (formare la locul de muncă) și
 • minimum 1 școală de pregătire practică/de formare.

De asemenea, consorțiul poate include entități afiliate sau parteneri asociați, alte organizații cu expertiză relevantă în învățământul pedagogic și/sau organisme care definesc standarde, calificări sau asigurarea calității pentru învățământul pedagogic.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în statele membre ale UE sau în țările terțe asociate la program.

Activitățile care se desfășoară în țări terțe care nu sunt asociate la program nu sunt eligibile.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) prin intermediul Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Înainte de a depune cererile, vă rugăm să consultați rubrica cu întrebări frecvente relevante de pe FTOP.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 6 iunie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Fiecare academie pentru cadrele didactice pune în aplicare un set coerent și cuprinzător de activități, precum:

 • Colaborarea și stabilirea de rețele și comunități de practică între furnizorii de învățământ pedagogic, asociațiile cadrelor didactice, organizațiile publice implicate în învățământul pedagogic și alți actori relevanți pentru a crea strategii și programe inovatoare de dezvoltare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice și școli.
 • Elaborarea și furnizarea de module de învățare comune, inovatoare și eficace în domeniul învățământului pedagogic și pentru competențele cadrelor didactice, vizând aspecte pedagogice problematice și/sau noi de interes comun. Academiile trebuie să abordeze nevoile specifice ale viitoarelor cadre didactice (ca parte a educației lor inițiale) și a cadrelor didactice active (ca parte a dezvoltării profesionale continue).
 • Elaborarea unei oferte comune de învățare cu o puternică dimensiune europeană, care să includă activități de mobilitate sub toate formele, de exemplu, școli de vară, vizite de studiu pentru studenți și pentru cadre didactice, precum și alte forme de colaborare între campusuri, atât fizice, cât și virtuale.
 • Identificarea unor modalități eficace de a elimina obstacolele din calea mobilității și a condițiilor, inclusiv aranjamente practice și recunoașterea învățării, cu scopul de a spori numărul și calitatea activităților de mobilitate și includerea acestora ca parte integrantă a ofertei de învățare inițiale și continue pentru cadrele didactice.
 • Implicarea școlilor și, în special, a școlilor de formare în experimentarea și schimbul de noi moduri inovatoare de predare (inclusiv pentru abordări la distanță și mixte ale predării și învățării).
 • Efectuarea, în conformitate cu obiectivele prezentei cereri de propuneri, unor studii, cercetări și/sau sondaje ori colecții de practici eficace pentru a produce rezumate, documente de dezbatere, recomandări etc. cu scopul de a stimula discuțiile și a influența politicile din domeniul învățământului pedagogic.
 • Promovarea și favorizarea instrumentelor Erasmus+ existente, de exemplu eTwinning ca parte a Platformei europene pentru educația școlară, pentru mobilitate, colaborare și comunicare în scopul testării și diseminării rezultatelor în mediul virtual.

Criterii de atribuire

Se aplică următoarele criterii:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 35 de puncte)

 • Legătura cu obiectivele cererii de propuneri: măsura în care propunerea instituie o academie pentru cadrele didactice în vederea îmbunătățirii formării inițiale și continue a cadrelor didactice cu o ofertă inovatoare de învățare pentru cadrele didactice în legătură cu cel puțin una dintre prioritățile programului Erasmus+:
  • incluziune și diversitate;
  • mediul și combaterea schimbărilor climatice;
  • abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii, a rezilienței și a capacității digitale;
  • valori comune, implicare și participare civică.
 • Valorile UE: propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • Consecvență: măsura în care propunerea se bazează pe o analiză adecvată a nevoilor și pe obiective clar definite și realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și pentru acțiune.
 • Abordare inovatoare: propunerea are în vedere metode și tehnici de ultimă generație și conduce la rezultate și soluții inovatoare pentru domeniul său în general sau pentru contextul geografic în care este pus în aplicare proiectul (de exemplu, conținutul, rezultatele obținute, metodele de lucru aplicate, organizațiile și persoanele implicate sau vizate).
 • Valoare adăugată europeană: propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată la nivel individual (cursant și/sau personal), instituțional și sistemic, generată prin rezultate care ar fi greu de obținut de către parteneri în absența cooperării la nivel european; propunerea utilizează și promovează instrumentele existente la nivelul UE, precum eTwinning și Platforma europeană pentru educația școlară, pentru colaborare, comunicare și testarea și diseminarea rezultatelor.
 • Internaționalizare: propunerea demonstrează că își poate aduce contribuția la dimensiunea internațională a învățământului pedagogic, inclusiv dezvoltarea unor modele comune de mobilitate (virtuală, fizică și mixtă) și a altor oferte de învățare în domeniul formării inițiale și al dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice.
 • Sensibilizarea cu privire la dimensiunea de gen: propunerea abordează egalitatea de gen și contribuie la găsirea de soluții pentru a promova cu eficacitate în școli predarea sensibilă la dimensiunea de gen.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Coerență: elaborarea de ansamblu a proiectului asigură coerența între obiectivele proiectului, activități și bugetul propus. Propunerea prezintă un set coerent și cuprinzător de activități și servicii adecvate pentru a răspunde nevoilor identificate și pentru a conduce la rezultatele preconizate.
 • Metodologie: calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse și adecvarea acesteia pentru obținerea rezultatelor preconizate.
 • Structură: claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, exploatare, evaluare și diseminare.
 • Gestionare: sunt prevăzute mecanisme de gestionare solide. Termenele, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste. Propunerea alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.
 • Buget: bugetul prevede resursele adecvate, necesare pentru succesul proiectului, fără a fi nici supraestimat, nici subestimat.
 • Managementul riscurilor: provocările/riscurile proiectului sunt clar identificate și acțiunile de atenuare sunt abordate în mod corespunzător.
 • Asigurarea calității: măsurile de control (evaluarea continuă a calității, evaluări inter pares, activități de analiză comparativă etc.) sunt aplicate în mod adecvat.
 • Instrumente de monitorizare: sunt prevăzuți indicatori care să garanteze faptul că proiectul poate fi pus în aplicare respectând un nivel înalt de calitate și în mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim: 20 de puncte)

 • Configurația: proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, competențele, experiența și cunoștințele de specialitate necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului.
 • Cooperarea cu părțile interesate: parteneriatul instituie rețele și comunități de practică puternice și continue, atât la nivel local, cât și la nivel național și transnațional, cu furnizori de formare a cadrelor didactice înainte de începerea activității și la locul de muncă, cu autorități publice implicate în formarea cadrelor didactice și cu alți actori relevanți și permite un schimb eficace de expertiză și cunoștințe între părțile interesate respective.
 • Echilibrul geografic: parteneriatul include parteneri relevanți din diferite zone geografice, cu roluri active în cadrul proiectului; solicitantul a motivat componența geografică a parteneriatului și a demonstrat relevanța acesteia pentru atingerea obiectivelor academiilor pentru cadrele didactice; parteneriatul include o gamă largă și adecvată de actori relevanți la nivel local și regional.
 • Colaborare și mobilitate virtuale: cooperarea corelată cu instrumentele Erasmus+ existente, cum ar fi eTwinning și Platforma europeană pentru educația școlară.
 • Angajament: repartizarea responsabilităților și sarcinilor este clară, adecvată și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante în raport cu expertiza și capacitatea lor specifice.
 • Sarcini: coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și dă dovadă de capacitate de coordonare a rețelelor transnaționale și de conducere într-un mediu complex. sarcinile individuale sunt alocate pe baza know-how-ului specific al fiecărui partener.
 • Colaborare: se propune un mecanism eficient pentru a asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare între organizațiile participante, participanți și alte părți interesate relevante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Exploatare: propunerea demonstrează modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate de către parteneri și alte părți interesate. Aceasta prevede mijloace de măsurare a exploatării pe durata proiectului și ulterior.
 • Diseminare: propunerea prevede un plan clar de diseminare a rezultatelor, în timpul proiectului și după încheierea acestuia, și include ținte și activități adecvate, un calendar pertinent, instrumente și canale relevante pentru a garanta că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficace părților interesate, factorilor de decizie, furnizorilor de învățământ pedagogic, autorităților publice etc. pe durata proiectului și ulterior; propunerea indică, de asemenea, partenerul care va fi responsabil cu diseminarea și demonstrează experiența relevantă pe care o are acesta în ceea ce privește activitățile de diseminare; propunerea stabilește mijloacele utilizate pentru diseminare, acordând prioritate instrumentelor Erasmus+, cum ar fi eTwinning și Platforma europeană pentru educația școlară.
 • Impact: propunerea demonstrează impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Propunerea cuprinde atât măsuri, cât și obiective și indicatori pentru monitorizarea progreselor și pentru evaluarea impactului preconizat (pe termen scurt și lung).
 • Durabilitate: propunerea explică modul în care vor fi implementate și dezvoltate în continuare academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice. Propunerea include elaborarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. Acest plan se va întemeia pe parteneriate solide între furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice (anterior intrării în serviciu pentru viitoarele cadre didactice) și furnizorii de dezvoltare profesională continuă (pentru cadrele didactice active). Planul trebuie să includă identificarea structurilor de guvernanță adecvate, precum și planuri de scalabilitate și sustenabilitate financiară, inclusiv identificarea resurselor financiare (europene, naționale și private) pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile obținute vor fi durabile pe termen lung.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte (dintr-un total de 100 de puncte), luându-se în considerare și punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire: minimum 18 puncte pentru categoria „Relevanța proiectului”; minimum 13 puncte pentru „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și minimum 11 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei. 

Impactul preconizat

Se preconizează că prin dezvoltarea de academii Erasmus+ pentru cadrele didactice se va spori atractivitatea profesiei de cadru didactic și se va asigura o educație inițială și o dezvoltare profesională continuă de calitate pentru cadrele didactice, pentru pedagogi și pentru directorii unităților de învățământ.

Se preconizează că academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor consolida dimensiunea europeană și internaționalizarea învățământului pedagogic prin crearea de parteneriate europene ale furnizorilor de educație și formare a cadrelor didactice. Colaborarea strânsă dintre actorii relevanți din întreaga Europă are în vedere cooperarea europeană inovatoare și dezvoltarea substanțială a politicilor și practicilor de învățământ pedagogic, bazându-se pe inovațiile existente și pe practicile eficace din cadrul sistemelor naționale de învățământ pedagogic, precum și pe oferta comună de învățare organizată pentru cadrele didactice participante. Se preconizează că această abordare va deschide calea pentru includerea mobilității ca parte integrantă a ofertei de învățământ pedagogic din Europa, prin eliminarea obstacolelor reale din calea mobilității și prin identificarea condițiilor pentru elaborarea unor strategii și programe de mobilitate de succes.

Funcționând la nivel național și european, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor forma parteneriate puternice și susținute între furnizorii de formare inițială și de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice. Aceste academii vor asigura o cooperare mai strânsă între furnizorii de învățământ pedagogic, deschizând calea către parteneriate structurale și programe comune între instituții. Astfel, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor asigura o dezvoltare profesională inițială și continuă eficace și de înaltă calitate și vor obține rezultate care ar fi dificil de obținut în absența schimbului de cunoștințe și a unei cooperări eficace.

Prin folosirea unor canale de diseminare diverse la nivel transnațional, național și/sau regional și prin implementarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, se preconizează că proiectele vor atrage părțile interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Suma va fi stabilită de autoritatea care acordă grantul pe baza bugetului estimat al proiectului, a rezultatului evaluării și a unei rate de finanțare de 80 %.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 1 500 000 EUR.

Nu este permis să se acorde sprijin financiar terților sub formă de granturi sau premii.

Costurile cu voluntarii sunt permise. Costurile unitare indicate trebuie să fie aliniate cu cele din Decizia privind costurile unitare pentru voluntari11 .

Sunt permise costurile unitare pentru IMM-uri în cazul proprietarilor de IMM-uri. Costurile unitare indicate trebuie să fie aliniate cu cele din Decizia privind costurile unitare pentru proprietarii de IMM-uri12 .

Propunerea trebuie să includă costuri pentru cel puțin o reuniune anuală (1 reprezentant din partea fiecărui partener cu drepturi depline din cadrul proiectului) organizată de sau la inițiativa Comisiei Europene/Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură în scopul schimbului de bune practici și al învățării reciproce între academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice.

Cum se stabilește suma forfetara pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a sumei forfetare, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant. Consultați secțiunea „Costuri directe eligibile” din partea C a prezentului ghid al programului.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Această schemă de finanțare va permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Personalul din învățământul preuniversitar