Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

„Erasmus+“ Mokytojų Akademijų Iniciatyva

2019 m. Tarybos rezoliucijoje dėl tolesnio [fn]Europos švietimo erdvės plėtojimo[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] Komisija raginama „kurti naujas priemones, skirtas mokyti ir remti kompetentingus, motyvuotus ir aukštos kvalifikacijos mokytojus, dėstytojus, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas teikiančius darbuotojus, mokyklų vadovus ir kitus darbuotojus, ir skatinti jų tęstinį profesinį tobulėjimą, taip pat aukštos kokybės, moksliniais tyrimais pagrįstą mokytojų rengimą“.

2020 m. gegužės mėn. Tarybos išvadose dėl Europos mokytojų ir dėstytojų [fn]ateities[ft/]https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf[/fn] dar kartą pabrėžiamas mokytojų, kurie yra Europos švietimo erdvės pagrindas, vaidmuo ir raginama toliau remti mokytojų karjerą ir kompetencijų tobulinimą bei gerovę visais karjeros etapais. Išvadose pabrėžiama mokytojų mobilumo nauda ir būtinybė įtraukti mobilumą į pirminį ir tęstinį mokytojų švietimą. Be to, išvadose Komisija raginama remti glaudesnį mokytojų rengimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą tęstinio mokytojų profesinio tobulėjimo procese.

2020 m. Komisijos komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki [fn]2025 m[ft/].https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625[/fn] pripažįstamas esminis mokytojų ir dėstytojų vaidmuo ir išdėstyta aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų pedagogų, kurie savo profesinės veiklos laikotarpiu gali naudotis įvairia parama ir profesinio tobulėjimo galimybėmis, vizija. Jame siūloma įvairių veiksmų, padėsiančių įveikti sunkumus, su kuriais susiduria pedagogai, įskaitant planuojamą „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyvą.

Komisijos skaitmeninio švietimo veiksmų plane [fn](2021–2027 m.)[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en[/fn] pabrėžiamas poreikis užtikrinti, kad visi mokytojai ir dėstytojai turėtų pasitikėjimo ir gebėtų veiksmingai ir kūrybiškai naudotis technologijomis, kad įtrauktų ir motyvuotų besimokančius asmenis, ir užtikrinti, kad visi besimokantys asmenys įgytų skaitmeninių gebėjimų, reikalingų mokantis, gyvenant ir dirbant vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje.

Tarybos rezoliucijoje dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.) minimas „Erasmus+“ mokytojų akademijos potencialas sudaryti palankesnes sąlygas tinklaveikai, dalijimuisi žiniomis, mobilumui ir suteikti mokytojams bei dėstytojams mokymosi galimybių visais jų karjeros etapais.

Reikia didinti mokytojo profesijos patrauklumą: EBPO TALIS tyrime dalyvavusiose ES šalyse vidutiniškai mažiau nei 20 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų manė, kad visuomenė jų profesiją laiko vertinga. Susirūpinimą kelia pedagogų senėjimas, nes dėl artėjančių išėjimo į pensiją bangų konkrečiose šalyse gali pritrūkti mokymo srities darbuotojų. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje taip pat nurodoma, kad kai kuriose Europos šalyse labai trūksta visų sričių arba tam tikrų sričių, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslų, mokytojų arba specialiųjų profilių mokytojų, pavyzdžiui, galinčių mokyti specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

EBPO TALIS tyrimo duomenimis, nepaisant didelės tęstinio profesinio tobulėjimo pasiūlos, mokytojai vis dar praneša apie profesinio tobulėjimo galimybių trūkumą. Nepaisant mobilumo teikiamos naudos, jis vis dar nėra veiksmingai įtrauktas į mokytojų rengimo procesą dėl įvairių praktinių kliūčių, kurias reikėtų šalinti vykdant nuoseklesnę politiką.

„Erasmus+“ mokytojų akademijos spręs šiuos klausimus skatindamos glaudų organizacijų, veikiančių pirminio ir tęstinio mokytojų rengimo ir mokymo srityje, bendradarbiavimą, papildys kitą darbą, atliktą kuriant švietimo erdvę, ir padės perkelti rezultatus į nacionalinės ir regioninės politikos formavimą ir galiausiai mokytojų rengimą bei paramą mokykloms. Šių akademijų veikla bus grindžiama nacionalinio mokytojų rengimo inovacijomis ir veiksminga praktika ir Europos bendradarbiavimu ir padės juos toliau plėtoti. Ypatingas dėmesys bus skiriamas veiksmingos praktikos sklaidai ir naudojimui skirtingose šalyse ir mokytojų rengimo įstaigose, taip pat grįžtamojo ryšio ir poveikio užtikrinimui politikos lygmeniu.

Veiksmo Tikslai

Šio veiksmo bendrasis tikslas – sudaryti [fn]mokytojų[ft/]Šiame kvietime teikti pasiūlymus terminas „mokytojas“ turi būti suprantamas plačiau, įskaitant instruktorius ir ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbuotojus.[/fn] švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę, steigiant vadinamąsias mokytojų akademijas, kuriose bus plėtojamos mokytojų rengimo europinės ir tarptautinės perspektyvos.

Mokytojų akademijose bus remiama daugiakalbystė, kalbinis sąmoningumas ir kultūros įvairovė, plėtojamas mokytojų rengimas pagal ES švietimo politikos prioritetus ir padedama pasiekti Europos švietimo erdvės tikslų;

„Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyva bus siekiama šių tikslų:

 • prisidėti prie mokytojų rengimo politikos ir praktikos tobulinimo Europoje, kuriant mokytojų rengimo tinklus ir praktikos bendruomenes, kurie suburtų pirminio mokytojų rengimo (būsimų mokytojų rengimo) paslaugų teikėjus ir tęstinio profesinio tobulėjimo (jau dirbančių mokytojų) paslaugų teikėjus, kitus susijusius subjektus, pavyzdžiui, mokytojų asociacijas, ministerijas ir suinteresuotuosius subjektus, kad būtų parengtos ir išbandytos profesinio mokymosi strategijos ir programos, kurios būtų veiksmingos, prieinamos ir pritaikomos kitoms aplinkybėms;
 • parengti ir drauge išbandyti skirtingus mobilumo (virtualiojo, fizinio ir mišriojo) modelius pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo srityje, siekiant pagerinti mobilumo kokybę ir dalyvių skaičių, taip pat užtikrinti, kad mobilumas Europoje taptų neatsiejama mokytojų rengimo dalimi;
 • plėtoti tvarų mokytojų rengimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, darantį poveikį mokytojų rengimo kokybei Europoje, ir prisidėti prie mokytojų rengimo politikos Europos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • stiprinti mokytojų rengimo europinį aspektą ir jo tarptautinimą, novatoriškai ir praktiškai bendradarbiaujant su kitų Europos šalių pedagogais ir mokytojais ir dalijantis patirtimi, susijusia su tolesne mokytojų rengimo raida Europoje.

Bendradarbiaujant bus siekiama įgyvendinti vieną ar daugiau programos „Erasmus+“ horizontaliųjų prioritetų, pagal kuriuos bus vykdoma „Erasmus+“ mokytojų akademijų veikla.

„Erasmus+“ mokytojų akademijos turėtų nustatyti ir įgyvendinti vieną ar daugiau prioritetų, kurie yra ypač svarbūs jų partnerystei, siekiant stiprinti kokybišką švietimą ir (arba) profesinį tobulėjimą ir patenkinti neatidėliotinus (būsimus) mokytojų poreikius, visų pirma mokytojams siūlant kursus, modulius ir kitas mokymosi galimybes toliau nurodytose srityse.

1. Įtrauktis ir įvairovė, visų pirma:

padėti mokytojams įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų siekiant į švietimą įtraukti mažiau galimybių turinčius vaikus ir (arba) studentus, įskaitant negalią ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir (arba) studentus, migrantų kilmės vaikus ir (arba) studentus, taip pat vaikus ir (arba) studentus, gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse, pavyzdžiui, atokiausiuose regionuose, vaikus ir (arba) studentus, susiduriančius su lyčių nelygybe, socialiniais ir ekonominiais sunkumais ar kita galima diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Tai taip pat reiškia, kad reikia suprasti nepakankamus mokymosi pasiekimus, pasyvumą ir spręsti gerovės, psichikos sveikatos ir patyčių klausimus. Tai gali būti: gebėjimų mokyti daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje apie lyčiai atžvalgią praktiką, įtraukų specialiųjų poreikių turinčių vaikų švietimą, palankios mokymosi aplinkos kūrimą ir strategijas, skirtas besimokančiųjų ir mokytojų gerovei mokykloje užtikrinti, apie tai, kaip naudoti įvairius mokymosi metodus ir mišrųjį mokymąsi, taip pat ugdomojo vertinimo metodus ir priemones, ugdymas.  

Suteikti mokytojams žinių, kaip šalinti kliūtis, su kuriomis šios grupės susiduria siekdamos įgyti išsilavinimą, ir kaip padėti kurti teigiamą mokymosi klimatą ir įtraukią aplinką, skatinančius teisingumą ir lygybę bei atitinkančius platesnės bendruomenės poreikius, kaip kurti pasitikėjimu grindžiamus santykius su besimokančiais asmenimis, tėvais, šeimomis ir globėjais, kaip taikyti bendradarbiavimo praktiką ir dirbti daugiadalykėse mokyklų grupėse.

Kitos nuorodos:

2. Aplinka ir kova su klimato kaita, visų pirma:

Įgyvendinti ir toliau plėtoti visapusišką ir bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį į mokymą ir mokymąsi siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi, pripažįstant, kad visi mokytojai, neatsižvelgiant į jų discipliną ar švietimo sektorių, yra tvarumo pedagogai, kurie turi padėti besimokantiems asmenims pasirengti žaliajai pertvarkai.

Siūlyti (būsimiems) mokytojams profesinį mokymą ir (arba) švietimą apie klimato kaitą ir tai, kaip geriausiai jos mokyti; plėtoti (būsimų) mokytojų ir (arba) pedagogų bei švietimo lyderių tvarumo gebėjimus ir keistis dalyvaujančiųjų organizacijų požiūriais į aplinkos tvarumą ir juos plėtoti.

Keistis informacija apie tai, kaip didinti informuotumą apie žaliąją pertvarką, aplinkos ir klimato kaitos iššūkius, plėtoti kompetencijas, žaliųjų sektorių įgūdžių strategijas ir metodikas, taip pat į ateitį orientuotas mokymo programas, kurios geriau atitiktų mokytojų poreikius.

Padėti mokytojams taikyti pedagoginius metodus, taip pat ir išbandyti novatorišką praktiką, kuriais skatinamas tarpdalykinis mokymas ir mokymasis siekiant žaliosios pertvarkos ir darnaus vystymosi, įskaitant socialinius ir emocinius mokymosi aspektus, kad visi besimokantys asmenys galėtų tapti pokyčių skatintojais ir išmoktų svarstyti ir veikti tiek individualiai, tiek kolektyviai, vietos ir pasaulio mastu, kad pasaulis taptų tvaresnis. 

Papildoma nuoroda: Tarybos rekomendacija dėl mokymosi siekiant aplinkos [fn]tvarumo[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/lt/pdf[/fn].

3. Skaitmeninės transformacijos klausimo sprendimas stiprinant skaitmeninį pasirengimą, atsparumą ir pajėgumus, visų pirma:

remti poreikį įtraukti (būsimus) mokytojus į skaitmeninės transformacijos procesą, siekiant išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą mokymo ir mokymosi tikslais ir ugdyti visų skaitmeninius įgūdžius, taip pat didinti institucijų gebėjimus ir pasirengimą valdyti veiksmingą perėjimą prie skaitmeninio švietimo.

Prisidėti prie pirmo strateginio Skaitmeninio švietimo veiksmų plano prioritetas – aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ekosistemos plėtra stiprinant gebėjimus ir kritinį supratimą apie tai, kaip naudotis skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis mokant ir mokantis visais lygmenimis ir visuose sektoriuose bei rengti ir įgyvendinti švietimo įstaigų skaitmeninės transformacijos planus.

Remti tikslingą skaitmeninių technologijų naudojimą mokymo, mokymosi, vertinimo ir dalyvavimo tikslais. Tai apima skaitmeninės pedagogikos ir mokytojų patirties stiprinimą skaitmeninių priemonių naudojimo srityje, įskaitant prieinamas pagalbines technologijas bei skaitmeninio švietimo turinio kūrimą ir novatorišką naudojimą.  Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad būtų skatinama lyčių lygybė ir mažinami skirtumai, susiję su tų technologijų ir metodų prieinamumu ir naudojimu nepakankamai atstovaujamose grupėse.

Skatinama naudotis Europos pedagogų, piliečių ir organizacijų skaitmeninių įgūdžių sistemomis.

Papildoma nuoroda: Skaitmeninio švietimo veiksmų planas [fn](2021–2027 m.)[ft/]https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan[/fn].

4. Bendros vertybės, pilietinis aktyvumas ir dalyvavimas, visų pirma:

mokyti ir parengti (būsimus) mokytojus;

skatinti aktyvų pilietiškumą ir etiką pedagoginėje veikloje, ugdyti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis;

suteikti galimybių vaikams ir (arba) studentams dalyvauti demokratiniame gyvenime, socialinėje ir pilietinėje veikloje, visų pirma vykdant formaliojo ar neformaliojo mokymosi veiklą;

didinti informuotumą ir supratimą apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, kultūrinį identitetą ir sąmoningumą ir socialinį bei istorinį paveldą – didinimui.

Papildoma nuoroda: Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto [fn]propagavimo[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=LT[/fn];

Tinkamumo kriterijai

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl Erasmus+ mokytojų akademijų iniciatyvos turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Reikalavimus atitinkancios dalyvaujanciosios organizacijos (kas gali teikti paraiska?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) turi:

 • būti teisės subjektai (viešosios arba privačiosios įstaigos);
 • būti įsteigti vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. ES valstybėje narėje arba Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje (žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, įsteigtos organizacijos veikloje dalyvauti negali.

Koordinuojanti organizacija turi būti mokytojų rengimo įstaiga. Ji teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu. Ji negali būti susijęs subjektas.

Pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) gali būti, pavyzdžiui (sąrašas nebaigtinis):

 • mokytojų rengimo įstaigos (kolegijos, institutai, universitetai, teikiantys pirminio mokytojų rengimo ir (arba) tęstinio profesinio tobulėjimo paslaugas), skirtos ISCED 0–3 lygių mokytojams ir ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbuotojams, įskaitant profesinio rengimo mokytojus;
 • ministerijos arba panašios viešosios įstaigos, atsakingos už bendrojo ugdymo politiką;
 • viešosios (vietos, regioninės ar nacionalinės) ir privačiosios įstaigos, atsakingos už politikos formavimą ir mokytojų rengimo pasiūlą bei mokytojų kvalifikacijos standartų nustatymą;
 • mokytojų asociacijos ir kiti nacionaliniu lygmeniu pripažinti mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo paslaugų teikėjai;
 • valdžios institucijos, atsakingos už mokytojų švietimą ir mokymą bei jų nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kvalifikacijos priežiūrą;
 • bendrojo ugdymo įstaigos, dirbančios su mokytojų rengimo paslaugų teikėjais, kad būtų sudaryta praktinio mokymo, kaip mokytojų rengimo dalies, galimybių;
 • kitos bendrojo ugdymo įstaigos (nuo ikimokyklinio ugdymo iki pirminio profesinio mokymo) arba kitos su projektu susijusios organizacijos (pavyzdžiui, NVO, mokytojų asociacijos).

Kiti subjektai gali dalyvauti atliekant kitas konsorciumo funkcijas, pavyzdžiui, kaip asocijuotieji partneriai. 

Konsorciumo sudetis (Dalyvaujanciuju organizaciju skaicius ir pobudis)

6 pareiškėjai (dotacijos gavėjai; nesusiję subjektai) iš bent 4 ES valstybių narių arba Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (įskaitant bent 3 ES valstybes nares), kurie atitinka šias sąlygas:

 • bent 4 nacionaliniu lygmeniu įsisteigę pirminio mokytojų rengimo paslaugų teikėjai iš 3 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir 
 • bent 1 nacionaliniu lygmeniu įsisteigęs tęstinio mokytojų (jau dirbančių) profesinio tobulėjimo paslaugų teikėjas, ir
 • bent 1 praktikos ir (arba) profesinio rengimo mokykla. 

Konsorciume taip pat gali dalyvauti susiję subjektai arba asocijuotieji partneriai, kitos organizacijos, turinčios atitinkamos patirties mokytojų rengimo srityje, ir (arba) įstaigos, nustatančios mokytojų rengimo standartus, kvalifikacijas ar kokybės užtikrinimą.

Geografine vietove (Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse.

Trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, vykdoma veikla nėra tinkama finansuoti.

Projekto trukme

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas dotacijos sutarties pakeitimas).

Kam teikti paraiska?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA) per portalą „Funding and tender opportunities“ (FTOP).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Prieš pateikdami paraišką, žr. atitinkamus FTOP pateiktus DUK.

Kada teikti paraiska?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki birželio 6 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraiska?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

Kiekviena „Erasmus+“ mokytojų akademija įgyvendina nuoseklią ir išsamią veiklą, pavyzdžiui:

 • bendradarbiauja ir kuria tinklus ir praktikos bendruomenes su mokytojų rengimo paslaugų teikėjais, mokytojų asociacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis mokytojų rengimo procese, ir kitais atitinkamais subjektais, kad būtų sukurtos novatoriškos pirminio ir tęstinio mokytojų rengimo ir tęstinio profesinio tobulėjimo bei bendrojo ugdymo įstaigų strategijos ir programos;
 • rengia ir teikia bendrus, novatoriškus ir veiksmingus mokytojų rengimo srities ir mokytojų gebėjimams skirtus mokymosi modulius sudėtingais ir (arba) naujais visiems rūpimais pedagoginiais klausimais. Šios akademijos tenkina skirtingus pedagogikos studentų (pirminio mokytojų rengimo) ir jau dirbančių mokytojų (tęstinio profesinio tobulėjimo) poreikius;
 • plėtoja bendrą mokymosi, turinčio tvirtą europinį aspektą, pasiūlą, apimančią visų formų mobilumo veiklą, pavyzdžiui, rengiant vasaros mokyklas, studentų ir dėstytojų pažintinius vizitus, taip pat kitas universitetų bendradarbiavimo formas – tiek fizines, tiek virtualiąsias;
 • nustato veiksmingus mobilumo kliūčių šalinimo būdus, įskaitant praktinius susitarimus ir mokymosi pripažinimą, siekiant padidinti mobilumo veiksmų skaičių bei kokybę ir mobilumo įtraukimą į pirminio ir tęstinio mokytojų rengimo sistemą;
 • įtraukia bendrojo ugdymo įstaigas ir ypač profesinio rengimo įstaigas, siekiant išbandyti naujoviškus mokymo būdus (įskaitant nuotolinio ir mišriojo mokymo ir mokymosi metodus) ir jais dalytis;
 • pagal šio kvietimo tikslus atlieka studijas, mokslinius tyrimus ir (arba) apklausas arba renka veiksmingos praktikos pavyzdžius, kad parengtų santraukas, diskusijų dokumentus, rekomendacijas ir t. t., siekiant skatinti diskusijas ir prisidėti prie mokytojų rengimo politikos;
 • skatina ir teikia pirmenybę esamoms „Erasmus+“ priemonėms, pavyzdžiui, programai „eTwinning“, kuri yra Europos mokyklinio ugdymo platformos dalis, skirtoms virtualiam mobilumui, bendradarbiavimui, komunikacijai testavimo ir dalijimosi rezultatais tikslais.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Taikomi toliau nurodyti kriterijai.

Projekto aktualumas (daugiausia 35 balai)

 • Sąsaja su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais: kokiu mastu pasiūlymu įsteigiama „Erasmus+“ mokytojų akademija, siekiant pagerinti pirminį ir tęstinį mokytojų rengimą ir pasiūlyti mokytojams naujovišką mokymosi pasiūlymą, susijusį su bent vienu iš programos „Erasmus+“ prioritetų:
  • įtrauktimi ir įvairove;
  • aplinka ir kova su klimato kaita;
  • skaitmeninės transformacijos klausimo sprendimu stiprinant skaitmeninį pasirengimą, atsparumą ir pajėgumus;
  • bendromis vertybėmis, pilietiniu aktyvumu ir dalyvavimu.
 • ES vertybės: pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.
 • Suderinamumas: kokiu mastu pasiūlymas grindžiamas adekvačių poreikių analize, aiškiai apibrėžtais ir tikroviškais tikslais ir juo sprendžiami dalyvaujančiosioms organizacijoms ir veiksmui svarbūs klausimai.
 • Novatoriškumas: pasiūlyme numatyta taikyti pažangiausius metodus ir technikas ir jį įgyvendinant bus gauta novatoriškų rezultatų ir problemų sprendimo būdų, susijusių su šia sritimi apskritai arba su geografiniu projekto kontekstu (pavyzdžiui, turinys; gauti rezultatai, taikomi darbo metodai, dalyvaujančiosios organizacijos ir asmenys arba tikslinės grupės).
 • Europos pridėtinė vertė: pasiūlyme aiškiai parodyta, kokia pridėtinė vertė sukuriama asmeniniu (besimokančių asmenų ir (arba) darbuotojų), instituciniu ir sisteminiu lygmeniu per gaunamus rezultatus, kuriuos partneriams, veikiantiems be Europos bendradarbiavimo, pasiekti būtų sunku; pasiūlyme naudojamos ir remiamos esamos ES lygmens priemonės, pavyzdžiui, „eTwinning“ ir Europos mokyklinio ugdymo platforma, skirtos bendradarbiavimui, komunikacijai testavimo ir dalijimosi rezultatais tikslais.
 • Tarptautinimas: pasiūlymu atskleidžiamas indėlis į tarptautinį mokytojų rengimo aspektą, įskaitant jungtinių mobilumo (virtualiojo, fizinio ir mišriojo) modelių ir kitos mokymosi pasiūlos kūrimą pirminio mokytojų rengimo ir tęstinio profesinio tobulėjimo srityse.
 • Lyčių aspektas: pasiūlymu siekiama lyčių lygybės ir padedama rasti sprendimų, kaip mokyklose veiksmingai skatinti lyčiai atžvalgų mokymą.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Nuoseklumas: projektas iš esmės parengtas taip, kad būtų užtikrintas jo tikslų, veiklos ir siūlomo biudžeto suderinamumas. Pasiūlyme pateikiamas nuoseklus ir išsamus atitinkamos veiklos ir paslaugų, kuriais bus siekiama patenkinti nustatytus poreikius ir gauti planuojamus rezultatus, aprašas.
 • Metodika: siūlomos metodikos kokybė ir įgyvendinamumas bei jos tinkamumas numatytiems rezultatams pasiekti.
 • Struktūra: Darbo programos, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, stebėsenos, rezultatų naudojimo, vertinimo ir sklaidos etapus, aiškumas, išsamumas ir kokybė;
 • Valdymas: numatytos patikimos valdymo priemonės. Tvarkaraštis, organizavimas, užduotys ir pareigos yra tinkamai apibrėžti ir tikroviški. Pasiūlyme kiekvienai veiklai numatyti tinkami ištekliai.
 • Biudžetas: biudžete numatyti tinkami ištekliai, reikalingi projektui sėkmingai įgyvendinti; jis nėra nei per didelis, nei per mažas;
 • Rizikos valdymas Aiškiai įvardytos su projektu susijusios problemos/rizika yra aiškiai nustatytos ir numatyti jų šalinimo veiksmai.
 • Kokybės užtikrinimas tinkamai įdiegtos kontrolės priemonės (nuolatinis kokybės vertinimas, tarpusavio vertinimas, lyginamosios analizės veikla ir kt.).
 • Stebėsenos priemonės: nustatyti rodikliai, kuriais siekiama užtikrinti kokybišką ir ekonomiškai efektyvų projekto įgyvendinimą.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 20 balų)

 • Sudėtis: projekte dalyvauja įvairios viena kitą papildančios organizacijos, turinčios reikiamą profilį, kompetenciją, patirties ir žinių, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti projektą visais jo aspektais.
 • Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais: partneryste kuriami tvirti ir nuolatiniai vietos, nacionalinio ir tarpvalstybinio lygmens tinklai bei praktikos bendruomenės su mokytojų (būsimų ir jau dirbančių) rengimo paslaugų teikėjais, mokytojų rengime dalyvaujančiomis valdžios institucijomis ir kitais atitinkamais subjektais, taip pat sudaromos sąlygos tiems suinteresuotiesiems subjektams veiksmingai keistis patirtimi ir žiniomis.
 • Geografinė pusiausvyra: partnerystė apima atitinkamus partnerius iš skirtingų geografinių vietovių, kurie aktyviai dalyvauja projekte; pareiškėjas pagrindė geografinę partnerystės sudėtį ir įrodė jos svarbą siekiant mokytojų akademijų tikslų; partnerystė apima platų ir tinkamą atitinkamų vietos ir regioninio lygmens dalyvių ratą.
 • Virtualusis bendradarbiavimas ir mobilumas: bendradarbiavimas susijęs su esamomis programos „Erasmus+“ priemonėmis, pavyzdžiui, „eTwinning“ ir Europos mokyklinio ugdymo platforma.
 • Įsipareigojimas: atsakomybės sritys ir užduotys yra aiškiai ir tinkamai paskirstytos ir iš jų paskirstymo matyti visų dalyvaujančių organizacijų įsipareigojimas ir aktyvus įsitraukimas pagal kompetenciją ir pajėgumus.
 • Užduotys: koordinatorius įrodo gebėjimą kokybiškai valdyti ir koordinuoti tarpvalstybinius tinklus ir vadovauti sudėtingoje aplinkoje. Individualios užduotys paskirstomos atsižvelgiant į konkrečią kiekvieno partnerio praktinę patirtį.
 • Bendradarbiavimas: siūlomas veiksmingas mechanizmas tinkamam dalyvaujančiųjų organizacijų, dalyvių ir kitų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio koordinavimui, sprendimų priėmimui ir komunikacijai užtikrinti.

Poveikis (daugiausia 20 balų)

 • Rezultatų panaudojimas: pasiūlyme parodoma, kaip partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai naudosis projekto rezultatais. Taip pat nurodoma, kaip bus vertinamas naudojimasis rezultatais projekto laikotarpiu ir jam pasibaigus.
 • Sklaida: pasiūlyme numatytas aiškus rezultatų sklaidos planas ir nurodomi atitinkami tikslai, veikla, tvarkaraštis, priemonės ir kanalai, kuriuos naudojant bus užtikrinta, kad rezultatai ir nauda projekto metu ir jam pasibaigus būtų veiksmingai skleidžiami suinteresuotiesiems subjektams, politikams, mokytojų rengimo paslaugų teikėjams, valdžios institucijoms ir t. t.; Pasiūlyme taip pat nurodoma, kurie partneriai bus atsakingi už rezultatų sklaidą, ir įrodoma jų turima aktuali sklaidos veiklos patirtis. pasiūlyme išdėstomos sklaidos priemonės, pirmenybę teikiant „Erasmus+“ priemonėms, tokioms kaip „eTwinning“ ir Europos mokyklinio ugdymo platforma.
 • Poveikis: pasiūlyme parodomas galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte.

Į pasiūlymą įtrauktos priemonės, uždaviniai ir rodikliai, kad būtų galima stebėti pažangą ir vertinti numatomą (trumpalaikį ir ilgalaikį) poveikį.

 • Tvarumas: pasiūlyme paaiškinama, kaip bus įgyvendinama ir toliau plėtojama Erasmus+ mokytojų akademijų iniciatyvos. Pasiūlyme numatytas ilgalaikis veiksmų planas, kuriuo siekiama laipsniškai diegti projekto rezultatus projektui pasibaigus. Šis planas grindžiamas tvaria pirminio mokytojų rengimo (būsimų mokytojų rengimo) paslaugų teikėjų ir tęstinio profesinio tobulėjimo (jau dirbančių mokytojų) paslaugų teikėjų partneryste. Reikėtų įtraukti tinkamas valdymo struktūras, taip pat išplėstinio taikymo ir finansinio tvarumo planus, įskaitant finansinių išteklių (Europos, nacionalinių ir privačių) nustatymą, siekiant užtikrinti, kad rezultatai ir nauda būtų ilgalaikiai ir tvarūs.

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu paraiška įvertinama ne mažiau kaip 70 balų (iš 100), taip pat atsižvelgiant į mažiausią būtiną balų skaičių pagal kiekvieną iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų: bent 18 balų „projekto aktualumo“ kategorijoje; bent 13 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ kategorijoje ir 11 balų „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ ir „poveikio“ kategorijose.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje. 

Numatomas poveikis

Numatoma, kad „Erasmus+“ mokytojų akademijų plėtotė padidins mokytojo profesijos patrauklumą ir užtikrins mokytojų, pedagogų ir mokyklų vadovų kokybišką pirminį rengimą ir tęstinį profesinį tobulėjimą.

Manoma, kad „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyva, pagal kurią bus kuriama Europos mokytojų švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų partnerystė, sustiprins europinį mokytojų rengimo aspektą ir prisidės prie jo tarptautinimo. Numatoma, kad glaudus atitinkamų subjektų bendradarbiavimas už Europos ribų pasižymės novatorišku Europos bendradarbiavimu ir esmine mokytojų rengimo politikos ir praktikos plėtra, remiantis esamomis inovacijomis ir veiksminga praktika nacionalinėse mokytojų rengimo sistemose bei bendra mokymosi pasiūla dalyvaujantiems mokytojams. Numatoma, kad toks požiūris padės užtikrinti, kad mobilumas taptų neatsiejama mokytojų rengimo dalimi Europoje, pašalinant esamas mobilumo kliūtis ir nustatant sėkmingų mobilumo strategijų ir programų sąlygas.

Nacionaliniu ir Europos lygmeniu veikiančios „Erasmus+“ mokytojų akademijos suformuos tvirtą ir tvarią pirminio mokytojų rengimo ir tęstinio profesinio tobulėjimo paslaugų teikėjų partnerystę. Šia iniciatyva bus užtikrintas glaudesnis mokytojų rengimo paslaugų teikėjų bendradarbiavimas, paklojantis pagrindą struktūrinei partnerystei ir jungtinėms institucijų programoms. Taip „Erasmus+“ mokytojų akademijos užtikrins kokybišką, veiksmingą pirminį rengimą ir tęstinį profesinį tobulėjimą ir padės pasiekti rezultatų, kuriuos būtų sunku pasiekti be žinių mainų ir veiksmingo bendradarbiavimo.

Naudojant įvairius sklaidos kanalus tarpvalstybiniu, nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmenimis, taip pat parengiant ilgalaikį veiksmų planą, skirtą laipsniškam projektų rezultatų diegimui, tikimasi, kad projektai įtrauks atitinkamus suinteresuotuosius subjektus iš dalyvaujančiųjų ir kitų organizacijų ir užtikrins ilgalaikį poveikį net ir projektui pasibaigus.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys sumą remdamasi projekto biudžeto sąmata, vertinimo rezultatais ir 80 proc. finansavimo norma.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 1 500 000 EUR.

Finansinė parama trečiosioms šalims dotacijų ar apdovanojimų forma neleidžiama.

Leidžiamos savanorių išlaidos. Nurodyti vieneto įkainiai turi būti suderinti su sprendime dėl savanorių vieneto įkainių nurodytais vieneto [fn]įkainiais[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

MVĮ savininkams leidžiami MVĮ vieneto įkainiai. Nurodyti vieneto įkainiai turi būti suderinti su sprendime dėl MVĮ savininkų vieneto įkainių nurodytais vieneto [fn]įkainiais[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn].

Į pasiūlymą turi būti įtrauktos bent vieno metinio posėdžio (po 1 atstovą iš kiekvieno visateisio projekto partnerio), kurį organizuoja Europos Komisija ar Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga arba kuris organizuojamas Europos Komisijos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos iniciatyva, skirto keitimuisi gerąja patirtimi ir tarpusavio mokymuisi pagal Erasmus+ mokytojų akademijų iniciatyvą, išlaidos.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. t.);
 • pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • pareiškėjai savo pasiūlyme turi fiksuotąją sumą paskirstyti pagal darbo paketus (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje. Žr. šio programos vadovo C dalies skirsnį „Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos“.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Toks finansavimo modelis leis sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Mokyklinio ugdymo darbuotojai