Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

U Rezoluciji Vijeća o daljnjem razvoju [fn]europskog prostora obrazovanja[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] iz 2019. Komisiju se poziva da osmisli nova sredstva za osposobljavanje i podupiranje sposobnih, motiviranih i visokokvalificiranih učitelja i nastavnika, predavača, odgojitelja, ravnatelja i drugog osoblja te promiče njihov kontinuirani profesionalni razvoj i visokokvalitetno obrazovanje nastavnog osoblja koje se temelji na istraživanjima.

U Zaključcima Vijeća o europskim učiteljima i nastavnicima budućnosti iz svibnja [fn]2020.[ft/]https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf[/fn] ponovno se ističe uloga učitelja i nastavnika kao temelja europskog prostora obrazovanja te se poziva na daljnju potporu njihovom razvoju karijere i kompetencija te njihovoj dobrobiti u svim fazama njihovih karijera. U Zaključcima se ističu prednosti mobilnosti učitelja i nastavnika te potreba za uključivanjem mobilnosti u inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika. Osim toga, u Zaključcima se poziva Komisiju da podupre poboljšanje suradnje među pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru njihova trajnog stručnog usavršavanja.

U Komunikaciji Komisije iz 2020. o uspostavi europskog prostora obrazovanja do [fn]2025.[ft/]https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_hr[/fn] priznaje se ključna uloga učitelja i nastavnika te se iznosi vizija vrlo kompetentnog i motiviranog nastavnog osoblja koje na raspolaganju ima niz prilika za potporu i stručno usavršavanje tijekom cijele karijere koja je puna raznolikih iskustava. U njoj se predlaže niz mjera za rješavanje problema s kojima se učiteljska profesija danas suočava, uključujući plan za otvaranje Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+.

U Akcijskom planu Komisije za digitalno obrazovanje [fn](2021. – 2027.)[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_hr[/fn] naglašava se potreba da svi učitelji i nastavnici imaju samopouzdanja i kompetentnosti za djelotvorno i kreativno korištenje tehnologije kako bi uključili i motivirali učenike i kako bi svi učenici razvili digitalne kompetencije za učenje, život i rad u sve digitaliziranijem svijetu.

U Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.) spominje se potencijal Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ koje će omogućiti lakše umrežavanje, razmjenu znanja i mobilnost te učiteljima i nastavnicima pružati mogućnosti za učenje u svim fazama njihove karijere.

Potrebno je povećati privlačnost učiteljske profesije: u zemljama EU-a koje sudjeluju u OECD-ovu istraživanju TALIS u prosjeku manje od 20 % učitelja u predmetnoj nastavi smatra da društvo cijeni njihovu profesiju.

Starenje učitelja i nastavnika zabrinjava jer bi budući valovi umirovljenja mogli dovesti do pomanjkanja učiteljskog kadra u pojedinim zemljama.

U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja navodi se i da se mnoge europske zemlje suočavaju s ozbiljnim nedostatkom nastavnog osoblja u svim područjima ili u nekim predmetima kao što je prirodoslovlje, ili pak nedostaje posebnih profila, npr. za poučavanje učenika s posebnim potrebama.

Prema istraživanju TALIS koje provodi OECD, unatoč širokoj ponudi trajnog stručnog usavršavanja, učitelji i nastavnici i dalje sami izvješćuju o nedostatku mogućnosti za stručno usavršavanje.

Iako mobilnost ima velikih prednosti, još uvijek nije djelotvorno ugrađena u obrazovanje učitelja i nastavnika zbog mnogih praktičnih prepreka koje bi trebalo ukloniti dosljednijim politikama.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ bavit će se tim pitanjima promičući blisku suradnju organizacija aktivnih u inicijalnom i trajnom obrazovanju i osposobljavanju nastavnog osoblja, nadovezati se na dosadašnji rad na uspostavi prostora obrazovanja i pridonijeti prenošenju rezultata u javne politike na nacionalnoj i regionalnoj razini te u sustav obrazovanja nastavnog osoblja i potporu školama.

Akademije će se temeljiti na inovacijama i djelotvornoj praksi koja postoji u okviru nacionalnog obrazovanja učitelja i nastavnika i europske suradnje te ih dodatno razvijati. Posebna pozornost posvetit će se diseminaciji i iskorištavanju učinkovite prakse u zemljama i među pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika te osiguravanju povratnih informacija i učinka na razini politike.

Ciljevi Aktivnosti

Opći je cilj uspostaviti europska partnerstva pružatelja obrazovanja i osposobljavanja nastavnog [fn]osoblja[ft/]Za potrebe ovog poziva pojmovi učitelj i nastavno osoblje tumače se u širem smislu te obuhvaća i odgojitelje.[/fn] kako bi se osnovale Akademije za stručno usavršavanje učitelja, koje će razvijati europsku i međunarodnu perspektivu u obrazovanju učitelja i nastavnika.

Akademije će u prvi plan staviti višejezičnost, svijest o važnosti jezika i kulturnu raznolikost, razvijati obrazovanje nastavnog osoblja u skladu s prioritetima EU-a u obrazovnoj politici i pridonositi ostvarivanju ciljeva europskog prostora obrazovanja.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ ispunjavat će sljedeće ciljeve:

 • pridonositi poboljšanju politika i prakse obrazovanja nastavog osoblja u Europi stvaranjem mreža i zajednica prakse koje okupljaju pružatelje inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika (obrazovanje budućih učitelja i nastavnika prije početka rada), pružatelje trajnog stručnog usavršavanja (tijekom rada) i druge relevantne subjekte kao što su udruge učitelja, ministarstva i dionici radi razvoja i testiranja strategija i programa za profesionalno učenje koje je djelotvorno, pristupačno i prenosivo u druge kontekste
 • zajednički razvijati i testirati razne modele mobilnosti (virtualna, fizička i kombinirana) u okviru inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika te tijekom njihova trajnog stručnog usavršavanja kako bi se poboljšala kvaliteta i količina mobilnosti te kako bi ona postala sastavni dio pružanja obrazovanja nastavnog osoblja u Europi
 • razvijati održivu suradnju između pružatelja obrazovanja nastavnog osoblja koja utječe na kvalitetu njihova obrazovanja u Europi i čiji je cilj utjecati na politike obrazovanja nastavnog osoblja na europskoj i nacionalnoj razini
 • jačati europsku dimenziju i internacionalizaciju obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru inovativne i praktične suradnje s edukatorima učitelja i nastavnika u drugim europskim zemljama i razmjenom iskustava za daljnji razvoj obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi.

Ta će suradnja obuhvatiti jedan ili više horizontalnih prioriteta programa Erasmus+ kao teme aktivnosti za Akademiju za stručno usavršavanje učitelja.

U okviru tih akademija treba izdvojiti jedan ili više prioriteta na kojima će se raditi, a koji su posebno relevantni za njihovo partnerstvo radi poboljšanja kvalitetnog obrazovanja / stručnog usavršavanja i ispunjavanja (budućih) glavnih potreba nastavnog osoblja, prije svega kroz ponudu nastavničkih kolegija, modula i drugih mogućnosti za učenje o temi:

1. Uključivost i raznolikost, prije svega:

pomoć nastavnom osoblju u stjecanju potrebnog znanja, vještina i kompetencija za uključivanje u obrazovanje djece/učenika s manje mogućnosti, uključujući one s invaliditetom ili posebnim potrebama, one migrantskog podrijetla i one koji žive u ruralnim i udaljenim područjima kao što su najudaljenije regije, one koji se suočavaju s rodnom neravnopravnošću, socioekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. To podrazumijeva i razumijevanje u slučaju slabijih rezultata ili nesudjelovanja, brigu za dobrobit i mentalno zdravlje te suzbijanje vršnjačkog nasilja. Primjeri su: razvoj kompetencija za poučavanje u višejezičnim i multikulturnim okruženjima, o rodno osjetljivoj praksi, uključivom obrazovanju za djecu s posebnim potrebama, o stvaranju poticajnih okruženja za učenje i strategija usmjerenih na dobrobit učenika i nastavnog osoblja u školi, o tome kako koristiti različite pristupe učenju i kombinirano učenje, kao i metode i alate formativnog vrednovanja.  

Priprema nastavnog osoblja za uklanjanje prepreka s kojima se te skupine suočavaju u pristupu obrazovanju te doprinos stvaranju pozitivne atmosfere za učenje i uključivih okruženja koja potiču pravednost i jednakost i odgovaraju potrebama šire zajednice; izgradnja povjerenja s učenicima, roditeljima, obiteljima i skrbnicima; korištenje suradničke prakse i rad u multidisciplinarnim timovima u školama.

Dodatne reference:

2. Okoliš i borba protiv klimatskih promjena, prije svega:

Primjena i razrada sveobuhvatnih i suradničkih pristupa poučavanju i učenju za zelenu tranziciju i održivi razvoj, uzimajući u obzir da su svi učitelji i nastavnici, bez obzira na disciplinu ili sektor obrazovanja, edukatori u području održivosti i trebaju pomoći učenicima u pripremi za zelenu tranziciju.

Ponuda stručnog usavršavanja/edukacija (budućem) nastavnom osoblju o klimatskim promjenama i kako o njima poučavati; razvoj kompetencija (budućeg) nastavnog i rukovodećeg osoblja povezanih s održivosti te razmjena i razvoj pristupa organizacija sudionica u pogledu okolišne održivosti.

Razmjena mišljenja o tome kako povećati svijest o zelenoj tranziciji, pitanjima okoliša i klimatskih promjena, razvoj kompetencija, strategija i metodologija za zelene sektorske vještine te kurikulume usmjerene na budućnost koji bolje ispunjavaju potrebe nastavnog osoblja.

Pomoć učiteljima i nastavnicima u usvajanju pedagoških metoda, uključujući testiranje inovativne prakse, koje poboljšavaju poučavanje i učenje za zelenu tranziciju i održivi razvoj na interdisciplinarne načine, uključujući socio-emocionalne aspekte učenja, kako bi svi učenici mogli postati nositelji promjena i naučiti razmišljati i djelovati, pojedinačno i kolektivno, lokalno i globalno, za održiviji svijet. 

Dodatne reference: Preporuka Vijeća o učenju za okolišnu [fn]održivost[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/hr/pdf  [/fn].

3. Pristupanje digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta, prije svega:

Potpora potrebi da se (buduće) učitelje i nastavnike uključi u digitalnu transformaciju i iskoristi potencijal digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje te da svi razviju digitalne vještine, a da se ujedno poveća kapacitet i spremnost ustanova za uspješan prelazak na digitalno obrazovanje.

Doprinos prvom strateškom prioritetu Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, razvoju uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja, i to jačanjem kapaciteta i kritičkog razmišljanja o tome kako iskoristiti mogućnosti digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje na svim razinama i u svim sektorima te razvoj i provedba planova za digitalnu transformaciju obrazovnih ustanova.

Potpora svrsishodnom korištenju digitalnih tehnologija u poučavanju, učenju, ocjenjivanju i uključivanju. To uključuje razvoj digitalne pedagogije i stručnog znanja u upotrebi digitalnih alata za učitelje i nastavnike, uključujući pristupačne i asistivne tehnologije te stvaranje i inovativno korištenje digitalnog obrazovnog sadržaja.  Posebna pozornost posvetit će se promicanju rodne ravnopravnosti i uklanjanju razlika u pristupu i korištenju za nedovoljno zastupljene skupine.

Potiče se korištenje europskih okvira za digitalne kompetencije nastavnog osoblja, građana i organizacija.

Dodatne reference: Akcijski plan za digitalno obrazovanje [fn](2021. – 2027.)[ft/]https://education.ec.europa.eu/hr/focus-topics/digital-education/action-plan[/fn].

4. Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje, prije svega:

Osposobljavanje i priprema (budućih) učitelja i nastavnika.

Promicanje aktivnog građanstva i etike u nastavi te poticanje razvoja socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Ponuda mogućnosti za sudjelovanje djece/učenika u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman, prije svega u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja.

Jačanje svijesti o Europskoj uniji i razumijevanja njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Dodatne reference: Preporuka Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije [fn]poučavanja[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=HR[/fn].

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju:

 • biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela)
 • sa sjedištem u jednoj od prihvatljivih zemalja, tj. u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča).

Organizacije sa sjedištem u trećim zemljama koje nisu pridružene programu ne mogu sudjelovati u toj aktivnosti.

Organizacija koordinatorica mora biti ustanova za obrazovanje nastavnog osoblja. Ona se prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu. Ona ne može biti povezani subjekt.

Prijavitelji (korisnici i povezani subjekti, ako je primjenjivo) mogu na primjer biti:

 • ustanove za obrazovanje nastavog osoblja (fakulteti, instituti, sveučilišta koja pružaju inicijalno obrazovanje i/ili trajno stručno usavršavanje) za učitelje, nastavnike i odgojitelje na razinama ISCED 0 – 3, uključujući nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • ministarstva ili slična javna tijela odgovorna za politike odgoja i općeg obrazovanja
 • javna (lokalna, regionalna ili nacionalna) i privatna tijela odgovorna za osmišljavanje politika i ponuda za obrazovanje učitelja i nastavnika te za definiranje standarda za njihove kvalifikacije
 • udruge učitelja i nastavnika ili drugi nacionalno priznati pružatelji obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika
 • tijela nadležna za obrazovanje i osposobljavanje učitelja i nastavnika i nadzor njihova trajnog stručnog usavršavanja i kvalifikacija
 • škole koje rade s pružateljima obrazovnih usluga za učitelje i nastavnike kako bi omogućile praktično osposobljavanje u okviru obrazovanja učitelja i nastavnika
 • druge škole (od osnovnih škola do početnog SOO-a) ili druge organizacije (npr. nevladine organizacije, udruge učitelja i nastavnika) relevantne za projekt.

Drugi subjekti mogu sudjelovati u drugim konzorcijskim ulogama, npr. kao pridruženi partneri. 

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

6 prijavitelja (korisnici; ne povezanih subjekata) iz najmanje 4 države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu (uključujući najmanje tri države članice EU-a) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • najmanje 4 nacionalno priznata pružatelja inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika iz 3 države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu i 
 • najmanje 1 nacionalno priznati pružatelj trajnog stručnog usavršavanja (osposobljavanje uz rad) za učitelje i nastavnike i
 • najmanje jedna učiteljska vježbaonica / škola koja omogućuje praktično osposobljavanje. 

Konzorcij može uključivati i povezane subjekte ili pridružene partnere, druge organizacije s relevantnom stručnošću u području obrazovanja učitelja i nastavnika i/ili tijela koja definiraju standarde, kvalifikacije ili osiguravanje kvalitete u tom području.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu.

Aktivnosti koje se odvijaju u trećim zemljama koje nisu pridružene programu nisu prihvatljive.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) preko portala Funding & tender opportunities.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Prije prijave pregledajte Najčešća pitanja na portalu

Funding & tender opportunities.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 6. lipnja u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Uspostava projekta

Svaka Akademija za stručno usavršavanje učitelja provodi koherentan i sveobuhvatan skup aktivnosti kao što su:

 • suradnja i uspostava mreža i zajednica prakse između pružatelja obrazovanja učitelja i nastavnika, udruga učitelja i nastavnika, javnih organizacija uključenih u njihovo obrazovanje i drugih relevantnih sudionika kako bi stvorili inovativne strategije i programe za inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika te školama
 • razvoj i izrada zajedničkih, inovativnih i djelotvornih modula za učenje u obrazovanju učitelja i nastavnika i za njihove kompetencije u zahtjevnijim i/ili novim pedagoškim pitanjima od zajedničkog interesa; oni će biti usmjereni na posebne potrebe studenata na nastavnoj praksi (kao dio njihova inicijalnog obrazovanja) i zaposlenih učitelja i nastavnika (kao dio trajnog stručnog usavršavanja)
 • razvoj zajedničke ponude učenja s izraženom europskom dimenzijom koja uključuje aktivnosti mobilnosti u svim oblicima, uvođenjem npr. ljetnih škola, studijskih posjeta za studente, učitelje i nastavnike te drugih oblika (fizičke i virtualne) suradnje između kampusa
 • utvrđivanje djelotvornih načina za uklanjanje prepreka mobilnosti i uspostavljanje uvjeta, uključujući praktična rješenja i priznavanje učenja, kako bi se povećala količina i kvaliteta mobilnosti te kako bi ona postala sastavni dio ponude inicijalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika
 • poticanje škola, a posebno učiteljskih vježbaonica, da eksperimentiraju i razmjenjuju inovativne nove načine poučavanja (uključujući daljinske i kombinirane pristupe poučavanju i učenju)
 • provođenje, u skladu s ciljevima ovog poziva, studija, istraživanja i/ili anketa ili prikupljanje primjera djelotvorne prakse za sastavljanje sažetaka, dokumenata za raspravu, preporuka itd. radi poticanja rasprave te utjecaja na politike obrazovanja učitelja i nastavnika
 • promicanje i davanje prednosti postojećim alatima programa Erasmus+, kao što je eTwinning kao dio platforme School Education Gateway, za virtualnu mobilnost, suradnju i komunikaciju za potrebe testiranja i dijeljenja rezultata.

Kriteriji za dodjelu

Primjenjuju se sljedeći kriteriji:

Relevantnost projekta (najviše 35 bodova)

 • Poveznica na ciljeve poziva: mjera u kojoj se prijedlogom osniva Akademija za stručno usavršavanje učitelja radi poboljšanja njihova inicijalnog i trajnog obrazovanja inovativnom obrazovnom ponudom za učitelje i nastavnike u vezi s barem jednim od prioriteta programa Erasmus+:
  • uključivost i raznolikost
  • okoliš i borba protiv klimatskih promjena
  • pristupanje digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta
  • zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje.
 • Vrijednost EU-a: prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Dosljednost: mjera u kojoj se prijedlog temelji na primjerenoj analizi potreba, jasno definiranim i realističnim ciljevima te se odnosi na pitanja relevantna za organizacije sudionice i samu aktivnost.
 • Inovativan pristup: prijedlog uzima u obzir najsuvremenije metode i tehnike i dovodi do inovativnih rezultata i rješenja za njegovo područje općenito ili za geografski kontekst u kojem se projekt provodi (npr. sadržaj, ostvareni rezultati, primijenjene metode rada, uključene ili ciljne organizacije i osobe).
 • Europska dodana vrijednost: u prijedlogu je jasno dokazana dodana vrijednost na pojedinačnoj (polaznik i/ili osoblje), institucijskoj i sustavnoj razini, koja se ostvaruje rezultatima koje bi partneri koji nisu uključeni u europsku suradnju teško postigli u prijedlogu se koriste i promiču postojeći alati na razini EU-a, kao što su eTwinning i Europska platforma za školsko obrazovanje, za suradnju, komunikaciju i za potrebe testiranja i dijeljenja rezultata.
 • Internacionalizacija: u prijedlogu je prikazan njegov doprinos međunarodnoj dimenziji obrazovanja učitelja i nastavnika, uključujući razvoj zajedničkih modela mobilnosti (virtualne, fizičke i kombinirane) i druge obrazovne ponude u inicijalnom obrazovanju i trajnom stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika.
 • Rodna osjetljivost: prijedlog se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti i pomaže da se pronađu rješenja za djelotvorno poticanje rodno osjetljivog poučavanja u školama.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

Koherentnost: ukupni projektni plan osigurava dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna. U prijedlogu je naveden koherentan i opsežan skup prikladnih aktivnosti i usluga za ispunjenje utvrđenih potreba i postizanje očekivanih rezultata.

 • Metodologija: kvaliteta i izvedivost predložene metodologije i njezina primjerenost za ostvarivanje očekivanih rezultata.
 • Struktura: jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, korištenje rezultata, evaluaciju i diseminaciju.
 • Upravljanje: predviđena su kvalitetna rješenja za upravljanje. Rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realistični. U prijedlogu su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva.
 • Proračun: proračun osigurava odgovarajuća sredstva potrebna za uspješnu provedbu projekta; nisu previsoka ni preniska.
 • Upravljanje rizikom: jasno su utvrđeni izazovi/rizici projekta i na odgovarajući su način uključene mjere za njihovo ublažavanje.
 • Osiguravanje kvalitete: uspostavljene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete (stalnim vrednovanjem kvalitete, istorazinskim vrednovanjem, aktivnostima ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima itd.)
 • Instrumenti za praćenje: uvedeni su pokazatelji kako bi se osiguralo da je provedba projekta kvalitetna i isplativa.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Sastav: projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, kompetencijama, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta.
 • Suradnja s dionicima: u partnerstvu se uspostavljaju čvrste i trajne mreže i zajednice prakse na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini s pružateljima obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, javnim tijelima uključenima u obrazovanje učitelja i nastavnika i drugim relevantnim akterima te se omogućava učinkovita razmjena stručnosti i znanja među tim dionicima.
 • Geografska ravnoteža: partnerstvo uključuje relevantne partnere iz različitih geografskih područja s aktivnim ulogama u projektu; prijavitelj je obrazložio geografski sastav partnerstva i pokazao njegovu važnost za ostvarenje ciljeva Akademija za stručno usavršavanje učitelja; partnerstvo uključuje širok i primjeren spektar relevantnih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini.
 • Virtualna suradnja i mobilnost: suradnja je povezana s postojećim alatima programa Erasmus+, kao što su eTwinning i Europska platforma za školsko obrazovanje.
 • Angažiranost: podjela odgovornosti i zadataka jasna je, primjerena i pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica u smislu stručnosti i kapaciteta.
 • Zadaće: koordinator se odlikuje kvalitetnim upravljanjem i sposobnošću za koordinaciju transnacionalnih mreža i vodstvo u kompleksnom okruženju; pojedinačne zadaće dodjeljuju se na temelju posebnih umijeća svakog partnera.
 • Suradnja: predlaže se učinkovit mehanizam za dobru koordinaciju, donošenje odluka i komunikaciju između organizacija sudionica, sudionika i svih ostalih relevantnih dionika.

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Korištenje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će partneri i ostali dionici koristiti ishode projekta. Opisano je kako će se mjeriti korištenje tih ishoda tijekom i nakon projekta.
 • Diseminacija: prijedlog donosi jasan plan za diseminaciju rezultata tijekom i nakon završetka projekta te uključuje odgovarajuće ciljeve, aktivnosti, relevantni vremenski raspored, alate i kanale kako bi se rezultati i koristi djelotvorno proširili na dionike, oblikovatelje politika, pružatelje obrazovanja učitelja i nastavnika, javna tijela itd. tijekom i nakon završetka projekta. U prijedlogu je navedeno i koji će partneri biti odgovorni za diseminaciju i prikazano je relevantno iskustvo koje imaju u takvim aktivnostima. U prijedlogu su utvrđena sredstva koja se koriste za diseminaciju, s tim da se prednost daje alatima programa Erasmus+, kao što su eTwinning i Europska platforma za školsko obrazovanje.
 • Učinak: prijedlog pokazuje mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

U prijedlog su uključene mjere te ciljevi i pokazatelji za praćenje napretka i procjenu očekivanog učinka (kratkoročnog i dugoročnog).

 • Održivost: u projektu je objašnjen način uvođenja i daljnjeg razvoja Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+. Prijedlog obuhvaća izradu dugoročnog akcijskog plana za postupno predstavljanje rezultata projekta nakon njegova završetka. Taj će se plan temeljiti na stalnom partnerstvu između pružatelja usluga inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika (obrazovanje budućih učitelja i nastavnika prije početka rada) i pružatelja trajnog stručnog usavršavanja (tijekom rada). Trebao bi uključivati utvrđivanje odgovarajućih upravljačkih struktura te planove za nadogradivost i financijsku održivost, uključujući utvrđivanje financijskih sredstava (europskih, nacionalnih i privatnih) kako bi se osigurala dugoročna održivost postignutih rezultata.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 70 bodova (od ukupno 100), uzimajući u obzir i najmanji potreban broj bodova za svaki od četiri kriterija za dodjelu: najmanje 18 bodova za kategoriju „relevantnost projekta”, najmanje 13 bodova za kategoriju „kvaliteta projektnog plana i provedbe” i 11 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir. 

Očekivani učinak

Očekuje se da će razvoj Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ pridonijeti privlačnosti učiteljske profesije i osigurati visokokvalitetno inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnog osoblja i ravnatelja škola.

Očekuje se da će Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ pojačati europsku dimenziju i internacionalizaciju obrazovanja učitelja i nastavnika stvaranjem europskih partnerstava među pružateljima obrazovanja i osposobljavanja učitelja i nastavnika. U okviru bliske suradnje među relevantnim sudionicima u cijeloj Europi predviđa se inovativna europska suradnja i znatan razvoj politika i prakse obrazovanja učitelja i nastavnika, koje će se temeljiti na postojećim inovacijama i djelotvornoj praksi u nacionalnim sustavima obrazovanja učitelja i nastavnika i zajedničkoj obrazovnoj ponudi organiziranoj za učitelje i nastavnike koji sudjeluju. Očekuje se da će se ovim pristupom postaviti temelji mobilnosti kao sastavnog dijela pružanja obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi, i to uklanjanjem stvarnih prepreka mobilnosti i utvrđivanjem uvjeta za uspješne strategije i programe mobilnosti.

Djelujući na nacionalnoj i europskoj razini, Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ stvorit će čvrsta i održiva partnerstva pružatelja inicijalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Omogućit će bolju suradnju pružatelja obrazovanja učitelja i nastavnika te biti poticajno okruženje za sklapanje strukturnih partnerstava i uspostavu združenih studija. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ na taj će način osigurati visokokvalitetno, djelotvorno inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje te postići rezultate do kojih bi bilo teško doći bez razmjene znanja i djelotvorne suradnje.

Očekuje se da će, zahvaljujući diseminaciji rezultata projekata različitim kanalima na transnacionalnoj, nacionalnoj i/ili regionalnoj razini te njihovu postupnom predstavljanju prema dugoročnom akcijskom planu, projekti uključivati relevantne dionike unutar i izvan organizacija sudionica te imati trajan učinak i nakon što završe.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Iznos će odrediti tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna projekta, ishoda ocjenjivanja i stope financiranja od 80 %.

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose 1 500 000 EUR.

Financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada nije dopuštena.

Dopušteni su troškovi volontiranja. Navedeni jedinični troškovi moraju biti usklađeni s onima iz Odluke o jediničnim troškovima za [fn]volontere[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

Za vlasnike MSP-ova dopušteni su jedinični troškovi za MSP-ove. Navedeni jedinični troškovi moraju biti usklađeni s onima iz Odluke o jediničnim troškovima za vlasnike [fn]MSP-ova[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn].

Relevantni radni paket trebao bi obuhvaćati troškove najmanje jednog godišnjeg sastanka (po jedan predstavnik iz svakog punopravnog partnera projekta) koji organizira Europska komisija / Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu ili se organizira na njihovu inicijativu radi razmjene primjera dobre prakse i uzajamnog učenja među Akademijama za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+.

Kako se odreduje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu jednokratnog iznosa iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Pogledajte odjeljak „Prihvatljivi izravni troškovi” u dijelu C ovog vodiča.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućit će usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Nastavno osoblje u školama