Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

De acties die in het kader van deze kernactie worden ondersteund, moeten positieve en langdurige effecten hebben, niet alleen op de betrokken deelnemers en deelnemende organisaties, maar ook op de beleidsstelsels waarin deze activiteiten plaatsvinden.

Wat scholieren, studenten, stagiairs, leerlingen, lerende volwassenen en jongeren betreft, worden met de door deze kernactie ondersteunde mobiliteitsactiviteiten een of meer van de volgende resultaten nagestreefd:

 • verbeterde leerprestaties;
 • betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en verbeterde loopbaanperspectieven;
 • meer zin voor initiatief en ondernemerschap;
 • verhoogde zelfredzaamheid en groter gevoel van eigenwaarde;
 • verbeterde kennis van vreemde talen en digitale competenties;
 • groter intercultureel bewustzijn;
 • actievere participatie in de samenleving;
 • meer positieve interactie met mensen met verschillende achtergronden;
 • beter besef van het Europese project en de waarden van de EU;
 • sterkere motivatie om deel te nemen aan toekomstige acties inzake (formeel/niet-formeel) leren of opleiding na de periode van mobiliteit in het buitenland.

Wat betreft personeel, jeugdwerkers en beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en jeugdzaken, wordt van de mobiliteitsactiviteiten verwacht dat zij een of meer van de volgende resultaten opleveren:

 • verbeterde competenties, afgestemd op de bijbehorende beroepsprofielen (onderwijs, opleiding, jeugdwerk enzovoort);
 • ruimer begrip van praktijken, beleidsvormen en stelsels op het gebied van onderwijs, opleiding of jeugdwerk in de diverse landen;
 • verbeterd vermogen om veranderingen in gang te zetten met het oog op modernisering en internationale ontsluiting binnen de eigen onderwijsorganisaties;
 • beter begrip van de onderlinge verbanden tussen respectievelijk formeel en niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding en de arbeidsmarkt;
 • verbeterde kwaliteit van hun werk en activiteiten ten behoeve van studenten, stagiairs, leerlingen, scholieren, lerende volwassenen en jongeren;
 • meer inzicht in en voeling met alle soorten diversiteit, bv. sociale, etnische, taalkundige, gender- en culturele diversiteit, en diverse mogelijkheden;
 • verbeterd vermogen om in te spelen op de behoeften van kansarmen;
 • meer steun voor en bevordering van mobiliteitsactiviteiten voor lerenden;
 • ruimere mogelijkheden voor beroeps- en loopbaanontwikkeling;
 • verbeterde kennis van vreemde talen en digitale competenties;
 • sterkere motivatie en meer tevredenheid in hun dagelijks werk.

Wat deelnemende organisaties betreft, worden van de door deze actie ondersteunde activiteiten een of meer van de volgende resultaten verwacht:

 • verbeterd vermogen om te functioneren op EU-/internationaal niveau: verbeterde managementvaardigheden en internationaliseringsstrategieën; versterkte samenwerking met partners uit andere landen; verhoogde toewijzing van financiële middelen uit een andere bron dan de EU-middelen met het doel EU-/internationale projecten op touw te zetten; verbeterde kwaliteit in voorbereiding, uitvoering, controle en follow-up van EU-/internationale projecten;
 • innovatieve en verbeterde manier van functioneren ten aanzien van hun doelgroepen, bijvoorbeeld door: studenten, stagiairs, leerlingen en jongeren aantrekkelijkere programma’s te bieden die beter afgestemd zijn op hun behoeften en verwachtingen; verbeterde kwalificaties van onderwijzend en opleidend personeel; verbeterde procedures voor de erkenning en validering van de gedurende een leerperiode in een ander land verworven competenties; efficiëntere activiteiten ten behoeve van plaatselijke gemeenschappen, verbeterde methoden en praktijken in het jeugdwerk met het doel jongeren actiever te betrekken en/of kansarme groepen rechtstreeks aan te spreken enzovoort;
 • een omgeving binnen de organisatie die moderner van opzet is en die zich kenmerkt door meer dynamiek, vakmanschap en een grotere betrokkenheid: dat wil zeggen een omgeving waar goede praktijken en nieuwe methoden direct inzetbaar zijn in dagelijkse bezigheden, die openstaat voor synergie met organisaties die actief zijn op verschillende gebieden in verband met maatschappij, onderwijs en werkgelegenheid; waar de beroepsontwikkeling van het personeel strategisch wordt gepland aan de hand van de individuele behoeften en de organisatorische doelstellingen; die, met behoud van communicatie, kennisoverdracht en het bereik van verbeteringen, indien van toepassing, heel getalenteerde studenten en academisch personeel uit de hele wereld kan aantrekken.

De verwachting is dat de combinatie van de duizenden door deze kernactie ondersteunde projecten op lange termijn een effect zal hebben op de onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels in de deelnemende landen, waardoor beleidshervormingen worden gestimuleerd en nieuwe middelen voor mobiliteitskansen worden aangetrokken in Europa en daarbuiten.

In dat verband zal het programma zich in 2024 blijven inspannen om de gevolgen op sociaal-economisch en op onderwijsgebied van de Russische invasie van Oekraïne te verlichten door mobiliteitsprojecten te ondersteunen die de integratie van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten te vergemakkelijken.