Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

“Erasmus Mundus” pasākums

“Erasmus Mundus” pasākumos ietilpst:

 • 1. daļa. “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi (EMKMG) un
 • 2. daļa: “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi (EMIP).

Šā pasākuma mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iestāžu izcilību un internacionalizāciju pasaules mērogā, īstenojot tādas maģistra līmeņa studiju programmas, kuras kopīgi īsteno un atzīst Eiropā izveidotas augstākās izglītības iestādes (AII) un kuras ir atvērtas citu pasaules valstu iestādēm.

“Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi un “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi ir divas neatkarīgas daļas. EMIP nav jāīsteno pirms EMKMG. EMIP piešķiršana neparedz automātisku finansējumu EMKMG ietvaros, un EMIP projekta pabeigšana nav piešķiršanas kritērijs EMKMG.

1. Daļa. “Erasmus Mundus” Kopīgie Maģistra Grādi (EMKMG)

EMKMG atbalsta integrētas augsta līmeņa transnacionālas maģistra līmeņa studiju programmas1 , ko nodrošina dažādu pasaules valstu augstākās izglītības iestāžu (AII) starptautisks konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kam ir īpaša zinātība un interese par attiecīgajām studiju jomām / profesionālajām jomām.

EMKMG ir izcilības programmas, un tām jāveicina Eiropas augstākās izglītības telpas (EAIT) integrācija un internacionalizācija. EMKMG īpašā iezīme ir tajās iesaistīto iestāžu augstā kopības/integrācijas pakāpe, kā arī izcilais akadēmiskais sastāvs.

EMKMG mērķi

“Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu (EMKMG) mērķis ir uzlabot Eiropas augstākās izglītības pievilcību un izcilību pasaules mērogā un piesaistīt talantīgus speciālistus Eiropā, izmantojot šādu elementu kombināciju:

 1. akadēmiskā sadarbība starp iestādēm, lai demonstrētu Eiropas izcilību augstākās izglītības jomā, un
 2. individuālā mobilitāte visiem studentiem, kuri piedalās EMKMG, piešķirot ES finansētas stipendijas labākajiem studentiem, kuri iesniedz pieteikumu.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos “Erasmus Mundus” Kopīgo Maģistra grādu programmai?

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt “Erasmus” dotāciju, “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Atbilstīgās dalīborganizācijas - (kas var iesniegt pieteikumu?)

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotāciju saņēmēji un saistītie subjekti) būtu tiesīgi saņemt atbalstu, tiem:

 • jābūt juridiskām personām (publiskas vai privātas struktūras),
 • jābūt augstākās izglītības iestādēm (AII), kas izveidotas kādā no atbilstīgajām valstīm, t. i., ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai atbilstīgā programmas neasociētajā trešā valstī.

AII, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, jābūt spēkā esošai ECHE (“Erasmus” Augstākās izglītības hartai).

Iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm ECHE nav vajadzīga, bet tām jāapņemas ievērot ECHE principus.

Arī ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai atbilstīgā programmas neasociētajā trešā valstī dibinātas AII apvienības vai organizācijas un publiskas vai privātas organizācijas (arī ar tām saistītās vienības), kas tieši un aktīvi sniedz pienesumu EMKMG (“Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi) īstenošanā, var piedalīties, bet ne koordinatora statusā.   

Turklāt EMKMG studiju programmā var iesaistīties arī asociētie partneri (nav obligāti).

Pieteikuma iesniegšanas posmā2  augstākās izglītības iestādēm, kas ir pilntiesīgi partneri, ir jāspēj apliecināt, ka tās ir izpildījušas sevis pārstāvētajā jurisdikcijā kopīgajai programmai noteiktās ārējās kvalitātes nodrošināšanas prasības. To var panākt, i) veiksmīgi īstenojot Eiropas pieeju kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja tas ir atļauts valsts tiesību aktos) ii) vai pamatojoties uz īpašu akreditāciju/novērtējumu kopīgajai programmai iii) vai katram valsts komponentam, uz kura pamata tiek veidota EMKMG.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

Konsorcija sastāvs (Dalīborganizāciju skaits un profils)

Priekšlikumi jāiesniedz konsorcijam, kurā ietilpst vismaz trīs AII (dotāciju saņēmēji, nesaistītas struktūras) no trīs dažādām dalībvalstīm, no kurām vismaz divas ir divas dažādas ES dalībvalstis un/vai programmas asociētās trešās valstis.  

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (darbību norises vieta)

Darbībām jānotiek atbilstīgajās valstīs.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 74 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Iepriekš finansētām “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu (EMKMG) programmām var iesniegt pagarināšanas pieteikumu ne agrāk kā gadu pirms līguma beigām. Divi maģistra programmu cikli, kas finansēti no diviem dažādiem dotāciju nolīgumiem, nekādā gadījumā nedrīkst sākties tajā pašā akadēmiskajā gadā.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzu FTOP skatīt attiecīgos BUJ.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 15. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Kā pieteikties?

Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

EMKMG ir jāatbilst šādām prasībām:

 1. ietvert kopīgi izstrādātu un pilnībā integrētu mācību programmu, kas atbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā (EAIT)3 , kuri ir spēkā EMKMG pieteikuma datumā. Šie standarti aptver visus kopīgo programmu galvenos aspektus attiecībā uz kopīgu izstrādi, īstenošanu, izpildi un kvalitātes nodrošināšanu.

Papildus kopīgo programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem EMKMG uzsver kopīgu/vienotu īstenošanas procedūru ievērošanu:

 • kopīgas studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, maksu politikas, pārraudzības, pārbaudes / sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras,
 • kopīga programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/apmācības darbības, tostarp kopīgi apstiprināta valodas politika un kopīgs process studiju periodu atzīšanai konsorcija ietvaros,
 • kopīgi pakalpojumi, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodas kursi, atbalsts vīzu saņemšanā),
 • kopīgas popularizēšanas un izpratnes veicināšanas darbības ar mērķi nodrošināt programmas, kā arī “Erasmus Mundus” stipendiju shēmas pamanāmību pasaules mērogā. Popularizēšanas stratēģijā jāiekļauj integrēta un vispusīga īpaša tīmekļa vietne (angļu valodā, kā arī mācību pamatvalodā, ja tā atšķiras), kurā sniegta visa studentiem un citām ieinteresētajām personām, piemēram, turpmākajiem darba devējiem, vajadzīgā informācija par programmu,
 • kopīga administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic konsorcijs,
 • tiek veicināta kopīgo grādu ieguve, ja to atļauj valsts tiesību akti;
 1. to nodrošina AII konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kas izveidoti ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī. Konsorcijā jāiesaistās vismaz trīs AII no trīs dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Visām AII, kas ir pilntiesīgi partneri (no ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm vai programmas neasociētajām trešām valstīm), jābūt iestādēm, kuras piešķir maģistra līmeņa grādu, un tām jāizdod kopīgs vai vairāku augstskolu grāds, kas apliecina sekmīgu EMKMG programmas pabeigšanu, studentiem, kuri atbilst grāda piešķiršanas prasībām. Lai garantētu stabilu institucionālo pamatu un atbalstu, pirms pirmo EMKMG studentu uzņemšanas jābūt nodrošinātai visu EMKMG partnerības dalīborganizāciju vajadzīgajai institucionālajai apņēmībai. Šī apņēmība izpaužas kā EMKMG partnerības nolīgums, kurš jāparaksta visām partneriestādēm (tostarp asociētajiem partneriem, ja tas uzskatāms par atbilstīgu). Iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm būtu attiecīgajā partnerības nolīgumā jāapņemas ievērot ECHE principus. EMKMG partnerības nolīgumā būs jāietver visi akadēmiskie, darbības, administratīvie un finansiālie aspekti, kas saistīti ar EMKMG īstenošanu un EMKMG stipendiju pārvaldību (sk. turpmāk). Pieteikuma iesniegšanas posmā jāiesniedz partnerības nolīguma projekts.

EMKMG studiju programmā var iesaistīties arī asociētie partneri (nav obligāti). Šīs organizācijas var netieši sniegt ieguldījumu konkrētu uzdevumu/darbību īstenošanā un/vai atbalstīt EMKMG izplatīšanu un ilgtspēju. Šāds ieguldījums var būt, piemēram, zināšanu un prasmju pārnese, papildu kursu nodrošināšana vai pārcelšanas vai norīkošanas iespēju atbalstīšana. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par programmas dotāciju saņēmējiem;

 1. uzņemt izcilus studentus no visas pasaules. Vienīgi EMKMG konsorcijs atbild par individuālu studentu atlasi, uzņemšanu un pārraudzību. Ir jārīko pārredzama, objektīva un taisnība studentu atlase. Vairāki no šiem studentiem var saņemt EMKMG stipendiju.

EMKMG tiek uzņemti maģistrantūras līmeņa studenti, kuri ieguvuši pirmo augstākās izglītības grādu vai apliecina atzītu līdzvērtīga līmeņa izglītību atbilstoši grādu piešķīrēju valstu/iestāžu vietējiem tiesību aktiem un praksei. Pirmajai uzņemto studentu paaudzei būtu jāsāk studijas ne vēlāk kā akadēmiskajā gadā pēc projekta atlases gada.

Lai garantētu pilnu pārredzamību un noteiktu visu uzņemto studentu tiesības un pienākumus, abām pusēm (t. i., uzņemtajiem studentiem un EMKMG konsorcijam), uzņemot studentu programmā, jāparaksta studiju līgums. Studiju līguma veidne jāpublicē EMKMG tīmekļa vietnē;

 1. ietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem. Projekta pieteikuma iesniegšanas posmā konsorcija ietvaros ir jāvienojas par mobilitātes pēdām un studiju periodu atzīšanas mehānismu partneriestāžu starpā.

EMKMG jāietver visu uzņemto studentu (neatkarīgi no tā, vai tie ir EMKMG stipendiāti) obligāta fiziskā mobilitāte, ko veido vismaz divi studiju periodi divās valstīs, no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij. Neviena no šīm divām valstīm nedrīkst būt studenta dzīvesvietas valsts uzņemšanas posmā. Katram no diviem obligātajiem studiju periodiem jāatbilst vismaz viena akadēmiskā semestra darba slodzei (30 ECTS kredītpunkti vai līdzvērtīga darba slodze)4 . Obligātos mobilitātes periodus nevar aizstāt ar virtuālo mobilitāti. Pārējos studiju periodus var organizēt brīvi. Visiem maģistra programmu studiju periodiem jānotiek AII, kas ir pilntiesīgs partneris, vai tās tiešā uzraudzībā.

Obligātos mobilitātes periodus nevar aizstāt ar virtuālo mobilitāti (tālmācību).

5. Sekmēt darbinieku un uzaicināto stipendiātu apmaiņu, lai veicinātu mācīšanas, apmācības, izpētes un administratīvās darbības;

6. Par kopīgās EMKMG programmas sekmīgu pabeigšanu jāpiešķir vai nu kopīgs grāds (t. i., viens atsevišķs diploms, ko izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij), vai arī vairākaugstskolu grāds (t. i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij), vai to kombinācija.

Absolventiem piešķirtajam(-iem) grādam(-iem) jāietilpst to valstu augstākās izglītības grādu sistēmā, kurās AII atrodas. Grāds(-i) ir savstarpēji jāatzīst visām grādu piešķīrējām AII, kas ir pilntiesīgi partneri. Konsorcijiem arī būtu jānodrošina, ka visiem absolvējušajiem studentiem studiju beigās tiek izsniegts kopīgs diploma pielikums, kas aptver visu maģistra programmas saturu.

Pieteikuma iesniegšanas posmā EMKMG priekšlikumos jābūt atspoguļotām pilnīgi izstrādātām kopīgām studiju programmām, kas sagatavotas īstenošanai un popularizēšanai visā pasaulē tūlīt pēc to atlases. Nav ierobežojumu attiecībā uz disciplīnām.

Tālāk minētie punkti jāiekļauj pieteikumā kā galvenie sagaidāmie rezultāti projekta īstenošanas laikā:

 • projekta tīmekļa vietne,
 • reklāmas materiāls,
 • studiju līguma veidne,
 • diploma veidne(-s),
 • parakstīti atlases sanāksmju protokoli,
 • iekšējas/ārējas kvalitātes pārbaudes ziņojumi,
 • ilgtspējas/uzņēmējdarbības plāns.

Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams ierobežot sasniedzamo rezultātu kategoriju skaitu, lai kopējais to skaits nepārsniegtu 15.

Papildus finanšu iemaksām kopīgu maģistra programmu īstenošanai (sk. tālāk sadaļu par finansējuma noteikumiem) visus EM finansētos projektus, kuri noslēdzas 2021.–2027. gada periodā (tostarp projektus, kuri uzsākti 2014.–2020. gada periodā), var turpināt īstenot kā “Erasmus Mundus” maģistra programmu vēl trīs papildu ciklus pēc pasākuma beigām, ja vien dotāciju nolīgumu vērtējumā, ko veic EACEA nobeiguma ziņojuma sagatavošanas posmā, rezultāts ir vismaz 75 punkti. Attiecīgajām maģistra programmām būtu i) arī turpmāk jāņem vērā pasākuma mērķi, tvērums un gaidāmā ietekme, ii) jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka tiek turpinātas iepriekš finansētas maģistra programmas, un iii) jāsniedz darbības pārskats attiecīgā perioda beigās.

Gaidāmā ietekme

Sistēmu līmenī

 • Sekmēt akadēmisko sadarbību EAIT ietvaros un ārpus tās, atbalstot kopīgu mācīšanos un kvalifikācijas, kvalitātes uzlabošanu un akadēmiskās izcilības veicināšanu,
 • uzlabot augstākās izglītības starptautisko dimensiju, īstenojot iestāžu sadarbību Eiropā un ārvalstīs, kā arī mobilitāti labākajiem studentiem no visas pasaules,
 • palielināt sinerģiju starp augstāko izglītību, inovāciju un pētniecību,
 • novērst mācīšanās šķēršļus, uzlabot piekļuvi kvalitatīvai un uz inovācijām balstītai izglītībai un atvieglot izglītības apguvēju pārvietošanos starp valstīm,
 • atbildēt uz sabiedrības un darba tirgus vajadzībām,
 • veicināt inovatīvas politikas izglītības jomā izstrādi.

Iestāžu līmenī

 • Sniegt Eiropas un trešo valstu AII plašākas iespējas strukturētai un ilgtspējīgai akadēmiskajai sadarbībai visā pasaulē,
 • uzlabot maģistra līmeņa programmu kvalitāti un uzraudzības pasākumus,
 • palielināt dalīborganizāciju internacionalizāciju un konkurētspēju,
 • atbalstīt jaunu tīklu izveidi un uzlabot esošo tīklu kvalitāti,
 • palielināt dalīborganizācijas(-u) pievilcību talantīgiem studentiem,
 • veicināt AII internacionalizācijas politiku, uzlabojot starptautisko informētību ar izglītības programmu palīdzību, un aptverošu internacionalizācijas stratēģiju izstrādi (iestāžu sadarbība un cilvēku pārrobežu mobilitāte).

Individuālajā līmenī

 • Uzlabot iesaistīto studentu nodarbināmību,
 • uzlabot studentu pamatkompetenču un prasmju līmeni,
 • radīt jauna veida domāšanu un pieejas akadēmiskajām studijām, izmantojot starptautisku, starpdisciplīnu un starpnozaru un starpkultūru pieredzi,
 • uzlabot studentu tīklošanās un komunikācijas spējas,
 • palielināt atsevišķu personu ieguldījumu ekonomikā un sabiedrībā, kas balstās uz zināšanām.

Piešķiršanas kritēriji

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Vispārīgas ziņas un vispārējie mērķi

Projekta kopējie mērķi un vispārējie mērķi un to nozīmīgums saistībā ar EMKMG.

ES vērtības:

Priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.

Vajadzību analīze un konkrētie mērķi

 • Projekta pamatojums un vajadzību analīze, uz kuras balstās priekšlikums.
 • Jautājumi/problēmas/trūkumi un konkrētie mērķi, uz kuriem projekts ir vērsts akadēmiskajā ziņā, kā arī ņemot vērā sabiedrības un darba tirgus vajadzības.

Papildināmība ar citiem pasākumiem un inovācija

 • Izcilības un inovācijas sekmēšanas stratēģija.
 • Atbalsts partneru AII modernizācijas un internacionalizācijas stratēģijai.
 • Projekta unikalitāte un pievienotā vērtība salīdzinājumā ar pastāvošo maģistra programmu piedāvājumu.
 • Stratēģija Eiropas augstākās izglītības telpas pievilcības, integrācijas un internacionalizācijas uzlabošanai un tās politikas mērķu sasniegšanas veicināšanai.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Koncepcija un metodika 

EMKMG kopība/integrācija, ņemot vērā sadaļā “Projekta izveide” aprakstītās prasības. Jo īpaši priekšlikumā ir aprakstīti:

 • akadēmiskā programma un tas, kā konsorcijā tiks nodrošināta izcilība un inovatīvi elementi mācīšanās pieredzes ietvaros,
 • mācību periodu organizēšana, ieskaitot minimālās mobilitātes prasības un mācīšanās rezultātu / kredītpunktu savstarpēju atzīšanu,
 • principi un prasības attiecībā uz studentu pieteikšanos, atlasi, piedalīšanos kursā un studentu stipendijas piešķiršanu,
 • studentiem piedāvātie pakalpojumi,
 • mobilo darbinieku un uzaicināto stipendiātu ieguldījums mācīšanā, apmācībā, izpētē un administratīvajās darbībās,
 • īpaši atbalsta pasākumi, kas palīdz nodrošināt dalībniekiem vienlīdzīgu un iekļaujošu piekļuvi, un tādu studentu / darbinieku / uzaicināto stipendiātu uzņemšana, kuriem ir ar ilgstošiem fiziskiem, garīgiem, intelektuāliem vai maņu traucējumiem saistītas individuālās vajadzības.

Kvalitātes nodrošināšana, pārraudzības un vērtēšanas stratēģija

 • Iekšējie un ārējie maģistra programmas kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.
 • Tas, kādā mērā kopīgi izstrādātā un pilnībā integrētā mācību programma atbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā.
 • Kopīgais grāds vai grādi, ko paredzēts nodrošināt, un tā/to atzīšana piešķīrējās AII, kas ir pilntiesīgi partneri, kā arī kopīgais diploma pielikums.

Projekta grupas, personāls un eksperti

Projekta grupas un tas, kā tās sadarbosies projekta īstenošanā.

Izmaksu lietderība un finanšu pārvaldība 

ES finansējuma pārvaldība, papildu finansējuma mobilizēšana un budžeta plāns.

Riska pārvaldība

Projekta īstenošanas risku apzināšana un atbilstošu riska mazināšanas pasākumu plānošana.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Konsorcija struktūra

 • Konsorcija sastāva un partneru papildināmības pamatojums, to pievienotā vērtība EMKMG īstenošanai un tas, kā katrs partneris gūst labumu no dalības projektā.
 • Konsorcija novatorisms un tādu partneru iekļaušana, kuriem ir dažāds pieredzes līmenis ar attiecīgo “Erasmus Mundus” pasākumu. Attiecīgā gadījumā:
  • kā ir uzlabots esošais “Erasmus Mundus” konsorcijs,
  • kā un kādā nolūkā ir organizēta sadarbība ar personām, kas nav saistītas ar izglītību.
 • Katra partnera lomu un uzdevumu noteikšana un iesaistīšanās līmenis projekta darbībās.

Konsorcija pārvaldība un lēmumu pieņemšana

 • Sadarbības pasākumi, pārvaldības struktūras un pārvaldības rīki, jo īpaši attiecībā uz administratīvo un finanšu pārvaldību.
 • Partneriestāžu institucionālā apņēmība EMKMG īstenošanai.
 • Partnerības nolīguma projekta piemērotība EMKMG efektīvai pārvaldībai.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Ietekme un vēriens 

 • Ietekme sistēmas līmenī (akadēmiskajās aprindās un ārpus tām, tostarp sabiedrībā), iestāžu līmenī (partnerorganizācijas) un individuālā līmenī (ar īpašu uzsvaru uz nodarbināmību).
 • Prognozes attiecībā uz uzņemto studentu skaitu projekta termiņā. Pasākumi, lai nodrošinātu valstu līdzsvaru studentu uzņemšanā.

Izziņošana, izplatīšana un pamanāmība

 • Veicināšanas stratēģija, lai piesaistītu izcilus studentus no visas pasaules: mērķgrupas, partneru uzdevumi un tas, kā studenti tiks mudināti sniegt ieguldījumu “Erasmus+” identitātē/kopienā.
 • Izplatīšanas, izmantošanas un pamanāmības stratēģija.

Ilgtspēja un nepārtrauktība

 • Vidēja termiņa / ilgtermiņa attīstības un ilgtspējas stratēģija laikposmam pēc ES finansējuma perioda, ieskaitot citu finansējuma avotu mobilizēšanu.
 • Sinerģija/papildināmība ar citām darbībām (kas saņēmušas ES vai ar ES nesaistītu finansējumu), kurās var izmantot projekta rezultātus.

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu, kā arī minimālais punktu skaits, kas jāiegūst katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem (t. i., vismaz 22 punkti kategorijā “Projekta atbilstība” un vismaz 15 punkti kategorijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”; vismaz 10 punkti kategorijās “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte” un “Ietekme”).

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā punktu skaitu, ko tie ieguvuši par piešķiršanas kritēriju “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”. Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

EMKMG dotāciju aprēķina, pamatojoties uz šādām trīs sastāvdaļām:

 • atbalsts institucionālo izmaksu segšanai par programmas īstenošanu,
 • maksimālais studentu stipendiju skaits, kuras tiks piešķirtas nolīguma darbības laikā,
 • piemaksa, kas paredzēta, lai segtu studentu ar invaliditāti individuālās vajadzības.

Šis ieguldījums ir paredzēts, lai finansētu vismaz 4 maģistra programmas ciklus, no kuriem katrs ilgst 1–2 akadēmiskos gadus (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti).

Atbalsts EMKMG institucionālo izmaksu segšanai

To izsaka kā vienības izmaksas par katru uzņemto studentu, un tas ir paredzēts, lai daļēji segtu izmaksas saistībā ar EMKMG programmas īstenošanu.

Vienības izmaksas cita starpā ir personāla izmaksas (mācīšana, ceļa izdevumi), uzaicinātie vieslektori, veicināšanas pasākumi, izplatīšana, organizatoriskās izmaksas (tostarp pilns apdrošināšanas segums uzņemtajiem studentiem, finansiālais atbalsts uzņemtajiem studentiem ar individuālām vajadzībām, ja uz tiem neattiecas piemaksu mehānisms (sk. tālāk), palīdzība ar izmitināšanu un citi pakalpojumi studentiem), administratīvās izmaksas un visas pārējās izmaksas, kas nepieciešamas veiksmīgas maģistra programmas īstenošanai.

Atlasītajos projektos nedrīkst piemērot studentu pieteikšanās maksu. Turklāt projektos nedrīkst piemērot “Erasmus Mundus” stipendiātiem mācību maksas vai citas obligātas izmaksas saistībā ar studenta piedalīšanos kursā.

Maksimālais atbalsts institucionālo izmaksu segšanai ir: 750 EUR/mēnesī x DR x NRES,

Kur:

 • DR — maksimālais maģistra programmas ilgums mēnešos (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši),
 • NRES — paredzētais uzņemto studentu (stipendiāti un studenti, kas nav stipendiāti) skaits visā dotācijas nolīguma darbības laikā.

Ņemiet vērā, ka dotāciju aprēķināšanai NRES maksimālā vērtība ir 100 (izņemot attiecīgajos gadījumos piemaksu stipendijām pasaules mērķreģioniem).

Studentu stipendijas

Stipendija ir atbalsts izmaksu segšanai, kuras radušās dotācijas saņēmējiem studentiem, un aptver ceļa, vīzu saņemšanas, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus. To aprēķina, pamatojoties uz tādām ikmēneša vienības izmaksām visam periodam, kuras uzņemtajam stipendiātam nepieciešamas, lai pabeigtu studiju programmu (proporcionāli faktiskajam dienu skaitam). Šis periods ietver studijas, pētniecību, norīkošanu, disertācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu atbilstoši kopīgā maģistra grāda prasībām. Šajā periodā stipendiju var piešķirt vienīgi pilnā apmērā un pilna laika studentiem.

Stipendiju piešķir par uzņemšanu pilna laika studijām, un tā aptver visu maģistra programmas ilgumu (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši). Samazinātu stipendijas periodu izmanto iepriekšēju mācību atzīšanas gadījumos (minimālais stipendijas periods ir viens akadēmiskais gads).

Studenti, kuri iepriekš ir saņēmuši EMKMG stipendiju, nav tiesīgi pieteikties papildu stipendijai EMKMG darbības ietvaros.

EMKMG stipendijas var piedāvāt studentiem no visas pasaules. Tomēr konsorcijiem būtu jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars, proti, ne vairāk kā 10 % no katra projekta īstenošanas ietvaros piešķirto stipendiju kopējā skaita jāpiešķir kandidātiem ar vienādu valstspiederību (attiecīgajos gadījumos šo noteikumu nepiemēro piemaksu stipendijām pasaules mērķreģioniem).

Maksimālās stipendijas aprēķins katram studentam:

Stipendiju aprēķina šādi: 1400 EUR/mēnesī x DS,

kur DS — maģistra programmas ilgums.

Maksimālās EMKMG stipendijas summas aprēķins dotācijas nolīguma darbības laikā

Maksimālo stipendijas summu aprēķina šādi: 1400 EUR/mēnesī x DR x NRS,

Kur:

 • DR — maksimālais maģistra programmas ilgums mēnešos (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši),
 • NRS — stipendiju skaits, kas paredzēts visā dotācijas nolīguma darbības laikā (maksimālais skaits ir 60 stipendijas, izņemot piemaksu stipendijas pasaules mērķreģioniem, ja piemērojamas).

Atbalsts, lai segtu studentu ar invaliditāti individuālās vajadzības

Atbalstu individuālo vajadzību segšanai ir tiesības saņemt, ja tās atbilst dotācijas nolīgumā paredzētajiem vispārīgajiem atbilstības nosacījumiem. Tās tiek nodrošinātas uzņemtiem studentiem (kuriem ir vai nav piešķirta stipendija) ar invaliditāti (piemēram, ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi), piemēram, saistībā ar īpašu preču vai pakalpojumu iegādi (piemēram, trešo personu palīdzība, darba vides pielāgošana, papildu ceļa/transporta izdevumi).

Atbalsts uzņemto studentu individuālo vajadzību segšanai tiks piešķirts kā šādas īpašo vajadzību vienības izmaksas:

(a) 3000 EUR;

(b) 4500 EUR;

(c) 6000 EUR;

(d) 9500 EUR;

(e) 13 000 EUR;

(f) 18 500 EUR;

(g) 27 500 EUR;

(h) 35 500 EUR;

(i) 47 500 EUR;

(j) 60 000 EUR.

Vienības izmaksas atbalsta aprēķins katram studentam

Uzņemtie studenti norāda nepieciešamo preču/pakalpojumu veidu un to izmaksas. Piemērojamās vienības izmaksas tiks noteiktas kā likme, kas atbilst aprēķinātajiem izdevumiem, vai ir nākamā zemākā likme. Šīs vienības izmaksas ir atbalsts un nav paredzētas, lai pilnībā segtu faktiskās izmaksas.

NB! Gadījumā, ja izmaksas ir mazākas par zemāko likmi (t. i., mazākas par 3000 EUR), nevar pretendēt uz šo papildu atbalstu, un tās jāsedz, izmantojot citu EMKMG institucionālo izmaksu atbalstu vai citus dotāciju saņēmēju iestāžu finansēšanas avotus.

Maksimālā atbalsta aprēķins, ko dotācijas nolīguma darbības laikā piešķir EMKMG:

Pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz aprēķinu, pieteikumu iesniedzēji pieprasa ne vairāk kā divu vienību izmaksas atbilstoši lielākajām pieejamajām vienības izmaksām, t. i., ne vairāk kā 2 x 60 000 EUR. Šo summu izmanto, lai piešķirtu vienības izmaksas par vienību attiecīgajiem studentiem.

Īstenošanas posmā vienības izmaksas piešķir kā ikmēneša vienības ieguldījumu, ko aprēķina šādi:

(īpašo vajadzību vienība x (1/mēnešu skaits)).

Mēnešu skaits minētajā formulā atbilst tam, cik mēnešu tika izmantotas vai nodrošinātas īpašo vajadzību vienības vai pakalpojumi pasākuma īstenošanai atkarībā no preču vai pakalpojumu rakstura. Vienreizējām izmaksām mēnešu skaits ir “1”.

Papildu līdzekļi studentiem no pasaules mērķreģioniem

Pieteikumu iesniedzēji var pieteikties papildu līdzekļiem, ko piešķir studentiem no programmas neasociētajām trešām valstīm no šādiem reģioniem: 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. reģions; tie tiek finansēti, izmantojot ES ārējās darbības instrumentus.

EMKMG, kuru finansējums ir pieteikts, var visā maģistrantūras laikā saņemt līdz 18 papildu stipendijām (ieskaitot attiecīgās institucionālās izmaksas), kas finansētas no Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta “Eiropa pasaulē” (NDICI), un līdz 2 papildu stipendijām (ieskaitot attiecīgās institucionālās izmaksas), kas finansētas no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III). Šīs papildu stipendijas piedāvā, lai reaģētu uz noteiktajām ES ārējās darbības prioritātēm attiecībā uz augstāko izglītību un lai ņemtu vērā attiecīgo programmas neasociēto trešo valstu ekonomikas un sociālās attīstības dažādos līmeņus. Šīs stipendijas tiks piešķirtas EMKMG, kuri atlasīti finansējumam, saskaņā ar to sarindojumu dilstošā secībā un ņemot vērā pieejamo budžetu.

Detalizēta informācija par katra budžeta finansējuma ietvaros pieejamajām summām tiks publicēta Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP). Līdzekļi būs jāizmanto ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā, un iestādes tiek mudinātas iesaistīt studentus no nabadzīgākajām un vismazāk attīstītajām programmas neasociētajām trešām valstīm.

Šim pasākumam ir noteiktas šādas ģeogrāfiskās mērķvērtības un aptuvenā budžeta daļa:

 • 1. reģions (Rietumbalkāni): īpaša uzmanība tiks pievērsta stipendijām klimata pārmaiņu, vides un enerģētikas, digitālo tehnoloģiju, inženierzinātņu, ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības jomā,
 • 3. reģions (dienvidu kaimiņreģions): 8 % no budžeta, kas pieejams no NDICI,
 • 5. reģions (Āzija): 23 % no budžeta, kas pieejams no NDICI, prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm,
 • 6. reģions (Vidusāzija): 9 % no budžeta, kas pieejams no NDICI, prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm,
 • 7. reģions (Tuvie Austrumi): 3 % no budžeta, kas pieejams no NDICI, prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm,
 • 8. reģions (Klusā okeāna reģions): 1 % no budžeta, kas pieejams no NDICI. prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm,
 • 9. reģions (Subsahāras Āfrika): 31 % no budžeta, kas pieejams no NDICI, prioritāte tiek piešķirta vismazāk attīstītajām valstīm, īpaša uzmanība arī tiek pievērsta migrācijas jomā prioritārajām valstīm; nevienai valstij nedrīkst piešķirt vairāk kā 8 % no reģionam paredzētā finansējuma,
 • 10. reģions (Latīņamerika): 24 % no budžeta, kas pieejams no NDICI, maksimāli 30 % Brazīlijai un Meksikai kopā,
 • 11. reģions (Karību jūras reģions): 1 % no budžeta, kas pieejams no NDICI.

Reģionālie mērķa budžeti un prioritātes tiek orientējoši piemēroti projektu līmenī un tiks pārraudzīti īstenošanas posmā.

Galīgās dotācijas aprēķināšana

Galīgo dotāciju aprēķina nobeiguma ziņojuma sagatavošanas posmā, pamatojoties uz piešķirto stipendiju skaitu, uzņemto studentu skaitu un faktisko vienības izmaksu skaitu, kas piešķirtas individuālām vajadzībām, ar nosacījumu, ka kopējā summa nepārsniedz maksimālo piešķirto dotāciju. Projektiem būs iespēja brīvi sadalīt līdzekļus starp stipendijām (attiecīgā gadījumā izņemot piemaksu stipendijas pasaules mērķreģioniem) un individuālajām vajadzībām atkarībā no faktiskajām vajadzībām un saskaņā ar dotācijas nolīgumu. Nav atļauts veikt līdzekļu sadalīšanu starp budžeta pozīcijām un starp finansējuma instrumentiem. 

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

2. Daļa: “Erasmus Mundus” Izstrādes Pasākumi

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumiem būtu jāpalīdz uzlabot universitāšu iespēju modernizēt mācību programmas un mācīšanas praksi, kā arī stiprināt to starptautisko dimensiju, apkopot resursus un augstākās izglītības sistēmu gadījumā izstrādāt kopīgus mehānismus saistībā ar kvalitātes nodrošināšanu, akreditāciju un grādu un kredītpunktu atzīšanu. Atbalsts arī ir paredzēts, lai rastu un izmantotu iespējas, ko sniedz Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai. Pamatojoties uz augsto kopības/integrācijas pakāpi dalībiestāžu starpā, šādām integrētām transnacionālām programmām būtu jāveicina Eiropas augstākās izglītības telpas (EAIT) integrācija un internacionalizācija.

“Erasmus mundus” Izstrādes Pasākumu Mērķis

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu galvenais mērķis ir mudināt jaunu, inovatīvu, integrētu augsta līmeņa transnacionālu maģistra studiju programmu izstrādi. Minētajiem izstrādes pasākumiem būtu jāietver tādas a) ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis un/vai b) iestādes no šīm valstīm, un/vai c) tematiskās jomas, kas ir nepietiekami pārstāvētas programmā “Erasmus Mundus” (sk. “Erasmus Mundus” katalogu)5 . Dotāciju saņēmējiem jānodrošina izglītības līmenis, kas atbilst starptautiskās standarta izglītības klasifikācijas ISCED 2011 7. līmenim.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos “Erasmus Mundus” Izstrādes Pasākumiem?

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju, “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Atbilstīgās dalīborganizācijas (Kas var iesniegt pieteikumu?)

Lai pieteikumu iesniedzēji būtu atbilstīgi, tiem:

 • jābūt juridiskām personām (publiskas vai privātas struktūras),
 • jābūt augstākās izglītības iestādēm (AII), kas izveidotas kādā no atbilstīgajām valstīm, t. i., ES dalībvalstī, programmas asociētajā trešā valstī vai atbilstīgā programmas neasociētajā trešā valstī.

Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

AII, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, jābūt spēkā esošai ECHE (“Erasmus” Augstākās izglītības hartai).

Iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm ECHE nav vajadzīga, bet tām jāapņemas ievērot ECHE principus.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (darbību norises vieta)

Darbībām jānotiek atbilstīgajās valstīs.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 15 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN.

Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, FTOP skatīt attiecīgos BUJ.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 15. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Kā pieteikties?

Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

EMIP atbalsta augsta līmeņa maģistra līmeņa6  studiju programmu izstrādi, ko kopīgi nodrošina dažādu pasaules valstu AII starptautisks konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kuriem ir īpaša zinātība un interese par attiecīgajām studiju jomām / profesionālajām jomām.

EMIP ir viena dotācijas saņēmēja projekti. Dotāciju saņēmēji uzsāk saziņas un sadarbības darbības, lai izveidotu maģistra programmu saskaņā ar jēdziena “integrēta maģistra programma” definīciju (sk. EMKMG sadaļu “Projekta izveide”). Pieteikuma iesniegšanas posmā dotācijas saņēmējam jānorāda dalīborganizācijas. Tomēr tās nepiedalās dotācijas nolīguma parakstīšanas procesā. Plānotās darbības tiek aprakstītas pieteikuma veidlapas B daļā un vienā darba pakotnē.

Finansējuma perioda beigās kopīgi izstrādātajam maģistra grādam jāatbilst šādām prasībām:

 • piedāvāt pilnībā integrētu mācību programmu, ko nodrošina AII konsorcijs (ko veido vismaz trīs AII no trīs dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm),
 • censties piesaistīt izcilus studentus no visas pasaules,
 • ietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem,
 • piešķirt vai nu kopīgu grādu (t. i., viens atsevišķs diploms, ko izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij), vai arī vairākaugstskolu grādu (t. i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt ES dalībvalstij vai programmas asociētajai trešai valstij), vai to kombināciju.

Paredzams arī, ka projektā būs izstrādāti šādi kopīgi mehānismi:

 • kopīgas studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, pārraudzības, pārbaudes / sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras,
 • kopīga programma un integrētas mācīšanas/apmācības darbības,
 • plāns kopīgiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodas kursi, atbalsts vīzu saņemšanā),
 • kopīga popularizēšanas un izpratnes veicināšanas stratēģija,
 • kopīga administratīvās un finansiālās pārvaldības stratēģija,
 • kopīga politika attiecībā uz grādiem,
 • kopīga partnerības nolīguma projekts, kurā iesaistītas vismaz trīs AII no trim dažādām valstīm, no kurām vismaz divām vajadzētu būt ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Šajā nolīgumā paredzēts ietvert visus akadēmiskos, darbības, administratīvos un finansiālos aspektus, kas saistīti ar maģistra programmas īstenošanu,
 • kopīga studiju līguma projekts.

Iepriekš minētie punkti jāiekļauj pieteikumā kā galvenie sagaidāmie rezultāti projekta īstenošanas noslēgumā.

Maģistra programmai, kas tiek izstrādāta, ir jāatbilst  kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā (EAIT)7 .

Ieteicams vismaz uzsākt visus akreditācijas/izvērtēšanas procesus pirms projekta beigām un izpētīt iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja to ļauj valsts tiesību akti).

Gaidāmā ietekme

 • Sniegt Eiropas un trešo valstu AII iespējas jaunu partnerību izstrādei,
 • uzlabot maģistra līmeņa programmu kvalitāti un uzraudzības pasākumus un veicināt novatorismu to ietvaros,
 • palielināt dalīborganizāciju internacionalizāciju un konkurētspēju,
 • palielināt dalīborganizācijas(-u) pievilcību talantīgiem studentiem,
 • veicināt universitāšu internacionalizācijas politiku, uzlabojot starptautisko informētību ar izglītības programmu palīdzību, un aptverošu internacionalizācijas stratēģiju izstrādi (iestāžu sadarbība un cilvēku pārrobežu mobilitāte).

Piešķiršanas kritēriji

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

Vispārīgas ziņas un vispārējie mērķi

Projekta vispārīgie mērķi un vispārīgie uzdevumi un to saistība ar “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu un jo īpaši ar mērķi izstrādāt jaunas, augsta līmeņa integrētas starptautiskas studiju programmas maģistrantūrā.

ES vērtības:

Priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.

Vajadzību analīze un konkrētie mērķi

 • Ļoti integrētas maģistra programmas izstrādes pamatojums.
 • Ieguldījums jaunu partnerību izstrādē un iespēja iesaistīt tādas a) ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis un/vai b) iestādes no šīm valstīm, un/vai c) tematiskās jomas, kas nav pietiekami pārstāvētas programmā “Erasmus Mundus”.

Papildināmība ar citiem pasākumiem un inovācija

Projekta vēriens, salīdzinot ar esošo maģistra programmu piedāvājumu, un ieguldījums EAIT pievilcības uzlabošanā.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Koncepcija un metodika 

Mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanai ieplānoto darbību atbilstība un īstenojamība.

Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Paredzētie pasākumi, lai nodrošinātu, ka projekts tiek īstenots kvalitatīvi un tiek pabeigts savlaicīgi.
 • Paredzētie soļi, lai uzsāktu akreditācijas/izvērtēšanas procesu piedāvātajam maģistra kursam, ja iespējams, izmantojot iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai.

Projekta grupas, personāls un eksperti  

 • Paredzētie darbības resursi (tostarp dalīborganizācijas) saistībā ar plānotajām darbībām un iznākumiem.
 • Lomu noteikšana un uzdevumu sadale projekta grupas ietvaros.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Konsorcija struktūra       

 • Paredzētā dalīborganizāciju loma. To ieguldījums projekta īstenošanā un maģistra programmas izstrādē.
 • Pamatojums to dalībai, pievienotajai vērtībai un papildināmībai.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Ietekme un vēriens

Jaunā EMIP projekta paredzamā ietekme un vēriens.

Izziņošana, izplatīšana un pamanāmība

Paredzētās darbības jauno maģistra programmu un projekta iznākumu popularizēšanai un izplatīšanai.

Ilgtspēja un nepārtrauktība

Soļi, ko paredzēts veikt, lai sekmīgi sāktu/īstenotu jauno maģistra programmu (ieskaitot iestādes apstiprinājumu), un pasākumi, ar ko paredzēts nodrošināt programmas ilgtspēju (ieskaitot iespējamo finansējuma avotu noteikšanu).

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu, ņemot vērā arī minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem (t. i., vismaz 20 punkti kategorijā “Projekta atbilstība” un 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”, “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte” un “Ietekme”).

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā punktu skaitu, ko tie ieguvuši par piešķiršanas kritēriju “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”. Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli.

ES dotācija vienam projektam ir šāda: 60 000 EUR.

Fiksētas summas iemaksa segs izmaksas, kas tieši saistītas ar darbībām, kuras nepieciešamas jaunas maģistra programmas izveidošanai, piemēram, sanāksmēm un konferencēm, pētījumiem/apsekojumiem, akreditācijas/izvērtēšanas procesu utt. Atbalstu var izmantot arī personāla izmaksu, ceļa un uzturēšanās izdevumu, administratīvo izmaksu un apakšuzņēmēju darbību segšanai, ciktāl tās ir saistītas ar “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu īstenošanu.

Dotācijas nolīgumā tiks noteikti dotācijas parametri.

Lai saņemtu dotācijas galīgo maksājumu, dotāciju saņēmējiem būs jāsniedz pierādījumi, ka to pieteikumā paredzētās darbības ir veiktas pilnībā un apmierinoši.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Erasmus Mundus