Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Erasmus Mundus veiksmas

„Erasmus Mundus“ veiksmai apima:

 • 1 dalis. „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą ir
 • 2 dalis. „Erasmus Mundus“ planavimo priemones.

Šiuo veiksmu siekiama didinti aukštojo mokslo ir studijų institucijų meistriškumą ir jų tarptautinimą pasaulio mastu per Europoje įsteigtų aukštojo mokslo ir studijų institucijų bendrai vykdomas ir bendrai pripažįstamas magistrantūros studijų programas, kuriose gali dalyvauti ir institucijos iš kitų pasaulio šalių.

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa ir „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės skirstomos į dvi atskiras dalis. Prievolės įgyvendinti „Erasmus Mundus“ planavimo priemones prieš „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą nėra. „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės nereiškia automatiškai skiriamo finansavimo pagal „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą, o „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių projekto užbaigimas nėra „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos kriterijus.

1 Dalis. „Erasmus Mundus“ Jungtinė Magistrantūros Studijų Programa

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos veiksmu remiamos aukšto lygio integruotos tarpvalstybinės magistrantūros studijų programos1 , kurias įgyvendina tarptautinis aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš įvairių pasaulio šalių konsorciumas ir, prireikus, kiti švietimo ir (arba) kitų sričių partneriai, turintys specialių žinių ir besidomintys atitinkamomis studijų ir (arba) profesinėmis sritimis.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – pavyzdinės programos, turinčios prisidėti prie Europos aukštojo mokslo erdvės integracijos ir tarptautinimo. „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų specifika yra susijusi su didele dalyvaujančių institucijų bendryste ir (arba) integracija bei jų akademinio turinio meistriškumu.

„Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros Studijų Programos Tikslai

„Erasmus Mundus“ jungtine magistrantūros studijų programa siekiama didinti Europos aukštojo mokslo patrauklumą ir meistriškumą pasaulyje bei pritraukti talentų į Europą derinant šiuos veiksmus:

 1. institucinį akademinį bendradarbiavimą siekiant atskleisti Europos aukštojo mokslo meistriškumą ir
 2. individualų visų „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje dalyvaujančių studentų mobilumą, geriausiems studentams suteikiant ES finansuojamas stipendijas.

Kokie kriterijai taikomi paraiškoms dėl „Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros studijų programos?

Tinkamumo kriterijai

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai) turi:

 • būti teisės subjektai (viešosios arba privačiosios įstaigos);
 • būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėje narėje arba Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, turi turėti ECHE („Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos) pažymėjimą.

Dalyvaujančioms trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo ir studijų institucijoms reikalavimas turėti ECHE netaikomas, tačiau jos turi įsipareigoti laikytis jos principų.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų asociacijos ar organizacijos, viešosios ar privačiosios organizacijos (įskaitant su jomis susijusius subjektus), tiesiogiai ir aktyviai prisidedančios prie EMJM („Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos) vykdymo, įsteigtos ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, taip pat gali dalyvauti, bet ne kaip koordinatorės.   

„Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje taip pat gali dalyvauti asocijuotieji partneriai (neprivaloma).

Paraiškų teikimo etape2  visos aukštojo mokslo ir studijų institucijos partnerės turi įrodyti, kad yra įvykdžiusios jų jurisdikcijai priklausančius išorės kokybės užtikrinimo reikalavimus, taikomus jungtinei programai. Tą galima pasiekti i) sėkmingai įgyvendinus Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodiką (jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus), ii) remiantis konkrečia jungtinės programos akreditacija ir (arba) įvertinimu arba iii) kiekvieno iš nacionalinių komponentų, sudarančių „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą, akreditacija ir (arba) įvertinimu.

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Konsorciumo sudėtis (Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis)

Pasiūlymą turi pateikti bent 3 aukštojo mokslo ir studijų institucijų konsorciumas (subsidijų gavėjai; nesusiję subjektai) iš 3 skirtingų valstybių, iš kurių bent 2 yra skirtingos ES valstybės narės ir (arba) Programos asocijuotosios trečiosios valstybės.

Geografinė vietovė (veiklos vieta (-os))

Veikla turi būti vykdoma reikalavimus atitinkančiose šalyse.

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 74 mėnesių (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Anksčiau finansuotos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros laipsnio ir jungtinės magistrantūros studijų programos gali būti atnaujintos likus ne daugiau kaip vieneriems metams iki sutarties galiojimo pabaigos. Pagal dvi atskiras dotacijos sutartis finansuojamos dvi magistrantūros laidos negali prasidėti tais pačiais akademiniais metais.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Prieš pateikdami paraišką, susipažinkite su atitinkamais FTOP pateiktais DUK.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 15 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

Tikimasi, kad „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos tenkins toliau nurodytus reikalavimus:

 1. Apims drauge parengtą ir visiškai integruotą mokymo programą, atitinkančią Europos aukštojo mokslo erdvės jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartus3 , taikomus „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos paraiškos pateikimo dieną. Šie standartai apima svarbiausius jungtinių programų aspektus, susijusius su jų bendru rengimu, įgyvendinimu, vykdymu ir kokybės užtikrinimu.

Be jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartų, „Erasmus Mundus“ jungtinėse magistrantūros studijų programose pabrėžiamos šios jungtinės ir (arba) bendros įgyvendinimo procedūros:

 • bendrieji studentų priėmimo reikalavimai ir paraiškų teikimo, atrankos, mokesčių politikos, stebėsenos, egzaminų ir (arba) rezultatų vertinimo taisyklės ar procedūros;
 • jungtinės programos kūrimas ir integruota mokymo(si) veikla, įskaitant bendrai sutartą kalbų politiką ir bendrą konsorciumo studijų laikotarpių pripažinimo procesą;
 • bendros paslaugos studentams (pavyzdžiui, kalbų kursai, parama vizoms);
 • jungtinė viešinimo ir informuotumo didinimo veikla, siekiant užtikrinti Programos ir „Erasmus Mundus“ stipendijų sistemos žinomumą visame pasaulyje. Į viešinimo strategiją turėtų būti įtraukta integruota ir išsami speciali interneto svetainė (anglų kalba, taip pat pagrindine (-ėmis) mokymo kalba (-omis), jei jos skiriasi), kurioje būtų teikiama visa reikiama informacija apie programą studentams ir kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, būsimiems darbdaviams;
 • jungtinis konsorciumo administracinis ir finansinis valdymas;
 • jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, skatinami jungtiniai laipsniai.
 1. Bus įgyvendinama aukštojo mokslo ir studijų institucijų konsorciumo ir, prireikus, kitų švietimo ir (arba) kitų sričių partnerių, įsteigtų ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė. Konsorciume turi dalyvauti ne mažiau kaip trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi turi būti ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės.

Visos aukštojo mokslo ir studijų institucijos partnerės (iš ES valstybių narių arba Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių arba trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės) turi būti magistro laipsnį suteikiančios institucijos, kurios studentams, atitinkantiems reikalavimus laipsniui įgyti, turi suteikti jungtinį arba sudėtinį laipsnį, patvirtinantį sėkmingą „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos baigimą. Siekiant užtikrinti patikimą institucinį palaikymą ir paramą, dar prieš priimant pirmuosius studentus būtina užtikrinti, kad visos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumo organizacijos prisiimtų būtinus institucinius įsipareigojimus.

Šie įsipareigojimai įtvirtinami „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos partnerystės susitarime, kurį turi pasirašyti visos institucijos partnerės (įskaitant asocijuotuosius partnerius, jei manoma, kad tai svarbu). Dalyvaujančios trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo ir studijų institucijos partnerystės susitarime turėtų įsipareigoti laikytis ECHE principų. Šiame partnerystės susitarime turėtų būti kuo tiksliau apibūdinti visi akademiniai, veiklos, administraciniai ir finansiniai aspektai, susiję su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos įgyvendinimu ir stipendijų administravimu (žr. toliau). Partnerystės susitarimo projektas turi būti pateiktas paraiškos teikimo etape.

„Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje taip pat gali dalyvauti asocijuotieji partneriai (neprivaloma). Šios organizacijos netiesiogiai prisideda prie konkrečių užduočių (veiklos) įgyvendinimo ir (arba) remia sklaidą ir jungtinių programų tvarumą. Jos gali prisidėti, pavyzdžiui, perduodamos žinias ir įgūdžius, siūlydamos papildomus kursus arba teikdamos stažuotės arba praktikos galimybių. Atsižvelgiant į tinkamumo ir sutarčių valdymo aspektus jos nėra laikomos pagal Programą skiriamo finansavimo gavėjomis.

 1. Pritrauks geriausius studentus iš viso pasaulio. Už studentų atranką, priėmimą ir stebėjimą atsako patys „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumo nariai. Studentų atrankos procedūra turi būti organizuojama skaidriai, nešališkai ir teisingai. Dalis šių studentų gali gauti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendiją.

Pagal šią studijų programą gali studijuoti magistrantūros studentai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos kvalifikacinį laipsnį arba turintys lygiavertį išsilavinimą, pripažįstamą pagal laipsnį suteikiančių šalių ir (arba) institucijų nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Pirmieji dalyvaujantys studentai turėtų pradėti studijuoti ne vėliau kaip kitais akademiniais metais po projektų atrankos metų.

Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir apibrėžti visų įstojusių studentų teises ir pareigas, abi šalys (t. y. įstoję studentai ir „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumas) turi pasirašyti mokymosi sutartį. Mokymosi sutarties šablonas turi būti paviešintas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos interneto svetainėje.

 1. Įtrauks privalomą fizinį mobilumą visiems priimtiems studentams. Dėl mobilumo galimybių ir studijų laikotarpių pripažinimo tarp institucijų partnerių mechanizmų konsorciumo narės turi būti susitarusios projekto paraiškos teikimo etapu.

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa turi apimti privalomą fizinį mobilumą visiems įstojusiems studentams (tiek gaunantiems „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendiją, tiek jos negaunantiems), kurį sudaro mažiausiai du studijų laikotarpiai dviejose šalyse, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė arba Programos asocijuotoji trečioji valstybė. Šios dvi šalys turi skirtis nuo studento gyvenamosios vietos paraiškos teikimo etapu. Kiekvienas iš dviejų privalomų studijų laikotarpių turi atitikti bent vieno akademinio semestro darbo krūvį (30 ECTS kreditų arba lygiaverčių kreditų)4 .Privalomo mobilumo laikotarpių negalima pakeisti virtualiuoju mobilumu. Kitus studijų laikotarpius galima organizuoti laisvai. Visi magistrantūros studijų laikotarpiai turi vykti visateisės partnerės statusą turinčiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose arba joms tiesiogiai prižiūrint.

Privalomo mobilumo laikotarpių negalima pakeisti virtualiuoju mobilumu (nuotoliniu mokymusi).

5. Rems darbuotojų mainus ir kviestinius mokslininkus siekiant prisidėti prie mokymo, rengimo, mokslinių tyrimų ir administracinės veiklos.

6. Sėkmingai užbaigus jungtinę „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programą turi būti suteiktas jungtinis laipsnis (t. y. vienas diplomas, kurį išduoda bent dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė) arba dauginis laipsnis (t. y. bent du diplomai, kuriuos išduoda dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena turi būti ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė) arba jų derinys.

Absolventams suteiktas laipsnis (-iai) turi priklausyti šalių, kuriose yra aukštojo mokslo ir studijų institucijos, aukštojo mokslo laipsnių sistemoms. Laipsnius turi pripažinti visos tuos laipsnius teikiančios visateisės partnerės statusą turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos. Konsorciumas visiems programą baigusiems studentams studijų laikotarpio pabaigoje turėtų išduoti jungtinį diplomo priedėlį, kuriame būtų nurodytas visas magistrantūros studijų programos turinys.

Teikiant paraišką, „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos pasiūlymuose turi būti pateiktos baigtinės jungtinės studijų programos, kurias galima pradėti įgyvendinti ir viešinti visame pasaulyje iš karto, kai jos bus atrinktos. Disciplinų atžvilgiu netaikoma jokių apribojimų.

Toliau nurodyti punktai turėtų būti įtraukti į paraišką kaip pagrindiniai numatomi projekto įgyvendinimo rezultatai:

 • projekto interneto svetainė;
 • reklaminė medžiaga;
 • mokymosi sutarties šablonas;
 • laipsnio šablonas (-ai);
 • pasirašytas atrankos posėdžių protokolas;
 • vidaus ir (arba) išorės kokybės peržiūros ataskaitos;
 • tvarumas ir (arba) verslo planas.

Pareiškėjams rekomenduojama nurodyti ne daugiau kaip 15 siektinų rezultatų kategorijų.

Be finansinio įnašo magistrantūros studijų programoms vykdyti (žr. skirsnį apie finansavimo taisykles) visi „Erasmus Mundus“ finansuojami projektai, kurie baigsis 2021–2027 m. (įskaitant projektus, kurie prasidėjo 2014–2020 m.), gali būti tęsiami pagal „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programą neviršijant trijų papildomų laidų po veiksmo pabaigos, jeigu galutiniame ataskaitiniame etape EACEA atlikto dotacijos sutarčių vertinimo metu bus surinkta bent 75 balai. Atitinkami magistrantai turėtų įsipareigoti i) toliau laikytis veiksmo tikslų, apimties, numatomo poveikio, ii) dalyvauti, kad užtikrintų anksčiau finansuotos magistrantūros studijų programos tęstinumą, ir iii) atitinkamo laikotarpio pabaigoje pateikti veiklos ataskaitą.

Numatomas poveikis

Sistemos lygmeniu

 • Skatinti akademinį bendradarbiavimą Europos aukštojo mokslo erdvėje ir už jos ribų remiant jungtinį mokymą ir kvalifikaciją, kokybės gerinimą, akademinio meistriškumo skatinimą;
 • Stiprinti tarptautinį aukštojo mokslo aspektą bendradarbiaujant Europos ir užsienio institucijoms ir užtikrinant geriausių studentų mobilumą visame pasaulyje;
 • Didinti aukštojo mokslo, inovacijų ir mokslinių tyrimų sąveiką;
 • Šalinti mokymosi kliūtis, didinti galimybes naudotis kokybišku ir inovacijomis grindžiamu švietimu ir sudaryti sąlygas besimokančių asmenų tarptautiniam mobilumui;
 • Atsižvelgti į visuomenės ir darbo rinkos poreikius;
 • Prisidėti prie novatoriškos švietimo politikos kūrimo.

Instituciniu lygmeniu

 • Suteikti Europos ir kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijoms daugiau struktūruoto ir tvaraus akademinio bendradarbiavimo visame pasaulyje galimybių;
 • Gerinti magistrantūros programų kokybę ir priežiūros priemones;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų tarptautiškumą ir konkurencingumą;
 • Remti naujų tinklų kūrimą ir gerinti esamų tinklų kokybę;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų patrauklumą talentingiems studentams;
 • Prisidėti prie aukštojo mokslo ir studijų institucijų tarptautinimo politikos, didinant tarptautinį informuotumą per mokymo programas ir rengiant išsamias tarptautinimo (institucinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio žmonių mobilumo) strategijas.

Asmeniniu lygmeniu

 • Didinti dalyvaujančių studentų įsidarbinimo galimybes;
 • Stiprinti studentų bendruosius gebėjimus ir įgūdžius;
 • Per tarptautinę, tarpdisciplininę, tarpsektorinę ir tarpkultūrinę patirtį formuoti naują mąstyseną ir požiūrį į akademines studijas;
 • Stiprinti studentų tinklaveikos ir bendravimo gebėjimus;
 • Didinti individualų indėlį į žiniomis grindžiamą ekonomiką ir visuomenę.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projekto aktualumas (daugiausia 30 balų)

Aplinkybės ir bendrieji tikslai

Bendrieji projekto tikslai, susiję su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos veikla, ir jų aktualumas

ES vertybės:

Pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Poreikių analizė ir konkretūs tikslai

 • Projekto pagrindimas ir poreikių analizė, kuria grindžiamas pasiūlymas;
 • Problemos, iššūkiai, trūkumai ir konkretieji tikslai, kuriuos projektas siekia išspręsti akademinėmis priemonėmis ir atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos reikmes.

Kitų veiksmų papildomumas ir inovacijos

 • Meistriškumo ir inovacijų skatinimo strategija;
 • Parama partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijų modernizavimui ir tarptautinimui;
 • Projekto unikalumas ir pridėtinė vertė, palyginti su dabartine magistrantūros programų pasiūla;
 • Strategija, kuria didinamas patrauklumas, integracija, tarptautinimas ir prisidedama prie Europos aukštojo mokslo erdvės tikslų.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 30 balų)

Koncepcija ir metodika 

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos bendrystė ir (arba) integracija, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus skirsnyje „Projekto rengimas“. Pasiūlyme visų pirma apibūdinama:

 • akademinė programa ir kaip konsorciume bus užtikrinamas meistriškumas ir novatoriški mokymosi patirties elementai;
 • studijų laikotarpių organizavimas, įskaitant minimalius mobilumo reikalavimus ir abipusį mokymosi rezultatų (kreditų) pripažinimą;
 • Studentų paraiškų teikimo, atrankos, dalyvavimo studijų programoje ir stipendijų skyrimo principai ir reikalavimai;
 • studentams siūlomos paslaugos;
 • mobilių darbuotojų ir kviestinių mokslininkų indėlis į mokymą, rengimą, mokslinius tyrimus ir administracinę veiklą;
 • specialiosios paramos priemonės, skirtos palengvinti lygiavertę ir įtraukią prieigą dalyviams, taip pat individualių poreikių, susijusių su ilgalaikiais fiziniais, psichikos, intelektiniais ar jutiminiais sutrikimais, turinčių studentų / darbuotojų / kviestinių mokslininkų įtraukimą.

Kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir vertinimo strategija

 • Magistrantūros programos vidaus ir išorės kokybės užtikrinimo priemonės;
 • mastas, kuriuo drauge parengta ir visiškai integruota mokymo programa atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartus;
 • suteiktini jungtiniai ir kiti laipsniai ir jų pripažinimas laipsnius teikiančiose visateisių partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijose bei jungtinis diplomo priedėlis.  

Projekto grupės, darbuotojai ir ekspertai

Projekto grupės ir jų bendradarbiavimas įgyvendinant projektą.

Ekonominis veiksmingumas ir finansų valdymas 

ES finansavimo valdymas, papildomų lėšų telkimas ir biudžeto planavimas.      

Rizikos valdymas

Rizikos, susijusios su projekto įgyvendinimu, nustatymas ir adekvačių tos rizikos švelninimo priemonių planavimas.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 20 balų)

Konsorciumo sudėtis

 • Konsorciumo sudėties ir partnerių tarpusavio papildomumo pagrindimas; jų pridėtinė vertė įgyvendinant „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą ir kokios naudos kiekvienas partneris gauna iš dalyvavimo projekte;
 • Novatoriškas konsorciumo pobūdis ir partnerių, turinčių įvairios dalyvavimo „Erasmus Mundus“ veiksme patirties, įtraukimas. Jei taikytina:
  • kaip buvo stiprinamas esamas „Erasmus Mundus“ konsorciumas;
  • kaip organizuojamas bendradarbiavimas su ne švietimo srities subjektais ir kokie yra tokio bendradarbiavimo tikslai.
 • Kiekvieno partnerio vaidmenų ir užduočių apibrėžimas ir dalyvavimo projekto veikloje lygis.      

Konsorciumo valdymas ir sprendimų priėmimas

 • Bendradarbiavimo susitarimai, valdymo organai ir priemonės, visų pirma susijusios su administraciniu ir finansiniu valdymu;
 • partnerių institucijų instituciniai įsipareigojimai, susiję su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos įgyvendinimu;
 • partnerystės susitarimo projekto adekvatumas veiksmingam „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos valdymui.

Poveikis (daugiausia 20 balų)

Poveikis ir užmojai 

 • Sisteminis poveikis (akademinėje bendruomenėje ir už jos ribų, įskaitant plačiąją ir pilietinę visuomenę), poveikis instituciniu (organizacijų partnerių) ir individualiu lygmeniu (ypač pabrėžiant įsidarbinimo galimybes);
 • Numatomas dalyvaujančių studentų skaičius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Priemonės, kuriomis užtikrinamas šalių balansas pritraukiant studentus.        

Komunikacija, sklaida ir matomumas

 • Viešinimo strategija siekiant pritraukti geriausius studentus iš viso pasaulio: Tikslinės grupės, partnerių užduotys ir kaip studentai bus skatinami prisidėti prie „Erasmus+“ identiteto ir (arba) bendruomenės;
 • Sklaidos, rezultatų panaudojimo ir matomumo strategija

Tvarumas ir tęstinumas

 • Vidutinės trukmės ir (arba) ilgalaikė vystymosi ir tvarumo strategija ES finansavimo laikotarpiui pasibaigus, įskaitant kitų finansavimo šaltinių telkimą;
 • sinergija ir papildomumas su kita (ES ir ne ES finansuojama) veikla, kuri gali būti grindžiama projekto rezultatais.

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu paraiška įvertinama ne mažiau kaip 70 balų, ir jai skiriamas mažiausias būtinas balų skaičius pagal kiekvieną iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų (t. y. bent 22 balų „projekto aktualumo“ kategorijoje ir 15 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ kategorijose; bent po 10 balų „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ ir „poveikio“ kategorijose).

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“. Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

„Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros studijų programos dotacija apskaičiuojama remiantis šiais trimis elementais:

 • indėliu institucinėms programos įgyvendinimo išlaidoms padengti;
 • maksimaliu studentų stipendijų, kurios turi būti skiriamos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, skaičiumi;
 • papildomomis sumomis, skirtomis individualiems neįgalių studentų poreikiams tenkinti.

Šis indėlis skirtas finansuoti bent 4 magistrantūros programos laidoms, kurių kiekviena trunka nuo 1 iki 2 akademinių metų (60, 90 arba 120 ECTS kreditų).

Indėlis „Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros studijų programos institucinėms išlaidoms padengti

Tai – vieneto įkainis už vieną studentą, skirtas padengti dalį išlaidų, susijusių su jungtinės magistrantūros studijų programos įgyvendinimu.

Vieneto įkainis apima personalo (mokymo, kelionių) išlaidas, kviestinių dėstytojų, viešinimo, sklaidos, organizacines išlaidas (įskaitant visapusišką studentų draudimą, finansinę paramą individualių poreikių turintiems studentams, jei jiems netaikomas papildomų sumų mechanizmas (žr. toliau), apgyvendinimo ir kitų paslaugų studentams išlaidas), administracines išlaidas ir visas kitas išlaidas, būtinas sėkmingam magistrantūros studijų programos įgyvendinimui.

Atrinktuose projektuose nebus leidžiama studentams taikyti registracijos mokesčius. Be to, projektuose „Erasmus Mundus“ stipendininkams negalima taikyti mokesčio už mokslą ar reikalauti padengti kitas būtinas išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu mokymosi procese.

Didžiausias įnašas į institucines išlaidas yra: 750 EUR per mėnesį x DR x NRES

Čia:

 • DR = maksimali magistrantūros studijų programos trukmė mėnesiais (t. y. 12, 18, 24 mėn.)
 • NRES = numatomas užsiregistravusių studentų (stipendininkų ir ne stipendininkų) skaičius per visą dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį.

Atkreipkite dėmesį, kad dotacijos apskaičiavimo tikslais NRES negalės viršyti 100 (išskyrus papildomas stipendijas, skirtas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma).

Studentų stipendijos

Stipendija bus skiriama dalyvaujančių studentų patiriamoms išlaidoms – kelionės, vizų, įsikūrimo ir pragyvenimo išlaidoms – padengti. Ji apskaičiuojama remiantis mėnesiniu vieneto įkainiu visam laikotarpiui, kurio reikia, kad stipendininkas užbaigtų studijų programą (proporcingai faktiniam dienų skaičiui). Šis laikotarpis apima studijų, mokslinių tyrimų, stažuočių veiklą, disertacijos rengimą ir gynimą, laikantis jungtinės magistrantūros programos reikalavimų. Šiuo laikotarpiu stipendija gali būti skiriama tik visa ir tik dieninių studijų studentams.

Stipendija skiriama už dienines studijas ir ji bus mokama visą „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos laikotarpį (t. y. 12, 18, 24 mėn.). Trumpesnis stipendijos mokėjimo laikotarpis taikomas tuo atveju, jei pripažįstamas ankstesnis mokymasis (taikant trumpiausią vienerių akademinių metų stipendijos mokėjimo laikotarpį).

Studentai, jau gavę „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendiją negali teikti paraiškos papildomai stipendijai pagal tą patį veiksmą gauti.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendijos gali būti teikiamos studentams iš viso pasaulio. Tačiau konsorciumai turėtų užtikrinti geografinę pusiausvyrą: tai reiškia, kad įgyvendinant vieną projektą tos pačios tautybės kandidatams skiriama ne daugiau kaip 10 proc. visų stipendijų (ši taisyklė netaikoma papildomoms stipendijoms tiksliniams pasaulio regionams, jei aktualu).

Didžiausios stipendijos vienam studentui apskaičiavimas:

Stipendija apskaičiuojama pagal šią formulę: 1 400 EUR per mėnesį x DS

Čia: DS = magistrantūros studijų programos trukmė.

Didžiausios stipendijos, skiriamos „Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros studijų programos dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu, apskaičiavimas:

Didžiausia stipendija apskaičiuojama pagal šią formulę: 1 400 EUR/mėn. x DR x NRS

Čia:

 • DR = maksimali magistrantūros studijų programos trukmė mėnesiais (t. y. 12, 18, 24 mėn.)
 • NRS = stipendijų, numatytų visai dotacijos sutarties galiojimo trukmei, skaičius (ne daugiau kaip 60 stipendijų, išskyrus papildomas stipendijas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma)

Sumos, skirtos individualiems neįgalių studentų poreikiams tenkinti

Įnašas, skirtas individualiems poreikiams patenkinti, yra tinkamas finansuoti, jei tenkinamos bendros tinkamumo finansuoti sąlygos, nustatytos dotacijos sutartyje. Įnašai bus naudojami įstojusiems studentams (gaunantiems stipendiją ar jos negaunantiems) su negalia (pavyzdžiui, ilgalaikių fizinių, psichikos, intelektinių ar jutiminių sutrikimų), pavyzdžiui, kai būtina gauti specialių daiktų ar paslaugų (pavyzdžiui, reikalinga trečiųjų asmenų pagalba, prisitaikyti prie darbo aplinkos, patiriama papildomų kelionės ir (arba) transporto išlaidų).

Parama, skirta individualiems įstojusių studentų poreikiams tenkinti, bus skiriama pagal specialiesiems poreikiams skirtą vieneto įkainį:

(a) 3 000 EUR

(b) 4 500 EUR

(c) 6 000 EUR

(d) 9 500 EUR

(e) 13 000 EUR

(f) 18 500 EUR

(g) 27 500 EUR

(h) 35 500 EUR

(i) 47 500 EUR

(j) 60 000 EUR

Vieneto įkainio vienam studentui apskaičiavimas:

Įstoję studentai deklaruos, kokių daiktų ir (arba) paslaugų jiems reikia, ir nurodys jų kainą. Taikytinas vieneto įkainis prilygs numatytoms išlaidoms arba bus šiek tiek už jas mažesnis. Šiuo vieneto įkainiu tik prisidedama prie išlaidų padengimo; jis neskirtas faktinėms išlaidoms visiškai padengti.

Pastaba. Išlaidos, nesiekiančios mažiausios normos (3 000 EUR), nebus laikomos atitinkančiomis papildomos paramos reikalavimus ir turės būti padengtos kitomis jungtinių magistrantūros studijų programos institucinėmis lėšomis arba lėšomis iš kitų paramą gaunančių institucijų finansavimo šaltinių.

Didžiausio indėlio, skiriamo „Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros studijų programos dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu, apskaičiavimas:

Paraiškų teikimo etapu, remdamiesi savo skaičiavimais, pareiškėjai prašys ne daugiau kaip dviejų vieneto įkainių, atitinkančių didžiausią vieneto įkainį, t. y. ne daugiau kaip 2 x 60 000 EUR. Šia suma bus remiamasi skiriant vieneto įkainį atitinkamiems studentams.

Įgyvendinimo etapu vieneto įkainiai taps mėnesinėmis vienetinėmis įmokomis, apskaičiuojamomis taip:

{specialiųjų poreikių vienetas x (1/mėnesių skaičius)}

Šioje formulėje mėnesių skaičius turi atitikti mėnesių, kuriais buvo naudojami ar teikiami su specialiaisiais poreikiais susiję daiktai ar paslaugos veiksmui įgyvendinti, skaičių atsižvelgiant į daiktų ar paslaugų pobūdį. Vienkartinių lėšų atveju mėnesių skaičius bus lygus 1.

Papildomos lėšos studentams iš tikslinių pasaulio regionų

Pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl papildomų lėšų studentams iš toliau nurodytų trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, regionų: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 regionai, finansuojami pagal ES išorės veiksmų priemones.

Finansavimui siūlomoms „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijų programoms gali būti skirta ne daugiau kaip 18 papildoma stipendija (įskaitant atitinkamas institucines išlaidas), finansuojama pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“ (KVTBP „Globali Europa“), ir ne daugiau kaip 2 papildomos stipendijos (įskaitant atitinkamas institucines išlaidas), kurios finansuojamos pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP III), visu magistrantūros studijų programos laikotarpiu. Šios papildomos stipendijos siūlomos siekiant įgyvendinti nustatytus ES išorės veiksmų prioritetus aukštojo mokslo srityje ir atsižvelgti į skirtingą atitinkamų trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį. Šios stipendijos bus skiriamos „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijų programoms, kurios atrenkamos finansavimui pagal jų reitingą mažėjančia tvarka ir atsižvelgiant į turimą biudžetą.

Daugiau informacijos apie kiekvieno biudžeto paketo sumas bus paskelbta portale „Funding and Tender Opportunities Portal“. Lėšų paskirstymas turės būti subalansuotas geografiškai, o paraiškų teikėjai raginami pritraukti studentus iš neturtingiausių ir mažiausiai išsivysčiusių trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Toliau pristatomi šio veiksmo geografinės pusiausvyros tikslai ir orientacinė biudžeto dalis.

 • 1 regionas (Vakarų Balkanai): itin daug dėmesio bus skiriama stipendijoms klimato kaitos, aplinkos ir energijos, skaitmeninių technologijų, inžinerijos, darnaus vystymosi ir darbo vietų srityse.
 • 3 regionas (Pietinės kaimyninės šalys): 8 proc. turimo biudžeto iš KVTBP.
 • 5 regionas (Azija): 23 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims.
 • 6 regionas (Vidurinė Azija): 9 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims.
 • 7 regionas (Artimieji Rytai): 3 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims.
 • 8 regionas (Ramiojo vandenyno šalys): 1 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims.
 • 9 regionas (Užsachario Afrika): 31 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Pirmenybė bus teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Itin daug dėmesio bus skiriama prioritetinėms migracijos šalims. Nė vienai šaliai nebus skirta daugiau nei 8 proc. tam regionui numatytų lėšų.
 • 10 regionas (Lotynų Amerika): 24 proc. turimo biudžeto iš KVTBP. Brazilijai ir Meksikai kartu bus skirta ne daugiau kaip 30 proc.
 • 11 regionas (Karibai): 1 proc. turimo biudžeto iš KVTBP.

Regioniniai tiksliniai biudžetai ir prioritetai yra orientaciniai, taikomi projekto lygmeniu ir bus stebimi įgyvendinimo etapu.

Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas

Galutinė dotacija bus apskaičiuojama galutiniame ataskaitų teikimo etape, atsižvelgiant į suteiktų stipendijų skaičių, priimtų studentų skaičių ir faktinį vieneto įkainių skaičių individualiems poreikiams tenkinti, jeigu bendra suma neviršija didžiausios skirtos dotacijos sumos. Projektų vykdytojai galės lanksčiai perkelti lėšas iš stipendijų eilutės (išskyrus papildomas stipendijas tiksliniams pasaulio regionams, jei taikoma) į individualių poreikių eilutę (ir atvirkščiai), priklausomai nuo realių poreikių ir laikantis dotacijos sutarties. Pervedimai tarp biudžeto išlaidų kategorijų ir finansavimo priemonių negalimi. 

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

2 Dalis. „Erasmus Mundus“ Planavimo Priemonės

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonės turėtų didinti universitetų pajėgumus modernizuoti ir tarptautinti savo studijų programas ir mokymo praktiką ir sutelkti išteklius, o aukštojo mokslo sistemoms padėti kurti bendrus mechanizmus, susijusius su kokybės užtikrinimu, akreditacija, laipsnių ir mokymosi kreditų pripažinimu. Parama taip pat siekiama ištirti ir išnaudoti Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamas galimybes. Remiantis didele dalyvaujančių institucijų bendryste ir (arba) integracija, tokios jungtinės tarpvalstybinės programos turėtų prisidėti prie Europos aukštojo mokslo erdvės integravimo ir tarptautinimo.

„Erasmus Mundus“ Planavimo Priemonių Tikslas

Pagrindinis „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių tikslas – skatinti kurti naujas, novatoriškas, aukšto lygio integruotas tarpvalstybines magistrantūros studijų programas. Šios planavimo priemonės turėtų apimti „Erasmus Mundus“ nepakankamai atstovaujamas a) ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir (arba) b) šių šalių institucijas ir (arba) c) temines sritis (žr. „Erasmus Mundus“ katalogą)5 . Dotacijos gavėjai turėtų suteikti išsilavinimą, atitinkantį Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED 2011) 7 lygį.

Kokie kriterijai taikomi paraiškoms dėl „Erasmus Mundus“ Planavimo Priemonių?

Tinkamumo kriterijai

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai turi:

 • būti teisės subjektai (viešosios arba privačiosios įstaigos);
 • būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba reikalavimus atitinkančioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.      

Išimtis: šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos (2 regionas) ir Rusijos Federacijos (4 regionas).

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėje narėje arba Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, turi turėti ECHE („Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos) pažymėjimą.

Dalyvaujančioms trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo ir studijų institucijoms reikalavimas turėti ECHE netaikomas, tačiau jos turi įsipareigoti laikytis jos principų.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma reikalavimus atitinkančiose šalyse.

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 15 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Prieš pateikdami paraišką, susipažinkite su atitinkamais FTOP pateiktais DUK.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 15 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonių veiksmu remiamas aukšto lygio magistrantūros studijų programų kūrimas6 , kurį bendrai vykdo tarptautinis aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš įvairių pasaulio šalių konsorciumas ir, prireikus, kiti švietimo ir (arba) kitų sričių partneriai, turintys specialių žinių ir besidomintys atitinkamomis studijų ir (arba) profesinėmis sritimis.

„Erasmus Mundus“ planavimo priemonės – projektas, kuriame yra vienas naudos gavėjas. Paramos gavėjai inicijuos ryšius ir bendradarbiavimą, siekiant sukurti magistrantūros studijų programą, atitinkančią integruotos magistrantūros studijų programos apibrėžtį (žr. skirsnį „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos“, „Projekto rengimas“). Dalyvaujančias organizacijas paraiškos teikėjas turi nustatyti paraiškos teikimo etapu. Tačiau šios organizacijos pasirašant dotacijos sutartį nedalyvaus. Planuojama veikla bus aprašyta paraiškos formos B dalyje ir viename darbo pakete.

Iki finansavimo laikotarpio pabaigos jungtinė magistrantūros studijų programa turėtų:

 • pasiūlyti visiškai integruotą mokymo programą, kurią įgyvendintų aukštojo mokslo ir studijų institucijų konsorciumas, (kurį sudarytų bent trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš trijų skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės);
 • siekti pritraukti geriausius studentus iš viso pasaulio;
 • įtraukti privalomą fizinį mobilumą visiems priimtiems studentams;
 • suteikti jungtinį laipsnį (t. y. vieną diplomą, išduodamą bent dviejų aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė) arba dauginį laipsnį (t. y. bent du diplomus, kuriuos išduoda dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė) arba jų derinį.

Be to, tikimasi, kad projektui pasibaigus bus parengti šie jungtiniai mechanizmai:

 • bendrieji studentų priėmimo reikalavimai ir paraiškų teikimo, atrankos, stebėsenos, egzaminų ir (arba) rezultatų vertinimo taisyklės ar procedūros;
 • jungtinės programos kūrimas ir integruota mokymo(si) veikla;
 • studentams siūlomų bendrųjų paslaugų planas (pvz., kalbų kursai, parama vizoms);
 • jungtinė viešinimo ir informuotumo didinimo strategija;
 • jungtinė administravimo ir finansų valdymo strategija;
 • jungtinio laipsnio politika;
 • bendro partnerystės susitarimo projektas, kuriame dalyvauja bent trys aukštojo mokslo ir studijų institucijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra ES valstybės narės ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės; Šiuo susitarimu siekiama aprėpti visus akademinius, veiklos, administracinius ir finansinius aspektus, susijusius su magistrantūros studijų programos įgyvendinimu;
 • bendros mokymosi sutarties projektas.

Pirmiau nurodyti punktai turėtų būti įtraukti į paraišką kaip pagrindiniai numatomi rezultatai projekto įgyvendinimo pabaigoje.

Tikimasi, kad rengiamoje magistrantūros studijų programoje bus laikomasi Europos aukštojo mokslo erdvės jungtinių programų kokybės užtikrinimo standartų7 .

Skatinama iki projekto pabaigos pradėti akreditavimo ir (arba) vertinimo procesą ir išnagrinėti Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamas galimybes (jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus).

Numatomas poveikis

 • Suteikti Europos ir ne Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau galimybių plėtoti naują partnerystę;
 • Gerinti magistrantūros programų kokybę, skatinti inovacijas ir gerinti priežiūros priemones;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų tarptautinimą ir konkurencingumą;
 • Didinti dalyvaujančių organizacijų patrauklumą talentingiems studentams;
 • Prisidėti prie universitetų tarptautinimo politikos, didinant tarptautinį informuotumą per mokymo programas ir rengiant išsamias tarptautinimo (institucinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinio žmonių mobilumo) strategijas.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projekto aktualumas (daugiausia 40 balų)

Aplinkybės ir bendrieji tikslai

Bendrieji projekto tikslai ir uždaviniai bei jų svarba „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės įgyvendinimui, visų pirma tikslui kurti naujas, aukšto lygio integruotas tarpvalstybines magistrantūros studijų programas.

ES vertybės:

Pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Poreikių analizė ir konkretūs tikslai

 • Itin integruotos magistrantūros studijų programos struktūros pagrindimas
 • Indėlis į naujų partnerysčių kūrimą ir potencialą įtraukti „Erasmus Mundus“ nepakankamai atstovaujamas a) ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias šalis ir (arba) b) šių šalių institucijas ir (arba) c) temines sritis.

Kitų veiksmų papildomumas ir inovacijos

Projekto užmojai, palyginti su esamų magistrantūros studijų programų pasiūla, ir indėlis į Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo didinimą.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 20 balų)

Koncepcija ir metodika 

Planuojamos veiklos tinkamumas ir įgyvendinamumas siekiant tikslų ir tikėtinų rezultatų.

Projekto valdymas ir kokybės užtikrinimas

 • Numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kokybišką ir savalaikį projekto įgyvendinimą.
 • Planuojami siūlomos magistrantūros akreditavimo ir (arba) vertinimo proceso etapai, jei įmanoma pasinaudojant Europos jungtinių programų kokybės užtikrinimo metodikos teikiamomis galimybėmis.

Projekto grupės, darbuotojai ir ekspertai  

 • Numatyti veiklos ištekliai (įskaitant dalyvaujančiąsias organizacija), susiję su planuojama veikla ir rezultatais.
 • Vaidmenų nustatymas ir užduočių paskirstymas projekto grupėje.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 20 balų)

Konsorciumo sudėtis       

 • Numatyti dalyvaujančiųjų organizacijų vaidmenys. Jų indėlis į projekto įgyvendinimą ir magistrantūros programos kūrimą.
 • Jų dalyvavimo, pridėtinės vertės ir papildomumo pagrindimas.

Poveikis (daugiausia 20 balų)

Poveikis ir užmojai

Numatomas naujo „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių projekto poveikis ir užmojai.

Komunikacija, sklaida ir matomumas

Veikla, numatyta naujos magistrantūros programos ir projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai.

Tvarumas ir tęstinumas

Numatomi veiksmai, kaip sėkmingai pradėti ir (arba) įgyvendinti naują magistrantūros programą (įskaitant institucinį patvirtinimą), ir numatomos priemonės jos tvarumui užtikrinti (įskaitant galimų finansavimo šaltinių nustatymą).

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu paraiška įvertinama ne mažiau kaip 60 balų, ir jai skiriamas mažiausias būtinas balų skaičius pagal kiekvieną iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų (t. y. bent 20 balų „projekto aktualumo“ kategorijoje ir 10 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“, „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ ir „poveikio“ kategorijose).

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“. Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra: 60 000 EUR.

Fiksuotosios sumos indėlis padengs išlaidas, tiesiogiai susijusias su veikla, būtina naujai magistrantūros studijų programai parengti, pavyzdžiui, posėdžiais ir konferencijomis, tyrimais ir (arba) apklausomis, akreditavimo ir (arba) vertinimo procesu ir t. t. Ši suma taip pat gali būti naudojama personalo, kelionės ir apgyvendinimo, administracinėms ir subrangos išlaidoms padengti, jei tai svarbu „Erasmus Mundus“ planavimo priemonių įgyvendinimui.

Dotacijos parametrai bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Kad būtų išmokėta visa dotacija, paramos gavėjai turės įrodyti, kad paraiškoje nurodyta veikla ir numatyti rezultatai buvo įgyvendinti iki galo ir tinkamai.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Erasmus Mundus