Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

1. Põhimeede: Üksikisikute Õpiränne

Selle põhimeetme raames toetatavatelt meetmetelt oodatakse positiivset ja kauakestvat mõju asjaomastele osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele ning ka poliitikasüsteemidele, kus selliseid meetmeid kavandatakse.

Õpilaste, üliõpilaste, praktikantide, õpipoiste, täiskasvanud õppijate ja noorte puhul peaks selle põhimeetme raames toetatavatel õpirändetegevustel olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • paremad õpitulemused;
 • suurem tööalane konkurentsivõime ja paremad karjääriväljavaated;
 • suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus;
 • parem omal jõul toimetuleku võime ja kõrgem enesehinnang;
 • parem võõrkeeleoskus ja digipädevus;
 • suurem kultuuridevaheline teadlikkus;
 • aktiivsem osalus ühiskonnas;
 • ulatuslikum positiivne suhtlus eri taustaga inimestega;
 • suurem teadlikkus Euroopa projektist ja ELi väärtustest;
 • suurem motivatsioon osaleda pärast välismaal veedetud õpirändeperioodi (formaalses/mitteformaalses) hariduses või koolituses.

Personali, noorsootöötajate ning haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnaga seotud spetsialistide puhul peaks õpirändetegevustel olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • suuremad kutsenõuetega seotud pädevused (õpetamise, koolitamise, noorsootöö jms valdkonnas);
 • laiem arusaam hariduse, koolituse või noorsootöö tavadest, poliitikast ja süsteemidest eri riikides;
 • suurem suutlikkus käivitada ajakohastamise ja rahvusvahelistumisega seotud muudatusi vastavates haridusorganisatsioonides;
 • formaalse ja mitteformaalse hariduse, kutseõppe ning tööturu vastastikuste seoste parem mõistmine;
 • töö ja tegevuse parem kvaliteet, mis tuleb kasuks üliõpilastele, praktikantidele, õpipoistele, õpilastele, täiskasvanud õppijatele ning noortele;
 • igat laadi mitmekesisuse, nt sotsiaalse, etnilise, keelelise, soolise ja kultuurilise mitmekesisuse, samuti erinevate võimete parem mõistmine ja nendega arvestamine;
 • suurem võime arvestada vähemate võimalustega isikute vajadustega;
 • suurem toetus õppijate õpirändega seotud tegevusele ja selle propageerimine;
 • paremad kutsealase arengu ja karjääri edendamise võimalused;
 • parem võõrkeeleoskus ja digipädevus;
 • suurem motivatsioon ja rahulolu igapäevatöös.

Osalevate organisatsioonide puhul peaks selle meetme raames toetatavatel tegevustel samuti olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • suurem suutlikkus tegutseda ELi/rahvusvahelisel tasandil: paremad juhtimisoskused ja rahvusvahelistumise strateegiad; tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega; suurem rahaliste vahendite (muude kui ELi vahendite) eraldamine ELi/rahvusvaheliste projektide korraldamiseks; ELi/rahvusvaheliste projektide kvaliteetsem ettevalmistamine ja elluviimine, seire ning järelmeetmete võtmine;
 • uuenduslik ja tõhusam sihtrühmadele suunatud tegevus, nt pakkudes: üliõpilastele, praktikantidele, õpipoistele ja noortele atraktiivsemaid ning nende vajadustele ja ootustele vastavaid programme; paremaid kvalifikatsioone õpetajatele ja koolitajatele; täiustatud protsesse välismaal õppides omandatud pädevuste tunnustamiseks ja valideerimiseks; tulemuslikumat tegevust kohaliku kogukonna heaks, täiustatud meetodeid ja tavasid noorsootööks, et kaasata aktiivselt noori ja/või tegeleda ebasoodsas olukorras olevate rühmadega jne;
 • ajakohasem, dünaamilisem, pühendunum ja professionaalsem organisatsioonisisene keskkond, mida iseloomustab: valmidus lõimida igapäevategevusse häid tavasid ja uusi meetodeid; avatus koostoimele teistes sotsiaal-, haridus- ja tööhõivevaldkondades tegutsevate organisatsioonidega; personali kutsealase arengu strateegiline kavandamine vastavalt töötajate individuaalsetele vajadustele ja organisatsiooni eesmärkidele; teabevahetus, teadmussiire ja asjakohasel juhul saavutuste levitamine, suutlikkus meelitada ligi parimaid üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid kogu maailmast.

Pikas perspektiivis peaksid selle põhimeetme raames toetatavad tuhanded projektid üheskoos avaldama soodsat mõju osalevate riikide haridus- ja koolitussüsteemidele ning noorsootööle, ajendades seeläbi poliitikareforme ja meelitades ligi uusi ressursse õpirände võimaluste pakkumiseks nii Euroopas kui ka mujal.

2024. aastal jätkatakse programmi kaudu ka selliseid tegevusi, mis aitavad leevendada sotsiaal-majanduslikke ja haridusalaseid probleeme, mille on kaasa toonud Venemaa sissetung Ukrainasse: sealhulgas toetatakse õpirändeprojekte, millega aidatakse Ukrainas toimuva sõja eest põgenenud inimestel uude keskkonda integreeruda.