Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Co následuje po schválení žádosti?

Grantová dohoda

Je-li projekt vybrán pro grant EU v rámci programu Erasmus+:

  • je uzavřena grantová dohoda mezi národní nebo výkonnou agenturou a žadatelem. Žadatel obdrží grantovou dohodu, kterou musí podepsat a která musí být vrácena národní agentuře nebo výkonné agentuře; národní agentura nebo výkonná agentura je poslední stranou, která smlouvu podepisuje. Jakmile je grantová dohoda podepsána oběma stranami, žadatel se stává příjemcem grantu EU a může projekt zahájit 1 .

Grantové dohody mají podobu dohod s jedním příjemcem, přičemž žadatel je jediným příjemcem grantu, nebo dohod s více příjemci, kdy se příjemci grantu na základě dohody stávají všechny partnerské organizace konsorcia. Dohodu s více příjemci podepisuje koordinátor, který je pro národní nebo výkonnou agenturu jediným kontaktním místem. Všechny ostatní organizace účastnící se projektu (spolu-příjemci) však podepíší pověření, kterým koordinátora zmocní, aby jednal jako hlavní příjemce. Pověření ze strany každého partnera udělené koordinátorovi by mělo být zpravidla předloženo ve fázi podávání žádosti. Jsou-li tato pověření předložena později, musí být k dispozici nejpozději v době podpisu grantové dohody.

Poznámka: Pověření se nepožadují v případě partnerských organizací v jiných zemích, než je země žadatelské organizace, u projektů mobility studentů a pracovníků v oblasti vysokoškolského vzdělávání, projektů mobility účastníků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, projektů mobility žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání a projektů mobility pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých. Avšak od organizací národního konsorcia v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, škol a vzdělávání dospělých se požaduje, aby udělily pověření žadatelské organizaci.

Výše grantu

Schválení žádosti nepředstavuje závazek poskytnout financování odpovídající částce, kterou žadatel požaduje. Požadované financování může být sníženo, a to na základě zvláštních finančních pravidel vztahujících se na danou akci.

Udělení grantu v daném výběrovém kole nepředstavuje nárok v dalších kolech. Je třeba brát v úvahu, že výše grantu uvedená v dohodě představuje maximální částku, kterou nelze zvýšit, a to ani v případě, požaduje-li příjemce vyšší částku.

Finanční prostředky převedené výkonnou agenturou nebo národní agenturou musí být identifikovány na účtu nebo podúčtu, který příjemce grantu uvedl pro vyplacení grantu.

Platební postupy

Podle typu akce, doby trvání grantové dohody a posouzení finančního rizika se na projekty podpořené v rámci programu Erasmus+ vztahují různé platební postupy.

S výjimkou první zálohy se ostatní platby nebo vracení zbylé částky uskuteční na základě hodnocení zpráv nebo žádostí o platby, které předloží příjemce grantu (vzory těchto dokumentů budou v průběhu roku zpřístupněny na internetových stránkách národních agentur nebo v případě výkonné agentury na portálu pro financování a nabídková řízení).

Platební postupy používané v rámci programu Erasmus+ jsou popsány níže.

Platba zálohy

Platba zálohy (též předběžného financování) bude příjemci poukázána do 30 dnů ode dne, kdy grantovou dohodu podepíše poslední z obou stran („vstup dohody v platnost“) a případně kdy jsou obdrženy příslušné finanční záruky (viz oddíl „Finanční záruka“ níže). Záloha má příjemci poskytnout hotovost do začátku. Národní agentury nebo výkonná agentura mohou rozhodnout, že první zálohu rozdělí do několika splátek. Mohou se také rozhodnout výši zálohy snížit nebo ji neposkytnout vůbec, pokud považují finanční kapacitu žadatele za slabou.

Další zálohy

U některých akcí bude druhá (a v některých případech třetí) záloha příjemci poukázána do 60 kalendářních dnů poté, co národní agentura nebo výkonná agentura obdrží žádost o další předběžné financování podanou příjemcem, pod podmínkou, že je tato žádost doplněna zprávou o předběžném financování. O tyto další platby lze požádat, bylo-li vyčerpáno nejméně 70% předchozí zálohy. Pokud výkaz o využití předchozí platby či plateb prokazuje, že na uhrazení nákladů akce bylo vyčerpáno méně než 70 % předchozí zálohy (záloh), částka další zálohy, která má být vyplacena, se sníží o nevyužité částky předešlého předběžného financování.

Průběžné zprávy nebo zprávy o pokroku / technické zprávy

Příjemci mohou být požádáni, aby předložili pravidelnou nebo průběžnou zprávu, která je přiložena k žádosti o průběžnou platbu.

V jiných případech mohou být příjemci požádáni rovněž o předložení zprávy o pokroku informující o stavu realizace projektu. Zprávy o pokroku nejsou důvodem k výplatě další zálohy. Průběžnou zprávu a zprávu o pokroku je nutno předložit v termínu uvedeném v grantové dohodě.

Doplatek nebo vrácení zůstatku

Částka doplatku pro příjemce bude stanovena na základě závěrečné zprávy, kterou je nutno předložit v termínu uvedeném v grantové dohodě. Pokud a) se akce, jež zakládají nárok na grant, vůbec neuskuteční nebo se oproti původnímu plánu uskuteční jinak, nebo b) uznatelné náklady skutečně vynaložené příjemcem jsou nižší, než se ve fázi podávání žádosti předpokládalo, nebo c) kvalita uskutečněných aktivit/výstupů není dostatečná, může být financování úměrně sníženo nebo případně bude příjemce požádán, aby vrátil částky překračující vykázané náklady, které již obdržel v rámci záloh.

U některých akcí převede národní agentura nebo výkonná agentura 100 % poskytnutého grantu prostřednictvím záloh. V těchto případech k doplatku nedojde. Pokud však podle závěrečné zprávy, kterou musí příjemce předložit v termínu uvedeném v grantové dohodě, a) se aktivity, jež zakládají nárok na grant, vůbec neuskuteční nebo se oproti původnímu plánu uskuteční jinak, nebo b) uznatelné náklady skutečně vynaložené příjemcem jsou nižší, než se ve fázi podávání žádosti předpokládalo, nebo c) kvalita uskutečněných aktivit/výstupů není dostatečná, bude příjemce požádán, aby vrátil částky překračující vykázané náklady, které již obdržel v rámci záloh.

Zálohy (nebo jejich části) mohou být (bez souhlasu příjemců grantu) započteny proti částkám, které příjemce grantu dluží poskytovateli grantu, a to až do výše částky splatné danému příjemci grantu.

Doplatek nebo vratka budou zpravidla vystaveny do 60 kalendářních dnů od obdržení závěrečné zprávy.

  • 1 Viz poznámka pod čarou výše.