Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pedagogické akademie Erasmus+

Usnesení Rady z roku 2019 o dalším rozvoji Evropského prostoru vzdělávání1  vyzývá Komisi, aby „vypracovala nové způsoby, jak vzdělávat a podporovat kompetentní, motivované a vysoce kvalifikované učitele, školitele, pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky škol a jak podporovat jejich průběžný profesní rozvoj a vysoce kvalitní vzdělávání učitelů založené na výzkumu“

Závěry Rady o evropských učitelích a školitelích pro budoucnost z května 20202  znovu zdůrazňují úlohu učitelů jakožto opory Evropského prostoru vzdělávání a vyzývají k další podpoře profesní dráhy a rozvoje kompetencí učitelů i jejich dobrých podmínek ve všech fázích kariéry. Závěry zdůrazňují přínos mobility učitelů a nutnost zařadit mobilitu jako součást počátečního i dalšího vzdělávání učitelů. Závěry také vyzývají Komisi, aby podporovala užší spolupráci mezi institucemi zajišťujícími vzdělávání učitelů a soustavným profesním rozvojem učitelů.

Sdělení Komise z roku 2020 o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 20253  uznává klíčovou roli učitelů a školitelů a předkládá vizi vysoce kompetentních a motivovaných pedagogů využívajících celou škálu příležitostí, které je podpoří a umožní jim profesní rozvoj během jejich rozmanité kariéry. Navrhuje řadu opatření k řešení výzev, jimž dnes pedagogické profese čelí, včetně plánu na zřízení pedagogických akademií Erasmus+.

Akční plán Komise digitálního vzdělávání na období 2021–20274  zdůrazňuje potřebu zajistit, aby všichni učitelé a školitelé měli sebejistotu a kompetence pro účinné a kreativní využívání technologií, aby zapojili a motivovali účastníky vzdělávání a aby všichni účastníci vzdělávání rozvíjeli své digitální kompetence v rámci studia, života a práce ve stále digitalizovanějším světě.

Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030) zmiňuje potenciál pedagogických akademií Erasmus+ podporovat vytváření sítí, sdílení znalostí a mobilitu a poskytovat učitelům a školitelům příležitosti ke vzdělávání ve všech fázích jejich kariéry.

Je zapotřebí zvýšit přitažlivost tohoto povolání: v zemích EU účastnících se průzkumu TALIS, který provedla OECD, se v průměru méně než 20 % učitelů nižších středních škol domnívalo, že společnost si jejich povolání cení. Stárnutí učitelů představuje znepokojivý problém, neboť nadcházející vlny odchodů do důchodu by mohly vést k potenciálnímu nedostatku pracovních sil ve školství v některých zemích. Monitor vzdělávání a odborné přípravy z roku 20195  rovněž uvádí, že se řada evropských zemí potýká s vážným nedostatkem učitelů, a to buď v některých předmětech, jako jsou přírodní vědy, nebo u specifických profilů, jako je výuka žáků se zvláštními potřebami.

I přes širokou nabídku dalšího profesního rozvoje si podle průzkumu OECD TALIS učitelé stále stěžují na nedostatek příležitostí k profesnímu rozvoji. Navzdory přínosům mobility stále ještě není mobilita skutečnou součástí vzdělávání učitelů, a to z důvodu mnoha praktických překážek, které by měly být odstraněny pomocí jednotnějších politik.

Pedagogické akademie Erasmus+ se těmito otázkami budou zabývat, budou doplňovat další činnost za účelem vytvoření prostoru vzdělávání a pomáhat přenášet výsledky do tvorby národních a regionálních politik a následně i do vzdělávání učitelů a podpory škol. Budou vycházet z inovací a účinných postupů, které existují v rámci vnitrostátního vzdělávání učitelů a evropské spolupráce, a budou je dále rozvíjet. Zvláštní pozornost bude věnována šíření a využívání účinných postupů ve všech zemích a u všech poskytovatelů vzdělávání učitelů, jakož i zajištění zpětné vazby a dopadu rovněž na politické úrovni.

Cíle akce

Obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Pedagogické akademie Erasmus+ budou naplňovat tyto cíle:

 • Přispívat ke zlepšení politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických postupů v oblasti vzdělávání učitelů sdružujících poskytovatele počátečního vzdělávání učitelů (vzdělávání budoucích učitelů) a poskytovatele dalšího profesního rozvoje (další vzdělávání na pracovišti) a další příslušné subjekty, jako jsou sdružení učitelů, ministerstva a zúčastněné strany, za účelem vypracování a testování strategií a programů odborných pedagogických postupů, které budou účinné, dostupné a přenositelné i do jiných prostředí.
 • Posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce s poskytovateli vzdělávání školitelů pedagogů a učitelů v jiných evropských zemích a sdílením zkušeností pro účely dalšího rozvoje vzdělávání učitelů v Evropě. Tato spolupráce se bude zabývat klíčovými prioritami Evropské unie, jako je učení v digitálním světě, udržitelnost, rovnost a inkluze, rovněž tím, že učitelům nabídne kurzy, moduly a další příležitosti pro vzdělávání na tato témata.
 • Vypracovat a společně otestovat různé modely mobility (virtuální, fyzické a kombinované) v počátečním vzdělávání učitelů a v rámci dalšího profesního rozvoje učitelů s cílem zvýšit kvalitu a počet mobilit a učinit z mobility nedílnou součást vzdělávání učitelů v Evropě.
 • Rozvíjet udržitelnou spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání učitelů s dopadem na kvalitu vzdělávání učitelů v Evropě a s cílem formovat politiky vzdělávání učitelů na evropské a vnitrostátní úrovni.

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů pedagogických akademií Erasmus+ způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli organizace uznaná na vnitrostátní úrovni (s níže uvedenými znaky zúčastněné organizace), která je zřízena v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jako řádní nebo přidružení partneři se mohou zapojit tyto organizace zřízené v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky):

 • instituce pro vzdělávání učitelů (vysoké školy, instituty, univerzity poskytující počáteční vzdělávání učitelů a/nebo další profesní rozvoj) pro učitele na úrovni ISCED 1–3, včetně učitelů odborného vzdělávání a přípravy,
 • ministerstva nebo obdobné veřejné orgány odpovědné za politiky v oblasti školního vzdělávání,
 • veřejné (místní, regionální nebo celostátní) a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitelů, jakož i definování standardů pro kvalifikace učitelů,
 • sdružení učitelů a jiní vnitrostátně uznaní poskytovatelé vzdělávání učitelů a dalšího profesního rozvoje,
 • orgány odpovědné za vzdělávání a odbornou přípravu učitelů a dohled nad jejich dalším průběžným profesním rozvojem a kvalifikacemi,
 • školy, které spolupracují s poskytovateli vzdělávání učitelů, za účelem umožnění praktické přípravy v rámci vzdělávání učitelů,
 • jiné školy (od primární úrovně po počáteční odborné vzdělávání a přípravu) nebo jiné organizace (např. nevládní organizace, sdružení učitelů), které jsou z hlediska projektu relevantní.

Počet a profil zúčastněných organizací

Pedagogická akademie Erasmus+ musí zahrnovat nejméně 3 řádné partnery z nejméně 3 členských států a třetích zemí přidružených k programu (včetně nejméně 2 členských států), v nichž musí být zapojeni:

 • nejméně dva vnitrostátně uznávaní poskytovatelé počátečního vzdělávání učitelů ze dvou různých členských států a třetích zemí přidružených k programu a
 • alespoň jeden vnitrostátně uznaný poskytovatel dalšího profesního rozvoje (profesní přípravy na pracovišti) učitelů.

Partnerství musí kromě toho zahrnovat alespoň jednu školu pro praktickou přípravu budoucích učitelů, která je řádným nebo přidruženým partnerem.

Toto partnerství může jako řádné nebo přidružené partnery rovněž zahrnovat další organizace s příslušnou odborností v oblasti vzdělávání učitelů a/nebo subjekty definující standardy, kvalifikace nebo zajištění kvality v oblasti vzdělávání učitelů.

Místo konání aktivit

Všechny aktivity pedagogických akademií Erasmus+ se musí konat v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu.

Délka projektu

3 roky

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 7. září 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Každá pedagogická akademie Erasmus+ bude realizovat ucelený a komplexní soubor aktivit, jako například:

 • Spolupracovat a vytvářet sítě a komunity pro sdílení praktických postupů s poskytovateli vzdělávání učitelů, sdruženími učitelů, veřejnými organizacemi zapojenými do vzdělávání učitelů a dalšími příslušnými aktéry s cílem vytvářet inovativní strategie a programy pro počáteční a další profesní rozvoj učitelů a škol.
 • Rozvíjet a poskytovat společné, inovativní a účinné učební moduly týkající se vzdělávání učitelů a kompetencí učitelů v oblasti náročných a/nebo nových pedagogických záležitostí společného zájmu. Akademie se zaměří na rozdílné potřeby studentů pedagogických škol (v rámci jejich počátečního vzdělávání) a učitelů v praxi (v rámci dalšího profesního rozvoje).
 • Rozvíjet nabídku společného vzdělávání s výrazným evropským rozměrem, která zahrnuje mobilitu ve všech jejích formách, například organizovat letní školy, studijní návštěvy pro studenty a učitele, jakož i další formy spolupráce vzdělávacích zařízení, a to fyzické i virtuální.
 • Identifikovat účinné způsoby odstraňování překážek mobility a určit podmínky, včetně praktických opatření a uznávání učení, a to s cílem zvýšit počet a kvalitu mobilit a jejich začlenění jako nedílné součásti nabídky počátečního a dalšího vzdělávání učitelů.
 • Zapojit školy, a zejména školy pro praktickou přípravu budoucích učitelů, aby zkoušely a sdílely nové inovativní způsoby výuky (včetně distanční metody a kombinovaných metod výuky a učení).
 • V souladu s cíli této výzvy provádět studie, výzkum a/nebo průzkumy či shromažďování osvědčených postupů, a na jejich základě vypracovávat souhrny, diskusní dokumenty, doporučení atd. s cílem podnítit diskusi a poskytnout údaje pro politiky v oblasti vzdělávání učitelů.
 • Prosazovat a upřednostňovat stávající nástroje programu Erasmus+, jako jsou eTwinning a School Education Gateway, pro virtuální mobilitu, spolupráci a komunikaci za účelem testování a sdílení výsledků.

Očekávaný dopad

Očekává se, že rozvoj pedagogických akademií Erasmus+ zvýší přitažlivost učitelského povolání a zajistí vysoce kvalitní počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, pedagogů a vedoucích pracovníků škol.

Pedagogické akademie Erasmus+ by měly posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů tím, že vytvoří evropská partnerství pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy učitelů. Úzká spolupráce mezi příslušnými aktéry napříč evropskými hranicemi předpokládá inovativní evropskou spolupráci a významný rozvoj politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů na základě stávajících inovací a účinných postupů v rámci vnitrostátních systémů vzdělávání učitelů a na základě nabídky společného vzdělávání uspořádané pro zúčastněné učitele. Tento přístup by měl připravit podmínky k tomu, aby se mobilita stala nedílnou součástí vzdělávání učitelů v Evropě, neboť budou odstraněny stávající skutečné překážky mobility a budou určeny podmínky pro úspěšné strategie a programy mobility.

Pedagogické akademie Erasmus+ budou působit na vnitrostátní i evropské úrovni a budou vytvářet pevná a trvalá partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů. Zajistí užší spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání učitelů a usnadní cestu ke strukturálním partnerstvím a společným programům institucí. Pedagogické akademie Erasmus+ tak zajistí vysokou kvalitu a efektivní počáteční a další profesní rozvoj a dosáhnou výsledků, kterých by bylo obtížné dosáhnout bez sdílení znalostí a účinné spolupráce.

Prostřednictvím různých kanálů pro šíření výstupů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni a realizace dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výstupů projektů by měly jednotlivé projekty zapojit příslušné zúčastněné strany v rámci zúčastněných organizací i mimo ně a zajistit trvalý dopad i po skončení projektu.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 35 bodů)

 • Vazba na politiku: Míra, do jaké návrh zavádí a rozvíjí evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů s cílem zřídit pedagogické akademie Erasmus+, které učitelům nabízejí inovativní vzdělávání.
 • Soulad: do jaké míry návrh vychází z odpovídající analýzy potřeb; jasně definované a realistické cíle a řešení otázek relevantních pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovativní přístup: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Spolupráce a partnerství: do jaké míry je návrh vhodný k realizaci silného a trvalého vztahu na místní, celostátní i nadnárodní úrovni mezi poskytovateli počátečního vzdělávání učitelů (vzdělávání budoucích učitelů) a poskytovateli dalšího profesního rozvoje (profesní přípravy na pracovišti), v jehož rámci existují vzájemně výhodné a prospěšné interakce.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně prokazuje přidanou hodnotu na úrovni jednotlivců (účastníků vzdělávání a/nebo zaměstnanců) i na institucionální a systémové úrovni, která vzniká prostřednictvím výsledků, jichž by bylo obtížné dosáhnout, pokud by partneři jednali bez evropské spolupráce. Návrh využívá a podporuje stávající nástroje na úrovni EU, jako je eTwinning a School Education Gateway pro spolupráci, komunikaci a za účelem testování a sdílení výsledků.
 • Internacionalizace: návrh prokazuje svůj přínos k mezinárodnímu rozměru vzdělávání učitelů, včetně rozvoje společných modelů mobility (virtuální, fyzické a kombinované) a další nabídky vzdělávání v počátečním vzdělávání i dalším profesním rozvoji učitelů.
 • Digitální dovednosti: míra, do jaké návrh předpokládá aktivity související s rozvojem digitálních dovedností (např. návrh inovativních kurikul a pedagogické metodiky výuky, účinných modulů učení atd.).
 • Zelené dovednosti: míra, do jaké návrh předpokládá aktivity (např. inovativní kurikula a pedagogické metodiky, účinné moduly učení atd.) související s evropskými prioritami týkajícími se environmentální udržitelnosti a s přechodem k oběhovému a ekologičtějšímu hospodářství.
 • Sociální aspekt: návrh ve všech jednotlivých akcích obsahuje horizontální aspekt zaměřený na řešení otázky rozmanitosti a prosazování společných hodnot, rovnosti, nediskriminace a sociálního začlenění to i pro osoby se zvláštními potřebami či omezenými příležitostmi a práce v mnohojazyčném a multikulturním prostředí.
 • Genderová citlivost: Míra, do jaké návrh řeší genderovou rovnost a snaží se nalézt řešení s cílem účinně posílit genderově citlivou výuku ve školách.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit a služeb k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků.
 • Struktura: jasné vymezení, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně náležitých fází pro přípravu, realizaci, monitorování, využívání, hodnocení a šíření výsledků projektu.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Řízení rizik: výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována.
 • Zajištění kvality: jsou zavedena vhodná kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.).
 • Nástroje monitorování: jsou stanoveny ukazatele zajišťující kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem, kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení všech aspektů projektu.
 • Vzestupná konvergence: do jaké míry partnerství zřizuje sítě a komunity pro sdílení praktických postupů s poskytovateli vzdělávání učitelů, veřejnými orgány zapojenými do vzdělávání učitelů a dalšími příslušnými aktéry a umožňuje účinnou výměnu odbornosti a znalostí mezi těmito partnery.
 • Geografický aspekt: Míra, do jaké partnerství zahrnuje příslušné partnery z různých zeměpisných oblastí, jakož i rozsah, v jakém žadatel odůvodnil geografické složení partnerství a prokázal jeho relevanci pro dosažení cílů pedagogických akademií Erasmus+; a do jaké míry partnerství zahrnuje širokou a vhodnou škálu příslušných aktérů na místní a regionální úrovni.
 • Virtuální spolupráce a mobilita: míra propojení spolupráce se stávajícími nástroji programu Erasmus+, jako jsou eTwinning a School Education Gateway.
 • Závazek: rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení, schopnost koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí; jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení a zahrnuje příslušné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozšířily mezi zúčastněné subjekty, tvůrce politik, poskytovatele vzdělávání učitelů, veřejné orgány atd.; návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků, a dokládá příslušné zkušenosti těchto partnerů v oblasti šíření výsledků; návrh stanoví prostředky používané k šíření výsledků, přičemž upřednostňuje nástroje Erasmus+, jako jsou například eTwinning a School Education Gateway.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.
 • Návrh zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).
 • Udržitelnost a pokračování: návrh vysvětluje, jak budou pedagogické akademie Erasmus+ zaváděny a dále rozvíjeny. Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání učitelů (vzdělávání budoucích učitelů) a poskytovateli dalšího profesního rozvoje (profesní přípravy na pracovišti). Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: Minimálně 18 bodů v kategorii „relevance projektu“; 13 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 11 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Grant EU bude příspěvkem na skutečné náklady vynaložené v rámci projektu (model financování skutečných nákladů). Pouze způsobilé náklady a ty náklady, které příjemci skutečně vznikly při realizaci projektu (nikoli rozpočtované náklady).

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 1,5 milionu EUR

Kromě toho:

 • Podrobné parametry grantu budou stanoveny v grantové dohodě.
 • Finanční příspěvek EU nesmí překročit 80 % celkových uznatelných nákladů.
 • Přidělená výše grantu může být nižší než požadovaná částka.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání