Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerství malého rozsahu

Cílem partnerství malého rozsahu je rozšířit přístup k programu pro malé aktéry a jednotlivce v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, které je obtížné oslovit. Cílem této akce s nižšími částkami grantů pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky ve srovnání s kooperativními partnerstvími bude oslovit organizace na základní úrovni, méně zkušené organizace a nové účastníky programu a omezit překážky vstupu do programu pro organizace s menší organizační kapacitou. Tato akce bude rovněž podporovat flexibilní formáty (kombinaci aktivit s nadnárodní a národní povahou, ale s evropským rozměrem), což organizacím umožní získat více prostředků k oslovení lidí s omezenými příležitostmi. Partnerství malého rozsahu mohou také přispět k vytváření a rozvoji nadnárodních sítí a k podpoře součinnosti s místními, regionálními, celostátními a mezinárodními politikami a mezi nimi.

Cíle akce

 • Přilákat nové účastníky programu, méně zkušené organizace a malé subjekty a rozšířit možnosti jejich přístupu. Tato partnerství by měla být prvním krokem organizací ke spolupráci na evropské úrovni.
 • Podpořit inkluzi cílových skupin s omezenými příležitostmi.
 • Podpořit aktivní evropské občanství a vnést evropský rozměr na místní úroveň.

Kromě toho se na partnerství malého rozsahu vztahují i hlavní cíle kooperativních partnerství, a to úměrně rozsahu a objemu každého projektu:

 • zvýšit kvalitu práce a postupů zapojených organizací a institucí a otevřít cestu novým subjektům, které nejsou přirozeně začleněny v rámci určitého odvětví,
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni,
 • řešit společné potřeby a priority v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • umožnit transformaci a změnu (na úrovni jednotlivce, organizace nebo odvětví) vedoucí ke zlepšením, a to úměrně situaci každé organizace.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o partnerství malého rozsahu?

Aby byla způsobilá pro udělení grantu Erasmus+, musí partnerství malého rozsahu splňovat tato kritéria:

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli zúčastněná organizace se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

V případě žádostí předkládaných národním agenturám v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže může organizace podat pouze jednu žádost v jednom termínu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Partnerství malého rozsahu se může zúčastnit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace1  se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Bez ohledu na to, na kterou oblast bude mít projekt dopad, jsou partnerství malého rozsahu dostupná pro všechny typy organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo v jiných socioekonomických sektorech a rovněž pro organizace, které realizují průřezové aktivity v různých oblastech (např. místní, regionální a celostátní orgány, centra pro uznávání a validaci kvalifikací, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by partnerství malého rozsahu měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a zvláštní odborné znalosti.

Počet a profil zúčastněných organizací

Partnerství malého rozsahu je nadnárodní a zahrnuje nejméně dvě organizace ze dvou různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Neexistuje žádný maximální počet organizací zúčastněných v jednom partnerství.

V době podání žádosti o grant musí být určeny všechny zúčastněné organizace.

V případě žádostí předkládaných národním agenturám v oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a mládeže se stejná organizace (jedno OID) nemůže zapojit do více než 10 žádostí celkem v jednom termínu, ať už jako žadatel, nebo partner2 .

Řešené priority

Aby bylo partnerství malého rozsahu zařazeno do užšího výběru pro financování, musí se zabývat buď:

 • alespoň jednou horizontální prioritou

a/nebo

 • alespoň jednou specifickou prioritou, která je relevantní pro nejvíce ovlivněnou oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

U projektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže řízených národními agenturami programu Erasmus+ mohou národní agentury mezi těmito prioritami více přihlížet k těm, které mají ve svém národním kontextu zvláštní význam (tzv. „evropské priority v národním kontextu“). Národní agentury musí potenciální žadatele řádně informovat prostřednictvím svých oficiálních internetových stránek.

U projektů v oblasti sportu lze řešit pouze jednu (horizontální nebo specifickou) prioritu. 

Místo konání aktivit

Všechny aktivity partnerství malého rozsahu se musí konat v zemích organizací účastnících se projektu.

Je-li to řádně odůvodněno s ohledem na cíle nebo realizaci projektu, mohou aktivity probíhat i v sídle instituce Evropské unie3 , a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tato instituce sídlí.

Doba trvání projektu

6 až 24 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.

Ve výjimečných případech může být délka trvání partnerství malého rozsahu prodloužena na žádost příjemce a se souhlasem národní agentury nebo výkonné agentury. V takovém případě se celková výše grantu nezmění.

Kde podat žádost?

V případě partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v těchto oblastech:

 • u národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Pro partnerství malého rozsahu v oblasti sportu:

 • u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu se sídlem v Bruselu.

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

V obou případech může jedno konsorcium partnerů podat pouze jednu žádost, a to u jedné agentury v jednom termínu4 .

Kdy podat žádost?

V případě partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v těchto oblastech:

Žadatelé musí žádost o grant podat:

 • do 5. března 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. září do 31. prosince téhož roku
 • do 1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. srpna následujícího roku.

Případné dodatečné termíny pro partnerství malého rozsahu v oblasti mládeže:

Národní agentury mohou pro žádosti v oblasti mládeže vyhlásit dodatečné kolo výběru žádostí, na které se budou rovněž vztahovat pravidla stanovená v této příručce. Národní agentury budou o této možnosti informovat na svých internetových stránkách.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, musí žadatelé pro projekty začínající v období od 1. srpna do 31. prosince téhož roku předložit žádost o grant do 7. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

Pro partnerství malého rozsahu v oblasti sportu:

Žadatelé musí podat žádost o grant do 5. března 17:00:00.

Vypracování projektu

Projekt v rámci partnerství malého rozsahu sestává ze čtyř fází, které začínají ještě před tím, než je návrh projektu vybrán pro financování: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky projektu a učení, formáty aktivit, harmonogram atd.).
 • Příprava (plánování aktivit, vypracování pracovního programu, praktická opatření, potvrzení cílové skupiny (skupin) pro předpokládané aktivity, uzavření dohod s partnery atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu).

Partnerství malého rozsahu mohou zahrnovat organizaci nadnárodních studijních, výukových a školicích aktivit pro jednotlivce a skupiny jednotlivců, přinášejí-li přidanou hodnotu z hlediska dosažení cílů projektu.

U partnerství malého rozsahu v oblasti sportu se doporučuje zahrnout do návrhů alespoň jeden místní nebo regionální sportovní klub.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace kooperativních partnerství. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování projektů partnerství malého rozsahu. 

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro začleňování a rozmanitost5  s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Partnerství malého rozsahu jsou zvláště vhodná pro práci na projektech, které jsou zaměřeny na inkluzi a rozmanitost a dále rozvíjejí inkluzivní a vůči rozmanitosti citlivé postupy a metody v souladu s odpovídající prioritou politiky pro danou akci. Nezávisle na tématu jejich projektů by také organizace měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným partnerstvím malého rozsahu jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty v oblasti školního vzdělávání a vzdělávání dospělých využívaly Evropskou platformu školního vzdělávání, eTwinning a platformu pro vzdělávání dospělých (EPALE) pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení. U projektů v oblasti mládeže se velmi doporučuje využívat pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Účast a občanská angažovanost

Program prostřednictvím všech svých akcí podporuje účast a aktivní angažovanost. Projekty partnerství malého rozsahu by měly nabízet příležitosti k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh projektu relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude návrh považován za vysoce relevantní, pokud:
  • se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“,
  • v případě projektů řízených národními agenturami programu Erasmus+: zohledňuje jednu nebo více „evropských priorit v národním kontextu“, které vyhlásila národní agentura,
 • je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace relevantní pro oblast, které se žádost týká,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU tím, že buduje kapacity organizací zapojit se do spolupráce a vytváření sítí mezi různými zeměmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a zabývají se potřebami a cíli zúčastněných organizací a potřebami jejich cílových skupin,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny osobám s omezenými příležitostmi,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná:
  • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace a sdílení výsledků projektu,
  • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.
  • V příslušných případech: do jaké míry projekt využívá on-line platformy Erasmus+ (Evropskou platformu školního vzdělávání, EPALE, Evropský portál pro mládež, platformu strategie EU pro mládež) jako nástroje pro přípravu a realizaci projektových aktivit a příslušné následné činnosti,
 • jsou projekty navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a v jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické postupy.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu,
 • projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi.

Dopad (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněné organizace,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i širší komunitu,
 • návrh projektu zahrnuje vhodnou metodu hodnocení výsledků projektu,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, a po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

V případech, kdy dvě nebo více žádostí získají stejný celkový počet bodů, dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Navrhovaný model financování tvoří nabídka dvou možných jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu na projekt. Žadatelé si zvolí mezi dvěma předem stanovenými částkami podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout:

Jednorázové částky:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Při plánování svých projektů budou žadatelské organizace – společně se svými projektovými partnery – muset na základě svých potřeb a cílů zvolit jednorázovou částku, která je vhodnější k pokrytí nákladů na jejich projekty. Pokud je projekt vybrán k financování, stane se požadovaná jednorázová částka celkovou výší grantu.

Návrhy musí popisovat aktivity, které se žadatelé zavazují provádět s požadovanou jednorázovou částkou, a musí splňovat zásady hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.

Volba výše jednorázové částky, která má být předmětem žádosti, by měla vycházet z  celkových nákladů na projekt podle vlastního odhadu žadatele. Na základě tohoto odhadu musí žadatelé zvolit částku, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a zároveň zajišťuje efektivní využití finančních prostředků a dodržování zásady spolufinancování (tj. předpokládá se, že rozpočty projektů budou doplněny dalšími zdroji financování, očekávané celkové náklady projektu tudíž budou vyšší než požadovaná stanovená jednorázová částka).

V případě pochybností mezi dvěma částkami žadatelé mohou: a) snížit náklady svého projektu, například nalezením nákladově efektivnějších způsobů dosažení podobných výsledků nebo přizpůsobením počtu/rozsahu aktivit projektu danému rozpočtu; b) zvýšit rozsah svého projektu, například tím, že se budou snažit svými aktivitami oslovit více účastníků, zvýší počet aktivit nebo vytvoří dodatečné výstupy projektu.

Přiměřenost počtu, rozsahu a složitosti navrhovaných projektových aktivit vůči požadované částce spolu s významem aktivit pro cíle projektu budou důležitými prvky hodnocení kvality v souladu s výše popsanými kritérii pro udělení grantu.

Požadavky

Vzhledem k tomu, že partnerství malého rozsahu jsou nástrojem pro začleňování a přístup nováčků a méně zkušených organizací k programu, bude úroveň informací potřebných k podání žádosti o grant v rámci této akce jednoduchá, přičemž musí být zajištěn soulad s pravidly finančního nařízení EU. Popis projektu proto musí obsahovat:

 • Cíle
 • Navržené aktivity
 • Očekávané výsledky

Cíle, aktivity a zamýšlené výsledky musí být jasně propojeny a prezentovány jednotným způsobem. Žádosti rovněž musí obsahovat obecný harmonogram projektu s očekávaným termínem dokončení hlavních aktivit.

Žadatelé by měli poskytnout dostatečné informace o rozpočtovém plánu, aby hodnotitelé mohli posoudit vhodnost každé aktivity a také soudržnost každé aktivity s ostatními aktivitami.

Rozpočet projektu musí obsahovat výčet plánovaných projektových aktivit a uvádět část grantu přiřazenou každé aktivitě.

Subdodávky služeb jsou povoleny, pokud se nevztahují na hlavní činnosti, na nichž přímo závisí dosažení cílů akce. V takových případech musí být úkoly zadané subdodavateli jasně identifikovány a popsány v žádosti.

Vyplacení grantu

Podmínkou pro poskytnutí grantu v plné výši je dokončení všech aktivit popsaných v žádosti v souladu s kritérii kvality. V případě nedokončení nebo částečného dokončení jedné či více aktivit, nebo pokud jsou takové aktivity v posouzení kvality hodnoceny jako neuspokojivé, může ve fázi závěrečné zprávy dojít k odpovídajícímu snížení výše

grantu v případech nekvalitní, neúplné nebo zpožděné realizace, a to nepřijetím jednotlivých aktivit nebo snížením celkové částky o paušální procentní podíl.

Závěrečná zpráva se opírá o podrobný popis každé provedené aktivity, o informace prokazující míru dosažení cílů projektu uvedených v žádosti, o kvalitu výsledků projektu načtených na platformu výsledků programu Erasmus+ a o sebehodnocení partnerských organizací.