Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2024.

Úplnou příručku pro rok 2024 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Neziskové Evropské Sportovní Akce

Cíle akce

Cílem této akce je podpořit pořádání sportovních akcí s evropským rozměrem v těchto oblastech:

 • dobrovolnictví ve sportu,
 • sociální inkluze prostřednictvím sportu, zejména pokud jde o podporu inkluze osob se zdravotním postižením,
 • boj proti diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti,
 • podpora zdravého životního stylu pro všechny: projekty v rámci této priority se zaměří zejména na: a) provádění tří pilířů iniciativy Zdravý životní styl pro všechny; b) provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity a pokynů EU v oblasti tělesné aktivity; c) podporu provádění Evropských týdnů sportu; d) podporu sportu a tělesné aktivity jako nástroje pro zdraví; e) podporu všech aktivit prosazujících provozování sportu a tělesné aktivity; f) propagaci tradičního sportu a her.

Projekt se musí zaměřit na jeden z těchto cílů. Může se zaměřit i na ostatní cíle, hlavní cíl však musí být jasně identifikovatelný a musí v návrhu převažovat.

Poskytuje finanční podporu pro organizaci jedné celoevropské sportovní akce v jednom členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo pro organizaci evropských místních akcí v několika členských státech a třetích zemích přidružených k programu.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o neziskové evropské sportovní akce?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se neziskových evropských sportovních akcí způsobilé pro udělení grantu EU+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Jakákoli veřejná či soukromá organizace včetně případných přidružených subjektů působící v oblasti sportu, se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Touto organizací mohou být například (orientační seznam):

 • veřejný subjekt pověřený sportem na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • sportovní organizace na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni,
 • národní olympijský výbor nebo národní sportovní federace,
 • organizace zastupující hnutí „Sport pro všechny“,
 • organizace působící v oblasti propagace fyzické aktivity,
 • organizace zastupující odvětví aktivního trávení volného času,
 • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.

Složení konsorcia

Nezisková evropská sportovní událost je nadnárodní a zahrnuje:

Pro evropskou místní akci (typ I): 3tři až 5pět organizací, které musí pocházet z různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Pro evropskou místní akci (typ II): minimálně 6šest organizací pocházejících z 6šesti různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Pro celoevropskou akci: minimálně deset organizací (jeden žadatel a devět zúčastněných organizací uváděných jako přidružení partneři) pocházejících z deseti různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Pro rozsáhlou evropskou akci: jednoho žadatele a čtrnáct zúčastněných organizací uváděných jako přidružení partneři ze čtrnácti různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Způsobilé aktivity

Pokud jde o evropské místní akce (typ I a II), musí aktivity probíhat v každém členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu, které jsou zapojeny do neziskové evropské sportovní akce.

Pokud jde o celoevropské akce, musí aktivity probíhat v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu žadatelské organizace zapojené do neziskové evropské sportovní akce.

Pokud jde o rozsáhlé evropské akce, musí se aktivity konat v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu.

Rozsáhlé akce jsou multidisciplinární a jako takové musí zahrnovat alespoň 10 různých sportů.

Délka projektu

Doba trvání musí být zvolena ve fázi podávání žádosti (projekty by obvykle měly trvat 12 nebo 18 měsíců), a to na základě cíle projektu a druhu plánovaných činností. Prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Pro rozsáhlou evropskou akci:

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE

Pro rozsáhlou evropskou akci:

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kdy podat žádost?

Pro evropskou místní akci (typ I a II) a pro celoevropskou akci

Žadatelé musí podat žádost o grant do 22. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Pro rozsáhlou evropskou akci:

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 21. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Grant EU bude udělen organizacím odpovědným za přípravu a organizaci sportovních akcí a na ně navazujících opatření.

Podporovány jsou níže uvedené standardní aktivity (orientační výčet):

 • příprava a organizace akce,
 • organizování vzdělávacích akcí pro sportovce, trenéry, organizátory a dobrovolníky před akcí,
 • organizace vedlejších činností souvisejících se sportovní akcí (konference, semináře),
 • školení dobrovolníků,
 • provádění následných činností (hodnocení, vypracování budoucích plánů),
 • komunikační činnosti související s tématem akce.

V rámci akce nelze podporovat tyto sportovní akce:

sportovní soutěže pravidelně organizované národními, evropskými nebo mezinárodními sportovními federacemi/asociacemi/ligami (národní, evropská nebo světová mistrovství), pokud není požadována finanční podpora na organizaci vedlejších aktivit zaměřených na širokou cílovou skupinu.

Očekávaný dopad

Očekávaným dopadem této akce je:

 • lepší informovanost o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví prospěšných pohybových aktivit,
 • větší zapojení do sportu, fyzické aktivity a dobrovolnické činnosti.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh relevantní pro cíle a priority akce,
 • návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb,
 • je návrh inovativní,
 • návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU prostřednictvím výsledků, jichž by nebylo dosaženo v důsledku činností prováděných jednou zemí.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a sdílení výsledků projektu,
 • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná,
 • projekt navrhuje relevantní opatření ke kontrole kvality, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, projekt bude dokončen včas a dodrží rozpočet,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu a odborných znalostí pro úspěšné dokončení všech cílů projektu,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami,
 • případně do jaké míry zapojení zúčastněné organizace z třetí země nepřidružené k programu přináší projektu přidanou hodnotu.

Dopad - (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněné organizace,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i širší komunitu,
 • očekávané výsledky projektu mohou být využity mimo organizace účastnící se projektu během doby trvání projektu a po jeho skončení a na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni,
 • návrh projektu zahrnuje vhodné plány a metody hodnocení výsledků projektu,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie,
 • návrh projektu obsahuje konkrétní a účinné kroky k zajištění udržitelnosti projektu, jeho kapacity nadále vykazovat dopad a přinášet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad“ a po 10 bodech v kategoriích „kvalita koncepce a realizace projektu“ a „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Příspěvky neziskovým evropským sportovním akcím mají podobu jednorázové částky. Výjimku představuje kategorie rozsáhlých evropských akcí. Výše pevné jednorázové částky závisí na počtu akcí a počtu organizací zapojených do projektu.

Žadatelé si budou moci vybrat mezi třemi předem stanovenými částkami podlet počtu akcí a počtu organizací zapojených do projektu.

Kategorie sportovních akcí

Evropské místní akce

alespoň jedna akce na jednu zemi.

 • Typ I: od minimálně 3 organizací pocházejících ze 3 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu až po maximálně 5 organizací pocházejících z 5 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu. 
  • Pevná jednorázová částka: 200 000 EUR
 • Typ II: minimálně 6 organizací pocházejících z 6 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu.
  • Pevná jednorázová částka: 300 000 EUR

Celoevropské akce

 jedna akce za účasti nejméně 10 zúčastněných organizací z nejméně 10 členských států a třetích zemí přidružených k programu (včetně žadatelské organizace)

Pevná jednorázová částka: 450 000 EUR

a ) Pro evropskou místní akci (typ I): 200 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s více příjemci, u nichž musí být všechny výdaje hrazeny žadatelskou a partnerskou organizací. Vymezené zúčastněné organizace (od 3 do 5) jsou považovány za spolupříjemce a organizované akce a vedlejší aktivity se budou konat v každém zúčastněném členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu.

Návrhy musí obsahovat zvláštní část, ve které je uvedeno rozdělení úkolů a grantu EU mezi partnery. Rovněž musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

b ) Pro evropskou místní akci (typ II): 300 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s více příjemci, u nichž musí být všechny výdaje hrazeny žadatelskou a partnerskou organizací. Vymezené zúčastněné organizace (nejméně 6) jsou považovány za spolupříjemce a organizované akce a vedlejší aktivity se budou konat v každém zúčastněném členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu.

Návrhy musí obsahovat zvláštní část, ve které je uvedeno rozdělení úkolů a grantu EU mezi partnery. Rovněž musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

c ) Pro celoevropskou akci: 450 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s jedním příjemcem, což znamená, že veškeré výdaje musí hradit žadatelská organizace, a akce a vedlejší aktivity se proto uskuteční v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu žadatelské organizace. Z hlediska smluvního řízení se zúčastněné organizace nepovažují za partnery projektu ani za přidružené partnery a v rámci projektu nezískávají žádné finanční prostředky z programu, a tudíž nemohou být uvedeny v návrhu rozpočtu.

Musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

Rozsáhlé evropské akce

Cílem je podpořit rozsáhlé akce s velmi vysokým dopadem, a částka grantu by se proto měla pohybovat mezi jedním a dvěma miliony EUR. Přidělená výše grantu může být nižší než požadovaná částka.

Grant bude založen na rozpočtu, který bude zahrnovat skutečné a jednotkové náklady a paušální složku. Podpoří určité druhy způsobilých nákladů, jež skutečně vznikly v souvislosti s projekty.

Podrobné parametry grantu (maximální výše, míra financování, způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Náklady budou hrazeny podle míry financování stanovené v grantové dohodě (80 %).

Finanční podporu nelze poskytovat třetím stranám. Náklady na dobrovolníky a malé a střední podniky jsou povoleny. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Způsobilé přímé náklady“.

Vyplacení grantu

Podmínkou pro poskytnutí grantu v plné výši je dokončení pracovních balíčků popsaných v žádosti v souladu s kritérii kvality. V případě, že jeden pracovní balíček není dokončen, je částečně dokončen nebo je v posouzení kvality hodnocen jako neuspokojivý, může dojít k odpovídajícímu snížení výše grantu v souladu s tím, co je uvedeno v grantové dohodě.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Sport