Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Projekt mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance

Tato akce podporuje fyzickou a kombinovanou mobilitu vysokoškolských studentů v kterémkoli oboru a cyklu studia (krátký vzdělávací cyklus, bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Studenti mohou buď studovat v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci nebo absolvovat stáž v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo na jiném vhodném pracovišti v zahraničí. Studenti mohou rovněž kombinovat dobu studia v zahraničí se stáží, což dále zlepšuje výsledky učení a rozvoj průřezových dovedností. Ačkoli je silně podporována dlouhodobá fyzická mobilita, tato akce uznává potřebu nabídnout flexibilnější dobu trvání fyzické mobility, aby se zajistilo, že program bude přístupný studentům ze všech prostředí, situací a studijních oborů.

Tato akce rovněž podporuje vyučující a administrativní pracovníky vysokých škol při účasti na aktivitách profesního rozvoje v zahraničí, jakož i pracovníky z praxe při výuce a školení studentů nebo zaměstnanců ve vysokoškolských institucích. Tyto aktivity mohou zahrnovat výuku i dobu odborné přípravy (například stínování nebo pozorování na pracovišti, školení).

Toto opatření dále podporuje kombinované intenzivní programy, které umožňují skupinám vysokoškolských institucí vytvářet společně kurikula a aktivity kombinované mobility pro studenty i akademické a administrativní pracovníky.

CÍLE AKCE

Cílem této akce je přispět k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a posílit vazbu mezi vzděláváním a výzkumem, a podpořit tak dovednosti v oblasti kritického myšlení u studentů ze všech oborů a na všech stupních (včetně bakalářského, magisterského a doktorského stupně). Cílem je také podpořit zaměstnatelnost, sociální začleňování, občanskou angažovanost, inovace a environmentální udržitelnost v Evropě i mimo ni tím, že každý student získá v rámci svého studia možnost studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí, aby:

 • studenti byli konfrontováni s různými názory, znalostmi, vyučovacími a výzkumnými metodami a pracovními postupy v oboru svého studia,
 • rozvíjeli své průřezové dovednosti, jako je komunikace, jazyk, řešení problémů, mezikulturní dovednosti a dovednosti v oblasti výzkumu,
 • rozvíjeli své dovednosti zaměřené na budoucnost, například digitální dovednosti, které jim umožní řešit výzvy dneška i budoucnosti,
 • byl usnadněn osobní rozvoj, například schopnost přizpůsobit se novým situacím a sebedůvěra.

Cílem je rovněž umožnit všem zaměstnancům, včetně zaměstnanců podniků, vyučovat nebo odborně vzdělávat v zahraničí v rámci svého profesního rozvoje, aby:

 • sdíleli své odborné znalosti,
 • získali zkušenost s novým výukovým prostředím,
 • získali nové inovativní pedagogické dovednosti, dovednosti v oblasti přípravy kurikul a digitální dovednosti,
 • se spojili s kolegy v zahraničí s cílem rozvíjet společné aktivity za účelem dosažení cílů programu,
 • si vyměňovali osvědčené postupy a posílili spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi,
 • lépe připravovali studenty na budoucí uplatnění tím, že do kurzů zapojí zaměstnance z podniků.

Kromě toho je cílem podpořit rozvoj nadnárodních a víceoborových vzdělávacích programů, jakož i inovativní metody studia a výuky, včetně on-line spolupráce, učení prostřednictvím výzkumu a metod založených na výzvách, a to s cílem řešit společenské výzvy.

JAK ZÍSKAT PŘÍLEŽITOSTI K MOBILITĚ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS?

Všechny žadatelské organizace, včetně konsorcií mobility, musí mít sídlo v programové zemi, a než zúčastněné vysokoškolské instituce podají u své národní agentury Erasmus+ žádost o projekt mobility, musí jim být udělena Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)[1]. Podpisem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání se vysokoškolské instituce zavazují k tomu, že účastníkům mobility poskytnou veškerou podporu včetně jazykové přípravy. Na pomoc těmto organizacím je zaváděna on-line jazyková podpora pro všechny mobility mezi programovými zeměmi a v možných případech i partnerskými zeměmi. Evropská komise ji zpřístupňuje způsobilým účastníkům, aby si před mobilitou a/nebo během ní zlepšili kompetence v cizích jazycích.

V souladu s prioritami nového programu byly zásady listiny posíleny. Listina mimo jiné zahrnuje závazek zajistit, aby výsledky období vzdělávání v zahraničí na vysokoškolské úrovni v jedné programové zemi byly automaticky a plně uznávány v ostatních programových zemích, a to buď jak je sjednáno ve studijní smlouvě a potvrzeno ve výpisu studijních výsledků, nebo podle výsledků učení z modulů absolvovaných v zahraničí, jak je popsáno v katalogu kurzů, v souladu s evropským systémem přenosu a akumulace kreditů (ECTS). Listina rovněž zahrnuje závazek uplatňovat udržitelné postupy při realizaci projektů mobility a zavádět digitální řízení mobility v souladu se standardy Iniciativy Evropské studentské karty.

Zúčastněná vysokoškolská instituce musí potenciální účastníky vybrat a udělit jim granty spravedlivým, transparentním, jednotným a doložitelným způsobem v souladu s ustanoveními své grantové dohody s národní agenturou. Tyto spravedlivé a transparentní postupy by měla zajistit ve všech fázích mobility i v procesu reakce na dotazy/stížnosti účastníků.

Listina ECHE je doplněna pokyny ECHE[2], což je dokument, který podporuje vysokoškolské instituce při provádění principů ECHE, a za tímto účelem by měl být důkladně využíván. Vysokoškolské instituce musí při provádění všech akcí vyžadujících tuto akreditaci listinu ECHE a její podpůrné pokyny řádně dodržovat.

Přestože vysokoškolské instituce partnerských zemí nejsou způsobilé k podpisu listiny ECHE, musí její zásady dodržovat. V interinstitucionální dohodě proto musí být výslovně uvedeny podrobnosti, jako je jazyková podpora, uznávání výsledků učení a veškerá nezbytná podpora nabízená mobilním účastníkům.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Žadatelská organizace podává žádost o grant na projekt mobility, podepisuje a řídí grantovou dohodu a předkládání zpráv. To zahrnuje možnost požádat o finanční prostředky na zřízení kombinovaných intenzivních programů, nalezení partnerů pro realizaci kombinovaného intenzivního programu a předkládání zpráv o výsledcích.

Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role a úkoly:

 • Vysílající organizace: odpovídá za výběr studentů/zaměstnanců a jejich vyslání do zahraničí. To zahrnuje také vyplácení grantů (u organizací z programových zemí), přípravu, monitorování a automatické uznávání související s dobou trvání mobility.
 • Přijímající organizace: odpovídá za přijetí zahraničních studentů/zaměstnanců a poskytnutí studijního programu, programu stáže či programu školení nebo profituje z výukové činnosti.
 • Zprostředkující organizace: je organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží v programové zemi. Může být členem konsorcia mobility, nikoli však vysílající organizací. Může se podílet na sdílení a usnadňování administrativních postupů vysílajících vysokoškolských institucí a u stáží na lepším slaďování studentských profilů s potřebami podniků a na společné přípravě účastníků.

Před začátkem pobytu se musí vysílající a přijímající organizace společně se studenty/zaměstnanci dohodnout na činnostech, které budou studenti nebo zaměstnanci vykonávat. Se studenty tak učiní ve studijní smlouvě (Learning Agreement), se zaměstnanci v dohodě o mobilitě (Mobility Agreement). Tyto dohody určují, jakých výsledků učení se má během studia v zahraničí dosáhnout, a upřesňují podmínky formálního uznání každé ze stran. Práva a povinnosti stanoví grantová dohoda. Pokud se daná aktivita realizuje mezi dvěma vysokoškolskými institucemi (studijní mobilita pro studenty včetně kombinované mobility a mobilita pro zaměstnance za účelem výuky), musí před zahájením výměny vysílající a přijímající instituce uzavřít meziinstitucionální dohodu.

Mobilita z programových zemí Erasmus+ do partnerských zemí

Cíl mobility z programových zemí do partnerských zemí je dvojí. Zaprvé, studentům a zaměstnancům celosvětově poskytuje více příležitostí získat mezinárodní zkušenosti a nabýt dovednosti zaměřené na budoucnost a další relevantní dovednosti na celosvětové úrovni. Zadruhé, umožňuje vysokoškolským institucím z programových zemí navázat dlouhodobou udržitelnou mezinárodní spolupráci s partnerskými institucemi z partnerských zemí.

Až 20 % finančních prostředků přidělených na každý projekt mobility vysokoškolského vzdělávání lze použít k financování výjezdní mobility studentů a zaměstnanců z vysokoškolských institucí se sídlem v programových zemích do kterékoli partnerské země na světě (regiony 1–14). Účelem těchto příležitostí je povzbudit organizaci v programové zemi k rozvoji aktivit výjezdní mobility s několika partnerskými zeměmi a očekává se, že pokryjí co nejširší geografický rozsah.

Inkluze a rozmanitost v oblasti vysokoškolské mobility

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v souladu se zásadami listiny ECHE musí vysokoškolské instituce zajistit rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky ze všech prostředí. Znamená to zapojit účastníky s omezenými příležitostmi, jako například účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studenty s dětmi, studenty, kteří pracují nebo kteří jsou profesionálními sportovci, a studenty ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny. Při respektování této zásady je nezbytné stanovit interní výběrová řízení, která zohlední rovnost a inkluzi a komplexně posoudí zásluhy a motivaci žadatelů. Kromě toho jsou vysokoškolské instituce vybízeny, aby v rámci svých vzdělávacích programů zavedly vlastní příležitosti k mobilitě, například okna mobility, které pomohou usnadnit účast studentů ze všech studijních oborů. V tomto ohledu může kombinovaná mobilita nabídnout další příležitosti, které mohou být pro některé jednotlivce či skupiny studentů vhodnější. V této souvislosti je z hlediska řešení otázky inkluze a rozmanitosti přínosné, pokud ve vysokoškolských institucích působí pracovníci pro inkluzi. Pracovníci pro inkluzi mohou například pomoci zvyšovat povědomí, vymezovat strategie pro komunikaci a osvětu, zajistit odpovídající podporu během celé mobility ve spolupráci s příslušnými kolegy a usnadnit spolupráci příslušných pracovníků v rámci instituce díky odborným znalostem v oblasti inkluze a rozmanitosti.

Environmentální udržitelnost a ekologické postupy v oblasti vysokoškolské mobility

V souladu se zásadami listiny ECHE musí vysokoškolské instituce při všech aktivitách souvisejících s programem prosazovat postupy šetrné k životnímu prostředí. Znamená to prosazovat používání udržitelných dopravních prostředků pro mobilitu, uplatňovat aktivní opatření při organizování akcí, konferencí a schůzí souvisejících s mobilitou v rámci programu Erasmus+ způsobem, který je šetrnější k životnímu prostředí, a nahrazovat administrativní postupy s papírovou dokumentací digitálními procesy (v souladu se standardy Iniciativy Evropské studentské karty). Vysokoškolské instituce by měly rovněž zvyšovat povědomí všech účastníků o různých opatřeních, která mohou během pobytu v zahraničí přijmout za účelem snížení uhlíkové a environmentální stopy své mobility, a sledovat pokrok při dosahování udržitelnější mobility studentů a zaměstnanců.

Digitalizace a digitální vzdělávání a dovednosti v oblasti vysokoškolské mobility

Instituce vysokoškolského vzdělávání by v souladu se zásadami listiny ECHE měly zavést digitální řízení mobility studentů v souladu s technickými standardy Iniciativy Evropské studentské karty. To znamená, že vysokoškolské instituce, které se programu účastní, se musí připojit k síti Erasmus bez papírů, aby si vyměňovaly údaje o mobilitě a spravovaly online studijní smlouvy a digitální meziinstitucionální dohody, jakmile tyto prostředky začnou být funkční pro jednotlivé mobility mezi programovými zeměmi a z programových zemí do partnerských zemí. K zavádění funkcí řízení digitální mobility mohou vysokoškolské instituce využít své prostředky organizační podpory. Instituce by měly v rámci své činnosti prosazovat kombinovanou mobilitu, tedy spojení fyzické mobility s virtuální složkou, aby nabízely pružnější formáty mobility a zlepšovaly výsledky učení a dopad fyzické mobility. Vysokoškolské instituce musí zajistit kvalitu kombinovaných mobilit a formální uznání účasti v kombinované mobilitě, a to včetně virtuální složky. Instituce by rovněž měly zvyšovat povědomí svých studentů a zaměstnanců o příležitostech v rámci programu, pokud jde o získávání a další rozvoj příslušných digitálních dovedností ve všech studijních oborech, včetně stáží v oblasti digitálních příležitostí pro studenty a čerstvé absolventy, kteří v nich budou dále rozvíjet nebo získávat digitální dovednosti[3]. Odborná příprava v oblasti digitálních dovedností může být přínosná i pro pedagogické a administrativní pracovníky, kteří si osvojí příslušné digitální dovednosti pro využívání digitálních technologií ve výuce a pro digitalizaci administrativy.

Popis aktivit a specifická kritéria

Mobilita studentů

Mobilita studentů může směřovat z kterékoli programové země do jiné programové země nebo do kterékoli partnerské země a může se uskutečňovat v kterémkoli studijním oboru a cyklu (krátký vzdělávací / bakalářský / magisterský / doktorský cyklus). V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu na studenty musí být mobility v souladu se studijním programem daného studenta a odpovídat potřebám jeho osobního rozvoje.

Studenti mohou absolvovat níže uvedené aktivity:

 • Doba studia v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Doba studia v zahraničí musí být součástí studijního programu studenta vedoucího k dosažení titulu v kterémkoli studijním cyklu. Doba studia v zahraničí může zahrnovat rovněž dobu stáže. Taková kombinace vytváří synergie mezi akademickou a profesní zkušeností v zahraničí.
 • Stáž (pracovní stáž, stáž ve společnosti) v zahraničí v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo na jiném relevantním pracovišti. Stáže v zahraničí jsou podporovány během studia v kterémkoli studijním cyklu a u čerstvých absolventů. Zahrnují i pedagogické „asistentské stáže“ pro budoucí učitele a výzkumné stáže pro studenty a doktorandy v kterémkoli relevantním výzkumném zařízení. Aby se dále posílily synergie s programem Horizont Evropa, mohou se tyto mobility uskutečnit i v kontextu výzkumných projektů financovaných z programu Horizont Evropa, a to při plném respektování zásady zákazu dvojího financování aktivit z prostředků EU. Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta.
 • Doktorandská mobilita

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi („postdoktorandi“)[4] uskutečňovat krátkodobé nebo dlouhodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Doporučuje se k fyzické mobilitě doplnit virtuální složku.

 • Kombinovaná mobilita

Jakkoli dlouhá doba studia nebo stáže v zahraničí, včetně doktorandské mobility, může být uskutečněna jako kombinovaná mobilita. Kombinovaná mobilita je kombinací fyzické mobility s virtuální složkou, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Virtuální složka může například on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání z různých zemí a studijních oborů, aby se mohli zúčastnit on-line kurzů nebo společně a současně pracovat na úkolech, které jsou uznávány jako součást jejich studia.

Každý student může rovněž kombinovanou mobilitu uskutečnit formou účasti v kombinovaném intenzivním programu.

Kromě toho studenti (v krátkém/bakalářském/magisterském cyklu), kteří se nemohou účastnit dlouhodobé fyzické mobility formou studia nebo v rámci stáže, například kvůli svému studijnímu oboru nebo z toho důvodu, že mají méně příležitostí k účasti, budou moci uskutečnit krátkodobou fyzickou mobilitu tak, že ji zkombinují s povinnou virtuální složkou.

 • Mobilita zaměstnanců

Mobilita zaměstnanců může směřovat z kterékoli programové země do jiné programové země nebo do kterékoli partnerské země. V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu musí mobilita souviset s profesním rozvojem daného zaměstnance a naplňovat jeho potřeby v oblasti studia a osobního rozvoje.

Zaměstnanci mohou absolvovat níže uvedené aktivity:

 • Výukový pobyt v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Výukový pobyt v zahraničí umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo zaměstnancům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců za účelem výuky se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia.
 • Školení v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci, podniku nebo na jiném relevantním pracovišti. Školení v zahraničí umožňuje všem zaměstnancům vysokoškolských institucí účastnit se odborné přípravy v zahraničí, která je relevantní z hlediska jejich každodenní práce ve vysokoškolské instituci. Může mít podobu školicích akcí nebo stínování na pracovišti.

Pobyt v zahraničí v rámci mobility zaměstnanců může být kombinací výukového pobytu a školení. Jakýkoli výukový pobyt nebo školení lze uskutečnit formou kombinované mobility.

Obecná kritéria způsobilosti

Aby byl způsobilý pro udělení grantu Erasmus+, musí projekt vysokoškolské mobility splňovat níže uvedená formální kritéria. Obecná kritéria způsobilosti se týkají obecných požadavků na úrovni projektu, zatímco specifická kritéria uvedená v následujících oddílech se týkají požadavků na realizaci konkrétních aktivit.

Způsobilé aktivity

Vysokoškolské instituce mohou realizovat jednu nebo více těchto aktivit:

 • mobilita studentů za účelem studia
 • mobilita studentů za účelem stáže
 • mobilita zaměstnanců za účelem výuky
 • mobilita zaměstnanců za účelem školení
 • kombinované intenzivní programy

Tyto mobility mohou probíhat mezi programovými zeměmi nebo z programové země do kterékoli partnerské země ve světě (regiony 1–14).

Kdo může podat žádost?

O grant mohou požádat organizace s touto akreditací:

 • V případě individuální žádosti vysokoškolské instituce: vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi, kterým byla udělena Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
 • V případě žádosti konsorcia mobility: koordinující organizace se sídlem v programové zemi, které jsou koordinátory konsorcia s akreditací Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání. Organizace, které nejsou držiteli platné akreditace konsorcia, mohou o tuto akreditaci požádat jménem konsorcia mobility v rámci výzvy, při které podávají žádost o grant na projekt mobility nebo v rámci předchozí výzvy. Všechny zapojené vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Tyto organizace budou pro projekt mobility způsobilé pouze tehdy, pokud bude jejich žádost o akreditaci konsorcia schválena.

Vysokoškolští studenti a zaměstnanci nemohou žádat o grant přímo. Kritéria pro výběr účastníků mobility a kombinovaných intenzivních programů vymezuje vysokoškolská instituce, ve které tyto osoby studují nebo jsou zaměstnány.

Způsobilé země

Pro účast na aktivitách:

 • jakákoli programová země
 • jakákoli partnerská země

Počet zúčastněných organizací

V žádosti figuruje pouze jedna organizace (žadatel). Je to buď jednotlivá vysokoškolská instituce, nebo koordinátor konsorcia mobility se sídlem v programové zemi.

V průběhu realizace projektu mobilit do něj musí být zapojeny nejméně dvě organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající) z různých programových zemí.

Pro kombinované intenzivní programy: kromě žadatele se do organizace kombinovaného intenzivního programu musí zapojit alespoň dvě vysokoškolské instituce ze dvou dalších programových zemí.

Doba trvání projektu

26 měsíců

Kde podat žádost?

 • U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Pro projekty začínající 1. září musí být žádost o grant podána nejpozději do: 11. května téhož roku do 12:00:00 (poledne) SEČ.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další nutná kritéria

Vysokoškolská instituce může žádat o grant u své národní agentury dvěma různými způsoby:

 • přímo jako samostatná vysokoškolská instituce,
 • prostřednictvím konsorcia mobility, jehož je koordinátorem/členem.

Vysokoškolská instituce může v jednom výběrovém kole podat pouze jednu žádost o projekt mobility, a to jako samostatná vysokoškolská instituce a/nebo jako koordinující vysokoškolská instituce z daného konsorcia. Vysokoškolská instituce však může být součástí nebo koordinátorem několika různých konsorcií mobility, která podávají žádosti současně.

Oba způsoby (individuální žádost a žádost skrze konsorcium) mohou být použity souběžně. Vysokoškolská instituce však i nadále odpovídá za předcházení dvojímu financování účastníků v případě, že jsou v jednom akademickém roce využity oba tyto způsoby.

Projekt mobility by měl realizovat Iniciativu Evropské studentské karty, aby usnadnil online řízení cyklu mobility a další přístupy, které budou šetrnější k životnímu prostředí a budou více podporovat začleňování, a to v souladu Listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) a s pokyny k této listině.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Specifická kritéria způsobilosti pro mobilitu studentů

Způsobilé zúčastněné organizace

 • Mobilita studentů za účelem studia:

Všechny zúčastněné organizace z programových zemí (vysílající i přijímající) musí být vysokoškolskými institucemi, kterým byla udělena listina ECHE. Všechny přijímající organizace z partnerských zemí musí být vysokoškolskými institucemi uznanými příslušnými orgány a mít před zahájením mobilit podepsané meziinstitucionální dohody se svými partnery z programových zemí.

 • Mobilita studentů za účelem stáže:

Vysílající organizace musí být vysokoškolskou institucí z programové země, které byla udělena listina ECHE.

V případě mobility studentů za účelem stáže může být přijímající organizací[5]:

 • jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. Touto organizací může například být:
 • státní nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílající programové země,
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů,
 • výzkumná instituce,
 • nadace,
 • škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých),
 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace,
 • subjekt poskytující kariérní poradenství, profesní poradenství a informační služby,
 • vysokoškolská instituce z programové země, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce z partnerské země uznaná příslušnými orgány, která před zahájením mobility podepsala se svými partnery z programové země meziinstitucionální dohodu.

Doba trvání aktivity

Mobilita studentů za účelem studia: od 2 měsíců (nebo jednoho semestru či trimestru) do 12 měsíců. Tato doba může zahrnovat dobu případné doplňkové stáže, je-li naplánována, a lze ji zorganizovat různými způsoby v závislosti na kontextu: buď jsou činnosti prováděny postupně, nebo souběžně. Kombinace se řídí pravidly financování a minimální dobou trvání studijní mobility.

Mobilita studentů za účelem stáže: od 2 do 12 měsíců.

Kterýkoli student, zejména ten, který není schopen se zúčastnit dlouhodobé fyzické mobility za účelem studia nebo stáže, může kombinovat kratší fyzickou mobilitu s virtuální složkou. Kromě toho se může každý student účastnit kombinovaných intenzivních programů. V takových případech musí fyzická mobilita trvat 5 až 30 dnů a musí být kombinována s povinnou virtuální složkou, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání. Za kombinovanou mobilitu za účelem studia musí být udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Mobilita za účelem studia a/nebo stáží pro doktorandy: od 5 do 30 dnů nebo od 2 do 12 měsíců (mobilita za účelem studia může zahrnovat dobu doplňkové stáže, je-li naplánována).

Celková způsobilá doba trvání na jeden cyklus studia:

Tentýž student se může zúčastnit mobility v celkové délce maximálně 12 měsíců[6] fyzické mobility během každého cyklu studia[7] bez ohledu na počet a druh mobilit:

 • během prvního studijního cyklu (bakalářské studium nebo jeho ekvivalent) včetně krátkodobého vzdělávacího cyklu (úrovně 5 a 6 evropského rámce kvalifikací neboli EQF),
 • v průběhu druhého cyklu studia (magisterské studium nebo jeho ekvivalent – kvalifikační úroveň EQF 7) a
 • v průběhu třetího cyklu studia jako doktorand (doktorský stupeň nebo kvalifikační úroveň EQF 8).

Doba trvání stáže čerstvých absolventů se započítává do maximálních 12 měsíců za cyklus, v němž o stáž požádají.

Místo(a) konání aktivity

Studenti musí fyzickou mobilitu absolvovat v programové nebo partnerské zemi, která není ani zemí vysílající organizace ani zemí jejich pobytu během studia[8].

Způsobilí účastníci

Studenti zapsaní na vysokoškolské instituci do studijního programu, jehož absolvováním získají uznávaný titul nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu včetně). V případě doktorandské mobility musí být účastník na kvalifikační úrovni 8 EQF.

Čerství vysokoškolští absolventi se mohou účastnit mobility za účelem stáží. Příjemce grantu se může rozhodnout, že se do stáží čerstvých absolventů nezapojí. Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia[9].

Další nutná kritéria

Mobilita studentů se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia. Mobilita studentů může zahrnovat dobu studia kombinovanou s krátkou stáží (kratší než 2 měsíce), přičemž tato mobilita bude považována za celkovou dobu studia. Student, vysílající a přijímající organizace musí podepsat studijní smlouvu.

Doba studia v zahraničí musí být součástí studijního programu studenta vedoucího k dosažení titulu. Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta.

Za stáž nelze považovat studium v kurzech v rámci vysokoškolské instituce.

V případě kombinované mobility studentů mohou aktivity zahrnovat účast v kurzech nabízených ve formátu smíšeného učení v jakékoli partnerské vysokoškolské instituci, on-line odbornou přípravu a pracovní činnosti nebo účast v kombinovaných intenzivních programech.

Specifická kritéria způsobilosti pro mobilitu zaměstnanců

Způsobilé zúčastněné organizace

 • Mobilita zaměstnanců za účelem výuky:

Vysílající organizace musí být:

 • vysokoškolská instituce z programové země, které byla udělena listina ECHE, nebo
 • v případě zaměstnanců pozvaných k výuce na vysokoškolské instituci: jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (které nebyla udělena listina ECHE) v programové zemi, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. Touto organizací může například být:
 • státní nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů,
 • výzkumná instituce,
 • nadace,
 • škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých),
 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace,
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby.

Přijímající organizace musí být vysokoškolskou institucí z programové země, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolskou institucí z partnerské země uznanou příslušnými orgány, která před zahájením mobility podepsala se svým partnerem z programové země meziinstitucionální dohodu. V případě pozvaných pracovníků z podniků musí být přijímající organizací vysokoškolská instituce v programové zemi.

 • Mobilita zaměstnanců za účelem školení:

Vysílající organizace musí být vysokoškolskou institucí z programové země, které byla udělena listina ECHE.

Přijímající organizací musí být:

 • vysokoškolská instituce z programové země, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce z partnerské země uznaná příslušnými orgány, která před zahájením mobility podepsala se svými partnery z programové země meziinstitucionální dohodu, nebo
 • jakákoli veřejná či soukromá organizace z programové nebo partnerské země, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací.

Doba trvání aktivity

Mobilita zaměstnanců za účelem výuky a školení:

Od 2 dnů do 2 měsíců bez započtení doby na cestu. V případě mobility z programových zemí do partnerských zemí musí mobilita trvat od 5 dnů do 2 měsíců. V obou případech musí být minimální doba trvání mobility tvořena po sobě jdoucími dny.

V případě pozvaných pracovníků z podniků je minimální doba trvání 1 den.

Výuka musí trvat nejméně 8 hodin za týden (případně za jakoukoli kratší dobu pobytu). V případě, že mobilita trvá déle než jeden týden, měl by být minimální počet vyučovacích hodin za neúplný týden úměrný délce trvání tohoto týdne. Platí následující výjimky:

 • Minimální počet vyučovacích hodin pro zaměstnance pozvané z podniků není stanoven.
 • Pokud je výuková činnost spojena se školením v průběhu jediného období v zahraničí, snižuje se minimální počet vyučovacích hodin týdně (nebo jakékoli kratší doby pobytu) na 4 hodiny.

Místo(a) konání aktivity

Zaměstnanci musí fyzickou mobilitu absolvovat v programové nebo partnerské zemi, která se liší od země, v níž se nachází vysílající organizace a od země bydliště zaměstnance.

Způsobilí účastníci

Mobilita zaměstnanců za účelem výuky:

 • Zaměstnanci vysokoškolské instituce z programové země.
 • Zaměstnanci podniků, kteří byli pozváni, aby vyučovali na vysokoškolské instituci v programové zemi, z jakéhokoliv podniku, pracující ve veřejné nebo soukromé organizaci (které nebyla udělena listina ECHE), působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci).

Mobilita zaměstnanců za účelem školení: Zaměstnanci vysokoškolské instituce z programové země.

Další nutná kritéria

Mobilitu zaměstnanců může tvořit doba výuky v kombinaci s dobou školení, přičemž tato mobilita bude považována za celkovou dobu výuky. Mobilita za účelem výuky nebo školení se může uskutečnit ve více než jedné přijímající organizaci v téže zemi, přičemž tato mobilita bude považována za jedno období výuky nebo školení s platnou minimální délkou pobytu.

Mobilita za účelem výuky se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia.

Mobilita za účelem výuky může zahrnovat poskytování školení pro účely rozvoje partnerské vysokoškolské instituce.

Zaměstnanec, vysílající a přijímající organizace musí podepsat studijní smlouvu.

Kombinované intenzivní programy

Jedná se o krátké a intenzivní programy, které využívají inovativní způsoby učení a výuky, včetně on-line spolupráce. Programy mohou zahrnovat učení založené na výzvách, kdy nadnárodní a mezioborové týmy spolupracují při řešení výzev, například výzev souvisejících s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje nebo jiných společenských výzev, které určí regiony, města nebo podniky. Program by měl mít přidanou hodnotu ve srovnání se stávajícími kurzy nebo školeními, které nabízejí zúčastněné vysokoškolské instituce, a může být víceletý. Umožněním nových a flexibilnějších formátů mobility, které kombinují fyzickou mobilitu s virtuální částí, se kombinované intenzivní programy snaží oslovit všechny typy studentů ze všech prostředí, studijních oborů a cyklů.

Skupiny vysokoškolských institucí budou mít možnost organizovat krátké kombinované intenzivní programy učení, výuky a školení pro studenty a zaměstnance. Během těchto kombinovaných intenzivních programů budou skupiny studentů nebo zaměstnanců provádět krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí v kombinaci s povinnou virtuální složkou, jež bude usnadňovat výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Virtuální složka musí on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání, aby mohli společně a současně pracovat na konkrétních úkolech, které jsou součástí kombinovaného intenzivního programu a započítávají se do celkových výsledků učení.

Kromě toho mohou být kombinované intenzivní programy otevřeny studentům a zaměstnancům vysokoškolských institucí mimo dané partnerství. Kombinované intenzivní programy budují v zúčastněných vysokoškolských institucích kapacity pro vývoj a zavádění inovativních výukových a studijních postupů.

Specifická kritéria způsobilosti pro kombinované intenzivní programy

Způsobilé zúčastněné organizace

Kombinovaný intenzivní program musí připravit a realizovat nejméně tři vysokoškolské instituce, kterým byla udělena listina ECHE, a to nejméně ze tří programových zemí. Kromě toho se může programu zúčastnit jakákoli jiná vysokoškolská instituce nebo organizace se sídlem v programové zemi. Vysokoškolské instituce z partnerských zemí se mohou zúčastnit a mohou účastníky vysílat na vlastní náklady. Účastníci z partnerských zemí se do minimálních požadavků nezapočítávají.

Koordinační organizací musí být vysokoškolská instituce, které byla udělena listina ECHE. Tato vysokoškolská instituce je buď žadatelskou vysokoškolskou institucí, nebo vysokoškolskou institucí, jež je členem žadatelského konsorcia mobility.

Organizace vysílající/přijímající studenty a pracovníky za účelem účasti v kombinovaných intenzivních programech musí být vysokoškolskou institucí v programové zemi, které byla udělena listina ECHE. U pedagogů a školitelů zapojených do realizace programu se může jednat o jakoukoli organizaci z programové země (viz způsobilí účastníci).

Doba trvání aktivity

Fyzická mobilita od 5 dnů do 30 dnů trvání programu. Pro dobu trvání virtuální složky nejsou stanovena žádná kritéria způsobilosti, za kombinovanou virtuální a fyzickou mobilitu však musí být studentům udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Místo(a) konání aktivity

Fyzická aktivita může probíhat v přijímající vysokoškolské instituci nebo na jakémkoli jiném místě v zemi přijímající vysokoškolské instituce.

Způsobilí účastníci

Studenti:

Studenti zapsaní na vysokoškolské instituci do studijního programu, jehož absolvováním získají uznávaný titul nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu včetně).

Pracovníci: Zaměstnanci vysokoškolské instituce z programové země.

Pedagogové a školitelé zapojení do realizace programu:

 • Zaměstnanci vysokoškolské instituce z programové země.
 • Zaměstnanci podniků, kteří byli pozváni, aby vyučovali na vysokoškolské instituci v programové zemi, z jakéhokoliv podniku, pracující v programové zemi ve veřejné nebo soukromé organizaci (které nebyla udělena listina ECHE), působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci).

Další nutná kritéria

Kombinované intenzivní programy pro studenty musí zahrnovat krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí v kombinaci s povinnou virtuální složkou, jež bude usnadňovat výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Virtuální složka musí on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání, aby mohli společně a současně pracovat na konkrétních úkolech, které jsou součástí kombinovaného intenzivního programu a započítávají se do celkových výsledků učení.

Za kombinované intenzivní programy musí být studentům udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Aby byl kombinovaný intenzivní program způsobilý pro financování, musí minimální počet jeho účastníků činit 15 (bez pedagogů/školitelů zapojených do realizace programu).

Podporu na pobytové náklady a případně podporu na cestovní náklady pro účastníky fyzické aktivity poskytuje vysílající organizace (a přijímající vysokoškolská instituce v případě pozvaných pracovníků z podniků).

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Nedochází ke kvalitativnímu hodnocení (kvalita byla ohodnocena v rámci žádosti o listinu ECHE nebo při výběru akreditace konsorcia mobility), a proto nejsou stanovena žádná hodnotící kritéria.

Každá žádost, která úspěšně projde kontrolou způsobilosti, obdrží finanční podporu.

Maximální výše grantu bude záviset na řadě podmínek:

 • na počtu mobilit, kterých se žádost týká,
 • na dosavadních výsledcích žadatele z hlediska počtu mobilit, kvality realizace aktivit a řádného finančního řízení, pokud žadatel podobný grant obdržel v předchozích letech,
 • na počtu kombinovaných intenzivních programů, kterých se žádost týká,
 • na celkovém vnitrostátním rozpočtu přiděleném na tuto akci mobility.

AKREDITACE ERASMUS PRO KONSORCIA MOBILITY VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace z programové země, která jménem konsorcia mobility podává žádost o grant z programu Erasmus+, musí mít platnou akreditaci konsorcia vysokoškolské mobility. Tuto akreditaci uděluje stejná národní agentura, která posuzuje žádost o financování projektu vysokoškolské mobility. Žádost o akreditaci a o granty pro projekty mobility lze předložit v rámci téže výzvy. Grant pro projekty mobility nicméně získají jen ty vysokoškolské instituce a organizace, které úspěšně projdou akreditačním řízením. Akreditace konsorcia se uděluje na základě splnění následujících podmínek:

Kritéria způsobilosti

Způsobilé zúčastněné organizace

Konsorcium mobility ve vysokoškolském vzdělávání může být složeno z těchto zúčastněných organizací:

 • vysokoškolské instituce s platnou listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání,
 • jakákoli veřejná či soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Všechny zúčastněné organizace musí být zřízeny ve stejné programové zemi.

Kdo může podat žádost?

Kterákoli způsobilá zúčastněná organizace může působit jako koordinátor a předložit žádost jménem všech organizací zapojených do konsorcia.

Počet zúčastněných organizací

Konsorcium mobility se musí skládat nejméně ze tří způsobilých zúčastněných organizací, z nichž minimálně dvě musí být vysílající vysokoškolské instituce.

Všechny členské organizace konsorcia mobility musí být uvedeny v okamžiku podání žádosti o udělení akreditace konsorcia.

Platnost akreditace konsorcia

Celé programové období.

Kde podat žádost?

 • U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Pro projekty začínající 1. září téhož roku nebo v dalších letech musí být žádost o akreditaci podána nejpozději do 11. května do 12:00:00 (poledne) SEČ.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Žádosti o akreditaci budou hodnoceny podle následujících kritérií:

Relevance konsorcia

(maximálně 30 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k:
 • cílům akce,
 • potřebám a cílům organizací zapojených do konsorcia a jednotlivých účastníků.
 • Míra, do jaké je návrh vhodný:
 • z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníkům,
 • z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru působnosti organizací zapojených do konsorcia,
 • z hlediska přínosu na úrovni EU prostřednictvím výsledků, jichž by nebylo možné dosáhnout na základě aktivit prováděných pouze jednotlivými vysokoškolskými institucemi.

Kvalita složení konsorcia a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 • Do jaké míry:
 • je konsorcium vhodně složeno z vysílajících vysokoškolských institucí a případně doplňujících zúčastněných organizací z jiných socioekonomických odvětví s potřebným profilem, praxí a odborností, aby úspěšně splnilo všechny aspekty projektu,
 • má koordinátor konsorcia praxi v řízení konsorcia nebo podobného druhu projektů,
 • je rozdělení rolí, povinností, úkolů a zdrojů jasně stanoveno a svědčí o angažovanosti a aktivním zapojení všech zúčastněných organizací,
 • jsou úkoly a zdroje považovány za společné a sdílené,
 • je jasně stanovena odpovědnost v záležitostech řízení smluvních vztahů a finančního řízení,
 • Konsorcium do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace.

Kvalita koncepce a realizace aktivit konsorcia

(maximálně 20 bodů)

 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu mobility (příprava, realizace mobilit a kontrola),
 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory (tj. hledání přijímajících organizací, upevňování kontaktů, informační, jazyková a mezikulturní podpora, monitorování),
 • Kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty,
 • Popřípadě kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků, jakož i důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací,
 • Případně vhodnost opatření pro výběr účastníků mobilit a podpůrných opatření pro účast osob s omezenými příležitostmi na mobilitě.

Dopad a šíření výsledků

(maximálně 30 bodů)

 • Kvalita opatření pro hodnocení výsledků aktivit organizovaných konsorciem,
 • Potenciální dopad projektu:
 • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na institucionální, místní, regionální celostátní a/nebo mezinárodní úrovni.
 • Vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků aktivit organizovaných konsorciem v zúčastněných a partnerských organizacích a také mimo ně.

Aby bylo konsorcium vybráno k akreditaci, musí žádost získat celkem alespoň 60 bodů. Navíc musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každém kritériu.

A) Pravidla financování vztahující se na všechny mobility v rámci vysokoškolského vzdělávání

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Organizační podpora

Náklady, které přímo souvisejí s realizací mobilit (s výjimkou nákladů na pobyt a cestu účastníků).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

Do počtu 100 účastníků: 400 EUR na účastníka, a v případě více než 100 účastníků: 230 EUR na každého dalšího účastníka

Podpora inkluze

Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi vyžadující další podporu, a to na základě skutečných nákladů.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, kteří získávají další podporu, podle skutečných nákladů prostřednictvím kategorie podpory inkluze.

100 EUR na účastníka

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi, které nemohou být pokryty prostřednictvím navýšení podpory na pobytové náklady pro účastníky s omezenými příležitostmi. Tyto náklady zejména slouží k pokrytí dodatečné finanční podpory, která je vyžadována pro účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, aby se mohli zapojit do mobility, jakož i přípravné návštěvy, s doprovodnými osobami (včetně nákladů na cestu a pobyt, pokud jsou zdůvodněny a nejsou u daných účastníků hrazeny v rámci rozpočtových kategorií „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

100 % uznatelných nákladů

Mimořádné náklady

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Vysoké cestovní náklady účastníků.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou

Náklady na finanční záruku: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Grant na organizaci mobilit pro příjemce (vysokoškolské instituce nebo konsorcia):

Grant na organizaci mobilit je příspěvkem na jakékoli náklady vzniklé institucím v souvislosti s aktivitami na podporu přijíždějících i vyjíždějících studentů a zaměstnanců, v souladu se zásadami Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání v programových zemích a v případě institucí z partnerských zemí v souladu s principy ECHE promítnutými do meziinstitucionálních dohod. Například:

 • organizační ujednání s partnerskými institucemi včetně návštěv potenciálních partnerů za účelem sjednání podmínek meziinstitucionálních dohod pro výběr, přípravu, přijímání a začlenění účastníků mobility a za účelem aktualizace těchto meziinstitucionálních dohod,
 • zajištění aktuálních katalogů předmětů pro zahraniční studenty,
 • informační služby a pomoc studentům a zaměstnancům,
 • výběr studentů a zaměstnanců,
 • příprava studijních smluv (Learning Agreements) za účelem zajištění plného uznání všech absolvovaných předmětů pro studenty, příprava a uznávání dohod o mobilitě (Mobility Agreements) pro zaměstnance,
 • jazyková a kulturní příprava pro přijíždějící i vysílané studenty a zaměstnance jako doplněk k on-line jazykové podpoře Erasmus+,
 • podpora začlenění přijíždějících účastníků mobility do vysokoškolské instituce,
 • zajišťování účinného mentorování a dohledu pro účastníky mobility,
 • konkrétní opatření k zajištění kvality stáží studentů v přijímajících podnicích/organizacích,
 • zajištění uznávání absolvovaných předmětů a příslušných kreditů, vydávání výpisů studijních výsledků (Transcript of Records) a dodatků k diplomu,
 • podpora začlenění účastníků mobility po návratu a využití jejich nově osvojených schopností vysokoškolskou institucí a spolužáky,
 • realizace Iniciativy Evropské studentské karty (digitalizace řízení mobility),
 • prosazování způsobů mobility, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a ekologičtější administrativní postupy,
 • prosazování a řízení účasti osob s omezenými příležitostmi,
 • určení a prosazování aktivit v rámci občanské angažovanosti a monitorování účasti na takovýchto aktivitách,
 • prosazování a řízení kombinované a/nebo mezinárodní mobility.

K zajištění kvalitní mobility se vysokoškolské instituce zavazují dodržovat všechny zásady Listiny, včetně těchto zásad: „zajistit, aby účastníci vyjíždějící účastníci mobility byli dobře připraveni na své aktivity v zahraničí, včetně kombinované mobility, a to prostřednictvím účasti v aktivitách s cílem dosáhnout nezbytné úrovně jazykových znalostí, a rozvíjet jejich mezikulturní kompetence“ a „poskytnout účastníkům přijíždějícím na mobilitu náležitou jazykovou podporu“. Je možno využít stávajících možností jazykové výuky v rámci institucí. Vysokoškolské instituce, jež budou schopny zajistit vysoce kvalitní mobilitu studentů a zaměstnanců včetně jazykové podpory s nižšími náklady (nebo prostřednictvím financování z jiných zdrojů než z prostředků EU), budou moci převést určitý podíl grantu na podporu organizace mobilit na financování dalších mobilit. Míru flexibility v tomto ohledu stanoví grantová dohoda.

Ve všech případech budou příjemci smluvně zavázáni poskytovat vysoce kvalitní služby a jejich aktivity budou monitorovat a kontrolovat národní agentury, přičemž zohlední i zprávy účastníků, které předloží studenti a zaměstnanci a k nimž mají národní agentury a Evropská komise přímý přístup.

Grant na podporu organizace mobilit se vypočítá na základě celkového počtu vyjíždějících účastníků mobility (včetně účastníků s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ na celé období mobility – viz níže) a pracovníků z podniků přijíždějících vyučovat na vysokoškolské instituci, jež je příjemcem grantu nebo členem konsorcia mobility. Účastníci mobility s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ na celé období mobility se započítávají mezi podpořené účastníky mobility, neboť těží z jejího rámce a organizačních aktivit. Grant na organizaci mobilit se proto vyplácí i na tyto účastníky mobilit.

Pokud se jedná o konsorcium mobility, mohou si tento grant rozdělit všichni členové podle pravidel, na kterých se mezi sebou sami dohodnou.

Účastníci mobility s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+

Studenti a zaměstnanci s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ jsou účastníci mobilit, kteří neobdrží grant z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ na cestovní a pobytové náklady, jinak ale splňují všechna kritéria pro mobilitu studentů a zaměstnanců a využívají veškerých výhod studenta nebo zaměstnance účastnícího se programu Erasmus+. Mohou být příjemci prostředků EU mimo rámec programu Erasmus+ (ESF atd.), národního, regionálního nebo jiného typu grantu jako příspěvku na náklady mobility. Počet účastníků mobility s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ na celé období mobility se započítává do statistických podkladů ukazatelů výkonnosti, na základě kterých se rozděluje rozpočet EU mezi jednotlivé země.

Podpora inkluze

Osobou s omezenými příležitostmi se rozumí potenciální účastník, jehož osobní, fyzický, duševní nebo zdravotní stav je takový, že jeho účast v projektu / akci mobility by nebyla možná bez dodatečné finanční či jiné podpory. Vysokoškolské instituce, které vyberou studenty a/nebo zaměstnance s omezenými příležitostmi, mohou požádat národní agenturu o dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Účastníci s omezenými příležitostmi, zejména ti s duševním, fyzickým nebo zdravotním postižením, tudíž mohou získat grantovou podporu převyšující maximální částku grantu pro jednotlivce uvedenou níže. Vysokoškolské instituce na svých internetových stránkách popíší, jak mohou studenti a zaměstnanci s omezenými příležitostmi o tuto dodatečnou grantovou podporu požádat a odůvodnit ji.

Dodatečné finanční prostředky pro studenty nebo zaměstnance s omezenými příležitostmi mohou být zajištěny také z dalších zdrojů na místní, regionální nebo národní úrovni.

Doprovodné osoby studentů a zaměstnanců s omezenými příležitostmi mají nárok na příspěvek na základě skutečných nákladů.

Každá vysokoškolská instituce se podpisem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání zavazuje k zajištění rovného přístupu a rovných příležitostí pro účastníky ze všech prostředí. Proto mohou přijíždějící studenti a zaměstnanci s omezenými příležitostmi čerpat výhody podpůrných služeb, které přijímající instituce poskytuje místním studentům a zaměstnancům.

Mimořádné vysoké cestovní náklady

Na náhradu mimořádných vysokých cestovních nákladů mají nárok pouze účastníci způsobilí pro získání podpory na cestovní náklady a účastnící se mobility:

Příjemci projektů v oblasti mobility budou moci požádat o finanční podporu na vysoké cestovní náklady účastníků v rámci rozpočtové položky „mimořádné náklady“ (80 % celkových uznatelných nákladů). To bude možné, pokud budou příjemci schopni odůvodnit, že pravidla financování (založená na jednotkových nákladech podle pásem vzdálenosti) nepokrývají alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují podporu na cestovní náklady.

Další zdroje financování

Studenti a zaměstnanci mohou ke grantu EU v rámci programu Erasmus+ nebo místo něj (pokud se jedná o účastníky mobilit s nulovým grantem z prostředků EU) obdržet regionální, národní nebo jakýkoliv jiný druh grantu administrovaný jinou organizací, než je národní agentura (např. ministerstvem nebo regionálními orgány). Granty EU v rámci programu Erasmus+ mohou být rovněž nahrazeny jinými prostředky z rozpočtu EU (ESF atd.). Na tyto granty, jež pocházejí z jiných zdrojů financování než z rozpočtu EU, se nevztahují částky a jejich minimální a maximální rozmezí stanovené v tomto dokumentu.

B) Grantová podpora mobility studentů

Pobytové náklady na fyzickou mobilitu

Studenti mohou získat grant na pobytové náklady ve formě příspěvku na další cestovní náklady a výlohy vzniklé v souvislosti s dobou studia nebo stáží v zahraničí.

Pokud jde o mobilitu mezi programovými zeměmi a do partnerských zemí z regionů 5 a 14, stanoví měsíční částky národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány nebo vysokoškolskými institucemi na základě níže uvedených objektivních a transparentních kritérií. Přesné částky budou zveřejněny na webových stránkách národních agentur a vysokoškolských institucí.

Programové země a partnerské země z regionů 5 a 14[10] jsou rozděleny do těchto tří skupin:

Skupina č. 1

Země s vysokými životními náklady

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko.

Partnerské země z regionu 14.

Skupina č. 2

Země se středně vysokými životními náklady

Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

Partnerské země z regionu 5.

Skupina č. 3

Země s nízkými životními náklady

Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko.

Grant na pobytové náklady EU v rámci programu Erasmus+ poskytnutý studentům bude záviset na toku mobility mezi vysílající a přijímající zemí studenta, a to takto:

 • mobilita do země s obdobnou výší životních nákladů: studenti obdrží grant EU ve středním pásmu,
 • mobilita do země s vyššími životními náklady: studenti obdrží grant EU ve vyšším pásmu,
 • mobilita do země s nižšími životními náklady: studenti obdrží grant EU v nižším pásmu.

Částky stanovené národními agenturami se budou pohybovat v tomto rozmezí:

 • Grant EU ve středním pásmu: střední pásmo s rozmezím 260 až 540 EUR měsíčně bude použito pro mobility do země s podobnými životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 1, b) ze skupiny 2 do skupiny 2 a c) ze skupiny 3 do skupiny 3.
 • Grant EU ve vyšším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, k němuž se přičte alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí 310 až 600 EUR měsíčně. Bude použito pro mobility do země s vyššími životními náklady: a) ze skupiny 2 do skupiny 1 a b) ze skupiny 3 do skupiny 1 a 2.
 • Grant EU v nižším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, od nějž se odečte alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí 200 až 490 EUR měsíčně. Bude použito pro mobility do země s nižšími životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 2 a 3 a b) ze skupiny 2 do skupiny 3.

Při stanovení částek, které budou platit pro příjemce v dané zemi, vezmou národní agentury v potaz dvě konkrétní kritéria:

 • dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo národní úrovni, které doplní grant EU,
 • celkovou míru poptávky studentů, kteří mají zájem o studium nebo odbornou přípravu v zahraničí.

V případě mobilit mezi programovými zeměmi a do partnerských zemí z regionů 5 a 14 mohou národní agentury ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na národní úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na regionální nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování.

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi – navýšení podpory na pobytové náklady

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi obdrží navýšení podpory na pobytové náklady svého grantu EU v programu Erasmus+ o částku 250 EUR měsíčně. Kritéria, která budou použita, vymezí na celostátní úrovni národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány.

Studenti a čerství absolventi na stáži – navýšení podpory na pobytové náklady

Studenti a čerství absolventi vykonávající stáž obdrží doplňkové navýšení podpory na pobytové náklady z grantu EU v rámci programu Erasmus+ o částku 150 EUR měsíčně. Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi, kteří se účastní stáží, mají nárok na navýšení částky pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi a na doplňkový příspěvek na stáž.

Studenti a čerství absolventi z nejvzdálenějších regionů a ze zámořských zemí a území

S ohledem na omezení vyplývající ze vzdálenosti od jiných programových zemí a z hospodářské úrovně obdrží studenti a čerství absolventi, kteří studují nebo studovali ve vysokoškolských institucích se sídlem v nejvzdálenějších regionech členských států EU a v zámořských zemích a územích (ZZÚ) přidružených k členským státům EU, tyto vyšší částky podpory na pobytové náklady:

Z

Do

Částka

Nejvzdálenější regiony a ZZÚ

Programové země a partnerské země z regionů 5 a 14.

700 EUR měsíčně

V tomto případě se nepoužije navýšení prostředků pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi a pro stáže.

Studenti a čerství absolventi v rámci mobility z programových do partnerských zemí („mezinárodní mobilita“)

Základní částka pobytových nákladů je stanovena takto:

Z

Do

Částka

Programové země

Partnerské země z regionů 1–4 a 6–13.

700 EUR měsíčně

Programové země

Partnerské země z regionů 5 a 14.

Jak je uvedeno výše v oddíle „Grantová podpora mobility studentů – Pobytové náklady na fyzickou mobilitu“

V tomto případě se použije navýšení prostředků pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi.

Navýšení prostředků na stáže se nepoužije v případě mobility do partnerských zemí z regionů 1–4 a 6–13.

Programové země zahrnují nejvzdálenější regiony a ZZÚ.

Studenti a čerství absolventi účastnící se krátkodobé fyzické mobility (kombinované mobility a doktorandské krátkodobé mobility)

Základní částky pobytových nákladů jsou stanoveny takto:

Doba trvání fyzické mobility

Částka (kterákoli programová nebo partnerská země)

Do 14. dne aktivity:

70 EUR na den

Od 15. do 30. dne aktivity

50 EUR na den

Pobytové náklady se mohou vztahovat také na jeden den na cestu před zahájením mobility a jeden den na cestu po skončení mobility.

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi – navýšení podpory na pobytové náklady na krátkodobou fyzickou mobilitu

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi obdrží navýšení podpory na pobytové náklady z grantu EU v rámci programu Erasmus+ o částku 100 EUR na dobu fyzické mobility v délce 5–14 dnů a 150 EUR na dobu fyzické mobility v délce 15–30 dnů. Kritéria, která budou použita, vymezí na celostátní úrovni národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány.

Navýšení prostředků na stáže se v tomto případě nepoužije.

Programové země zahrnují nejvzdálenější regiony a ZZÚ.

Studenti a čertví absolventi, kteří nedostávají podporu na cestovní náklady – navýšení podpory na pobytové náklady na „zelenou“ cestu

Studenti a čerství absolventi, kteří nedostávají podporu na cestovní náklady, si mohou zvolit tzv. zelenou cestu. V takovém případě obdrží jednorázový příspěvek ve výši 50 EUR jako navýšení podpory na pobytové náklady a případně až čtyři dny dalších pobytových nákladů za účelem pokrytí dnů na zpáteční cestu.

Podpora na cestovní náklady

Níže uvedené částky podpory na cestovní náklady, která je určena na pokrytí jejich cestovních nákladů, mohou obdržet tito účastníci:

 • studenti a čerství absolventi, kteří studují či studovali na vysokoškolských institucích nacházejících se v nejvzdálenějších regionech členských států EU, na Kypru, na Islandu, na Maltě a v zámořských zemích a územích (ZZÚ) přidružených k členským státům EU a kteří směřují do programových zemí nebo do partnerských zemí z regionu 5 či 14,
 • studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi účastnící se krátkodobé mobility a
 • studenti a čerství absolventi směřující do partnerských zemí, s výjimkou partnerských zemí z regionů 5 a 14.

Cestovní vzdálenosti[11]

V případě standardní cesty

V případě „zelené“ cesty

10–99 km:

23 EUR na účastníka

 

Mezi 100 a 499 km:

180 EUR na účastníka

210 EUR na účastníka

Mezi 500 a 1 999 km:

275 EUR na účastníka

320 EUR na účastníka

Mezi 2 000 a 2 999 km:

360 EUR na účastníka

410 EUR na účastníka

Mezi 3 000 a 3 999 km:

530 EUR na účastníka

610 EUR na účastníka

Mezi 4 000 a 7 999 km:

820 EUR na účastníka

 

8 000 km nebo více:

1 500 EUR na účastníka

 

Studenti a čerství absolventi, kteří si zvolili zelenou cestu, obdrží případně až čtyři dny dalších pobytových nákladů za účelem pokrytí dnů na zpáteční cestu.

Pro mobilitu z programových do partnerských zemí, s výjimkou regionů 5 a 14, musí být studentům a čerstvým absolventům s omezenými příležitostmi poskytnuta podpora na cestovní náklady. Příjemci se mohou rozhodnout, že podporu na cestovní náklady všem ostatním studentům a čerstvým absolventům v rámci mobility z programových do partnerských zemí (s výjimkou regionů 5 a 14) neposkytnou.

C) Grantová podpora na mobilitu zaměstnanců

Zaměstnanci obdrží grant EU jako příspěvek na cestovní výdaje a výdaje na pobyt v zahraničí, a sice takto:

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Podpora na cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti každého účastníka. Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[12] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[13].

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Zelená cesta

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Pobytové náklady

Náklady, které přímo souvisejí s výdaji účastníků na pobyt v průběhu dané mobility.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu každého účastníka (pokud je to nezbytné, tak včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po ukončení aktivity).

Zaměstnanci, kteří si zvolili zelenou cestu, obdrží případně až čtyři dny dalších pobytových nákladů za účelem pokrytí dnů na zpáteční cestu.

Do 14. dne aktivity: Tabulka A1.1 na den a účastníka

od 15. do 60. dne aktivity: 70 % částky tabulky A1.1 na den a účastníka

Tabulka A – Pobytové náklady (denní sazby v EUR)

Částky jsou odstupňovány podle přijímajících zemí. Tyto částky budou stanoveny v minimálním a maximálním rozmezí uvedeném v tabulce níže. Při stanovování částek, které budou platit pro příjemce v jednotlivých zemích, vezmou národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány v potaz dvě konkrétní kritéria:

 • dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo národní úrovni, které doplní grant EU,
 • celkovou úroveň poptávky zaměstnanců, kteří mají zájem o výukový pobyt nebo školení v zahraničí.

Pro všechny cílové země je třeba použít v rámci daného pásma stejnou procentní sazbu. Není možné stanovit pro všechny cílové země jednotnou částku.

 

Zaměstnanci z programových zemí

Přijímající země

Minimum – maximum (na den)

 

A1.1

Norsko, Dánsko, Lucembursko, Island, Švédsko, Irsko, Finsko, Lichtenštejnsko

Partnerské země z regionu 14

80–180

Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko

Partnerské země z regionu 5

70–160

Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

60–140

Partnerské země z regionů 1–4 a 6–13

180

V případě mobilit mezi programovými zeměmi a do partnerských zemí z regionů 5 a 14 mohou národní agentury ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na národní úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na regionální nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování. Přesné částky budou publikovány na internetových stránkách národních agentur a vysokoškolských institucí.

d) Míra finanční podpory studentů a zaměstnanců stanovená vysokoškolskými institucemi a konsorcii mobility

Vysokoškolské instituce a konsorcia mobility musí při stanovování a/nebo uplatňování sazeb EU uvnitř instituce vždy dodržet tyto zásady a kritéria:

 • Jakmile budou sazby jednou institucemi/konsorcii stanoveny, musí zůstat během celého trvání projektu mobility stejné. Výši grantu rámci jednoho projektu není možné snižovat nebo zvyšovat.
 • Sazby musí být stanoveny a/nebo uplatňovány objektivně a transparentně a je přitom nutno vzít v potaz všechny výše popsané zásady a metodiku (tj. zohlednit tok mobility a specifické dodatečné financování).
 • Všem studentům (vyjma studentů a čerstvých absolventů s omezenými příležitostmi nebo z nejvzdálenějších programových zemí, regionů a ZZÚ), kteří odjíždějí na stejný druh mobility (studijní pobyt nebo stáž) do zemí ze stejné skupiny, musí být udělen grant ve stejné výši.

E) Kombinované intenzivní programy

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Organizační podpora

Náklady, které přímo souvisejí s organizací intenzivních programů (s výjimkou nákladů na pobyt a cestu účastníků).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobility, bez započtení pedagogů/školitelů zapojených do realizace programu.

Koordinující vysokoškolská instituce podá žádost o organizační podporu jménem skupiny institucí, které společně organizují kombinovaný intenzivní program.

400 EUR na účastníka, při minimálním počtu 15 účastníků a maximálním počtu 20 financovaných účastníků.

 

 

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_cs

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

 3. Každá studentská stáž se bude považovat za „stáž v oblasti digitálních dovedností“, pokud stážista provozuje jednu či více těchto aktivit: digitální marketing (například správa sociálních médií, webová analýza); digitální grafický, mechanický nebo architektonický design; vývoj aplikací, softwaru, skriptů nebo webových stránek; instalace, údržba a správa IT systémů a sítí; kybernetická bezpečnost; analýza, vytěžování a vizualizace dat; programování a výcvik robotů a aplikací umělé inteligence. Obecná podpora zákazníků, plnění objednávek, zadávání údajů nebo kancelářské práce se v této kategorii nezohledňují.

 4. Postdoktorandi se mohou zúčastnit stáží se stejnými požadavky jako kterýkoli jiný čerstvý absolvent do 12 měsíců od ukončení studia. U zemí, kde absolventi musí po ukončení studia absolvovat povinnou vojenskou nebo civilní službu, bude doba způsobilosti čerstvých absolventů prodloužena o dobu trvání této služby.

 5. Tyto typy organizací nejsou způsobilé jako přijímající organizace pro mobilitu studentů za účelem stáže:

  orgány, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný seznam je k dispozici na webových stránkách na adrese http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs); organizace spravující programy EU, jako jsou národní agentury Erasmus+ (aby se zamezilo možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování).

 6. Do celkové doby 12 měsíců na jeden cyklus studia se započítává i předchozí mobilita stipendistů programu Erasmus+ a/nebo Erasmus Mundus.

 7. V případě jednocyklových studijních programů, jako je např. lékařství, mohou studenti absolvovat mobility v délce nejvýše 24 měsíců.

 8. V případě poboček kampusů, které jsou závislé na mateřské instituci a na něž se vztahuje stejná listina ECHE, bude za vysílající zemi považována země, ve které se nachází mateřská instituce. Není tedy možné organizovat mobility mezi pobočkami kampusů a mateřskou institucí, na které se vztahuje stejná listina ECHE.

 9. U zemí, kde absolventi musí po ukončení studia absolvovat povinnou vojenskou nebo civilní službu, bude doba způsobilosti čerstvých absolventů prodloužena o dobu trvání této služby.

 10. Partnerské země z regionů 5 a 14 jsou pouze přijímajícími zeměmi.

 11. Na základě cestovní vzdálenosti každého účastníka. Cestovní vzdálenosti musí být vypočteny pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs). Pro výpočet částky grantu EU se použije délka jednosměrné cesty, přestože částka grantu EU je příspěvkem na zpáteční jízdenku.

 12. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs