Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Co je to projekt mobility?

Organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže obdrží podporu z programu Erasmus+ na realizaci projektů, které podporují různé typy mobility. Projekt mobility bude zahrnovat tyto fáze:

 • plánování (včetně vymezení výsledků učení, formátů aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogramu činností),
 • příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, uzavření dohod s partnery a účastníky, jazykové/mezikulturní/školicí a praktické přípravy účastníků před odjezdem),
 • realizace mobilit,
 • následné činnosti (včetně vyhodnocení aktivit, validace a případně formálního uznání výsledků učení účastníků získaných během mobilit a rovněž šíření a využití výsledků projektu).

Program Erasmus+ zvyšuje podporu, která je nabízena účastníkům mobility při zlepšování jejich kompetencí v cizích jazycích před odjezdem a během pobytu v zahraničí, včetně grantu na posílenou jazykovou podporu pro účastníky dlouhodobé mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání. Služba on-line jazykové podpory programu Erasmus+ umožňuje účastníkům mobilit posoudit jejich znalosti jazyků a rovněž zúčastnit se on-line jazykových kurzů ke zlepšení jejich kompetencí.

Program Erasmus+ dále nabízí i prostor pro rozvíjení mobilit, které zahrnují partnerské organizace pocházející z různého prostředí a působící v různých oblastech nebo socioekonomických sektorech (např. stáže vysokoškolských studentů nebo účastníků odborného vzdělávání a přípravy v podnicích, nevládních organizacích, veřejných subjektech; učitelé ve školách absolvující kurzy profesního rozvoje v podnicích nebo centrech odborné přípravy; odborníci z podniků, kteří přednášejí nebo zajišťují odbornou přípravu ve vysokoškolských institucích atd.).

Třetím důležitým prvkem inovací a kvality mobilit je to, že organizace účastnící se programu Erasmus+ mají možnost organizovat mobility v širším strategickém rámci a ve střednědobém horizontu. Prostřednictvím jedné žádosti o grant bude moci koordinátor projektu mobility uspořádat několik mobilit a umožnit mnoha jednotlivcům zahraniční pobyt v různých zemích. V rámci programu Erasmus+ budou proto žadatelé moci navrhnout projekt v souladu s potřebami účastníků, avšak rovněž podle svých interních plánů týkajících se internacionalizace, budování kapacit a modernizace.

Důležitou úlohu při zajišťování významného dopadu klíčové akce 1 hrají systémy akreditace. Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání, akreditace Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání a akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti mládeže umožňují organizacím soustavně těžit z klíčové akce 1 a zaměřovat se na dlouhodobější cíle a institucionální dopad.

V závislosti na profilu účastníků zahrnutých v projektu jsou v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+ podporovány tyto typy projektů mobility:

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

 • projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky,
 • projekty mobility pro účastníky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě,
 • projekty mobility pro žáky a pracovníky škol,
 • projekty mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých.

V oblasti mládeže:

 • projekty mobility pro mladé lidi – výměny mládeže,
 • projekty mobility pro pracovníky s mládeží,
 • aktivity participace mládeže,
 • DiscoverEU – akce pro začlenění.

V oblasti sportu:

 • mobilita pracovníků v oblasti sportu

Níže uvedené oddíly poskytují podrobné informace o kritériích a podmínkách pro jednotlivé typy projektů mobility.