Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Σημαντικα χαρακτηριστικα του προγραμματος Erasmus+

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Προστασία, υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων

Η προστασία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων σε σχέδια του προγράμματος Erasmus+ συνιστούν σημαντικές αρχές του προγράμματος. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον που σέβεται και προασπίζεται τα δικαιώματα κάθε ατόμου, τη σωματική και συναισθηματική ακεραιότητα, την ψυχική υγεία και την ευημερία του.

Κάθε οργανισμός που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις για την προώθηση και την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων στην οικεία δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις. Εφόσον είναι απαραίτητο, οι ανήλικοι συμμετέχοντες (μαθητές, σπουδαστές ΕΕΚ, μικρά παιδιά) θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες σε δραστηριότητες κινητικότητας. Η συνοδεία ενηλίκων θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή ποιότητα της μαθησιακής συνιστώσας της κινητικότητας, καθώς και την προστασία και την ασφάλεια των ανήλικων συμμετεχόντων.

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι ασκούμενοι, οι μαθητευόμενοι, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, οι νέοι και το προσωπικό που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο πλαίσιο των βασικών δράσεων του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να ασφαλίζονται για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αφήνει στην ευχέρεια των διοργανωτών των σχεδίων την αναζήτηση της πλέον κατάλληλης ασφάλειας ανάλογα με το είδος του σχεδίου που εκτελείται και τις μορφές ασφάλισης που είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαία η σύναψη ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το εκάστοτε σχέδιο, αν οι συμμετέχοντες καλύπτονται ήδη από ισχύοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συνάψει οι διοργανωτές του σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:

 • κατά περίπτωση, ασφάλεια ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας αποσκευής)·
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης (μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή ασφάλιση ιδίας ευθύνης)·
 • ατυχήματα και σοβαρές ασθένειες (συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας)·
 • ασφάλεια θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού σε περίπτωση σχεδίων που εκτελούνται στο εξωτερικό).

Κατά περίπτωση, συνιστάται θερμά στους συμμετέχοντες σε διακρατικές δραστηριότητες να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Πρόκειται για δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία, δημόσια υγειονομική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) που ισχύουν για τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα και το πώς να την αποκτήσετε, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el.

Τέλος, αν τα σχέδια αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι συμμετέχοντες οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν προηγουμένως έγκριση για τη συμμετοχή τους από τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους.

Πολυγλωσσία

Η πολυγλωσσία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ισχυρό σύμβολο της επιδίωξης της ΕΕ για ενότητα σε ένα περιβάλλον με πολυμορφία. Οι ξένες γλώσσες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο μεταξύ των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Στόχος της ΕΕ είναι να έχει κάθε πολίτης την ευκαιρία να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία.

Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί έναν από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων συνιστά ένα από τα βασικά εμπόδια για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και σε προγράμματα για τη νεολαία. Στόχος των ευκαιριών που παρέχονται για τη στήριξη της εκμάθησης γλωσσών είναι να καταστήσουν την κινητικότητα αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις και να συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στον ειδικό στόχο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη εκμάθησης γλωσσών στους συμμετέχοντες που πραγματοποιούν δραστηριότητα κινητικότητας. Η στήριξη θα παρέχεται κυρίως μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS) του Erasmus+, η οποία θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους τομέων, καθώς η ηλεκτρονική μάθηση ενέχει οφέλη για την εκμάθηση γλωσσών από άποψη πρόσβασης και ευελιξίας. Η πλατφόρμα OLS του Erasmus+ θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιολογούν, να εξασκούνται και να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους γνώσεις. Εκτός από την πλατφόρμα OLS, μπορεί να προσφέρονται και άλλες μορφές γλωσσικής υποστήριξης για την υποστήριξη των αναγκών εκμάθησης γλωσσών συγκεκριμένων ομάδων-στόχων —όπως η χρήση της νοηματικής γλώσσας ή της γραφής Braille, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω της ειδικής κατηγορίας για τη στήριξη της οικονομικής ένταξης.

Στο πλαίσιο των σχεδίων συνεργασίας, θα ενθαρρύνονται επίσης η διδασκαλία και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η καινοτομία και οι ορθές πρακτικές που στοχεύουν στην προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού, έρευνα, εκμάθηση γλωσσών με χρήση υπολογιστή, καθώς και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με χρήση ξένων γλωσσών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τα βραβεία του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών (ΕΣΓ) για την αναγνώριση της ποιότητας, τη στήριξη της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων σχεδίων αριστείας στον τομέα της πολυγλωσσίας, καθώς και την προώθηση του ενδιαφέροντος του κοινού για την εκμάθηση γλωσσών. Οι Εθνικοί Οργανισμοί θα απονέμουν το βραβείο ΕΣΓ ετησίως ή ανά διετία σε οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ολοκληρώσει αποκεντρωμένο σχέδιο Erasmus+ με εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών. Πέρα από την επιλογή μεταξύ των σχεδίων Erasmus+, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να απονείμει το βραβείο ΕΣΓ και σε άλλες πρωτοβουλίες με ολοκληρωμένες, σφαιρικές ή καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών.

Διεθνής διάσταση

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει ισχυρή διεθνή διάσταση (δηλαδή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα) σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, τη συνεργασία και τις δραστηριότητες διαλόγου πολιτικής. Στηρίζει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που έχουν προκύψει λόγω της παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής μετάβασης, κυρίως μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς κινητικότητας και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, και ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα.  Ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς μέσω της κινητικότητας, των ανταλλαγών και της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ενίσχυσης της κοινωνικής ανθεκτικότητας, της ανθρώπινης ανάπτυξης, της απασχολησιμότητας, της ενεργού συμμετοχής και της διασφάλισης τακτικών διαύλων για τη διαπροσωπική συνεργασία μέσω της προώθησης αξιών, αρχών και συμφερόντων γύρω από κοινές προτεραιότητες. Οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ποιότητας, του εκσυγχρονισμού και της απασχολησιμότητας μέσω της αυξημένης συνάφειας και ικανότητας ανταπόκρισης της εκπαίδευσης για μια πράσινη και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, ανάπτυξη και ευημερία σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην ανθρώπινη και θεσμική ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση, στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην ειρήνη και την ασφάλεια. Η ενεργός συμμετοχή των νέων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία της οικοδόμησης κοινωνιών που είναι πιο ανθεκτικές και βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τα μέσα της ΕΕ που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων —ειδικότερα το Europass, το Youthpass, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EΠΕΠ), το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας (EQAR), την ευρωπαϊκή ένωση για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ENQA)— καθώς και τα πανευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία στηρίζουν τα εν λόγω μέσα, ειδικότερα τα εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων (NARIC), τα δίκτυα Euroguidance, τα εθνικά κέντρα Europass και τα εθνικά σημεία συντονισμού του ΕΠΕΠ. Κοινός σκοπός αυτών των μέσων είναι να διασφαλίσουν την ευκολότερη αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, εντός και εκτός εθνικών συνόρων, σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως του αν τα προσόντα αυτά έχουν αποκτηθεί μέσω επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλων μαθησιακών εμπειριών (π.χ. εργασιακή πείρα· εθελοντισμός, διαδικτυακή μάθηση).

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, τα διαθέσιμα μέσα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε νέα φαινόμενα, όπως η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και η αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής μάθησης, καθώς και να υποστηρίζουν τη δημιουργία ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευομένων. Για τη μεγαλύτερη συνοχή και απλούστευσή τους, τα μέσα αυτά ίσως χρειαστεί να εξελιχθούν στο μέλλον, ώστε οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι να κυκλοφορούν ελεύθερα για επαγγελματικούς σκοπούς ή για περαιτέρω μάθηση.

Στον τομέα της νεολαίας, θεματικές στρατηγικές1 , όπως το Youthpass και η ευρωπαϊκή στρατηγική κατάρτισης (ΕΣΚ), επιδιώκουν να στηρίξουν περισσότερο τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_el

Γνωστοποίηση των σχεδίων και των αποτελεσμάτων τους για μεγιστοποίηση του αντικτύπου

Η γνωστοποίηση των σχεδίων και των αποτελεσμάτων τους είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση αντικτύπου σε διάφορα επίπεδα. Ανάλογα με τη δράση, οι αιτούντες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας με τις οποίες θα διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με το σχέδιό τους και τα αποτελέσματά του κατά τη διάρκεια του σχεδίου και μετά το πέρας αυτού. Οι αιτήσεις σχεδίων θα αξιολογούνται βάσει σχετικών κριτηρίων ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι εν λόγω πτυχές. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να αξιολογούν την επιτυχία των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που διεξάγουν, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Το επίπεδο και η ένταση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους σκοπούς, το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους των διαφόρων δράσεων του προγράμματος Erasmus+.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν ρητά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δραστηριότητες και τα προϊόντα επικοινωνίας και διάδοσης, όπως εκδηλώσεις, διαδικτυακοί ιστότοποι και δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνεται σε κάθε υλικό επικοινωνίας και ότι αυτό τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης ή στην απόφαση επιχορήγησης2 . Η επιχορήγηση του δικαιούχου μπορεί να μειωθεί αν δεν τηρούνται οι εν λόγω διατάξεις.

Προκειμένου να καταρτίσουν ένα καλό σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης, οι αιτούντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

 • τους στόχους επικοινωνίας: προσδιορίζουν τι θα θέλατε να επιτύχετε με τη δραστηριότητα επικοινωνίας, δηλ. ευαισθητοποίηση, προώθηση κοινωνικών αξιών, ανάπτυξη νέων συμπράξεων για το μέλλον ή άσκηση επιρροής σε πολιτικές και πρακτικές·
 • το κοινό ή την ομάδα-στόχο: πρόκειται για τα άτομα που θα θέλατε να προσεγγίσετε και τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα.  Να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Μπορεί να απευθύνεστε στο ευρύ κοινό, σε ομάδες συμφερόντων, σε ειδήμονες και άλλους ενδιαφερόμενους, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, στα μέσα ενημέρωσης κ.λπ.·
 • τους διαύλους και τις δραστηριότητες για την προσέγγιση του κοινού-στόχου: οι αιτούντες θα πρέπει να επιλέξουν τους διαύλους και τις δραστηριότητες που θα καλύψουν με τον πλέον αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο τις ανάγκες των επιλεγμένων στόχων τους, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις.
 • τα αποτελέσματα του σχεδίου (εκροές και εκβάσεις) όπως έναν οδηγό ορθών πρακτικών, ένα πρακτικό εργαλείο ή προϊόν, μια ερευνητική έκθεση μελετών, ποιες γνώσεις και δεξιότητες αποκτήθηκαν και ούτω καθεξής. Τα αποτελέσματα θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται ή να προωθούνται μέσω της Πλατφόρμας Αποτελεσμάτων των Σχεδίων Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_el
 • τη χρονική συγκυρία: θα πρέπει να σχεδιάσετε αποτελεσματικά τον χρόνο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων (σύνδεση με σχέδιο εργασίας/ορόσημα), να καταλήξετε σε έναν ρεαλιστικό στόχο και να διασφαλίσετε κάποια ευελιξία ανάλογα με την πρόοδο του σχεδίου, τις αλλαγές στις ανάγκες του κοινού ή της ομάδας-στόχου, καθώς και τις εξελίξεις στις πολιτικές και τις διαδικασίες.
 • Βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPI): οι δείκτες αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης για την παρακολούθηση της προόδου (και για τη διευκόλυνση προσαρμογών εφόσον είναι απαραίτητο) κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης και για την αξιολόγηση της επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων του.

Υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό του Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα σχεδίων τα οποία είναι χρήσιμα για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος Erasmus+ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διαθέτουν δωρεάν στο κοινό βάσει ανοικτών αδειών τους εκπαιδευτικούς πόρους και τα εργαλεία —έγγραφα, μέσα, λογισμικό ή άλλο υλικό— που παράγονται στο πλαίσιο σχεδίων χρηματοδοτούμενων μέσω του προγράμματος. Το υλικό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και ανακτήσιμο χωρίς χρεώσεις ή περιορισμούς, και η ανοικτή άδεια πρέπει να επιτρέπει στο κοινό να χρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί, να προσαρμόζει και να μοιράζεται τον πόρο. Κάθε τέτοιο υλικό είναι γνωστό ως «ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος» (ΑΕΠ). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι πόροι θα πρέπει να αναφορτώνονται, σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, σε κατάλληλη πλατφόρμα στην οποία το κοινό θα έχει ελεύθερη πρόσβαση. Παρότι το πρόγραμμα Erasmus+ προτρέπει τους δικαιούχους να εφαρμόζουν τις πλέον ανοικτές άδειες3 , οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγουν άδειες που επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς, π.χ. περιορίζουν την εμπορική χρήση από τρίτους ή υποχρεώνουν κάθε τρίτο να εφαρμόζει την ίδια άδεια σε παράγωγα έργα, εάν το επιβάλλει ο χαρακτήρας του σχεδίου και το είδος του υλικού και εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί, να προσαρμόζει και να μοιράζεται τον πόρο. Η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης είναι υποχρεωτική και δεν θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων των επιχορηγήσεων.

Ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα και τα δεδομένα στο πλαίσιο του Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προτρέπει τους δικαιούχους να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μέσω διαύλων ανοικτής πρόσβασης, δηλ. με τρόπους που δεν επιβάλλουν χρεώσεις ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης. Επίσης, τους προτρέπει να εφαρμόζουν ανοικτές άδειες και στα αποτελέσματα της έρευνας. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο σχεδίων θα πρέπει να δημοσιεύονται ως «ανοικτά δεδομένα», δηλ. με ανοικτή άδεια, σε κατάλληλη μορφή και σε κατάλληλη πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων.

 • 1 Οι στρατηγικές διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.salto-youth.net/
 • 2 Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της οπτικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν διαθέσιμες στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_el.
 • 3 Π.χ. τις ευρέως χρησιμοποιούμενες άδειες «Creative Commons Attribution» ή «Creative Commons Attribution-Share Alike» για δημιουργικά έργα, τις άδειες «GNU Public License» και «GNU Lesser Public License» για λογισμικό, ή την άδεια «Open Database License» για βάσεις δεδομένων.