Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ lärarakademier

I rådets resolution från 2019 om vidareutveckling av det europeiska området för utbildning1  uppmanas kommissionen att ”utveckla nya sätt att utbilda och stödja kompetenta, motiverade och högt kvalificerade lärare, handledare, utbildare och skolledare, och främja deras kontinuerliga yrkesutveckling och en högkvalitativ och forskningsbaserad lärarutbildning”2 3 .

I rådets slutsatser om europeiska lärare och utbildare inför framtiden från maj 20204  bekräftas lärarnas roll som hörnstenar i det europeiska området för utbildning. Där efterlyses också ytterligare stöd för lärares karriär- och kompetensutveckling och välbefinnande under alla steg i karriären. Rådet betonar även fördelarna med lärares rörlighet och behovet av att integrera lärarnas rörlighet i lärarnas grundläggande utbildning och fortbildning. I slutsatserna uppmanar rådet även kommissionen att stödja ett närmare samarbete mellan lärarutbildningsanordnare inom en sammanhängande fortsatt yrkesmässig utveckling för lärare.

I sitt meddelande från 2020 om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 20255  bekräftar kommissionen den viktiga roll som lärare och utbildare spelar och fastställer en vision för läraryrket: högt kompetenta och motiverade utbildare som gynnas av en rad olika stödmekanismer och fortbildningsmöjligheter under sina mångsidiga karriärer. I meddelandet föreslår kommissionen en rad olika åtgärder för att hantera dagens utmaningar för läraryrket, bland annat planen för att inrätta Erasmus+ lärarakademier.

I sin handlingsplan för digital utbildning (2021–2027)6  betonar kommissionen att det är nödvändigt att säkerställa att alla lärare och utbildare har det förtroende och den kompetens som krävs för att använda tekniken effektivt och kreativt så att de kan engagera och motivera sina elever och se till att alla studerande utvecklar sina digitala kompetenser för att studera, leva och arbeta i en alltmer digitaliserad värld.

I rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030) hänvisas till potentialen hos Erasmus+-lärarakademierna när det gäller att underlätta nätverksarbete, kunskapsutbyte och mobilitet, och ge lärare och utbildare utbildningsmöjligheter i alla skeden av deras karriärer.

Det finns ett behov av att göra läraryrket mer attraktivt: I de EU-länder som deltar i OECD:s Talis-undersökning ansåg i genomsnitt mindre än 20% av högstadie- och gymnasielärarna att läraryrket värdesätts av samhället. Den allt äldre lärarkåren är ett problem eftersom de kommande vågorna av pensionsavgångar kan leda till lärarbrist i olika länder. Utbildningsöversikten 20197  visar även att ett antal europeiska länder står inför en allvarlig lärarbrist, antingen generellt eller inom vissa ämnen, t.ex. naturvetenskap, eller inom vissa profiler, såsom undervisning av barn med särskilda behov.

Enligt OECD:s Talis-undersökning anser lärarna trots ett brett fortbildningsutbud fortfarande att det råder brist på fortbildningsmöjligheter. Trots fördelarna med mobilitetsverksamhet har sådan verksamhet fortfarande inte integrerats på ett effektivt sätt i lärarutbildningarna på grund av många praktiska hinder som bör undanröjas med hjälp av enhetligare politiska åtgärder.

Erasmus lärarakademier kommer att bidra till att hantera dessa problem, komplettera de övriga insatserna för att förverkliga det europeiska området för utbildning, och bidra till att integrera resultaten i den politiska processen på nationell och regional nivå, med slutmålet att förbättra lärarutbildningen och stödet till skolorna. Lärarakademierna kommer att bygga på innovativa och effektiva metoder i de nationella lärarutbildningarna och det europeiska samarbetet kring dessa frågor och vidareutveckla dessa aspekter. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt åtgärder för spridning och användning av effektiva metoder mellan olika länder och lärarutbildningsanordnare, samtidigt som återkoppling och genomslag även säkerställs på nationell nivå.

Insatsens mål

Det övergripande målet för denna insats är att inrätta europeiska partnerskap för dem som anordnar lärarutbildning i syfte att inrätta Erasmus+ lärarakademier som ska utveckla ett europeiskt och internationellt perspektiv inom lärarutbildningen. Lärarakademierna kommer att främja flerspråkighet, språkmedvetenhet och kulturell mångfald, utforma lärarutbildningar i linje med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och bidra till att uppnå målen för det europeiska utbildningsområdet.

Erasmus lärarakademier ska uppfylla följande mål:

 • Bidra till att förbättra politik och metoder för lärarutbildningen i Europa genom att upprätta nätverk och praktikgemenskaper som arbetar med lärarutbildningsfrågor och som sammanför anordnare av grundläggande lärarutbildning (lärarhögskolor) och anordnare av fortbildning (arbetsgivare) samt andra berörda aktörer, såsom lärarförbund, ministerier och intressenter, med målet att ta fram och testa strategier och program för fortbildning som är ändamålsenliga, tillgängliga och möjliga att överföra till andra sammanhang.
 • Stärka den europeiska dimensionen och internationaliseringen av lärarutbildning genom innovativ och praktisk samverkan med lärarhögskolor och lärare i andra europeiska länder och genom att utbyta erfarenheter för att vidareutveckla lärarutbildningen i Europa. Denna samverkan kommer att handla om viktiga prioriteringar för EU på detta område, t.ex. lärande i den digitala världen, hållbarhet, rättvisa och inkludering, även genom att erbjuda lärarna kurser, moduler och andra lärandemöjligheter om dessa frågor.
 • Gemensamt utveckla och prova olika modeller för (virtuell, fysisk och blandad) mobilitet) inom grundläggande lärarutbildning och som en del av lärares fortbildning för att förbättra kvaliteten, öka antalet utbyten och göra mobilitetsverksamhet till en integrerad del i lärarutbildningen i Europa.
 • Utveckla en hållbar samverkan mellan lärarutbildningsanordnare som påverkar kvaliteten på lärarutbildningen i Europa och ligger till grund för politiska beslut om lärarutbildning på europeisk och nationell nivå.

Kriterier för bidragsberättigande

Projektförslag för Erasmus+ lärarakademier ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas Erasmusbidrag:

Vem kan söka?

Alla nationellt erkända organisationer (som uppfyller de krav för deltagande organisationer som anges nedan) och är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan söka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Följande organisationer som är etablerade i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i denna handledning) kan delta som fullvärdiga partner eller associerade partner:

 • Lärarutbildningsinstitutioner (högskolor, institut, universitet som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning) för lärare på ISCED-nivåerna 1–3, inklusive yrkeslärare.
 • Ministerier eller liknande offentliga organ med ansvar för skolutbildningspolitik.
 • Offentliga organ (på lokal, regional eller lokal nivå) och privata organ med ansvar för att utforma politiska åtgärder och utbud av lärarutbildningar samt ta fram normer för lärarkvalifikationer.
 • Lärarförbund eller andra nationellt erkända anordnare av lärarutbildning och fortbildning.
 • Myndigheter med ansvar för utbildning av lärare och övervakning av deras fortbildning och kvalifikationer.
 • Skolor som samarbetar med lärarutbildningsanordnare för att erbjuda praktik som en del av lärarutbildningen.
 • Andra skolor (från grundskola till grundläggande yrkesutbildning) eller andra organisationer (t.ex. icke-statliga organisationer, lärarförbund) som är relevanta för projektet.

De deltagande organisationernas antal och profil

En Erasmus+ lärarakademi måste omfatta minst tre fullvärdiga partner från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inklusive minst två EU-medlemsländer), med deltagande av

 • minst två nationellt erkända anordnare av grundläggande lärarutbildning från två olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet, och
 • minst en nationellt erkänd anordnare av fortbildning för lärare.

Partnerskapen måste även omfatta minst en yrkesskola som agerar som fullvärdig eller associerad partner.

Partnerskapet kan också omfatta andra organisationer med relevant sakkunskap om lärarutbildning och/eller organ för standardisering, kvalifikationer eller kvalitetssäkring inom lärarutbildning. Sådana organisationer kan agera som fullvärdiga eller associerade partner.

Plats för verksamheten

Alla verksamheter i Erasmus+-lärarakademierna måste äga rum i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Projektets varaktighet

Tre år.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 7 september kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Erasmus+ lärarakademier ska genomföra ett antal samstämmiga och omfattande verksamheter, t.ex. följande:

 • Samarbeta och upprätta nätverk och praktikgemenskaper tillsammans med lärarutbildningsanordnare, lärarförbund, offentliga organisationer som arbetar med lärarutbildning och andra berörda aktörer för att skapa innovativa strategier och program för grundläggande utbildning och fortbildning för lärare och skolor.
 • Utforma och tillhandahålla gemensamma, innovativa och ändamålsenliga lärandemoduler för lärarutbildning och lärarkompetenser om viktiga och/eller nya pedagogiska frågor av gemensamt intresse. Lärandemodulerna ska behandla de särskilda behoven för studentlärare (som ett led i deras grundläggande utbildning) och tjänstgörande lärare (som ett led i deras fortbildning).
 • Utveckla ett gemensamt utbildningsutbud med en stark europeisk dimension som omfattar alla former av mobilitetsverksamhet och exempelvis syftar till att inrätta sommarskolor, genomföra studiebesök för studenter och lärare samt andra former av samverkan mellan lärosäten, såväl fysiska som virtuella.
 • Identifiera ändamålsenliga sätt att undanröja hinder för mobilitet samt fastställa förutsättningarna, inbegripet praktiska arrangemang och erkännande av läranderesultat, för att öka kvaliteten på och antalet utbyten samt integrera utbyten i grundläggande utbildning och fortbildning för lärare.
 • Uppmuntra skolor, särskilt yrkesskolor, att experimentera och utbyta innovativa och nya undervisningsmetoder (även distansundervisning och blandade undervisnings- och lärandemetoder).
 • I linje med målen för denna ansökningsomgång genomföra studier, forskning och/eller undersökningar eller sammanställningar av ändamålsenliga metoder för att ta fram sammanfattningar, diskussionsunderlag, rekommendationer osv. för att stimulera till diskussion och som underlag för politiska beslut om lärarutbildning.
 • Främja och prioritera befintliga Erasmusverktyg, t.ex. eTwinning och School Education Gateway, för virtuell mobilitet, samverkan och kommunikation i syfte att testa och utbyta resultat.

Förväntat genomslag

Erasmus+ lärarakademier förväntas göra läraryrket mer attraktivt och säkerställa grundläggande utbildning och fortbildning av hög kvalitet för lärare, utbildare och skolledare.

Erasmus+ lärarakademier förväntas likaså stärka den europeiska dimensionen och internationaliseringen av lärarutbildning genom att upprätta europeiska partnerskap kring lärarutbildning och för lärarutbildningsanordnare. Nära samverkan mellan berörda aktörer över Europas gränser förväntas leda till innovativt samarbete på europeisk nivå och betydande utveckling av politik och praxis för lärarutbildning som bygger på befintliga innovationer och effektiva metoder inom lärarutbildningssystemen och det gemensamma utbildningsutbud som organiseras för de deltagande lärarna. Syftet är att integrera mobilitet i lärarutbildningen i Europa genom att undanröja befintliga hinder för mobilitet och identifiera förutsättningar för effektiva strategier och program för utbytesverksamheter.

Erasmus+ lärarakademier kommer att verka på nationell och europeisk nivå och kommer att bilda starka och varaktiga partnerskap mellan anordnare av grundläggande lärarutbildning och fortbildning. De kommer att bidra till ett närmare samarbete mellan lärarutbildningsanordnare och bana väg för strukturella partnerskap och gemensamma program mellan institutioner. Erasmus+ lärarakademier kommer därigenom att säkerställa ändamålsenlig grundläggande lärarutbildning och fortbildning av hög kvalitet, vilket kommer att ge resultat som skulle vara svåra att åstadkomma utan kunskapsutbyte och effektivt samarbete.

Via flera kanaler för spridning på transnationell, nationell och/eller regional nivå och genom att tillämpa en långsiktig plan för ett gradvist införande av projektresultaten, förväntas de individuella projekten engagera berörda aktörer både inom och utanför de deltagande organisationerna och säkerställa ett varaktigt genomslag även efter det att projektet avslutats.

Tilldelningskriterier

Projektets relevans (högsta poäng: 35)

 • Koppling till politiken: I vilken utsträckning förslaget bidrar till att upprätta och utveckla ett europeiskt partnerskap kring lärarutbildning och för lärarutbildningsanordnare för att inrätta Erasmus+ lärarakademier med ett innovativt utbildningsutbud för lärarna.
 • Samstämmighet: I vilken utsträckning förslaget är baserat på en tillfredsställande behovsanalys, målen är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och insatsen.
 • Innovativ metod: Förslaget tar hänsyn till de senaste metoderna och teknikerna och leder till innovativa resultat och lösningar för yrkesutbildningsområdet i allmänhet eller för det geografiska sammanhang som projektet genomförs i (t.ex. innehåll, resultat, arbetsmetoder samt de organisationer och personer som deltar eller som förslaget riktas till).
 • Samarbete och partnerskap: I vilken utsträckning förslaget är ändamålsenligt för att förverkliga ett starkt och varaktigt partnerskap både på lokal, nationell och på transnationell nivå mellan anordnare av grundläggande lärarutbildning (lärarhögskolor) och anordnare av fortbildning (arbetsgivare), där samverkan gynnar båda parter.
 • Europeiskt mervärde: Förslaget visar ett tydligt mervärde på individuell nivå (elever/studenter och/eller personal), institutionell nivå och systemnivå, som skapas genom resultat som projektets partner skulle ha svårt att uppnå utan europeiskt samarbete. Befintliga verktyg på EU-nivå, såsom eTwinning och School Education Gateway, används och främjas för samverkan och information i syfte att testa och utbyta resultat.
 • Internationalisering: Förslaget visar att det bidrar till lärarutbildningens internationella dimension, bland annat genom utveckling av gemensamma mobilitetsmodeller (virtuell, fysisk och blandad mobilitet) och andra utbildningsmöjligheter i den grundläggande utbildningen och fortbildningen för lärare.
 • Digital kompetens: I vilken utsträckning förslaget omfattar verksamhet som rör utveckling av digitala färdigheter (t.ex. utformning av innovativa kursplaner och undervisningsmetoder, effektiva lärandemoduler).
 • Grön kompetens: I vilken utsträckning förslaget omfattar verksamhet (t.ex. innovativa kursplaner och undervisningsmetoder, ändamålsenliga lärandemoduler) som rör EU:s prioriteringar för miljömässig hållbarhet och omställning till en cirkulär och mer miljövänlig ekonomi.
 • Den sociala dimensionen: Förslaget har ett övergripande tema som genomsyrar de olika åtgärderna, för att arbeta med mångfaldsfrågor och främja gemensamma värden, jämlikhet, icke-diskriminering och social inkludering, även med avseende på personer med särskilda behov eller begränsade möjligheter, och arbeta i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang.
 • Jämställdhetsmedvetenhet: I vilken utsträckning förslaget behandlar jämställdhetsfrågor och bidrar till att finna lösningar för att effektivt främja genusmedveten undervisning i skolorna.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Samstämmighet: Den övergripande projektutformningen säkerställer samstämmighet mellan de föreslagna projektmålen, verksamheterna och budgeten. Ansökan innehåller en samstämmig och omfattande uppsättning lämpliga typer av verksamhet och tjänster som ska tillgodose de kartlagda behoven och leda till de förväntade resultaten.
 • Metod: Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet och huruvida den är ändamålsenlig för att uppnå de förväntade resultaten.
 • Struktur: Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inklusive lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, användning av resultat, utvärdering och spridning.
 • Förvaltning: Tydliga och hållbara system för projektförvaltning har utformats. Tidsplaner, organisation, uppgifter och ansvarsområden är väl definierade och realistiska. Det avsätts lämpliga resurser till varje verksamhet.
 • Budget: Budgeten har de resurser som behövs för att projektet ska lyckas. Den är varken för stor eller för liten.
 • Riskhantering: Utmaningar och risker med projektet är tydligt identifierade, och det vidtas lämpliga åtgärder för att hantera dem.
 • Kvalitetssäkring: Kontrollåtgärder (t.ex. fortlöpande kvalitetsbedömning, inbördes granskning, riktmärkning) har införts.
 • Övervakningsverktyg: Indikatorer har fastställts för att säkerställa att projektet genomförs på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

 • Sammansättning: Projektet har en ändamålsenlig blandning av kompletterande deltagande organisationer med den profil, de kompetenser och den erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
 • Uppåtgående konvergens: I vilken utsträckning partnerskapet upprättar nätverk och praktikgemenskaper med lärarutbildningsanordnare, offentliga myndigheter med ansvar för lärarutbildning och andra berörda aktörer, och om det möjliggör ett ändamålsenligt utbyte av expertis och kunskap mellan dessa partner.
 • Geografisk dimension: I vilken utsträckning partnerskapet omfattar relevanta partner från olika geografiska områden, i vilken utsträckning sökanden har motiverat partnerskapets geografiska sammansättning och visat att den är relevant för att uppnå målen för Erasmus+ lärarakademier samt i vilken utsträckning partnerskapet är brett och lämpligt utformat vad gäller relevanta aktörer på lokal och regional nivå.
 • Virtuell samverkan och mobilitet I vilken utsträckning samarbetet är kopplat till befintliga Erasmusverktyg, t.ex. eTwinning och School Education Gateway.
 • Engagemang: Fördelningen av ansvar och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt med sin särskilda sakkunskap och kapacitet.
 • Uppgifter: Samordnarens ledning och förmåga till samordning av gränsöverskridande nätverk håller hög kvalitet och visar gott ledarskap i en komplex miljö. Enskilda uppgifter fördelas på grundval av varje partners specifika kunnande.
 • Samarbete: Det föreslås en effektiv mekanism för att säkerställa bra samordning, beslutsfattande och kommunikation mellan de deltagande organisationerna, deltagarna och andra berörda intressenter.

Genomslag (högsta poäng: 20)

 • Utnyttjande: Ansökan visar hur projektets resultat ska användas av partnerna och andra intressenter. Det innehåller metoder för att mäta användning under och efter projektet.
 • Spridning: Förslaget innehåller en tydlig plan för spridningen, under projektets löptid och efter det att det har avslutats, av resultat och omfattar lämpliga mål, verksamheter, verktyg, en relevant tidsplan och kanaler för att se till att resultaten och fördelarna verkligen sprids till intressenter, beslutsfattare, lärarutbildningsanordnare, myndigheter osv. under och efter projektet. Det ska också framgå vilka partner som ska ansvara för spridningen och vilken relevant erfarenhet de har av spridningsverksamhet. Spridningsmetoder anges, med prioritering av Erasmusverktygen eTwinning och School Education Gateway.
 • Genomslag: Förslaget visar projektets potentiella genomslag  
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Förslaget omfattar såväl åtgärder som mål och indikatorer för att övervaka framsteg och utvärdera det genomslag som förväntas (på kort och lång sikt).
 • Hållbarhet och kontinuitet: Förslaget anger hur Erasmus lärarakademierna kommer att upprättas och vidareutvecklas. Förslaget omfattar en långsiktig handlingsplan för ett stegvist införande av projektets förväntade resultat efter det att projektet har avslutats. Planen ska baseras på varaktiga partnerskap mellan anordnare av grundläggande lärarutbildning (lärarhögskolor) och anordnare av fortbildning (arbetsgivare). Den bör även beskriva lämpliga ledningsstrukturer samt planer för skalbarhet och ekonomisk hållbarhet och ange ekonomiska resurser (EU-medel samt nationella och privata medel) för att säkerställa att projektets resultat och fördelar är hållbara på lång sikt.

Ansökningarna måste få minst 60 poäng (av sammanlagt 100 poäng) för att komma i fråga för finansiering, även med beaktande av den nödvändiga lägsta tröskeln för de fyra tilldelningskriterierna: minst 18 poäng för kategorin ”projektets relevans”, 13 poäng för kategorierna ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och 11 poäng för ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”genomslag”. Vid lika poäng kommer de högsta poängen för tilldelningskriteriet ”projektets relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

EU-bidraget kommer att utgöras av ett bidrag till de faktiska kostnader som uppkommer i projektet (finansieringsmodell baserad på faktiska kostnader). Endast bidragsberättigande kostnader och de kostnader som bidragsmottagaren faktiskt har ådragit sig under genomförandet av projektet (inte budgeterade kostnader).

Högsta EU-bidrag per projekt är 1,5 miljoner euro

Dessutom gäller följande:

 • De detaljerade bidragsvillkoren kommer att fastställas i bidragsavtalet.
 • EU:s finansiella bidrag får inte överstiga 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna. .
 • Det beviljade bidraget kan vara lägre än det belopp du ansökt om.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  School education