Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Programområde 2: Samarbete mellan organisationer och institutioner

Detta programområde stöder följande:

 • Partnerskap för samarbete, inklusive samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.
 • Partnerskap för spetskompetens, inklusive yrkeskunskapscentrum och Erasmus Mundus-insatsen.
 • Partnerskap för innovation, inklusive allianser och framtidsinriktade projekt.
 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet
 • Ideella europeiska idrottsevenemang.

Insatser som får stöd inom detta programområde väntas bidra avsevärt till programmets prioriteringar, ge positiva och bestående effekter för de deltagande organisationerna, de politikområden inom vilka insatserna genomförs samt för de organisationer och personer som direkt eller indirekt deltar i den organiserade verksamheten.

Detta programområde väntas leda till utveckling, spridning och tillämpning av innovativa metoder på organisationsbaserad, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Beroende på verksamhetsområde och typ av sökande förvaltas dessa insatser antingen av de nationella programkontoren eller av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea). Du hittar alla uppgifter om vem som kan söka och var du söker i avsnitten nedan.

För de deltagande organisationerna ska projekt som får bidrag inom detta programområde ge följande resultat:

 • Innovativa metoder för att möta sina målgrupper, t.ex. genom att erbjuda mer attraktiva utbildningsprogram som är i linje med enskilda personers behov och förväntningar, använda delaktighetsbaserade strategier och digitala metoder, nya eller förbättrade processer för att erkänna och validera kompetens, ökad effektivitet i verksamhet som främjar lokalsamhällen, nya eller förbättrade metoder för att tillgodose behoven hos målgrupper av personer med begränsade möjligheter och för att hantera geografiska och socioekonomiska skillnader i läranderesultat, nya metoder för att hantera social, etnisk, språklig och kulturell mångfald, nya metoder för att bättre stödja konkurrenskraft och sysselsättning, särskilt på regional och lokal nivå, möjlighet att få den europeiska kvalitetsutmärkelsen för nyskapande projekt för språkundervisning och språkinlärning.
 • En mer modern, dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen: redo att integrera goda exempel och nya metoder, inklusive digital kapacitet, i den dagliga verksamheten, öppen för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika områden eller andra socioekonomiska sektorer, strategisk planering för fortbildning av personalen i enlighet med de enskilda personernas behov och organisationens mål.
 • Ökad kapacitet och yrkeskunnande när det gäller arbete på EU-nivå eller internationell nivå: bättre förvaltningskompetenser och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, andra utbildningsområden och ungdomsområden eller andra socioekonomiska sektorer, ökad tilldelning av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt inom allmän utbildning och yrkesutbildning och på ungdomsområdet, bättre kvalitet i förberedelse, genomförande, granskning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt.
 • Ökad kunskap och medvetenhet om idrott och fysisk aktivitet.
 • Ökad medvetenhet om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och en hälsosam livsstil.

Projekt som finansieras inom detta programområde kommer sannolikt också att få följande positiva effekter på de personer som direkt eller indirekt deltar i verksamheten:

 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad kompetens i främmande språk.
 • Höjd digital kompetens.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera alla former av mångfald, t.ex. social, etnisk och språklig mångfald, varierade uttryck för kön, kulturell mångfald och olika färdigheter.
 • Kompetenshöjning för anställbarhet och nyföretagande (däribland socialt entreprenörskap).
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Positivare inställning till den europeiska integrationen och EU:s värden.
 • Bättre förståelse och erkännande av färdigheter och kvalifikationer i och utanför Europa.
 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (t.ex. undervisning, fortbildning, ungdomsarbete, idrottsledarverksamhet).
 • Bättre förståelse av metoder, politik och system på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet i olika länder.
 • Bättre förståelse av sambanden mellan formell utbildning, icke-formell utbildning, yrkesutbildning och andra former av lärande och arbetsmarknaden.
 • Ökade fortbildningsmöjligheter.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.
 • Ökat idrottsutövande och ökad fysisk aktivitet.

På systemnivå förväntas projekten leda till modernisering och till bättre möjligheter för systemen för allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdomspolitik att hantera de viktigaste utmaningarna i dagens samhälle: miljömässig hållbarhet, digital omställning, sysselsättning, ekonomisk stabilitet och tillväxt samt behovet av att främja social, medborgerlig och interkulturell kompetens, interkulturell dialog, demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter, social inkludering, icke-diskriminering och aktivt medborgarskap, kritiskt tänkande och mediekunskap.

Detta programområde är därför avsett att leda till följande:

 • Ökad kvalitet på utbildning, ungdomsarbete och idrottsverksamhet såväl inom som utanför Europa: kombinera ökad spetskompetens och attraktionskraft med ökade möjligheter för alla.
 • System för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomspolitik som är bättre anpassade till arbetsmarknadens behov samt närmare kopplade till näringslivet och samhället.
 • Bättre tillhandahållande och bedömning av grundläggande och generella färdigheter, särskilt entreprenörskap, språkkunskaper och digitala färdigheter, social, medborgerlig och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap.
 • Ökade synergieffekter och kopplingar och förbättrad överföring mellan de olika sektorerna för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor på nationell nivå, med bättre användning av europeiska referensverktyg för erkännande av, validering av och insyn i kompetenser och kvalifikationer.
 • Ökad användning av läranderesultat i beskrivningen och definitionen av kvalifikationer, delkvalifikationer och kursplaner, för att underlätta undervisning, lärande och bedömning.
 • Ökad medvetenhet och öppenhet inför social mångfald och ökad inkludering och tillgång till utbildningssystem och utbildningsmöjligheter.
 • Nytt och utökat interregionalt och transnationellt samarbete mellan myndigheter med ansvar för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomspolitik.
 • Mer strategisk och integrerad användning av informations- och kommunikationsteknik och öppna lärresurser på utbildnings- och ungdomsområdet.
 • Ökad motivation till språkinlärning genom innovativa undervisningsmetoder eller bättre kopplingar till den praktiska användningen av de språkkunskaper som krävs på arbetsmarknaden.
 • Förstärkt samverkan mellan praktik, forskning och politik.
 • Ökat deltagande i idrottsverksamhet och fysiska aktiviteter som ett verktyg för hälsa och välbefinnande.
 • Ökad kunskap om hur gränsöverskridande hot mot idrottens integritet bör hanteras, såsom dopning, matchfixning och våld samt alla former av intolerans och diskriminering, för att på ett bättre sätt stödja goda styrelseformer inom idrotten och stödja dubbla karriärer för idrottare.
 • Ökat erkännande av ideellt arbete på idrottsområdet.
 • Ökad mobilitet för volontärer, tränare, ledare och personal inom ideella idrottsorganisationer.
 • Främja social inkludering och lika möjligheter inom idrott.