Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Programområde 2: Samarbete mellan organisationer och institutioner

Detta programområde stöder följande:

 • Partnerskap för samarbete, inklusive samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap,
 • partnerskap för spetskompetens, inklusive yrkeskunskapscentrum, lärarakademier och Erasmus Mundus-insatsen,
 • partnerskap för innovation, inklusive allianser och framtidsinriktade projekt,
 • Projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet.
 • ideella europeiska idrottsevenemang.

Insatser som får stöd inom detta programområde väntas bidra avsevärt till programmets prioriteringar, ge positiva och bestående effekter för de deltagande organisationerna, de politikområden inom vilka insatserna genomförs samt för de organisationer och personer som direkt eller indirekt deltar i den organiserade verksamheten.

Detta programområde väntas leda till utveckling, spridning och tillämpning av innovativa metoder på organisationsbaserad, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Beroende på verksamhetsområde och typ av sökande förvaltas dessa insatser antingen av de nationella programkontoren eller av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea – det centrala programkontoret). Du hittar alla uppgifter om hur och var du söker på de följande sidorna.

För de deltagande organisationerna ska projekt som får bidrag inom detta programområde ge följande resultat:

 • Innovativa metoder för att möta sina målgrupper, t.ex. genom att erbjuda mer attraktiva utbildningsprogram som är i linje med enskilda personers behov och förväntningar, använda delaktighetsbaserade strategier och digitala metoder, nya eller förbättrade processer för att erkänna och validera kompetens, ökad effektivitet i verksamhet som främjar lokalsamhällen, nya eller förbättrade metoder för att tillgodose behoven hos målgrupper av personer med sämre förutsättningar och för att hantera geografiska och socioekonomiska skillnader i läranderesultat, nya metoder för att hantera social, etnisk, språklig och kulturell mångfald, nya metoder för att bättre stödja konkurrenskraft och sysselsättning, särskilt på regional och lokal nivå, möjlighet att få den europeiska kvalitetsutmärkelsen för nyskapande projekt för språkundervisning och språkinlärning.
 • En mer modern, dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen: redo att integrera goda exempel och nya metoder, inklusive digital kapacitet, i den dagliga verksamheten, öppen för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika områden eller andra socioekonomiska sektorer, strategisk planering av personalens professionella utveckling i linje med de enskilda personernas behov och organisationens mål,
 • Ökad kapacitet och yrkeskunnande när det gäller arbete på EU-nivå eller internationell nivå: bättre förvaltningskompetenser och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, andra utbildningsområden och ungdomsområden eller andra socioekonomiska sektorer, ökad tilldelning av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, bättre kvalitet i förberedelse, genomförande, granskning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt,
 • ökad kunskap och medvetenhet om idrott och fysisk aktivitet,
 • ökad medvetenhet om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och en hälsosam livsstil.

Projekt som finansieras inom detta programområde kommer sannolikt också att få följande positiva effekter på de personer som direkt eller indirekt deltar i verksamheten:

 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad kompetens i främmande språk.
 • Höjd digital kompetens.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera alla former av mångfald, t.ex. social, etnisk och språklig mångfald, varierade uttryck för kön, kulturell mångfald och olika färdigheter.
 • Förbättrade färdigheter för anställbarhet och nyföretagande (däribland socialt entreprenörskap och företagande).
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Positivare inställning till det europeiska projektet och EU:s värderingar.
 • Bättre förståelse och erkännande av färdigheter och kvalifikationer i och utanför Europa.
 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (undervisning, ungdomsarbete, idrottsledarverksamhet osv.).
 • Bättre förståelse av metoder, policyfrågor och system inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott i olika länder.
 • Bättre förståelse av sambanden mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning, andra former av lärande och arbetsmarknaden.
 • Ökade fortbildningsmöjligheter.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.
 • Ökat idrottsutövande och ökad fysisk aktivitet.

På systemnivå väntas de leda till modernisering och förbättra möjligheterna för systemen för allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdomspolitik att hantera de viktigaste utmaningarna i dagens samhälle: miljömässig hållbarhet, digital omställning, sysselsättning, ekonomisk stabilitet och tillväxt samt behovet av att främja sociala, medborgerlig och interkulturell kompetens, interkulturell dialog, demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter, social inkludering, icke-diskriminering och aktivt medborgarskap, kritiskt tänkande och mediekunskap.

Detta programområde är därför avsett att leda till följande:

 • Ökad kvalitet på utbildning, ungdomsarbete och idrottsverksamhet såväl inom som utanför Europa: kombinera ökad spetskompetens och attraktionskraft med ökade möjligheter för alla.
 • System för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som är bättre anpassade till arbetsmarknadens behov samt närmare kopplade till näringslivet och samhället.
 • Bättre tillhandahållande och bedömning av grundläggande och generella färdigheter, särskilt entreprenörskap, språkkunskaper och digitala färdigheter, social, medborgerlig och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap.
 • Ökade synergieffekter och kopplingar och förbättrad överföring mellan de olika sektorerna för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor på nationell nivå, med bättre användning av europeiska referensverktyg för erkännande av, validering av och insyn i kompetenser och kvalifikationer.
 • Ökad användning av läranderesultat i beskrivningen och definitionen av kvalifikationer, delkvalifikationer och kursplaner, för att underlätta undervisning, inlärning och bedömning.
 • Ökad medvetenhet och öppenhet inför social mångfald och ökad inkludering och tillgång till utbildningssystem och utbildningsmöjligheter.
 • Nytt och utökat interregionalt och transnationellt samarbete mellan offentliga myndigheter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Mer strategisk och integrerad användning av IKT och öppna utbildningsresurser i systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.
 • Ökad motivation till språkinlärning genom innovativa undervisningsmetoder eller bättre kopplingar till den praktiska användningen av de språkkunskaper som krävs på arbetsmarknaden.
 • Förstärkt samverkan mellan praktik, forskning och politik.
 • Ökat deltagande i idrottsverksamheter och fysiska aktiviteter som ett verktyg för hälsa och välbefinnande.
 • Ökad kunskap om hur gränsöverskridande hot mot idrottens integritet bör hanteras, såsom dopning, matchfixning och våld samt alla former av intolerans och diskriminering, för att på ett bättre sätt stödja goda styrelseformer inom idrotten och stödja dubbla karriärer för idrottare.
 • Ökat erkännande av volontärverksamhet inom idrott.
 • Ökad mobilitet för volontärer, tränare och personal inom ideella idrottsorganisationer.
 • Främja social delaktighet och lika möjligheter inom idrott.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}