Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Kernactie 2: Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Deze kernactie ondersteunt het volgende:

 • partnerschappen voor samenwerking, met inbegrip van samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen;
 • partnerschappen voor topkwaliteit, met inbegrip van kenniscentra voor beroepsopleiding en Erasmus Mundus-acties;
 • partnerschappen voor innovatie, met inbegrip van allianties en toekomstgerichte projecten;
 • projecten voor capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugdzaken en sport;
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk.

De acties die in het kader van deze kernactie worden ondersteund, moeten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de prioriteiten van het programma, positieve en langdurige effecten hebben, niet alleen op de deelnemende organisaties en op de beleidsstelsels waarin deze acties plaatsvinden, maar ook op de organisaties en personen die direct of indirect bij de georganiseerde activiteiten betrokken zijn.

Deze kernactie moet resulteren in de ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken op organisatorisch, lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Naargelang van de gebieden waarop zij betrekking hebben en het soort aanvrager worden deze acties ofwel beheerd door de nationale agentschappen, ofwel door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). Alle gegevens over wie een aanvraag kan indienen en waar aanvragen moeten worden ingediend, zijn te vinden in de volgende hoofdstukken.

De door deze kernactie ondersteunde projecten beogen de volgende resultaten te bereiken voor de deelnemende organisaties:

 • innovatieve benaderingen ten aanzien van hun doelgroepen, bijvoorbeeld door: aantrekkelijker onderwijs- en opleidingsprogramma’s die afgestemd zijn op de individuele behoeften en verwachtingen; gebruik van een participatieve aanpak en digitale methoden; nieuwe of verbeterde procedures voor de erkenning en validering van competenties; verbeterde effectiviteit van activiteiten ten behoeve van lokale gemeenschappen; nieuwe of verbeterde praktijken om te voorzien in de behoeften van kansarme doelgroepen en om verschillen qua leerresultaten in samenhang met geografische en sociaaleconomische ongelijkheden aan te pakken; nieuwe benaderingen om in te spelen op sociale, etnische, taalkundige en culturele diversiteit; nieuwe benaderingen om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid met name op regionaal en lokaal niveau beter te ondersteunen; de kans om het Europees Talenlabel toegekend te krijgen voor excellentie in taalverwerving en -onderwijs;
 • een omgeving binnen de organisatie die moderner van opzet is en die zich kenmerkt door meer dynamiek, vakmanschap en een grotere betrokkenheid, dat wil zeggen een omgeving waar goede praktijken en nieuwe methoden, met inbegrip van digitale mogelijkheden, direct inzetbaar zijn in dagelijkse bezigheden, die openstaat voor synergie met organisaties die actief zijn op verschillende gebieden of in andere sociaaleconomische sectoren, en waar de beroepsontwikkeling van het personeel strategisch wordt gepland aan de hand van de individuele behoeften en de organisatorische doelstellingen;
 • verbeterd vermogen en vakmanschap om te functioneren op EU-/internationaal niveau: verbeterde managementvaardigheden en internationaliseringsstrategieën; versterkte samenwerking met partners uit andere landen, op andere gebieden van onderwijs, opleiding en jeugdzaken en/of in andere sociaaleconomische sectoren; verhoogde toewijzing van financiële middelen uit een andere bron dan de EU-middelen met het doel EU-/internationale projecten op touw te zetten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken; verbeterde kwaliteit in voorbereiding, uitvoering, controle en follow-up van EU-/internationale projecten;
 • een hogere mate van bewustzijn en verbeterde kennis van sport en lichaamsbeweging;
 • een hogere mate van bewustzijn van de rol van sport ter bevordering van sociale integratie, gelijke kansen en een gezonde levensstijl;

Ook de personen die direct of indirect bij de georganiseerde activiteiten betrokken zijn, zullen naar verwachting een positieve invloed ondervinden van de door deze kernactie gefinancierde projecten, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • meer zin voor initiatief en ondernemerschap;
 • verbeterde kennis van vreemde talen;
 • verhoogde digitale competentie;
 • meer inzicht in en voeling met alle soorten diversiteit, bv. sociale, etnische, taalkundige, gender- en culturele diversiteit, en diverse mogelijkheden;
 • verbeterde vaardigheidsniveaus die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ten goede komen en het opstarten van nieuwe bedrijven stimuleren (met inbegrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen);
 • actievere participatie in de samenleving;
 • positievere houding tegenover het Europese project en de waarden van de EU;
 • beter begrip en betere erkenning van vaardigheden en kwalificaties in Europa en daarbuiten;
 • verbeterde competenties, afgestemd op beroepsprofielen (onderwijs, opleiding, jeugdwerk, sportcoaching enz.);
 • beter begrip van praktijken, beleidsvormen en stelsels op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport in de diverse landen;
 • beter begrip van de onderlinge verbanden tussen respectievelijk formeel en niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding, andere vormen van leren en de arbeidsmarkt;
 • betere mogelijkheden voor beroepsontwikkeling;
 • sterkere motivatie en meer tevredenheid in hun dagelijks werk;
 • meer sportbeoefening en lichaamsbeweging.

Deze projecten zullen naar verwachting een moderniseringsproces op het niveau van de stelsels op gang brengen en tevens de onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels versterken om beter het hoofd te bieden aan de belangrijkste uitdagingen in de wereld van vandaag: economische duurzaamheid, digitale transformatie, werkgelegenheid, economische stabiliteit en groei, alsook de behoefte om burgerschapscompetentie, sociale en interculturele competenties, de interculturele dialoog, democratische waarden en basisrechten, sociale integratie, geestelijke gezondheid en welzijn, non-discriminatie en actief burgerschap, kritisch denken en mediageletterdheid te promoten.

Deze kernactie moet bijgevolg de volgende effecten hebben:

 • een hogere kwaliteit van de praktijken op het gebied van onderwijs en opleiding, jeugdwerk en sport in Europa en daarbuiten: door een hoger excellentieniveau en een grotere aantrekkingskracht te combineren met ruimere mogelijkheden voor allen;
 • onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels die beter beantwoorden aan de op de arbeidsmarkt bestaande behoeften en geboden mogelijkheden, en nauwere banden met het bedrijfsleven en de gemeenschap;
 • verbeteringen inzake aanbod en beoordeling van basis- en transversale vaardigheden, met name ondernemerschap, sociale, burgerlijke, interculturele en taalkundige competenties, kritisch denken, digitale vaardigheden en mediageletterdheid;
 • grotere synergieën en nauwere banden alsook een vlottere overgang tussen de verschillende onderwijs-, opleidings- en jeugdwerksectoren op nationaal niveau, waarbij de Europese referentie-instrumenten voor erkenning, validering en transparantie van competenties en kwalificaties beter worden benut;
 • intensievere benutting van leerresultaten bij het beschrijven en vaststellen van (onderdelen van) kwalificaties en van curricula, niet alleen als leer- en onderwijshulpmiddel, maar ook als beoordelingsinstrument;
 • groter bewustzijn rond en meer openheid ten opzichte van sociale diversiteit en een betere inclusiviteit en toegankelijkheid van onderwijsstelsels en mogelijkheden;
 • nieuwe en verbeterde interregionale en transnationale samenwerking tussen overheden op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • meer strategisch en geïntegreerd gebruik van ICT en open leermiddelen in onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels;
 • sterkere motivatie om talen te leren via innovatieve onderwijsmethoden of een beter verband met het praktische gebruik van taalvaardigheden waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt;
 • nauwere interactie tussen praktijk, onderzoek en beleid;
 • meer participatie aan sport en lichaamsbeweging als hulpmiddel voor gezondheid en welzijn;
 • meer kennis over het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen van de integriteit van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld, alsook alle vormen van intolerantie en discriminatie, betere ondersteuning van goed bestuur in de sport en dubbele loopbanen van sporters;
 • meer erkenning voor vrijwillige sportactiviteiten;
 • meer mobiliteit van vrijwilligers, coaches, managers en personeel van sportorganisaties zonder winstoogmerk;
 • meer sociale integratie en gelijke kansen op sportgebied.