Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Acțiunea-Cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții

Această acțiune-cheie sprijină:

 • parteneriate pentru cooperare, inclusiv parteneriate de cooperare și parteneriate la scară mică;
 • parteneriate pentru excelență, inclusiv centre de excelență profesională și acțiunea Erasmus Mundus;
 • parteneriate pentru inovare, inclusiv alianțe și proiecte orientate spre viitor;
 • proiecte de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului;
 • Evenimente sportive europene non-profit.

Se preconizează că acțiunile sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie vor contribui în mod semnificativ la prioritățile programului, vor avea efecte pozitive și pe termen lung asupra organizațiilor participante, asupra sistemelor de politică în care se încadrează aceste acțiuni, precum și asupra organizațiilor și persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile organizate.

Se preconizează că această acțiune-cheie va conduce la dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european.

În funcție de domeniul abordat și de tipul de solicitant, aceste acțiuni sunt gestionate fie de agențiile naționale, fie de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). Toate detaliile cu privire la cine și unde poate depune o cerere sunt specificate în secțiunile de mai jos.

Pentru organizațiile participante, proiectele sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie sunt destinate să producă următoarele rezultate:

 • abordări inovatoare pentru a aborda grupurile lor țintă, furnizând, de exemplu: programe de educație și de formare mai atractive, în conformitate cu nevoile și așteptările individuale; utilizarea de abordări participative și de metodologii digitale; procese noi sau îmbunătățite de recunoaștere și validare a competențelor; o mai mare eficacitate a activităților în beneficiul comunităților locale; practici noi sau îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor grupurilor vizate cu mai puține oportunități și pentru a face față diferențelor existente între rezultatele învățării, corelate cu disparitățile geografice și socioeconomice; noi abordări pentru a răspunde diversității sociale, lingvistice și culturale; noi abordări pentru a sprijini mai eficient competitivitatea și ocuparea forței de muncă, în special la nivel regional și local; recunoașterea excelenței în învățarea sau predarea limbilor străine prin acordarea Certificatului lingvistic european;
 • un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul organizației: pregătit pentru a integra bune practici și metode noi, inclusiv capacități digitale, în activitățile de zi cu zi; deschis la sinergii cu organizațiile active în diferite domenii sau în alte sectoare socioeconomice; planificarea strategică a dezvoltării profesionale a personalului în conformitate cu nevoile individuale și cu obiectivele organizaționale;
 • creșterea capacității și a profesionalismului necesare pentru a lucra la nivel european/internațional: îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare; consolidarea cooperării cu partenerii din alte țări, din alte domenii ale educației, formării și tineretului și/sau din alte sectoare socioeconomice; creșterea alocării de resurse financiare (altele decât fondurile UE) pentru a organiza proiecte la nivelul UE/internațional în domeniile educației, formării și tineretului; creșterea calității în pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea proiectelor UE/internaționale, precum și a acțiunilor subsecvente legate de acestea;
 • creșterea nivelului de cunoștințe și a gradului de sensibilizare în ceea ce privește sportul și activitatea fizică;
 • creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a unui stil de viață sănătos;

Proiectele finanțate în cadrul acestei acțiuni-cheie sunt, de asemenea, susceptibile să aibă un impact pozitiv asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități, cum ar fi:

 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice;
 • creșterea nivelului de competențe digitale;
 • o mai bună înțelegere și capacitate de adaptare la toate tipurile de diversitate, de exemplu, diversitate socială, etnică, lingvistică, de gen și culturală, precum și abilități diverse;
 • niveluri îmbunătățite de competențe în vederea inserției profesionale și a creării de noi întreprinderi (inclusiv antreprenoriatul social);
 • o participare mai activă în societate;
 • o atitudine pozitivă față de proiectul european și de valorile UE;
 • o mai bună înțelegere și recunoaștere a competențelor și calificărilor în Europa și în afara ei;
 • îmbunătățirea competențelor legate de profilurile ocupaționale (predare, formare, activități pentru tineret, antrenament sportiv etc.);
 • o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație, de formare, de tineret și sport din diferite țări;
 • o mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și nonformală, formarea profesională, alte forme de învățare și, respectiv, piața muncii;
 • sporirea oportunităților de dezvoltare profesională;
 • creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi;
 • intensificarea practicării sportului și a activității fizice.

La nivel sistemic, se preconizează că acțiunile vor conduce la modernizarea și la consolidarea răspunsului sistemelor de educație și de formare, precum și al politicilor de tineret la principalele provocări ale lumii de azi: durabilitatea mediului, transformarea digitală, ocuparea forței de muncă, stabilitatea și creșterea economică, dar și necesitatea de a promova competențele sociale, civice și interculturale, dialogul intercultural, valorile democratice și drepturile fundamentale, incluziunea socială, sănătatea mintală și starea de bine, nediscriminarea și cetățenia activă, gândirea critică și educația în domeniul mass-mediei.

Prin urmare, impactul acestei acțiuni-cheie vizează:

 • îmbunătățirea calității educației și a formării, precum și a activităților pentru tineret și a activităților sportive în Europa și în afara acesteia: combinarea unor niveluri mai ridicate de excelență și de atractivitate cu oportunități sporite pentru toți;
 • crearea unor sisteme de educație, formare și tineret mai bine aliniate la nevoile și oportunitățile oferite de piața muncii, precum și a unor legături mai strânse cu întreprinderile și cu comunitatea;
 • îmbunătățirea furnizării și evaluării competențelor de bază și transversale, în special: spiritul antreprenorial, competențele civice, interculturale și lingvistice, gândirea critică, competențele digitale și educația în domeniul mass-mediei;
 • consolidarea sinergiilor și a legăturilor și îmbunătățirea tranziției între diferitele sisteme de educație, formare și tineret la nivel național, cu o mai bună utilizare a instrumentelor europene de referință pentru recunoașterea, validarea și transparența competențelor și calificărilor;
 • creșterea gradului de utilizare a rezultatelor învățării la descrierea și la definirea calificărilor, a unor părți ale calificărilor și a programelor de studiu, în sprijinul predării și al învățării, precum și în contextul evaluării;
 • creșterea gradului de sensibilizare și de deschidere cu privire la diversitatea socială, precum și a nivelului de incluziune și de accesibilitate a sistemelor și posibilităților de educație;
 • reînnoirea și intensificarea cooperării interregionale și transnaționale a autorităților publice în domeniul educației, formării și tineretului;
 • utilizarea mai strategică și mai integrată a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a resurselor educaționale deschise (OER) în sistemele de educație, formare și tineret;
 • creșterea motivației pentru învățarea limbilor străine, prin metode de predare inovatoare sau prin legături mai bune cu utilizarea practică a competențelor lingvistice necesare pe piața muncii;
 • consolidarea interacțiunii dintre practică, cercetare și politică;
 • creșterea nivelului de participare la activități sportive și fizice ca instrument pentru sănătate și bunăstare;
 • creșterea nivelului de cunoștințe privind modul de combatere a amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și discriminare, un sprijin mai bun pentru buna guvernanță în sport și pentru carierele duble ale sportivilor;
 • creșterea gradului de recunoaștere a activităților de voluntariat în domeniul sportului;
 • creșterea mobilității voluntarilor, antrenorilor, managerilor și personalului organizațiilor sportive non-profit;
 • creșterea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport.