Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2024.

Međutim, cijeli vodič za 2024. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Ključna Aktivnost 2: Suradnja organizacija i institucija

Ova ključna aktivnost podupire:

 • partnerstva za suradnju, uključujući suradnička partnerstva i mala partnerstva
 • partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti te aktivnosti Erasmus Mundus
 • partnerstva za inovacije, uključujući saveze i projekte usmjerene na budućnost
 • projekte jačanja kapaciteta u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta
 • neprofitna europska sportska događanja.

Očekuje se da aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti znatno doprinesu prioritetima programa, imaju pozitivne i dugoročne učinke na organizacije sudionice, na sustave politika u kojima se organiziraju te na organizacije i osobe koje su izravno ili neizravno uključene u organizirane aktivnosti.

Očekuje se da će ova ključna aktivnost potaknuti razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse na organizacijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Ovisno o obuhvaćenom području i vrsti prijavitelja, tim aktivnostima upravljaju ili nacionalne agencije ili Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Sve pojedinosti o tome tko se i gdje može prijaviti navedene su u odjeljcima u nastavku.

Očekuje se da će projekti koji se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti proizvesti sljedeće ishode za organizacije sudionice:

 • inovativne pristupe ciljnim skupinama, koji uključuju: privlačnije programe obrazovanja i osposobljavanja prilagođene potrebama i očekivanjima pojedinaca; primjenu participativnih pristupa i digitalnih metodologija; nove i poboljšane postupke za priznavanje i potvrđivanje kompetencija; veću učinkovitost aktivnosti u korist lokalnih zajednica; nove ili poboljšane prakse kojima se ispunjavaju potrebe ciljnih skupina s manje mogućnosti i koje se bave razlikama u ishodima učenja povezanima s geografskim i socioekonomskim nejednakostima; nove pristupe društvenoj, etničkoj, jezičnoj i kulturnoj raznolikosti; bolje načine podupiranja konkurentnosti i zapošljavanja, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini; priznavanje izvrsnosti u učenju i poučavanju jezika dodjelom Europske jezične oznake
 • modernije, dinamičnije, angažiranije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda, uključujući digitalne kapacitete, u svakodnevne aktivnosti; otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnima u različitim područjima ili drugim socioekonomskim sektorima; strateško planiranje profesionalnog razvoja osoblja prilagođeno individualnim potrebama i organizacijskim ciljevima
 • veću sposobnost i stručnost za rad na međunarodnoj razini / razini EU-a: bolje kompetencije upravljanja i strategije internacionalizacije bolju suradnju s partnerima iz drugih država, iz drugih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih i/ili drugih socioekonomskih sektora; dodjelu više financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju projekata EU-a i međunarodnih projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih; bolju pripremu, provedbu, praćenje i prateće mjere projekata EU-a / međunarodnih projekata
 • više znanja i svijesti o sportu i tjelesnoj aktivnosti
 • bolja upoznatost s ulogom sporta u promicanju socijalne uključivosti, jednakih mogućnosti i zdravog načina života.

Predviđa se i da će projekti koji se financiraju u okviru ove ključne aktivnosti imati pozitivan učinak na osobe koje su izravno ili neizravno uključene u aktivnosti, primjerice:

 • više inicijativnosti i poduzetnosti
 • bolje poznavanje stranih jezika
 • veći stupanj digitalnih kompetencija
 • bolje razumijevanje i reagiranje na sve vrste raznolikosti, npr. društvenu, etničku, jezičnu, rodnu i kulturnu raznolikost te različite sposobnosti
 • poboljšavanje vještina radi veće zapošljivosti i osnivanje novih poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • aktivnije sudjelovanje u društvu
 • pozitivniji stav prema europskom projektu i vrijednostima EU-a
 • bolje razumijevanje i priznavanje vještina i kvalifikacija u Europi i šire
 • bolje kompetencije povezane s profilima zanimanja (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima, treniranje sporta itd.)
 • bolje razumijevanje prakse, politika i sustava u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u raznim zemljama
 • bolje razumijevanje veza između formalnog i neformalnog obrazovanja te između strukovnog osposobljavanja i drugih oblika učenja i tržišta rada
 • više mogućnosti za profesionalni razvoj
 • veća motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu
 • češće bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću.

Na sustavnoj razini očekuje se da će ti projekti pokrenuti modernizaciju i povećati doprinos sustava obrazovanja i osposobljavanja te politika za mlade glavnim pitanjima u današnjem svijetu: ekološku održivost, digitalnu transformaciju, zapošljavanje, ekonomsku stabilnost i rast, ali i potrebu za promicanjem socijalnih, građanskih i interkulturalnih kompetencija, međukulturnog dijaloga, demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključivosti, mentalnog zdravlja i dobrobiti, nediskriminacije i aktivnog građanstva, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Prema tome, predviđeno je da ova ključna aktivnost ima sljedeći učinak:

 • povećana kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja, rada s mladima i sportskih aktivnosti u Europi i šire: povezivanje veće izvrsnosti i privlačnosti s povećanim mogućnostima za sve
 • sustavi obrazovanja, osposobljavanja i mladih usklađeniji s potrebama i prilikama koje se nude na tržištu rada i bolje veze s poduzećima i zajednicom
 • poboljšano pružanje i ocjenjivanje osnovnih i transverzalnih vještina, posebno poduzetništva, društvenih, građanskih, interkulturalnih i jezičnih kompetencija, kritičkog mišljenja, digitalnih vještina i medijske pismenosti
 • povećane sinergije i veze te lakši prelazak između sektora obrazovanja, osposobljavanja i mladih na nacionalnoj razini uz veću upotrebu europskih referentnih alata za priznavanje, potvrđivanje i transparentnost kompetencija i kvalifikacija
 • veća upotreba ishoda učenja pri opisivanju i definiranju kvalifikacija, dijelova kvalifikacija i kurikuluma kako bi se poduprlo poučavanje i učenje te ocjenjivanje
 • povećana svijest i otvorenost prema društvenoj raznolikosti te povećana uključivost i dostupnost obrazovnih sustava i mogućnosti
 • nova i povećana međuregionalna i transnacionalna suradnja javnih tijela u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • strateška i integrirana upotreba IKT-a i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • veća motivacija za učenje jezika na temelju inovativnih metoda poučavanja ili bolje povezanosti s praktičnom upotrebom jezičnih vještina potrebnih na tržištu rada
 • pojačana interakcija između prakse, istraživanja i politike
 • više sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti radi zdravlja i dobrobiti
 • više znanja o tome kako se nositi s prekograničnim prijetnjama integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i svim vrstama netolerancije i diskriminacije; bolja potpora dobrom upravljanju u sportu i dvojnim karijerama sportaša
 • veće priznavanje volonterskih aktivnosti u sportu
 • veća mobilnost volontera, trenera, voditelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija
 • veća socijalna uključivost i jednake mogućnosti u sportu.