Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

KA2. Pályázati kategória: Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

E pályázati kategória keretében a következő pályázattípusok támogathatók:

 • együttműködési célú partnerségek, többek között partnerségi együttműködések és kis léptékű partnerségek;
 • kiválósági partnerségek, beleértve a szakképzési kiválósági központokat, és az Erasmus Mundus akciót;
 • innovációs partnerségek, többek között szövetségek és előretekintő projektek;
 • kapacitásépítési projektek a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén.
 • nonprofit európai sportesemények.

Az e pályázati kategória keretében támogatott pályázattípusokkal kapcsolatban elvárás, hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak a program prioritásaihoz, hosszú távon kedvező hatással legyenek a részt vevő intézményekre/szervezetekre, a pályázattípusok keretét képező szakpolitikai rendszerekre, valamint az megvalósított tevékenységekben közvetlenül vagy közvetetten érintett személyekre és szervezetekre/intézményekre.

A pályázati kategória célja innovatív gyakorlatok szervezeti/intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten történő fejlesztése, átadása és/vagy megvalósítása.

Ezeket a pályázattípusokat az érintett terület és a pályázó típusától függően a nemzeti irodák vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. Az alábbi szakaszok részletesen kifejtik, hogy kik és hol pályázhatnak.

Az e pályázati kategória keretében támogatott projektek a következő eredményekkel járhatnak a részt vevő intézmények/szervezetek számára:

 • a célcsoportjaik megszólításának innovatív megközelítései, például a következők révén: vonzóbb oktatási és képzési programok meghirdetése, amelyek összhangban állnak az egyéni igényekkel és elvárásokkal; részvételen alapuló megközelítések és digitális módszertanok alkalmazása; a kompetenciák elismerésének és érvényesítésének új vagy továbbfejlesztett folyamatai; a helyi közösségek céljai szempontjából eredményesebb tevékenységek; új vagy továbbfejlesztett gyakorlatok a kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok igényeinek kielégítése, valamint a tanulási eredmények földrajzi és társadalmi-gazdasági hátterű egyenlőtlenségekhez köthető különbözőségének kezelése terén; a társadalmi, etnikai, nyelvi és kulturális különbségek kezelésének új megközelítései; a versenyképesség és a foglalkoztathatóság – különösen regionális és helyi szinten történő hatékonyabb támogatásának – új megközelítései; a nyelvtanulás vagy – oktatás terén elért kiváló teljesítmény elismerése az Európai Nyelvi Díjjal;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása a szervezeten/intézményen belül: a bevált gyakorlatok és az új módszerek, többek közt a digitális képességeket integrálása a mindennapi tevékenységekbe; nyitottság a más szektorban vagy más társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő szervezetekkel/intézményekkel alkotott szinergiák iránt; a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének stratégiai megtervezése az egyéni igények és a szervezeti/intézményi célkitűzések figyelembevételével;
 • az uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése és a szakmai hozzáértés javulása: Az irányítási kompetenciák fejlődése, illetve megfelelőbb nemzetköziesítési stratégiák; más országbeli, az oktatás, a képzés és az ifjúság más területein és/vagy más társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő partnerekkel való együttműködés megerősödése; az oktatási, képzési és ifjúsági uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása;
 • a sporttal és a testmozgással kapcsolatos ismeretek és tudatosság növelése;
 • a sportnak a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészséges életmód előmozdításában játszott szerepének tudatosítása;

Az e pályázati kategória keretében támogatott projektek többek között az alábbi kedvező hatásokat gyakorolhatják a tevékenységekbe közvetlenül vagy közvetve bevont személyekre:

 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói készség fejlődése;
 • az idegen nyelvi kompetencia fejlődése;
 • a digitális kompetencia fejlődése;
 • mélyebb megértés és fogékonyság a sokszínűség különböző fajtái – pl. a társadalmi, etnikai, nyelvi, nemi és kulturális sokszínűség, illetve a képességek sokfélesége – iránt;
 • a foglalkoztathatósághoz és új üzleti vállalkozás alapításához (a szociális vállalkozásokat is beleértve) szükséges készségek fejlődése;
 • aktívabb részvétel a társadalomban;
 • az európai projekttel és az európai értékekkel kapcsolatos attitűd javulása;
 • a készségek és képesítések ismeretének és elismerésének javulása Európában és Európán kívül;
 • a foglalkozási profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka, sportedzés stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési, ifjúsági vagy sporttal kapcsolatos gyakorlatainak, szakpolitikáinak és rendszereinek jobb megértése;
 • a formális és nemformális oktatás, a szakképzés, a tanulás egyéb formái és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek bővülése;
 • a motiváció és az elégedettség növekedése a mindennapi szakmai tevékenységek során;
 • a sportolás és a testmozgás térnyerése.

A támogatott projekteknek rendszerszinten elő kell mozdítaniuk a modernizációt, valamint segíteniük kell az oktatási és a képzési rendszereket, valamint az ifjúsági szakpolitikai intézkedéseket abban, hogy hatékonyabb megoldásokat kínáljanak napjaink fő kihívásaira: a környezeti fenntarthatóságra, a digitális átállás, a foglalkoztatás, a gazdasági stabilitás és növekedés problémáira, valamint támogatniuk kell a szociális, civil és interkulturális kompetenciákat, az interkulturális párbeszédet, a demokratikus értékeket és az alapvető jogokat, a társadalmi befogadást, a mentális egészséget és a jóllétet, a megkülönböztetésmentességet és az aktív polgári szerepvállalást, a kritikai gondolkodást és a médiatudatosságot.

A KA2. pályázati kategória szándékolt hatásai tehát a következők:

 • az oktatás és képzés, az ifjúsági munka és a sporttevékenységek minőségének javítása Európában és Európán kívül: a kiválóság és a vonzerő növelése mellett több lehetőség biztosítása mindenki számára;
 • a munkaerőpiaci szükségletekhez és lehetőségekhez jobban igazodó, valamint a vállalkozásokhoz és a közösséghez szorosabban kapcsolódó oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek;
 • az alap- és transzverzális készségek megfelelőbb biztosítása és felmérése, különös tekintettel a következőkre: vállalkozói és szociális készségek, polgári, interkulturális és nyelvi kompetenciák, kritikai gondolkodás, digitális készségek és médiatudatosság;
 • a különböző oktatási, képzési és ifjúsági szektorok közötti nemzeti szintű szinergiák növelése, és a kapcsolódási pontok, illetve az átjárhatóság fejlesztése a kompetenciák és képesítések elismerését, érvényesítését és átláthatóságát szolgáló uniós referenciaeszközök fokozott alkalmazásával;
 • az oktatás, a tanulás és az értékelés támogatása érdekében a tanulási eredmények szélesebb körű alkalmazása a képesítések, a részképesítések és a tantervek leírásakor és meghatározásakor;
 • nagyobb tudatosság és nyitottság a társadalmi sokszínűség felé, és az oktatási rendszerek és lehetőségek nagyobb mértékű inkluzivitása és akadálymentessége;
 • az oktatási, a képzési és az ifjúsági hatóságok régiók közötti és transznacionális együttműködésének megújulása és megerősödése;
 • az információs és kommunikációs technológiák és a nyílt oktatási segédanyagok stratégiailag átgondoltabb és integráltabb használata az oktatási, képzési és ifjúsági rendszerekben;
 • a nyelvtanulási motiváció növekedése innovatív oktatási módszerek, vagy a munkaerőpiacon megkövetelt gyakorlatias nyelvtudáshoz való megfelelőbb igazodás révén;
 • a gyakorlat, a kutatás és a szakpolitika közötti interakciók megerősítése;
 • a sportban és a testmozgásban mint az egészség és a jólét eszközében való fokozott részvétel;
 • az azzal kapcsolatos ismeretek bővítése, hogy miként lehet kezelni a sport integritására vonatkozó, határokon átnyúló fenyegetéseket, például a doppingot, a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolását és az erőszakot, valamint az intolerancia és a megkülönböztetés minden fajtáját, jobban támogatva a jó irányítást a sportban és a sportolók kettős karrierjét;
 • a sport területén végzett önkéntes tevékenységek fokozott elismerése;
 • az önkéntesek, edzők, vezetők és nonprofit sportszervezetek/-intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak fokozott mobilitása;
 • fokozott társadalmi befogadás és esélyegyenlőség a sportban.