Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2024.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Nøgletiltag 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Dette nøgletiltag støtter:

 • Partnerskaber med henblik på samarbejde, herunder samarbejdspartnerskaber og mindre partnerskaber
 • Ekspertisepartnerskaber, herunder erhvervsekspertisecentre og Erasmus Mundus-tiltaget
 • Innovationspartnerskaber, herunder alliancer and fremadskuende projekter
 • Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt
 • Almennyttige europæiske idrætsarrangementer.

De tiltag, der modtager tilskud under dette nøgletiltag, forventes at bidrage betydeligt til programmets prioriteter og at få positiv og langvarig effekt på de deltagende organisationer, på de politiske systemer, som tiltagene hører under, og på de organisationer og personer, der er direkte eller indirekte involveret i de planlagte aktiviteter.

Dette nøgletiltag forventes at føre til udvikling, overførsel og/eller gennemførelse af innovative praksisser på organisationsniveau og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

Afhængigt af området og ansøgerens type forvaltes disse tiltag af de nationale agenturer eller af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). Alle oplysninger om, hvem der kan ansøge, og hvor ansøgningen skal indgives, findes i de følgende afsnit.

For de deltagende organisationer forventes projekter, der modtager tilskud under dette nøgletiltag, at give følgende resultater:

 • innovative tilgange til at målrette indsatsen mod målgrupperne ved f.eks. at tilbyde mere attraktive uddannelsesprogrammer, som opfylder deltagernes behov og indfrier deres forventninger, brug af involverende og digitale metoder nye eller bedre processer for anerkendelse og validering af kompetencer, mere hensigtsmæssig gennemførelse af aktiviteter til gavn for lokalsamfundene, ny eller forbedret praksis for opfyldelse af behovene hos målgrupper med færre muligheder og håndtering af forskelle inden for læringsresultater forbundet med geografisk og socioøkonomisk ulighed, nye tilgange til at håndtere social, etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed, nye strategier til i højere grad at fremme konkurrenceevne og beskæftigelse, navnlig på regionalt og lokalt niveau, anerkendelse af toppræstationer inden for sprogindlæring eller -undervisning gennem Den Europæiske Sprogpris,
 • et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: organisationen er klar til at integrere bedste praksis og nye metoder, herunder digitale funktioner, i de daglige aktiviteter, åben for synergier med organisationer, der er aktive på forskellige områder eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, strategisk planlægning af personalets faglige udvikling i forhold til de enkeltes behov og organisationens mål,
 • øget kapacitet og faglige evner til at operere på europæisk/internationalt niveau: bedre ledelseskompetencer og internationaliseringsstrategier, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, andre områder inden for uddannelse og ungdom og/eller andre samfundsøkonomiske sektorer, øget tildeling af finansielle midler (ud over EU-midler) til tilrettelæggelse af EU-projekter/internationale projekter på uddannelses- og ungdomsområdet, bedre kvalitet i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og opfølgningen af EU-projekter/internationale projekter
 • øget viden og bevidsthed om idræt og fysisk aktivitet
 • øget bevidsthed om idrættens betydning for fremme af social integration, lige muligheder og sund livsstil.

Projekter, der modtager tilskud under dette nøgletiltag, vil sandsynligvis også få positiv indflydelse på de personer, der er direkte eller indirekte involveret i aktiviteterne, såsom:

 • øget initiativtagning og iværksætterånd
 • bedre fremmedsproglige kompetencer
 • bedre digitale kompetencer
 • større forståelse af og imødekommenhed over for social, sproglig og kulturel mangfoldighed, f.eks. social, etnisk, sproglig, kønsmæssig og kulturel mangfoldighed samt forskellige evner
 • øget beskæftigelsesegnethed og bedre kvalifikationer til oprettelse af nye virksomheder (herunder socialt iværksætteri)
 • mere aktiv deltagelse i samfundslivet
 • en mere positiv holdning til det europæiske projekt og EU's værdier
 • bedre forståelse og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer i og uden for Europa
 • bedre kompetencer med tilknytning til deres erhvervsprofiler (inden for undervisning, uddannelse, ungdomsarbejde, sportstræning osv.)
 • større forståelse mellem landene af praksis, politikker og systemer på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet.
 • bedre forståelse af indbyrdes forbindelser mellem henholdsvis formel og ikkeformel uddannelse, erhvervsuddannelse, andre læringsformer og arbejdsmarkedet
 • øgede muligheder for faglig udvikling
 • øget motivation og tilfredshed i det daglige arbejde
 • øget udøvelse af idræt og fysisk aktivitet.

På systemisk plan forventes projekterne at sætte gang i modernisering og styrke uddannelsessystemer og ungdomspolitikkers svar på de vigtigste aktuelle udfordringer: miljømæssig bæredygtighed, digital omstilling, beskæftigelse, økonomisk stabilitet og vækst, men også behovet for at fremme sociale, medborgerlige, og interkulturelle kompetencer, interkulturel dialog, demokratiske værdier og grundlæggende rettigheder, social inklusion, ikkediskrimination og aktivt medborgerskab, kritisk tænkning og mediekendskab.

Indvirkningen af dette nøgletiltag skal således efter hensigten være:

 • bedre praksisser inden for uddannelse, ungdom og idræt i og uden for Europa via: højere akademiske standarder og mere attraktive uddannelser kombineret med flere muligheder for alle
 • uddannelsessystemer og programmer for unge, der i højere grad stemmer overens med behovene og mulighederne på arbejdsmarkedet, og tættere forbindelser til virksomhederne og samfundet
 • bedre levering og vurdering af grundlæggende og tværfaglige kvalifikationer, navnlig: iværksætterånd, sociale, medborgerlige, interkulturelle og sproglige kompetencer, kritisk tænkning, digitale færdigheder og mediekendskab
 • bedre synergi, forbindelse og overgang mellem de forskellige uddannelsessektorer og programmer for unge på nationalt niveau med øget anvendelse af europæiske referenceværktøjer til anerkendelse og validering af samt gennemsigtighed i kompetencer og kvalifikationer
 • øget brug af læringsresultater i forbindelse med beskrivelse og definition af kvalifikationer, dele af kvalifikationer og pensum til støtte for undervisning, læring og vurdering
 • øget bevidsthed om og åbenhed over for social mangfoldighed og mere inkluderende og tilgængelige uddannelsessystemer og -muligheder
 • nyt og øget interregionalt og tværnationalt samarbejde mellem offentlige myndigheder på uddannelses- og ungdomsområdet
 • mere strategisk og integreret brug af informations- og kommunikationsteknologi og åbne uddannelsesressourcer i uddannelsessystemerne og programmerne for unge
 • øget motivation for sprogindlæring gennem innovative undervisningsmetoder eller bedre mulighed for praktisk anvendelse af de sprogfærdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet
 • øget interaktion mellem praksis, forskning og politik
 • øget deltagelse i idræt og fysisk aktivitet som et redskab for sundhed og trivsel
 • øget viden om, hvordan man tackler grænseoverskridende trusler mod idrættens integritet, f.eks. doping, match fixing og vold, samt alle former for intolerance og forskelsbehandling, bedre støtte til god forvaltningspraksis inden for idræt og dobbelte karrierer for idrætsudøvere
 • øget anerkendelse af frivilligt arbejde inden for idræt
 • øget mobilitet for frivillige, trænere, ledere og personale i almennyttige idrætsorganisationer
 • øget social inklusion og lige muligheder inden for idræt.