Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Hvad er et mobilitetsprojekt?

Organisationer, der er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til gennemførelse af projekter, der fremmer forskellige former for mobilitet. Et mobilitetsprojekt består af følgende faser:

 • Planlægning (herunder fastlæggelse af læringsresultater, aktivitetsformater, udarbejdelse af arbejdsprogram, aktivitetsplan)
 • Forberedelse (herunder praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, indgåelse af aftaler med partnere og deltagere og sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse)
 • Gennemførelse af mobilitetsaktiviteterne
 • Opfølgning (herunder evaluering af aktiviteterne, validering og eventuel formel anerkendelse af deltagernes læringsresultater i løbet af aktiviteten samt formidling og anvendelse af projektresultaterne).

Erasmus+-programmet øger støtten til deltagere i mobilitetsaktiviteter, som har brug for at forbedre deres fremmedsproglige kompetencer før og under deres ophold i udlandet, herunder yderligere tilskud til sproglig bistand til deltagere, der deltager i langvarig mobilitet i forbindelse med erhvervsuddannelse og skoleuddannelse. En Erasmus+ Online Language Support (OLS)-tjeneste giver deltagere i langsigtede mobilitetsaktiviteter mulighed for at vurdere deres kendskab til sprog og for at følge et onlinesprogkursus med henblik på at forbedre deres kompetencer.

Erasmus+ giver desuden mulighed for udvikling af mobilitetsaktiviteter, der involverer partnerorganisationer med forskellig baggrund og med aktiviteter inden for forskellige områder eller samfundsøkonomiske sektorer (f.eks. praktikophold til universitetsstuderende eller studerende på erhvervsuddannelser i virksomheder, NGO'er eller offentlige organer, faglige kurser for skolelærere i virksomheder eller på uddannelsescentre, forelæsninger eller undervisningsforløb på videregående uddannelsesinstitutioner, der forestås af eksperter fra erhvervslivet, osv.).

Et tredje vigtigt nyskabende og forbedret element i mobilitetsaktiviteterne er, at de deltagende organisationer under Erasmus+ har mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne inden for bredere strategiske rammer og på mellemlang sigt. En mobilitetsprojektkoordinator kan med én enkelt tilskudsansøgning nu tilrettelægge flere mobilitetsaktiviteter, så mange deltagere får mulighed for at rejse til forskellige lande. Under Erasmus+ vil ansøgerorganisationerne således kunne udvikle deres projekt ud fra deltagernes behov, men også i overensstemmelse med deres interne planer for internationalisering, kapacitetsopbygning og modernisering.

Akkrediteringsordninger er vigtige for at sikre, at nøgletiltag 1 får stor indvirkning. Erasmus-chartret for videregående uddannelse, Erasmus-akkrediteringer til konsortier inden for videregående uddannelse og Erasmus-akkrediteringer inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdom giver organisationer mulighed for løbende at drage nytte af nøgletiltag 1, idet de dermed kan fokusere på mere langsigtede mål og resultater for deres institution.

Afhængigt af de involverede deltageres profil modtager følgende typer mobilitetsprojekter tilskud under Erasmus+-programmets nøgletiltag 1:

På uddannelsesområdet:

 • mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelser
 • mobilitetsprojekter for lærende og personale på erhvervsuddannelser
 • mobilitetsprojekter for elever og personale på skoler
 • mobilitetsprojekter for lærende og personale på voksenuddannelser.

På ungdomsområdet:

 • mobilitetsprojekter for unge — ungdomsudveksling
 • mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere
 • aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse
 • inklusionstiltaget DiscoverEU

På idrætsområdet:

 • mobilitet for idrætsledere.

Afsnittene nedenfor indeholder detaljerede oplysninger om de kriterier og betingelser, der gælder for de enkelte typer mobilitetsprojekter.